ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Skoczkowski Tadeusz

Tadeusz Skoczkowski

prof. dr hab. inż. - Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii pokój 305f, e-mail: tskocz@itc.pw.edu.pl tel. (+48) 22 234 52 15

 • Kierownik Zakładu Racjonalnego Użytkowania Energii.
 • Opiekun specjalności Power Engineering.

Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo – technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, rada programowych, naukowych itp,

 • Zespół doradczy ds. rozwiązań systemowych w sektorze energetyki, członek, Ministerstwo Gospodarki, 2014 -- 2015
 • Advisory Group on Energy, Horyzont 2020, członek, 2014 - 2017
 • Energy Platform of the European  Council  of  Academies  of  Applied  Sciences,  Technologies  and  Engineering, członek, 2013 --
 • Komitet Elektrotechniki PAN, sekretarz, 1995-1998, 1999-2002, 2003-2006, 2007-2010, 2011- 2015, 2016-2019
 • Sekcja Elektrotermii Komitetu Elektrotechniki PAN, członek, 1995 - 2015
 • Sekcja Elektroenergetyki Komitetu Elektrotechniki PAN, członek, 1999 --
 • Sekcja Teorii Elektrotechniki Komitetu Elektrotechniki PAN, członek, 1999 --
 • Komitet Sterujący Strategicznego Projektu Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków w Narodowym Centrum Badań i Rozwojuczłonek, 2008 - 2014
 • Zespół Ekspertów w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych w Narodowym Centrum Nauki, członek,  2012 -
 • Polski Komitet Elektrotermii, członek, 1977-
 • Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, członek założyciel, skarbnik -  1991-2000.
 • Institute of Electrical and Electronics Engineers (USA), członek, 1992 -
 • Polski Klub Kogeneracji Kogen Polska, członek komisji rewizyjnej, 1999 -
 • Sekretarz Technical Committee TC 27 "Industrial Electroheating Equipment" in International Electrotechnical Commission, Geneva, 1994 -2009.
 • KT 76 "Elektrotermia Przemysłowa" w Polskim Komitecie Normalizacyjnym,  członek, 1994 – 2005; 2017 -

Tematyka prac badawczo – naukowych:

 • Matematyczny opis zjawisk polowych w urządzeniach elektromechanicznych i elektrotermicznych.
 • Modelowanie numeryczne układów energoelektronicznych, układów sterowania i regulacji napędów i urządzeń elektrotermicznych.
 • Modelowanie i symulacja komputerowa sprzężonych zjawisk polowych w grzejnictwie elektrycznym i wpływu energoelektronicznych źródeł zasilania na procesy nagrzewania.
 • Zastosowanie technik komputerowych do rozwiązywania modeli matematycznych.
 • Aspekty techniczne, prawne i ekonomiczne związane z przygotowaniem i wdrażaniem równoważonej polityki energetycznej.
 • Efektywność i racjonalizacja użytkowania energii, w tym głównie energii elektrycznej.
 • Podstawy naukowe efektywności energetycznej.
 • Zagadnienia inteligentnych sieci energetycznych.
 • Długoterminowe modelowanie zapotrzebowania na energię w skali kraju.

Dydaktyka:

 1. Maszyny elektryczne –  NK333
 2. Efektywność energetyczna  - NS689
 3. Electric Circuits –  ANK113
 4. Electrical Machines ‑  ANK333
 5. Power Systems – ANK381
 6. Energy Policy and Law – ANK487 
 7. Energy Efficiency – ANK500
 8. Podstawy Efektywności Energetycznej - NS729

 

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych:

Prace dyplomowe

 1. Modelowanie i symulacja pracy elektrowni wiatrowej (Simulink).
 2. Modelowanie i symulacja pracy małej elektrowni wodnej  (Simulink).
 3. Opracowanie metodyki przeprowadzania przemysłowych audytów energetycznych.
 4. Opracowanie narzędzi pomocniczych do przeprowadzania przemysłowych audytów energetycznych (arkusze Excel).
 5. Opracowanie metodologii i narzędzi wspomagających system Białych Certyfikatów w Polsce.
 6. Opracowanie metodologii i narzędzi wspomagających analizę zapotrzebowania Polski na surowce energetyczne (energy mix) w perspektywie roku 2050 (Energy Policy Simultor).
 7. Ocena skutków technicznych (zmiana technologii), ekonomicznych i społecznych transformacji systemu energetycznego w kierunku systemu zrównoważonego w Polsce.
 8. Opracowanie metodyki rewitalizacji budynków użyteczności publicznej..
 9. Mapa drogowa rozwoju elektromobilności w Polsce.
 10. Ocena polityk energetycznych Polski i Unii Europejskiej.

Prace przejściowe

 1. Opracowanie zestawu działań zmierzających do zmniejszenia zużycia energii w zakładach przemysłowych.
 2. Opracowanie zestawu działań zmierzających do zmniejszenia zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej.
 3. Przegląd technologii energooszczędnych w przemyśle, budownictwie, transporcie i gospodarstwach domowych.
 4. Ocena stopnia energochłonności gospodarki Polski i zachodzących zmian na tle innych krajów.

 Możliwe zmiany, modyfikacje, jak i propozycje własnych tematów.

Ważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat: 

 1. Skoczkowski T. (współautor): Clean, Effective & Renewable Energy, Politechnika Warszawska, Warszawa, 2011, (rozdział w książce).
 2. Skoczkowski T.: Roadmap for innovative smart metering services, SmartRegions - Promoting best practices of innovative smart metering services to European regions, Madryt, 2011, ss.1-14.
 3. Skoczkowski T.: Polska efektywna energetycznie, Forum Polska efektywna energetycznie, Katowice, 2012, ss. 1-38.
 4. Skoczkowski T., Stålberg A., Jaspers W.: Energy efficiency in public procurement, Concerted Action ESD Report, 2012, pp. 1-78.
 5. Skoczkowski T.: Mapa drogowa rozwoju inteligentnych sieci energetycznych w Polsce, Konferencja URE, Warszawa, 2012, ss.1-25.
 6. Skoczkowski T., Węglarz A.: Cele nowych rozwiązań regulacyjnych, Konferencja Operator Informacji Pomiarowych” - nowe narzędzie na Rynku Energii, Warszawa, 2012, ss. 1-40.
 7. Skoczkowski T.: The benefits of using practical tools in the ICT area of the public sector, 3rd Concerted Action Plenary Meeting, Phaphos, Cypr, 2012, ss. 1-11.
 8. van Get C., Skoczkowski T.: Practical tools for improving the energy efficiency of ICT in the public sector, Concerto Action ESD Report, 2012, pp.1-52.
 9. Bielecki S., Skoczkowski T.: Racjonalne użytkowanie energii w kontekście zagadnień dostarczania energii elektrycznej, Przegląd Elektrotechniczny, nr 12a/2012, pp. 121-126
 10. Skoczkowski T. : Mapa drogowa usług związanych z inteligentnymi systemami pomiarowymi dla Polski w Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej (rozdział w książce), NFOŚiGW, 2012, pp.120-124.
 11. Skoczkowski T.: Efektywność pomp i eksploatacji układów pompowych, Pompy i Pompownie, nr 3(146), 2012, s. 28.
 12. Salama A., Skoczkowski T., Szpak Z.: Inventory of central government buildings, Concerted Action EED Report presented in Concerto Action EED Plenary Meeting,, 2013, Dublin, pp. 1-29.
 13. Bielecki S., Palimąka T., Skoczkowski T., Szymczyk J.: Rozwiązania inteligentnego budynku w rewitalizacji budynków użyteczności publicznej, Elektro Info, nr 6, 2013, pp.66 – 69.
 14. Bielecki S., Palimąka T., Skoczkowski T., Szymczyk J.: Sieci transmisji danych we współczesnych budynkach - technologie, bezpieczeństwo, zasilanie elektryczne oraz metoda oceny instalacji okablowania strukturalnego, Wiadomości Elektrotechniczne, nr 9, 2013, ss. 17-21.
 15. Skoczkowski T., Kochański M.: Some aspects of the growing penetration of wind energy in the Polish power system, Przegląd Elektrotechniczny, nr 8, 2013.
 16. Skoczkowski T., Thijssen I., Wattel K., Ozolina I.: Alternative Approach in art. 5 in Practice, Concerted Action EED Report presented in Concerto Action EED Plenary Meeting, Vilnius, 2013, pp. 1-34.
 17. Skoczkowski T., Falkowski T.: Ocena funkcjonowania systemu białych certyfikatów w Polsce, Semianrium ITC, 2013, ss. 1-35.
 18. Skoczkowski T.: Konieczność zapewnienia interesów odbiorców końcowych w procesie  budowy Smart Grid, Konferencja Wdrażanie Smart Grid – ramy standardów, ryzyka, konflikty, Warszawa, 2013, ss.1-25.
 19. Skoczkowski T., Baran Ł.: Zrównoważone wsparcie dla OŹE, Czysta Energia, nr 12(148), 2013, pp. 22-25.
 20. Bielecki S., Palimąka T., Skoczkowski T., Szymczyk J.: Normy i standardy instalacji elektroenergetycznych, okablowania strukturalnego i cieplnych stosowanych w energetyce cieplnej, Instal, nr 12(346), 2013, pp. 47-52.
 21. Skoczkowski T., Baran Ł.: Model zrównoważonej produkcji energii i ciepła OZE z biomasy, XI Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa, 2013, ss. 1-13.
 22. Bielecki S., Palimąka T., Skoczkowski T., Szymczyk J.: Normy i standardy instalacji elektroenergetycznych, okablowania strukturalnego i cieplnych stosowanych w energetyce cieplnej, XI Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa, 2013.
 23. Skoczkowski T., Bielecki S., Szymczyk J., Palimąka T.: Metody wzrostu efektywności energetycznej w małych i średnich przedsiębiorstwach. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal, 2014, Tom 17, Zeszyt 1, ss. 27-40.
 24. Skoczkowski T., Baran Ł.: Model zrównoważonej produkcji energii z biomasy, Energetyka, Numer 3 (717) / Rocznik 67, 2014, ss. 137-142.
 25. Skoczkowski T., Baran Ł.: Jak oceniać zrównoważenie technologii OZE?, Czysta Energia 3(151), 2014, ss. 28-31.
 26. Sàlama A., Marcińczyk M., Skoczkowski T.,  Thijssen I., Wattel K.: Encouraging other bodies to follow central government exemplary role in building renovation (art.5.7), Concerto Action EED Report presented in Concerto Action EED Plenary Meeting, Athens, 2014, pp. 1-32.
 27. Skoczkowski T., Węglarz A., Falkowski T.: Ocena funkcjonowania Systemu Białych Certyfikatów w Polsce, Biuletyn Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, marzec 2014, ss. 6-19.
 28. Skoczkowski T.: Zagadnienia zrównoważonego rozwoju w procesie rewitalizacji budynków użyteczności publicznej, rozdział w książce Acta Innovations „Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej publicznych według kryteriów zrównoważonego rozwoju”, Warszawa, 2014, 5-16.
 29. Skoczkowski T.: Możliwe obszary rozwoju MŚP i wzrostu innowacyjności na Mazowszu, rozdział w książce Acta Innovations „Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej publicznych według kryteriów zrównoważonego rozwoju”, Warszawa, 2014, s. 241-249.
 30. Skoczkowski T., Węglarz A., Falkowski T.: Ocena funkcjonowania Systemu Białych Certyfikatów w Polsce, Rynek Energii Nr 2(111) - 2014, s. 3-8.
 31. Skoczkowski T., Bielecki S.: Warunki świadczenia usług systemowych przez prosumentów, XIX Konferencja Euro POWER, Warszawa, 2014, ss. 1-20.
 32. Bielecki S., Skoczkowski T.: Rola prosumenta w europejskich projektach Smart Grid, Konferencja Powszechność Smart Grid – korzyści dla wszystkich, Warszawa, 2014, ss. 1-30.
 33. Bielecki S., Skoczkowski T.: Europejskie projekty rozwoju inteligentnych sieci energetycznych, Obraz ogólny i miejsce Polski", Polityka Energetyczna, tom 17, zeszyt 4, s. 171-185.
 34. Skoczkowski T.: Public sector – public buildings and public purchasing. Core Theme Series Report: Concerted Action Energy Efficiency Directive 2, 2014, pp. 1-16.
 35. Skoczkowski T.: Public Sector: national, regional and local initiatives, Core Theme Series Report: Concerted Action Energy Services Directive 3, 2014, pp. 1-11. (for executive summary http://www.esd-ca.eu/reports/core-theme-series-reports/ca-esd-reports-covering-work-from-may-2011-to-december-2012>
 36. Sàlama A., Fasano G., Fanou S., Skoczkowski T.: Energy efficiency in historical buildings, places of worship and buildings owned by the armed forces -Art 5(2), Concerto Action EED Report presented in 4th Concerto Action EED Plenary Meeting, Milan, 2014, ss. 1-30. (for executive summary http://www.ca-eed.eu/themes/public-sector-ct2 )
 37. Skoczkowski T., Bielecki S.: Konieczność zapewnienia interesów odbiorców końcowych w procesie budowy sieci inteligentnych, Przegląd Elektrotechniczny, 01/2015, pp. 88-94.
 38. Skoczkowski T., Bielecki S.: Kierunki badań naukowych w europejskich projektach Smart Grid, Konferencja Naukowo-Techniczna „Energetyka prosumencka – stan aktualny i kierunki rozwoju”, Warszawa, NOT, 2015, ss. 1-28
 39. Salama A., Skoczkowski T., Thijssen I. Implementing Article 6 on public purchasing of products, services and buildings, Concerto Action EED Report presented in 5th Concerto Action EED Plenary Meeting, Riga, 2015, ss. 1-31.(for executive summary see http://www.esd-ca.eu/reports/working-group-executive-summaries)
 40. Donkelaar M., Thijssen I., Sàlama A., Skoczkowski T., Forni D. : Model contract and guidelines for energy performance contracts in the public sector, Concerto Action EED Report presented in 5th Concerto Action EED Plenary Meeting, Riga, 2015, ss. 1-30. (for executive summary http://www.ca-eed.eu/outcomes/working-group-executive-summaries )
 41. Skoczkowski T.: Europejska Unia Energetyczna, II Międzynarodowy Kongres „Łódzkie Energetyczne”, Łódź, 2015, ss.1-30.
 42. Skoczkowski T.: Public sector – public buildings and public purchasing, Core Theme Series Report:  Concerted Action Energy Efficiency Directive, July 2015, pp. 1-14 http://www.ca-eed.eu/private-area/programme-information/outcomes
 43. Bielecki S., Skoczkowski T.: Potrzeba zmian rozliczeń za moc bierną, Rynek Energii nr 4(11), 2015, pp. 21-26.
 44. Molloy C., Ryan A., Sàlama A., Skoczkowski T.: Public sector in energy efficient transport services, Concerted Action EED Report presented in 6th Concerto Action EED Plenary Meeting, Luxembourg, 2015, ss. 1-30. (for executive summary http://www.ca-eed.eu/outcomes/working-group-executive-summaries )
 45. Skoczkowski T., Bielecki S.: Tendencje regionalne i światowe rozwoju energetyki, Seminarium KE-KPE PAN „Tendencje regionalne i światowe rozwoju energetyki”, Warszawa, 2015, ss.1-41.
 46. Skoczkowski T.: Die polnische Sichtweise auf die Eniergieunion, Energietag der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt, Geislingen, 2015, ss.1-85.
 47. Rafał K., Skoczkowski T., Bielecki S.: Dynamiczna regulacja napięcia w sieci rozdzielczej z wykorzystaniem falowników generacji rozproszonej. (Dynamic voltage regulation in distribution system using inverter-based distributed generation), XII Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2015"; Łódź, 2015.
 48. Skoczkowski T., Bielecki S.: Środki poprawy efektywności energetycznej w przemyśle i ich ocena, Energetyka Nr 1/Rocznik 68, Styczeń 2016, s.9-14.
 49. Skoczkowski T., Bielecki S., Baran Ł.: "Odnawialne źródła energii – problemy i perspektywy rozwoju w Polsce", Przegląd Elektrotechniczny 03/2016, s. 190-195.
 50. Skoczkowski T.: Energy efficient technologies, Advisory Group on Energy Meeting, Brussels, 2016, ss. 1-7.
 51. Skoczkowski T. (współautor): RAPORTU ELEKTRYKA DLA POKOLEŃ, SEP, Warszawa, 2016. red. M. Bartosik, ISBN 978-83-61163-64-0.
 52. Skoczkowski T., Sàlama A.M., Thijssen I., Ryan A., Rodrigues D.: Monitoring of art. 5 implementation progress – cost effectiveness of measures, Concerto Action EED Report presented in 7th Concerto Action EED Plenary Meeting, The Hague, 2016, pp. 1-36. (for executive summary  http://www.ca-eed.eu/outcomes/working-group-executive-summaries)
 53. Rafał K., Bielecki S., Skoczkowski T.: Dynamiczna regulacja napięcia w sieci rozdzielczej z wykorzystaniem falowników generacji rozproszonej. Przegląd Elektrotechniczny 05/2016, s. 49-53.
 54. Skoczkowski T.: Polityki efektywności energetycznej i systemy zobowiązujące do efektywności energetycznej, Seminarium Energy Saving Policies and Energy Efficiency Obligation Schemes ‑ ENSPOL, Warszawa, 2016, ss. 1-29.
 55. Skoczkowski T., Węglarz A.: White Certificate Schemes in Poland, Final Seminar of Energy Saving Policies and Energy Efficiency Obligation Schemes ‑ ENSPOL, Brussels, 2016, pp. 1-9. <http://enspol.eu/> 
 56. Bartosik M., Kamrat W., KaźmierkowskI M., Lewandowski W., Pawlik M., Peryt T., Skoczkowski T., Strupczewski A., Szeląg A.: Bezpieczeństwo elektroenergetyczne dla pokoleń, Przegląd Elektrotechniczny, 08/2016, s. 268-282. doi:10.15199/48.2016.08.69
 57. Bartosik M., Kamrat W., KaźmierkowskI M., Lewandowski W., Pawlik M., Peryt T., Skoczkowski T., Strupczewski A., Szeląg A.: Polityka i porządek prawny w polskiej energetyce na tle polityki Unii Europejskiej Przegląd Elektrotechniczny, 09/2016,  s. 287-295.doi:10.15199/48.2016.09.68
 58. Bugarin B., Rodrigues D., Ryan A., Sàlama A.M., Skoczkowski T., Thijssen I.: Contribution of the public sector to the EED goals   achievements and perspectives, Report presented in 8th Concerte Action EED Plenary Meeting, Bratislava, 2016, s. 1-38 (for executive summary  <http://www.ca-eed.eu/outcomes/working-group-executive-summaries> ) http://www.ca-eed.eu/private-area/plenary-meetings/8th-ca-eed-bratislava-october-2016/final-reports
 59. Bartosik M., Kamrat W., KaźmierkowskI M., Lewandowski W., Pawlik M., Peryt T., Skoczkowski T., Strupczewski A., Szeląg A.: Wytwarzanie energii elektrycznej – diagnoza i terapia, Przegląd Elektrotechniczny, 10/2016, s. 277-287. doi:10.15199/48.2016.10.63
 60. Skoczkowski T.: EU energy at the crossroads? Power Shifts Academic Forum, Warszawa, 2016, ss. 1-95.
 61. Bartosik M., Kamrat W., KaźmierkowskI M., Lewandowski W., Pawlik M., Peryt T., Skoczkowski T., Strupczewski A., Szeląg A: Przesył energii elektrycznej –potrzeby, progi i bariery. Przegląd Elektrotechniczny, 11/2016, s. 295-300. doi:10.15199/48.2016.11.69
 62. Skoczkowski T.,Węglarz A.: Examples under the existing EEOSs. Poland’s case. Workshop on Annual energy savings generated through energy efficiency obligation schemes and alternative measures implemented under EED Article 7, Joint Research Centre, Brussels, 2016, ss. 1-20. http://e3p.jrc.ec.europa.eu/events/workshop-annual-energy-savings-generated-through-energy-efficiency-obligation-schemes
 63. Skoczkowski T.: Economics and Governance for the Energy Transition, 3rd UNI-SET Energy Clustering Event Universities in the Energy Transition: Focus on Smart Energy Systems and Communities, Bucharest, 2016, ss.1-15.
 64. Bartosik M., Kamrat W., KaźmierkowskI M., Lewandowski W., Pawlik M., Peryt T., Skoczkowski T., Strupczewski A., Szeląg A: Magazynowanie energii elektrycznej i gospodarka wodorowa, Przegląd Elektrotechniczny, 12/2016, s. 332-340. doi:10.15199/48.2016.12.78
 65. Bartosik M., Kamrat W., KaźmierkowskI M., Lewandowski W., Pawlik M., Peryt T., Skoczkowski T., Strupczewski A., Szeląg A: Nauka – edukacja – przemysł: synergiczna współpraca dla innowacyjności. Przegląd Elektrotechniczny, 01/2017, s. 339-345 doi:10.15199/48.2017.01.79.
 66. Skoczkowski T.: White Certificate System in Poland. Lesson learned, International Energy Agency Workshop “Market-based Instruments for Energy Efficiency – Policy Choice and Design for the Energy Transition”, Brussels, 2017, ss.1-28. http://www.iea.org/workshops/market-based-instruments-for-energy-efficiency--policy-choice-and-design-for-th.html
 67. Skoczkowski T., Wronka A.: Analysis of EU ETS reforms from Poland’s power sector perspective, Przegląd Elektrotechniczny, 03/2017, s. 212-222. doi:10.15199/48.2017.03.49
 68. Skoczkowski T., Bielecki S.: Zużycie energii i energochłonność w przemyśle chemicznym w Polsce. Przemysł Chemiczny, nr 96/2, 2017, pp. 275-278. DOI: 10.15199/62.2017.2.4 Impact Factor: 0.399.
 69. Szpak Z., Skoczkowski T., Węglarz A., Gilewski P.: The Energy Efficiency Law of 20 May 2016: White Certificates Scheme. Workshops Concerted Action for the Energy Efficiency Directive, Munchen, 2017, ss. 1-15.
 70. Martins F., Skoczkowski T., Threpsiadi A.: Member States’ modelling approach and how they can support energy efficiency. Implementation workshop. CA EED Parallel Workshops Proceedings, Munchen, 2017, pp. 1-8. http://www.ca-eed.eu/private-area/plenary-meetings/parallel-workshops-munich-march-2017/workshop-proceedings (private access).
 71. Skoczkowski T.: Public sector – public buildings and public purchasing, Core Theme Series Report: Concerted Action Energy Efficiency Directive, 2017, pp. 1-24. http://ca-eed.eu/private-area/outcomes/core-theme-series-reports/ca-eed-reports-covering-work-from-january-2013-to-october-2016 (private access).
 72. Bugarin B., Rodrigues D., Ryana A., Sàlama A.M., Skoczkowski T., Thijssen I.: Contribution of the public sector to the EED goals - achievements and perspectives, Executive Summary 2.8, Public Sector - public buildings and public purchasing, 2017, pp. 1-7. http://ca-eed.eu/private-area/outcomes/working-group-executive-summaries (private access).
 73. Gilewski P., Skoczkowski T., Węglarz A.: Branża wodno-kanalizacyjna w świetle ustawy o efektywności energetycznej, Instal, nr 5/2017, pp. 27-28.
 74. Węglarz A., Skoczkowski T., Gilewski P.: Możliwość racjonalnego gospodarowania energią w budownictwie w świetle Ustawy o efektywności energetycznej, Instal, nr 6/2017, pp. 25-27.
 75. Baran Ł., Skoczkowski T., Bielecki S, Węglarz A.: Aukcyjne quo vadis dla odnawialnych źródeł energii, Energetyka, wrzesień 2017, pp. 590-595. http://elektroenergetyka.pl/numer/207
 76. Guermont C., Sàlama A.M., Shreeve G., Skoczkowski T.: New renovation strategies and solutions to de-risk investment, Concerto Action EED Report presented at the 1st Concerto Action EED Plenary Meeting, Sofia, 2017, s. 1-32. (for executive summary <http://www.ca-eed.eu/outcomes/working-group-executive-summaries).
 77. “How can FP9 strengthen the link between research, innovation and education?” (Panel Discussion), High-Level Conference “European Universities in the Energy Transition: Towards a Clean Energy Future” 6th UNI-SET Energy Clustering Event, Brussels, 2017.
 78. Skoczkowski T.: Highlights from the CA EED, Plenary Meeting of Concerted Action EPPBD, Bucharest, 2017, ss. 1-35.
 79. Skoczkowski T., Węglarz A.: Efektywność energetyczna w Polsce, Nowa Energia, nr 1 (61) 2018, pp. 38-41.
 80. Skoczkowski T., Węglarz A., Gutowski.: Modelowanie zapotrzebowania Polski na energię do roku 2050, seminarium w NFOŚiGW, Warszawa, 2018, ss. 1-45.
 81. Skoczkowski T., Bielecki S., Węglarz A., Włodarczak M., Gutowski P.: Impact assessment of climate policy on Poland's power sector, Mitigation  and Adaptation Strategies for Global Change, 2017, DOI: 10.1007/s11027-018-9786-z. http://rdcu.be/GPH   Impact Factor 2.585
 82. Bielecki S., Skoczkowski T.: Przemysł chemiczny i energetyka. Tworzenie symbiozy, Przemysł Chemiczny, nr 97/3, 2018, pp. 309-318, DOI: 10.15199/62.2018.3.1, Impact Factor: 0.399.
 83. Bergman I.M., Ryan A., Skoczkowski T.: Public procurement, resulting energy and economic savings, CA EED Report, presented at the 2nd CA EED Plenary Meeting, Vienna, 2018, pp.1-46. (for executive summary <http://www.ca-eed.eu/outcomes/working-group-executive-summaries).
 84. Baran Ł., Skoczkowski T., Bielecki S.: Ocena zrównoważenia procesu przetwarzania energii z biomasy (Assessment of Sustainability Biomass Energy Converting Process), April 2018, Rynek Energii 2/2018(135).
 85. Bielecki S., Skoczkowski T.: An enhanced concept of Q-power management, Energy 162 (2018) 335-353, Impact Factor: 4.968 https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.08.042.
 86. Berg M., Ryan A., Skoczkowski T., Toivanen J., Zvaigznītis K.: Energy management in central government buildings and ensuring effective energy audits during the 2nd compliance period, CA EED Report, presented at the CA EED Plenary Meeting, Bucharest, 2018, ss.1-71. ((for executive summaryhttps://www.ca-eed.eu/content/download/7992/file/CA%20EED%20PM3%20Public%20Proceedings%20final.pdf)
 87. Badyda K., Bielecki S., Skoczkowski T.: Efektywność energetyczna, Element rynku energii, Energetyka Cieplna i Zawodowa, 6/2018, pp.46-53 (również XX Sympozjum Naukowo-Techniczne Energetyka Bełchatów 2018).
 88. Praca zbiorowa. (Skoczkowski T. współautor): Strategia dla ciepłownictwa do roku 2030 z perspektywą 2050 r. Forum Energii, 2019, p. 72.
 89. Maguire J.; Skoczkowski T.: Good practice in unlocking energy efficiency potential in the rental sector by overcoming split incentives. Report, presented at the CA EED Plenary Meeting, Helsinki, 2019, ss.1-17.
 90. Skoczkowski T., Bielecki S., Wojtyńska J.: Modelling of diffusion of renewable technologies and its application in the long-term energy forecasting, Proceedings of ECOS 2019 - 32 International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, 2019, ISBN 978-83-61506-51-5, ss. 303-320 Wroclaw, Poland.
 91. Skoczkowski T., Bielecki S., Kochański M., Korczak K.: Climate-change induced uncertainties, risks and opportunities for the coal-based region of Silesia: Stakeholders' perspectives, Environmental Innovation and Societal Transitions, 2019, PII S2210-4224(18)30142-4, DOI 10.1016/j.eist.2019.06.001. Impact Factor: 7.25. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210422418301424

Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne:

 1. OPET, Polish – German Cross Border Co-operation, 5. Program Ramowy, wykonawca.
 2. JOINT ‑ Wspólne prowadzenie działań na rzecz edukacji międzynarodowej emisji przez firmy elektroenergetyczne w krajach Unii Europejskiej oraz Europy Środkowej i Wschodniej, 5. Program Ramowy, wykonawca.
 3. INVESTIMMO ‑ Opracowanie narzędzi wspomagania decyzji dotyczących długoterminowych strategii inwestycyjnych w zakresie eksploatacji i termomodernizacji budynków, 5. Program Ramowy, wykonawca.
 4. PeBBu –Budownictwo oparte na jakości, 5. Program Ramowy, wykonawca.
 5. OPET Building ‑ Sieć europejska dla promocji efektywnych technologii w budownictwie, 5. Program Ramowy, wykonawca.
 6. ENIRDG ‑ European Network for Integration of Renewable Sources and Distributed Generation, 6. Program Ramowy, główny wykonawca polski.
 7. SUSTELNET – Policy and Regulatory Roadmaps for the Integration of Distributed Generation and the Development of Sustainable Electricity Networks, 6. Program Ramowy, główny wykonawca polski.
 8. SAFERELNET – Bezpieczeństwo i niezawodność systemów, produktów i struktur przemysłowych, 6. Program Ramowy, wykonawca.
 9. OPET CHP/DH Cluster ‑ Sieć europejska dla promocji skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, 5. Program Ramowy, wykonawca.
 10. Benchmarking Systemów Ciepłowniczych, 6. Program Ramowy, wykonawca.
 11. CONCERTO+, Zlecenie Komisji Europejskiej DG TREN, wykonawca.
 12. SOLID-DER – Co-ordination action to consolidate RTD activities for large-scale integration DER into the European electricity market, 6. Program Ramowy, główny wykonawca polski.
 13. SUCCESS – Searching Unprecedented Co-operations on Climate Change and Energy to Ensure Sustainability, (2008-2009),  Zlecenie Komisji Europejskiej DG Culture, wykonawca.
 14. Zrównoważona Polityka Energetyczna, 2004-2005, Phare 2000, kierownik.
 15. PEMP ‑ Polski program efektywnego wykorzystania energii w napędach elektrycznych, 2004-2008, Globar Environmental Fund, UNDP, kierownik.
 16. ECTC ‑ Polsko – Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej, 2004-2008, Międzyrządowy projekt polsko-japoński, kierownik.
 17. Clean, Effective and Renewable Energy, Projekt PL 0460, Fundusz Norweski, 2010-2011, wykonawca.
 18. Energy Regions (Smart Grid), Intelligent Energy – Europe Program (UE), 2010-2012, wykonawca.
 19. Concerted Action on Energy Services Directive, Intelligent Energy – Europe Program (UE), 2008- 2011, leader.
 20. Concerted Action on Energy Efficiency Directive, Intelligent Energy – Horizon'2020, 2011- 2017, leader.
 21. ENSPOL Energy Saving Policies and Energy Efficiency Obligation Schemes, Horizon'2020, 2014 - 2016, wykonawca.
 22. LOW EMISSION ECONOMY BEGINS IN MUNICIPALITIES. A handbook for Polish municipalities (EU), 2014-2015, wykonawca.
 23. EU-MERCI: Fostering the growth of energy efficiency in the EU industry. Horizon'2020, 2016 - 2019, wykonawca.
 24. INNOPATHS: Innovation pathways, strategies and policies for the Low-Carbon Transition in Europe, Horizon'2020, 2016-2020, wykonawca (task leader).
 25. Energy Policy Simulator - Creation of low-carbon economy scenarios in Poland, analiza finansowana przez European Climate Fundation, Warszawa, 2016-2017, leader.
 26. Concerted Action on Energy Efficiency Directive 2, Horizon'2020, 2017- 2019, domain coordinator.

Ważniejsze ekspertyzy, patenty, itp.:

Patenty, zgłoszenia patentowe

 1. Grzesik B., Kuczewski Z., Myrcik Cz., Kołodziej H., Śmiałkowski W., Kalus M., Skoczkowski T., Gajek T., Niegolewski H.: Falownik prądu o komutacji fazowej. Patent nr 130970 z dnia 12.03.1986.
 2. Kalus M., Kuczewski Z., Skoczkowski T., Kulesza A.: Układ sterowania falowników jednofazowych pracujących w rezonansie równoległym. Patent nr 137148 z dnia 04.08.1988.
 3. Kalus M.,  Skoczkowski T.: Układ kontroli i zabezpieczenia przemiennika prądowego. Patent nr 204310B1 z dnia 31.12.2009 (WUP 12/09).
 4. Kalus M., Kuczewski Z., Skoczkowski T., Kulesza A.: Układ sterowania falowników jednofazowych pracujących w rezonansie równoległym. Patent nr 137149 z dnia 04.08.1988.
 5. Kalus M., Skoczkowski T., Niesłony N.: Układ zasilacza. Patent nr 205020B1 z dnia 31.03.2010 (WUP 03/10).
 6. Kalus M., Skoczkowski T.: Układ wyżarzarki. Patent nr 146918 z dnia 30.11.1989.
 7. Kalus M., Skoczkowski T.: Układ kontroli i zabezpieczenia przetwornicy. Patent nr 148238 z dnia 30.01.1990.
 8. Kalus M., Skoczkowski T.: Układ sterowania przemiennika prądowego. Zgłoszenie patentowe nr P.356618 z dnia 14.10.2002.
 9. Skoczkowski T., Kalus M., Sasor M.: Układ sterowania prędkości obrotowej silnika indukcyjnego”. Patent nr 189300 z dnia 29.07.2005 (WUP 07/05).
 10. Skoczkowski T., Kalus M.,  Sasor M.: Układ sterowania prędkości obrotowej silnika indukcyjnego. Patent nr 189301 z dnia 29.07.2005 (WUP 07/05).
 11. Skoczkowski T., Kalus M.: Układy nagrzewnicy indukcyjnej, Patent nr 181417 z dnia 18.10.2001.
 12. Skoczkowski T., Kalus M.: Układy napędu asynchronicznego. Patent nr 180981 z dnia 10.09.2001.

 

Prace wdrożone w przemyśle:

 1. Opracowanie prototypowego układu sterowania przebiegiem grafityzacji węgla w piecach Achesona. Lata 1979-1982.
 2. Udoskonalenie układu tyrystorowego sterowania mechanizmem podnoszenia żurawia typu „Mostostal 120/160” oraz przygotowanie serii informacyjnej. Lata 1977-1981.
 3. Zoptymalizowanie nagrzewania rur. Podproblem Węzłowy nr 05.5A „Wybrane podstawowe badania w dziedzinie elektrotechniki”. Lata 1980-1985, (główny wykonawca).
 4. Opracowanie i wykonanie prototypowych wyżarzarek indukcyjnych z tyrystorową przetwornicą częstotliwości o mocy 100 kW. Lata 1982-1986, (główny wykonawca).
 5. Energy balance of submerged arc furnace for silicon production, Vereignite Aluminium Werke, Bonn, 1986, (główny wykonawca).
 6. Opracowanie i wykonanie prototypowych wyżarzarek indukcyjnych z tyrystorową przetwornicą częstotliwości o mocy 200 kW. Lata 1985-1987.
 7. Opracowanie sposobu doboru tyrystorów pracujących szeregowo oraz układu sygnalizacji uszkodzeń maszyny wyciągowej szybu II. Lata 1985-1986.
 8. Badania laboratoryjne i modernizacja tyrystorowych wyżarzarek indukcyjnych o mocy 100 kW oraz nadzór autorski nad produkcją i wdrożeniem. Lata 1986-1991.
 9. Modele matematyczne procesów optymalnego nagrzewania indukcyjnego obiektów ferromagnetycznych. Lata 1986-1990, (główny wykonawca).
 10. Projekt i wykonanie układów wyzwalających dla tyrystorów krajowych typu T 20-450-20 stosowanych w przekształtnikach głównych maszyny wyciągowej szybu II. Lata 1986-1988.
 11. Modernizacja układów sterowania wyżarzarki tyrystorowej 100 kW. Rok 1987.
 12. Energooszczędne układy zasilania i przetwarzania energii w napędach elektrycznych i elektrotermii. Rok 1991, (główny wykonawca).

Ekspertyzy w ostatnich 5 latach (ważniejsze):

 1. Opracowanie metodologii wyliczenia wskaźnika redukcji emisji ditlenku węgla oraz metodologii obliczania wydatków kwalifikowanych (dla projektów OZE i CHP objętych horyzontalną pomocą publiczną na ochronę środowiska). Ekspertyza KAPE S.A. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2008.
 2. Analiza możliwych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej mających na celu sukcesywne zmniejszanie wzrostu zużycia energii wraz ze wzrostem gospodarczym. Ekspertyza KAPE S.A. na zlecenie MG, Warszawa, 2008.
 3. Przygotowanie mechanizmu wsparcia dla wytwarzania ciepła i chłodu z odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania pomp ciepła i kolektorów słonecznych. Ekspertyza KAPE S.A. na zlecenie MG, Warszawa, 2008.
 4. Raport dotyczący kluczowych polskich energochłonnych przemysłów, z identyfikacją ograniczeń we wdrażaniu efektywności energetycznej w zakładach oraz opracowania rozwiązań dla tych przemysłów. Ekspertyza KAPE S.A. na zlecenie PKPP Lewiatan, Warszawa, 2008.
 5. Ekspertyza dotycząca szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania  audytu energetycznego dla potrzeb inwestycji proefektywnościowych. Ekspertyza KAPE S.A. na zlecenie MG, Warszawa, 2009.
 6. Analiza możliwości technicznych i ekonomicznych jednostek sektora publicznego w zakresie oszczędności energii wraz z opracowaniem propozycji środków efektywności energetycznej stosowanych przez te jednostki. Ekspertyza KAPE S.A. na zlecenie MG, Warszawa, 2009.
 7. Opracowanie wytycznych dotyczących zasad opracowania i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej obejmującego zakres przedsięwzięć służących efektywności energetycznej wymienionych w projekcie ustawy o efektywności energetycznej. Ekspertyza KAPE S.A. na zlecenie MG, Warszawa, 2009. 
 8. Analizy i ekspertyzy dotyczące wdrażania i oceny Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej. Ekspertyza KAPE S.A. na zlecenie MG, Warszawa, 2010.
 9. Ekspertyza „Założenia do Polityki energetycznej m.st. Warszawy w warunkach gospodarki niskoemisyjnej", 2015, wykonawca.
 10. Strategia dla ciepłownictwa do roku 2030 z perspektywą 2050 r. Ekspertyza KAPE S.A. na zlecenie Forum Energii, 2019, wykonawca.

Projekty badawcze finansowane z funduszy KBN

 1. Opracowanie metod obliczania pól sprzężonych w nagrzewnicach rur zasilanych ze źródeł tyrystorowych, 1996, kierownik.
 2. Wpływ boczników magnetycznych na pracę nadprzewodnikowego separatora odchylającego (promotorski), 1998.
 3. Modele i procedury numeryczne elektromagnetycznych zjawisk polowych w obiektach elektrotechniki,1998, wykonawca.
 4. Wyznaczenie właściwości elektromechanicznych małego silnika indukcyjnego trójfazowego na podstawie pomiarów w czasie rozruchu, (promotorski), 1998.
 5. Optymalizacja kształtu urządzeń elektrycznych metodą pochodnej materiałowej, 1998, wykonawca.
 6. Opracowanie koncepcji i badania mikroprocesorowego układu quasi optymalnego sterowania tyrystorowej wyżarzarki indukcyjnej, 2001, kierownik.
 7. Opracowanie algorytmów sterowania i regulacji z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji procesów wyżarzania indukcyjnego przy zasilaniu ze źródeł energoelektronicznych, 2003, kierownik.

Działalność organizacyjna:

-        Kierownik projektu PO KL „Wzrost potencjału dydaktycznego Wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej, 2011-2015.

-        Członek Komisji Programowej MEiL, od 2012.

-        Członek komisji odbioru grnatów kół naukowych,  od 2014.

 

Nagrody i inne wyróżnienia:

-        I Nagroda w „Konkursie na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechniki, elektroniki i automatyki”, SEP Gliwice 1977.

-        Nagroda Sekretarza Naukowego PAN, zespołową, 1986.

-        Nagroda Ministra Górnictwa i Energetyki, nagroda zespołowa II stopnia, 1986.

-        Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagroda zespołowa II stopnia, 1986.

-        Nagroda na III Ogólnopolskim Konkursie na Najwybitniejsze Osiągnięcia w Dziedzinie Energoelektroniki, zespołowa II stopnia, 1986.

-        Parokrotnie nagrody rektora Politechniki Śląskiej za współpracę z przemysłem.

-        I Nagroda za pracę „Modelowanie i symulacja sprzężonych zjawisk polowych w urządzeniach elektrotermicznych – Podstawy  teoretyczne” w Konkursie na  najlepszą pracę naukowo i naukowo-techniczną wykonaną lub wdrożoną w Instytucie Elektrotechniki  w 2000 roku, Instytut Elektrotechniki, Warszawa, 2001.

-        Nagroda J.M. Rektora Politechniki Warszawskiej I stopnia za wybitne osiągnięcia naukowe, Warszawa, 2005.

-        Medal im. prof. Stanisława Fryzego, Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 2008.

-        Award’1904, nagroda International Electrotechnical Commission, Genewa, 2010.

-        Zasłużony dla energetyki warszawskiej, 2013.