ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Milewski Jarosław / Dydaktyka / Układy Hybrydowe w Energetyce, T5

Układy Hybrydowe w Energetyce, T5

Prowadzący:

Milewski Jarosław

dr hab. inż., prof. PW - Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych pokój nr 413,  e-mail: Jaroslaw.Milewski@itc.pw.edu.pl tel.22 234 52 07

   
Nowy obraz (2)
 
 

Aktualny program zajęć znajduje się w

 

Regulamin przedmiotu:

  1. Przedmiot prowadzony jest w trybie 1 godzina tygodniowo, z wyjątkiem sytuacji gdy prowadzący ustali inaczej po uzyskaniu opinii studentów
  2. Bieżąca kontrola wyników następuje po każdych zajęciach, prowadzący ocenia zaangażowanie studenta oraz ogólny poziom wiedzy jaki student prezentuje
  3. Nieobecność na zajęciach może być usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim lub innym wydarzeniem o charakterze naukowym (wyjazd na konferencję, staż, działalność koła naukowego, itp)
  4. Ocena końcowa jest ustalana przez prowadzącego na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych podczas zajęć w ciągu całego semestru
  5. Ocena końcowa może zostać poprawiona poprzez wykonanie przez studenta pracy własnej, przy czym dotyczy to sytuacji gdy student ma przedmiot zaliczony (aktualną ocenę nie niższą niż 3.0)