ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku / Dydaktyka / Fotowoltaika

Fotowoltaika

Liczba punktów ECTS: 3 (katalog)

Opis przedmiotu

Podstawy fizyczne efektu fotowoltaicznego w półprzewodnikach. Podstawy tworzenia ogniw wielozłączowych i technologii koncentracji wiązki promieniowania. Wykorzystania fotowoltaiki w budynku. Podstawy fizyczne działania nowoczesnych urządzeń i systemów fotowoltaicznych. Tworzenie studiów wykonalności dla instalacji fotowoltaicznych małej i dużej mocy. Fotowoltaika w inteligentnych miastach i sieciach. Podstawy prawne w zakresie dostępu do sieci, mechanizmów wsparcia i regulacji.

Regulamin przedmiotu

  • W czasie zajęć studenci są zobowiązani do przestrzegania regulaminu studiów obowiązującego na Politechnice Warszawskiej.
  • Przedmiot jest prowadzony w formie: 1 godzina wykładu tygodniowo, 1 godzina zajęć projektowych tygodniowo
  • Zaliczenie: Ocena pozytywna z kolokwium zaliczeniowego /prac domowych / zadań obliczeniowych/koncepcyjnych, projekt zespołowy

Literatura

1. Chwieduk D., Energetyka Słoneczna Budynku. Warszawa. Arkady, 2011.

2. Duffie J. A., Beckman W. A. Solar Engineering of Thermal Processes, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1991.

3. Quaschning V. Understanding Renewable Energy Systems, EARTHSCAN, London, UK,2006.

4. Gordon J.: Solar energy the state of the art., ISES position papers, UK 2001.

5. Jastrzębska G. Ogniwa słoneczne. Budowa, technologia i zastosowania. WKŁ Warszawa 2013.

6. Sarniak M.: Podstawy fotowoltaiki. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2008. 7. Materiały dostarczone przez wykładowcę w postaci elektronicznej i dostępne na stronie internetowej .