ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Szymczyk Jacek

Jacek Szymczyk

dr inż. - Racjonalnego Użytkowania Energii, pokój 407a, e-mail: Jacek.Szymczyk@itc.pw.edu.pl tel. 22 234 52 91

jacek_szymczyk

Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo – technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, rada programowych, naukowych itp,

 • Członek koła SEP na wydziale MEL
 • Członek senackiej Podkomisji ds Młodych Pracowników

Tematyka prac badawczo – naukowych:

 • Analiza oraz poprawa efektywności energetycznej instalacji przemysłowych – parowych, wodnych, wentylatorowych i sprężonego powietrza.
 • Pompy i układy pompowe i wentylatory – dobór, projektowanie, optymalizacja, sterowanie, efektywność energetyczna,
 • Sprężarki i instalacje sprężonego powietrza – dobór, optymalizacja, sterowane, efektywność energetyczna,
 • Dobór i diagnostyka napędów do pomp i wentylatorów,
 • Elektroenergetyka – poprawa warunków zasilania budynków w energię elektryczną, efektywność energetyczna,
 • Energetyka cieplna – diagnostyka i efektywność energetyczna kotłów, wytwornic pary i układów odwadniania ,
 • Przygotowanie wody dla energetyki cieplnej oraz przemysłu.

Dydaktyka:

 • Chemistry of water – ANS510
 • Fizyka inżynierska – NW104
 • Elektrotechnika I – NW113
 • Elektronika I – NW135
 • Laboratorium ZLE I – NS524
 • Laboratorium ZLE II – NS525

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych:

Efektywność energetyczna

 • Analiza wybranych układów i instalacji przemysłowych cieplnych, wodnych i/lub sprężonego powietrza pod kątem ich optymalizacji i zmniejszenia strat
 • Modelowanie wybranych instalacji cieplnych, hydraulicznych i/lub sprężonego powietrza 

Pompa, układ pompowy

 • Praca równoległa układu pomp - badanie przepływu wstecznego przez pompę; wydatek energetyczny, ograniczenia.
 • Praca szeregowa układu pomp - wydatek energetyczny, ograniczenia.
 • Pagórek sprawności - wyznaczanie, model matematyczny.
 • Obliczenia przepływowe i wytrzymałościowe pomp (CFD).
 • Projekt pompy oraz weryfikacja konstrukcji za pomocą narzędzi CFD.
 • Badanie nietypowych stanów pracy pomp wirowych.
 • Obliczenia numeryczne przepływu cieczy przez wirniki pomp odśrodkowych.
 • Obliczenia przepływu w szczelinach uszczelnień maszyn wirnikowych.
 • Dobór pomp do instalacji.
 • Ocena wpływu harmonicznych na straty energii w układzie zasilania pompy za pomocą przemiennika częstotliwości.

Sprężarki

 • Możliwości wykorzystania ciepła odpadowego sprężarki.
 • Optymalizacja pracy układu sprężarek - optymalne nastawy, czas pracy.
 • Wpływ wycieków sprężonego powietrza na zużycie energii w typowych instalacjach przemysłowych.
 • Dynamika napełniania i rozładunku zbiornika/instalacji sprężonego powietrza.
 • Wpływ temperatury powietrza zasysanego na zużycie energii przez sprężarkę śrubową.
 • Wpływ wartości docelowego ciśnienia na zużycie energii przez sprężarkę śrubową.
 • Model obliczeniowy wycieków sprężonego powietrza przez szczeliny.
 • Wpływ nieszczelności na zużycie energii układu sprężarek.
 • dynamika wypływu sprężonego powietrza z instalacji przez nieszczelności.
 • Model obliczeniowy pracy układu sprężarek na potrzeby instalacji przemysłowych.

 

Możliwe są i inaczej sformułowane zagadnienia z dziedziny pomp i układów pompowych, wentylatorów, wytwarzania i dystrybucji sprężonego powietrza oraz wytwarzania i przesyłu pary.

Ważniejsze publikacje:

 • G. Rarata G., Szymczyk J., Wolański P.: “Experiments on the upper explosion limits of gaseous alkanes-oxygen mixtures at elevated conditions of T and p in a spherical vessel”, Journal of KONES Powertrain and Transport, vol. 16, no 2, Warsaw 2009;
 • Jędral W., Karaśkiewicz K., Szymczyk J.: „Badanie charakterystyk zupełnych pomp wirowych”,  materiały konferencyjne Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa 2011;
 • Szymczyk J.: „System energetyczny – odbiorca energii w obliczu jej niedoborów”, Służby Utrzymania Ruchu 7/2010, str. 10-14;
 • Szymczyk J.: „Energochłonność sprężania powietrza atmosferycznego”, Energia dla Biznesu 6/2010;
 • Szymczyk J.: „Czy potrzebna jest efektywność energetyczna”, Służby Utrzymania Ruchu, 7/2010, str. 21-23;
 • Szymczyk Jacek: Ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej w rewitalizowanym budynku, w: Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej według kryteriów zrównoważonego rozwoju / Węglarz Arkadiusz ( red. ), 2014, CBI Pro-Akademia, ISBN 978-83-63704-17-9, ss. 185-194;
 • Bielecki Sławomir, Palimąka Tadeusz, Skoczkowski Tadeusz, Szymczyk Jacek [i in.] :Metody wzrostu efektywności energetycznej w małych i średnich przedsiębiorstwach, w: Polityka Energetyczna / Energy Policy Journal, Polska Akademia Nauk - Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia, vol. 17, nr 1, 2014, ss. 27-40;
 • Jędral Waldemar, Karaśkiewicz Krzysztof, Szymczyk Jacek: BADANIE NIEUSTALONYCH STANÓW PRACY I CHARAKTERYSTYK ZUPEŁNYCH POMP WIROWYCH, w: Instal, Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie", vol. 345, nr 11, 2013, ss. 21-24;
 • Jędral Waldemar, Karaśkiewicz Krzysztof, Szymczyk Jacek: Charakterystyki zupełne pomp wirowych oraz sposób ich przybliżonego wyznaczania, w: Pompy, Pompownie, Zakład Projektowo-Badawczy i Produkcyjny CEDOS, nr 2, 2013, ss. 28-31;
 • Jędral Waldemar, Karaśkiewicz Krzysztof, Szymczyk Jacek: Pump transients and complete pump performance characteristics, w: Journal of Power Technologies, Politechnika Warszawska Instytut Techniki Cieplnej, nr 3 (94), 2014, ss. 196-201;
 • Szymczyk Jacek, Olszewski Paweł : Flameless cobustion - state of art, w: Archivum Combustionis, The Thermodynamics and Combustion Committee of the Polish Academy of Sciences, vol. 36, nr 1, 2016, ss. 13-36;
 • Szymczyk Jacek, Szymczyk Jan, Karaśkiewicz Krzysztof: Współpraca pomp z napędami przekształtnikowymi i z silnikami indukcyjnymi klatkowymi, w: Rynek Energii, KAPRINT, nr 4, 2014, ss. 90-94;
 • Szymczyk Jacek, Karaśkiewicz Krzysztof: Zastosowanie charakterystyk pompowych do pracy jako PAT, w: Instal, Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie", nr 12 (368), 2015, ss. 46-49.