ITC / News / Narodowe Centrum Nauki / Informacja Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych NCN

Informacja Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych NCN

Rada NCN informuje, że, począwszy od konkursów NCN ogłoszonych w dniu 15 czerwca br. warunki konkursów przewidują możliwość przyznania stypendium naukowego młodym naukowcom w związku z realizacją przez nich zadań badawczych w projektach NCN.

Zasady przyznawania stypendiów naukowych w projektach NCN określone zostały w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia 25 lipca 2013 r. zatwierdził zasady przyznawania stypendiów naukowych, przedstawionych w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Narodowe Centrum Nauki
26.08.2013 14:05
11.09.2013 17:17