ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku / Dydaktyka / Czynniki Robocze Chłodnictwa

Czynniki Robocze Chłodnictwa

Liczba punktów ECTS: 1 (katalog)

Opis przedmiotu

Nauczenie sposobu oceny przydatności określonych czynników chłodniczych i chłodziw do konkretnych zastosowań w urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła.

Szczegółowe treści merytoryczne: Student poznaje czynniki chłodnicze i chłodziwa wykorzystywane w chłodnictwie i klimatyzacji. Prezentowane są różne sposoby podziału czynników chłodniczych i ich zastosowanie. Zwrócona jest uwaga na właściwości najczęściej stosowanych czynników w postaci właściwości termofizycznych, współpracy z innymi elementami urządzeń chłodniczych, wpływu na środowisko naturalne oraz na bezpieczeństwo użytkowania. Prezentowane są aktualne przepisy prawne sankcjonujące wykorzystywanie poszczególnych czynników chłodniczych.

Regulamin przedmiotu
  • W czasie zajęć studenci są zobowiązani do przestrzegania regulaminu studiów obowiązującego na Politechnice Warszawskiej.
  • Przedmiot jest prowadzony w formie: 1 godzina wykładu.
  • Podstawą zaliczenia jest uzyskanie ocen pozytywnych z dwóch kolokwiów pisemnych.
  • Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną ocen z kolokwiów.
Literatura
  1. Andrzej Grzebielec, Adam Ruciński, Artur Rusowicz, Zbysław Pluta: CZYNNIKI CHŁODNICZE I NOŚNIKI ENERGII, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, skrypt, 2011
  2. Bonca Z., Butrymowicz D. i In.: Nowe czynniki chłodnicze i nośniki ciepła, MASTA 2004.
  3. Dvorak Z., Petrak J.: Własności cieplne czynników chłodniczych, WNT 1982.
  4. ASHRAE Handbook Fundamentals 2001.
  5. Materiały na stronach internetowych producentów czynników chłodniczych DuPont, Forane, Solvay.