ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Porowski Rafał

Rafał Porowski

dr inż. Rafał Porowski Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych pokój 051 hala C, e-mail: rafal.porowski@itc.pw.edu.pl

rafal porowski
Adiunkt w Zakładzie Silników Lotniczychh

Zainteresowania naukowe:

 • spalanie paliw i ich właściwości energetyczne,
 • modelowanie kinetyki chemicznej procesów spalania paliw,
 • modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze,
 • bezpieczeństwo techniczne w energetyce, w tym analiza ryzyka obiektów energetycznych,
 • technologie ograniczania emisji spalin,
 • modelowanie CFD zjawisk cieplno-przepływowych w urządzeniach energetycznych, w tym OpenFOAM
 • technologie bezpiecznego stosowanie wodoru,
 • technologie czystego pozyskiwania energii.

 

Tematyka prac dyplomowych:

 • Badania doświadczalne i numeryczne spalania paliw,
 • Analizy numeryczne rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze
 • Ocena zastosowań technologii ograniczających emisję produktów spalania,
 • Badania doświadczalne w zakresie technologii czystego pozyskiwania energii,
 • Zastosowanie algorytmów uczenia maszynowego w energetyce przy użyciu Python 

Publikacje naukowe:

 • Porowski R., Teodorczyk A., Rudy W., Bezpieczeństwo stosowania mieszanin wodorowo-metanowych w przemyśle, 2013, ISBN: 978-83-938045-0-4.
 • Porowski R., Małozięć D., Naukowe metody wspomagające proces ustalania przyczyn powstawania pożarów, rozdział w Czerwona Księga Pożarów, Tom II, 2016, ISBN: 978-83-61520-79-5.
 • Porowski R., Małozięć D., Lesiak P., Dziechciarz A., Modelowanie zagrożeń powstałych w wyniku awarii przemysłowych z wykorzystaniem programów ALOHA i RIZEX-2, rozdział w Wybrane zagadnienia z zakresu planowania cywilnego w systemie zarządzania kryzysowego RP, 2014, ISBN: 978-83-61520-23-8.
 • Porowski R. i inni, Opis wybranych metod wspomagających proces oceny ryzyka, rozdział w Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP, 2015, ISBN: 978-83-7798-165-8.
 • Porowski R., Gieras M., Laboratorium Spalania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2018.
 • Rudy W., Kuznetsov M., Porowski R., Teodorczyk A., Grune J., Sempert K., Critical conditions of hydrogen-air detonation in partially confined geometry, Proceedings of the Combustion Institute, 34 (2013), 1965-1972, Impact factor: 3,214, Liczba punktów MNiSW: 40.
 • Porowski R., Rudy W., Teodorczyk A., Analiza mechanizmów samozapłonu wodoru przy jego uwolnieniu do atmosfery, Przemysł Chemiczny, 92/1 (2013), 76-81, Impact factor: 0,385, Liczba punktów MNiSW: 15.
 • Porowski R., Lesiak P., Teodorczyk A., Analiza zjawiska boilover podczas pożarów cieczy naftopochodnych magazynowanych w zbiornikach, Przemysł Chemiczny, 92/4 (2013), 518-521, Impact factor: 0,385, Liczba punktów MNiSW: 15.
 • Grabarczyk M., Porowski R., Teodorczyk A., Badanie granic wybuchowości par cieczy palnych w podwyższonych temperaturach, Przemysł Chemiczny, 92/11 (2013), 1000-1002, Impact factor: 0,385, Liczba punktów MNiSW: 15.
 • Porowski R., Małozięć D., Rudy W., Lesiak P., Wykorzystanie bezpłatnych narzędzi obliczeniowych do określania stref zagrożeń z udziałem substancji niebezpiecznych, Przemysł Chemiczny, 92/2 (2013), 186-191, Impact factor: 0,385, Liczba punktów MNiSW: 15.
 • Porowski R., Teodorczyk A., Experimental study on DDT for hydrogen-methane-air mixtures in tube with obstacles, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 26 (2013), 374-379, Impact factor: 1,818, Liczba punktów MNiSW: 25.
 • Porowski R., Wnęk W., Tłumienie wybuchów w przemyśle chemicznym, Przemysł Chemiczny, 94/4 (2015), 605-607, Impact factor: 0,385, Liczba punktów MNiSW: 15.
 • Porowski R., Odciążanie wybuchów w przemyśle: Przegląd stanu wiedzy, Przemysł Chemiczny, 95/11 (2016), 1000-1005, Impact factor: 0,385, Liczba punktów MNiSW: 15.
 • Porowski R., Rudy W., Teodorczyk A., Analiza metod badawczych granic wybuchowości cieczy palnych, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 04, 2012, 63-70, Liczba punktów MNiSW: 13.
 • Porowski R., Małozięć D., Zagrożenie wybuchem pyłów palnych oraz metody zapobiegania, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 04, 2012, 107-117, Liczba punktów MNiSW: 13.
 • Lesiak P., Porowski R., Ocena skutków awarii przemysłowej w instalacjach procesowych, w tym efektu domino, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 03, 2012, 13-26, Liczba punktów MNiSW: 13.
 • Porowski R., Rudy W., Teodorczyk A., Badania doświadczalne i numeryczne temperatury zapłonu wybranych mieszanin cieczy palnych, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, vol. 31, issue 3, 2013, 103-110, Liczba punktów MNiSW: 13.
 • Porowski R., Alternative ignition source for testing dust explosion characteristics in closed vessel, Archivum Combustionis, vol. 34 (2014), no. 1, Liczba punktów MNiSW: 12.
 • Grabarczyk M., Porowski R., Teodorczyk A., Flammability characteristics of butanol fuel blends at various initial temperatures. Archivum Combustionis, vol. 34 (2014), no. 1, Liczba punktów MNiSW: 12.
 • Porowski R., Bodalski D., Strzyżewska M., Badania doświadczalne i analiza cyfrowa ziarnistości pyłów palnych, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, vol. 36, issue 4, 2014, 77-84, Liczba punktów MNiSW: 13.
 • Porowski R., Zjawisko detonacji mieszanin pyłowych, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, vol. 36, issue 4, 2014, 85-93, Liczba punktów MNiSW: 13.
 • Porowski R., Wprowadzenie do teorii wybuchów jądrowych, Zeszyty Naukowe SGSP, 55(3), 2015, 25-38, Liczba punktów MNiSW: 7.
 • Porowski R., Zjawisko przejścia do detonacji w mieszaninach gazowych - Przegląd stanu wiedzy, Zeszyty Naukowe SGSP, 59/3, 2016, 21-44, Liczba punktów MNiSW: 7.
 • Porowski R., Analiza metod określania ciepła spalania oraz wartości opałowej paliw, Zeszyty Naukowe SGSP, 59/3, 2016, 393-418, Liczba punktów MNiSW: 7.
 • Mazur R., Porowski R., Klapsa W., Wybuchy zbiorników z gazami technicznymi - Realne zagrożenie, czy przejaskrawiony strach?, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, vol. 43, issue 4, 2016, Liczba punktów MNiSW: 13.
 • Idzikowska T., Porowski R., Bezpieczeństwo lotów kosmicznych – Przegląd stanu normalizacji w Europie, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej: Transport, z. 114, 2016, 139-148, Liczba punktów MNiSW: 7
 • Porowski R., Siatkowski S., Numerical investigation on the effect of obstacles in DDT of hydrogen-air mixtures using OpenFOAM, Archivum Combustionis, vol. 37 no. 1, 2017, Liczba punktów MNiSW: 12.
 • Porowski R., Zieziula D., Aktywne metody tłumienia detonacji w mieszaninach gazowych, Zeszyty Naukowe SGSP, nr 62, tom 2, 2017, 83-100, Liczba punktów MNiSW: 7.
 • Porowski R., Analiza termiczna, Zeszyty Naukowe SGSP, nr 64, 2017, Liczba punktów MNiSW: 7.

Pozostała działalność:

 • Członek Polskiego Instytutu Spalania,
 • Z-ca Redaktora Naczelnego czasopisma naukowego Archivum Combustionis,
 • Członek American Institute of Chemical Engineers (AIChE),
 • Członek Institution of Chemical Engineers (IChemE).