ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii / Badania, nauka i publikacje

Badania, nauka i publikacje

Pracownicy Zakładu RUE prowadzą badania skupiające się wokół tematyki związanej przede wszystkim z poprawą efektywności energetycznej i oszczędnego gospodarowania różnych form energii, a więc wokół racjonalnego użytkowania energii. Jest to szerokie spojrzenie na kwestie wykorzystywania energii. Badania dotyczą w szczególności następujących dziedzin:

Ważniejsze publikacje pracowników Zakładu

Książki, rozdziały w książkach

1. Bielecki S., Zaleski P., Fortuński B.: "Wybrane problemy zarządzania energetyką." Monografia współautorska. Instytut i Wydawnictwo Texter, Warszawa, 2016
2. Kaproń Henryk: Efektywność wytwarzania i dostawy energii w warunkach rynkowych , Kaprint 2016
3. Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej według kryteriów zrównoważonego rozwoju. Praca zbiorowa pod redakcją naukową A.Węglarza. Seria wydawnicza Acta Innovations. CBI Proakademia, Oddział Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, 2014 r. (Skoczkowski T.: rozdziały 1,18; Bielecki S.: rozdział 16; Błaszczyk P.: rozdział 11; Szymczyk J.: rozdziały 13, 14)
4. Jędral W.: Pompy wirowe. OWPW, Warszawa 2014
5. Jędral Waldemar: Energooszczędne układy pompowe, 2014
6. Bielecki S.: Wyznaczanie strat mocy czynnej w sieciach dystrybucyjnych SN w oparciu o teorię zbiorów rozmytych, rozdział w: "Straty energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych." Praca zbiorowa pod redakcją J. Kulczyckiego, PTPiREE Poznań 2009. Publikacja pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN.
7. Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków. Praca zbiorowa z udziałem Szymczyka J., Tomborowskiego T., Zielińskiej A. WNT, Warszawa 1998 (wydanie piąte).
8. Jędral W.: Efektywność energetyczna pomp i instalacji pompowych. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Warszawa, 2007
9. Jędral W.: Pompy wirowe. odśrodkowe. Teoria. Podstawy projektowania. Energooszczędna eksploatacja. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1996.
10. Jędral W.: Pompy wirowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001.
11. Kalus M., Skoczkowski T.: Sterowanie napędami asynchronicznymi i prądu stałego. Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice, 2003.
12. Kaproń H., Wasilewski A.: Gaz ziemny paliwem XXI wieku. Wydawnictwo Kaprint, 2012.
13. Karaśkiewicz K.: Pompy i Układy Pompowe. Laboratorium. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008.
14. Laboratorium elektrotechniki dla mechaników. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2011.
15. Skoczkowski T., Mazurkiewicz M.: Promowanie zrównoważonej polityki energetycznej. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Warszawa, 2006.
16. Skoczkowski T.: Modelowanie i symulacja sprzężonych zjawisk polowych w urządzeniach elektrotermicznych. Podstawy teoretyczne., Warszawa, w serii Monografie PTZE, nr 1, Instytut Naukowo-Badawczy ZTurek, IPPT, 2000.
17. Skoczkowski T.: Mieżdunarodnyj podswyd elektrozbierieżenija, w książce: „Strategija energozbierieżenja w Ukrainie”, tom II, Kijew, Akadempieriodika, 2006, s. 218-224
18. Skoczkowski T. (współautor): Clean, Effective & Renewable Energy, Politechnika Warszawska, Warszawa, 2011
19. Skoczkowski T. : Mapa drogowa usług związanych z inteligentnymi systemami pomiarowymi dla Polski w Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej (rozdział w książce), NFOŚiGW, 2012, pp.120-124.

Artykuły, referaty naukowe (ważniejsze)

 1. Baran Ł., Skoczkowski T., Bielecki S., Węglarz A.: "Aukcyjne quo vadis dla odnawialnych źródeł energii". Energetyka 9(759)/2017, s.590-595
 2. Skoczkowski T., Bielecki S.: "Problemy rozwoju rozproszonych zasobów energetycznych."Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal, tom 19, zeszyt 2, 2016., s.65-80 
 3. Skoczkowski T., Bielecki S., Rafał K.: "Rozwój zasobów rozproszonych energii - desygnat pojęcia i problematyka krajowa" Przegląd Elektrotechniczny 6/2016, s.190-195
 4. Rafał K., Bielecki S., Skoczkowski T.: "Dynamiczna regulacja napięcia w sieci rozdzielczej z wykorzystaniem falowników generacji rozproszonej.Przegląd Elektrotechniczny 5/2016, s.49-53
 5. Skoczkowski T., Bielecki S.: "Efektywność energetyczna – polityczno-formalne uwarunkowania rozwoju w Polsce i Unii Europejskiej."  Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal, tom 19, zeszyt 1, 2016., s.5-20
 6. Skoczkowski T., Bielecki S., Baran Ł.: "Odnawialne źródła energii – problemy i perspektywy rozwoju w Polsce.Przegląd Elektrotechniczny 03/2016, s. 190-195
 7. Skoczkowski T., Bielecki S.: "Środki poprawy efektywności energetycznej w przemyśle i ich ocena" Energetyka Nr 1/Rocznik 68, Styczeń 2016, s.9-14
 8. Bielecki S., Skoczkowski T.: Potrzeba zmian rozliczeń za moc bierną. Rynek Energii 4(119)/2015, s.21-26
 9. Bielecki S.: Przegląd metod rozliczeń za moc bierną. Przegląd Elektrotechniczny 9/2015, s. 61-64
 10. Bielecki S., Jusińska D.: "Wpływ energetyki wiatrowej na otoczenie naturalne – opinie ludności" Energetyka Nr 2(728)/Rocznik 68, Luty 2015r.
 11. Bielecki S.: Smart Grid - nowe oblicze energetyki. Jaka będzie sieć energetyczna przyszłości? Przegląd Komunalny nr 8/2015, s.58-60
 12. Skoczkowski T., Bielecki S.: “Konieczność zapewnienia interesów odbiorców końcowych w procesie budowy sieci inteligentnych.” Przegląd Elektrotechniczny 1/2015, s.88-94
 13. Bielecki S.: "Smart Grid - przyszłość energetyki. Aspekty wybrane." Polska Energetyka Słoneczna Nr 1-4/2014, s.61-68
 14. Bielecki S.: "Prosument - nowa struktura instalacji elektroenergetycznych" Elektro.Info nr 10(128) 2014r., s.48-53
 15. Bielecki S., Skoczkowski T.: “Europejskie projekty rozwoju inteligentnych sieci energetycznych, Obraz ogólny i miejsce Polski" Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal, tom 17, zeszyt 4, 2014r., s. 171-185
 16. Skoczkowski T., Bielecki S., Szymczyk J., Palimąka T.: "Metody wzrostu efektywności energetycznej w małych i średnich przedsiębiorstwach." Polityka Energetyczna - Tom 17, zeszyt 1, 2014, s. 27-40
 17. Bielecki S.: "Koncepcja struktury prosumenckiej instalacji elektrycznej w nowoczesnym budynku" Acta Innovations nr 11, kwiecień 2014, s. 32-38
 18. Skoczkowski T., Baran Ł.: "Jak oceniać zrównoważenie technologii OZE?" Czysta Energia 3(151), 2014, s. 28-31
 19. Skoczkowski T., Węglarz A., Falkowski T.: Funkcjonowanie systemu białych certyfikatów w Polsce. Rynek Energii 2(111)/2014r., s.3-8
 20. Bielecki S.: "Wybrane aspekty problematyki podnoszenia efektywności energetycznej procesu uzyskiwania mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych." Rynek Energii 6(109)/2013, s. 42-49
 21. Bielecki S.: "Opłaty za pobór mocy biernej - czy są słuszne?" Elektro.Info nr 12(120) 2013r., s.23-25
 22. Bielecki S., Palimąka T., Skoczkowski T., Szymczyk J.: "Normy i standardy instalacji elektroenergetycznych, okablowania strukturalnego i cieplnych." INSTAL 12(346)/2013, s.47-52
 23. Bielecki S., Palimąka T., Skoczkowski T., Szymczyk J.: "Sieci transmisji danych we współczesnych budynkach - technologie, bezpieczeństwo, zasilanie elektryczne oraz metoda oceny instalacji okablowania strukturalnego." Wiadomości Elektrotechniczne 9/2013, s.17-21 
 24. Bielecki S., Lipka J., Palimąka T., Skoczkowski T., Szymczyk J.: "Rozwiązania inteligentnego budynku w rewitalizacji budynków użyteczności publicznej. Krok ku poprawie efektywności energetycznej." Elektro.Info nr 6(115) 2013r., s.66-71
 25. Bielecki S., Skoczkowski T.: Racjonalne użytkowanie energii w kontekście zagadnień dostarczania energii elektrycznej. Przegląd Elektrotechniczny 12a/2012, s.121-126.
 26. Bielecki S.: Określanie strat obciążeniowych mocy biernej w liniach elektroenergetycznych za pomocą liczb rozmytych. Rynek Energii nr 6(97), 2011, s.130-136.
 27. Bielecki S.: Rozmyta analiza skupień punktów pomiarowych pobranej mocy biernej. Rynek Energii nr 4(101) – 2012r., s.13-18
 28. Bielecki S.: Różne wartości mocy biernej w układzie elektrycznym zasilanym napięciem odkształconym. Rynek Energii nr 6(103) – 2012r., s.23-26
 29. Bielecki S.:  Jakość  energii  elektrycznej  na  rynku  energii.  Przegląd Elektrotechniczny 7–8/2007, s. 68-72.
 30. Bielecki S., Parol M., Piotrowski P., Rudion K.: Konkurencja w sektorze dystrybucji energii elektrycznej – sytuacja w Polsce i Niemczech. Wiadomości Elektrotechniczne 3/2010, s. 7-12.
 31. Bielecki S., Parol M., Piotrowski P.: Analiza wpływu struktury własnościowej sieci rozdzielczych na bezpieczeństwo elektroenergetyczne. Wiadomości Elektrotechniczne 2/2010, s. 6-9.
 32. Bielecki S., Parol M.: Wyznaczanie zakresów niepewności poziomów napięć węzłowych w obliczeniach z wykorzystaniem liczb rozmytych. Przegląd Elektrotechniczny 06/2009, s. 107-111.
 33. Bielecki S., Parol M.: Wyznaczanie zakresów wartości technicznych strat mocy czynnej w liniach elektroenergetycznych przy użyciu liczb rozmytych. Przegląd Elektrotechniczny 06/2010, s. 216-219.
 34. Bielecki S., Parol M.: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do szacowania spadków napięcia w sieciach niskich napięć. Przegląd Elektrotechniczny 12/2007, s. 41-45.
 35. Bober D., Kaproń H.: Model of electric energy consumption control-its possibilities and results of simulation. Rynek Energii 2010, nr 4.
 36. Bogusławski P., Kaproń, H.: Spostrzeżenia po roku stosowania uproszczonego sposobu kształtowania cen dla ciepła wytworzonego w źródłach posiadających jednostki kogeneracji. Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Politechnika Warszawska 13-16.12.2011.
 37. Buchoski J. Kapron H.: Renewable electricity sources in the Europien Union and in Poland. Heat Transfer and Renewable Sources of Energy 2012”, Międzyzdroje 5-9 września 2012.
 38. Jasiński P., Kaproń H.: Zarządzanie produkcją elektrociepłowni w warunkach ograniczonej konkurencji. Rynek Energii 2008, nr 1.
 39. Jaworski J., Olędzki J., Przygodzki J.: Sygnałowo‑przetworzeniowy model pomiaru właściwości magnetycznych. VI Krajowe Sympozjum Pomiarów Magnetycznych, Kielce Borków, 2000, Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, Seria: Konferencje nr 3; s. 201-211.
 40. Jędral W., Karaśkiewicz K. , Szymczyk J.  (2008) Wpływa kształtu wlotu oraz zawirowania cieczy przed wlotem na rozkład ciśnień w pierścieniowej szczelinie wzdłużnej HARVICON 2008 XII Międzynarodowa Konf. Nauk_Techn. Zesz.Nauk..Politechn.Świętokrz.nr 10,t.2,s.191-200
 41. Jędral W., Karaśkiewicz K. , Szymczyk J.  (2011) Badanie charakterystyk zupełnych pomp wirowych Prace Naukowe PW Seria Konferencje.  2011, Zeszyt 27, pp. 79 - 87
 42. Jędral W., Karaśkiewicz K., Szymczyk J.: „Badanie charakterystyk zupełnych pomp wirowych”,  materiały konferencyjne Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa 2011.
 43. Jędral W.: Comparison between between the costs of utilization of energy efficiency reserves of thermal power plants and heating plants and the costs of construction of new energy sources. Journal of Power Technologies, 92 (3) (2012), s. 174-182.
 44. Jędral W.: Efektywność energetyczna jako ważny zasób energetyczny – porównanie z wybranymi źródłami energii. Rynek Energii, 2011, nr 4, s. 90-96.
 45. Jędral W.: Problemy efektywności energetycznej pracy pompowni wodociągowych i kanalizacyjnych. Instal, 2008, nr spec. 279, s.27-30.
 46. Jędral W.: Technologie CCS i ochrona klimatu – za i przeciw. Rynek Energii, 2010, nr 3, s.113-119.
 47. Jędral W.: Właściwości antykawitacyjne pomp wirowych. Przegląd Mechaniczny, 2012, nr 1, s. 32-35.
 48. Jędral W.: Wpływ antropogennej emisji CO2 na zmiany klimatyczne na Ziemi. Archiwum Spalania, vol.9 (2009), nr 1-2, s.1-11.
 49. Jędral W.: Odnawialne źródła energii – tak, ale jakie? Rynek Instalacyjny, 2012, Nr 9, s. 25-27.
 50. Jędral W.: Powstające w wodzie niewyważenie wielołopatkowych wirników pomp odśrodkowych wyrównoważonych w powietrzu. Pompy pompownie, 2008, nr 4, s.52-54.
 51. Jędral W. Karaśkiewicz K., Ahmad H, Said: Dimensionless characteristics of Pumps with Specific Speed nq = 20…80. Trans.ASME, J (Jorrn.of Fluids Eng., 2002, nr 2, s. 545-550.
 52. Jędral W., Karaśkiewicz K., Szymczyk J.: Stany nieustalone pracy pomp w warunkach awaryjnych. INSTAL 12(346)/2013, s. 53-56
 53. Jędral W.: Dobór optymalnych parametrów oraz wybór pomp sieciowych w źródłach ciepła na podstawie kosztu życia LCC. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 2010, Nr 10, s. 360-366.
 54. Jędral W.: Ocena aktualnego stanu oraz warunki wprowadzenia regulacji pomp sieciowych w krajowych elektrociepłowniach i ciepłowniach. Biu­letyn ITC PW, nr 87, 2000, s. 27-44.
 55. Jędral W.: Perspektywy modernizacji pomp I instalacji pompowych. Archiwum Energetyki, 2006, nr 1, s.29-49.
 56. Jędral W.: Technologie CCS i ochrona klimatu. Rynek Energii, 2010, nr 3, s.113-119.
 57. Jędral W.: The Pressure Distribution in Turbulent Liquid Flow within a conical axial clearance. Archive of Mech. Eng. 2005, nr 4, s.393-407.
 58. Jędral W.: Wpływ antropogennej emisji CO2 na zmiany klimatyczne na Ziemi. Archiwum Spalania, 2009, nr 1-2, s. 1-11.
 59. Jędral W.: Zmiennoobrotowe pompy sieciowe zamiast regulatorów pogodowych nowa propozycja. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, nr 255/2000. (Elektryka, 2.49), s. 105-112 (GRE 2000  VII Forum Energetyków „Pod Szyndzielnią”).
 60. Janik W., Kaproń H., Paździor A., Połecki Z.: Potrzeby inwestycyjne sektora elektroenergetycznego i możliwośći ich sfinansowania przez koncerny energetyczne. Rynek Energii 2013, nr 2 (105), str. 23-28.
 61. Badyda K., Kaproń H.: Eksploatacja i rozwój elektrowni wiatrowych w Polsce. Rynek Energii 2013, nr 3 (106), str. 63-70.
 62. Bogusławski P., Kaproń H.: Racjonalizacja systemu wsparcia na przykładzie źródła wykorzystującego odpady komunalne. Instal 2013, nr 9, str. 43-46.
 63. Kaproń H.: Rozwój LNG w Rosji. [W]: Materiały konferencji „Rynek gazu 2013”, Kazimierz Dolny, 19-21.06.2013
 64. Kaproń H., Salij A.: The impact of changes in electric power plant unit values on selected indicators of steam condenser. Przegląd Elektrotechniczny 2012, nr 10a, str. 1-5.
 65. Kaproń H., Połecki Z.: Eksploatacja podsystemu wytwórczego w Polsce w latach 1995-2010. Rynek Energii 2012, nr 6, st. 3-9.
 66. Kaproń H., Salij A.: Doświadczenia eksploatacyjne skraplaczy turbin parowych.
 67. Kaproń H., Salij A.: Wybrane zakłócenia w pracy skraplaczy turbinowych i ich wpływu na techniczno-ekonomiczne wskaźniki bloku energetycznego. Energetyka 11(713)/2013
 68. Kaproń H. : Selected issues of the official and alternative energy policy of Poland until the year 2030. EEEC, Wilno 2010.
 69. Kaproń H.: Teoria konkurencji producentów energii elektrycznej. Rynek Energii 2007, nr 1.
 70. Kaproń H., Połecki Z.: Wybrane aspekty ekonomiczne elektroenergetyki polskiej w latach 2010 - 2012. Rynek Energii 6(109)/2013 
 71. Karaśkiewicz K.: Hałas w pompach Pompy Pompownie. 2009,Nr 3, 24-26
 72. Karaśkiewicz K.: Przyczyny i sposoby zmniejszania hałasu w pompach Problemy badawcze energetyki cieplnej, 2009, z.29, 197-202
 73. Karaśkiewicz K.: Metody znacznikowe w pomiarach wydajności Pompy Pompownie.  2011, Nr 1 (140), pp. 37 - 39
 74. Karaśkiewicz K.: Pomiary wydajności pomp metodami akustycznymi Pompy Pompownie.  2011,Nr 2 (141), pp. 44-45
 75. Karaśkiewicz K.: Metody badań hałasu pomp i zespołów pompowych Pompy Pompownie.  2012, Nr3 (146), pp. 43-45
 76. Karaśkiewicz K.: Narzędzia Unijne dla poprawy efektywności energetycznej pomp cyrkulacyjnych  Pompy Pompownie.  2012, Nr4(147), pp. 30-31
 77. Karaśkiewicz K., Szlaga M.: Wpływ prerotacji na wynik pomiaru charakterystyk pompy wirowej  Pompy Pompownie.  2012, Nr4(147), pp. 41-43
 78. Laskowski R., Smyk A.: Aproksymacyjny model cieplno-przepływowy podgrzewacza regeneracyjnego. Rynek Energii 6(109)/2013,
 79. Parol M., Bielecki S.: “Metody wyznaczania rozpływów mocy podczas planowania rozwoju elektroenergetycznych sieci rozdzielczych SN i nn w warunkach niepewności.” Przegląd Elektrotechniczny 03/2009, s. 212-215.
 80. Pietrzyk Z., Smyk A.: Metodyka określania mocy przyłączeniowej dla systemu ciepłowniczego. Rynek Energii, 2009, nr 6, s. 39-45.
 81. Portacha J., Elfeituri I.A., Smyk A., Fiszdon J.: Effects of variation of the overall heat transfer coefficient in the feedwater heaters on the ther­modynamic and economic performance of power stations. 2000 Internatio­nal Mechanical Engineering Congress & Exposition  ME'2000, Orlando, Florida, USA. November 5-10, 2000. Proceedings of the ASME Advanced Energy Systems Division‑2000.
 82. Portacha J., Smyk A.: Opłacalność różnych źródeł ciepła w zależności od ceny paliwa i energii elektrycznej oraz jednostkowych nakładów inwesty­cyjnych. Rynek Energii, Nr 3(28), 2000, s. 12-17.
 83. Rarata G., Szymczyk J., Wolański P.: “Experiments on the upper explosion limits of gaseous alkanes-oxygen mixtures at elevated conditions of T and p in a spherical vessel”, Journal of KONES Powertrain and Transport, vol. 16, no 2, Warsaw 2009
 84. Salama A., Skoczkowski T., Szpak Z.: Inventory of central government buildings, Concerto Action EED Report presented in Concerto Action EED Plenary Meeting,, 2013, Dublin, pp. 1-29
 85. Skoczkowski T.: Efektywność pomp i eksploatacji układów pompowych, Pompy i Pompownie, nr 3(146), 2012, s. 28.
 86. Skoczkowski T., Kochański M.: Some aspects of the growing penetration of wind energy in the Polish power system, Przegląd Elektrotechniczny, nr 8, 2013.
 87. Skoczkowski T., Thijssen I., Wattel K., Ozolina I.: Alternative Approach in art. 5 in Practice, Concerto Action EED Report presented in Concerto Action EED Plenary Meeting, Vilnius, 2013, pp. 1-34.
 88. Skoczkowski T., Baran Ł.: Zrównoważone wsparcie dla OŹE, Czysta Energia, nr 12(148), 2013, pp. 22-25
 89. Skoczkowski T.: Konieczność zapewnienia interesów odbiorców końcowych w procesie  budowy Smart Grid, Konferencja Wdrażanie Smart Grid – ramy standardów, ryzyka, konflikty, Warszawa, 2013, ss.1-25
 90. Skoczkowski T., Wnuk R.: Potencjał oszczędności energii w Polsce. XVIII Konferencja „ Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej”, Zakopane, 2004; również w „Polityka energetyczna”, tom 7, zeszyt specjalny, 2004, s. 25-39.
 91. Skoczkowski T.: Energooszczędne technologie energetyczne. Część 1. Uwarunkowania rozwoju. Energetyka Cieplna i Zawodowa, nr 3, 2007, s. 53-55.
 92. Skoczkowski T.: Energooszczędne technologie energetyczne. Część 2. Uwarunkowania rozwoju. Energetyka Cieplna i Zawodowa, nr 4, 2007, s. 58-62.
 93. Skoczkowski T.: Energy efficiency – policy, measures and research. Proceedings of Research in Electrotechnology and Applied Informatics, Katowice, 2005, s. 27-39.
 94. Skoczkowski T.: Impact of liberalization on energy efficiency policies and measures. Międzynarodowa Konferencja "Strategia Elektroenergetyki w XXI wieku. EPS 2003". Warszawa, 2003. s. 23-1 ‑ 23-13.
 95. Skoczkowski T.: Instrumenty wspierające rozwój nowoczesnych technologii energetycznych. XXI Konferencja „Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej”, Zakopane, 2007; również w „Polityka energetyczna”, tom 10, zeszyt specjalny, 2006, s. 41-51.
 96. Skoczkowski T.: Wpływ unijnych rozwiązań prawnych i organizacyjnych w zakresie generacji rozproszonej, w tym kogeneracji na przyszłą działalność przedsiębiorstw ciepłowniczych. X Forum Ciepłowników Polskich, Międzyzdroje, 2006, s. 74-76.
 97. Skoczkowski T.: Dlaczego spółki energetyczne musza oszczędzać energię u odbiorców końcowych? Energetyka cieplna i zawodowa, nr 6/2008, 1/2009, s. 42-44.
 98. Skoczkowski T.: Energy efficiency Policy in EU and its implementation. Renewable Energy. Innovative Technologies and New Ideas. SolPol2008, Warszawa, 2008, s. 354-363.
 99. Skoczkowski T.: Energy Efficiency Policy in European Union. XVI Congress on electricity application in the modern world, Kraków, 2008, s.89-90.
 100. Skoczkowski T.: Energy Efficiency Policy in the European Union. Rynek Energii, nr 5(78), Lublin, 2008.
 101. Skoczkowski T.: The challenge of climate change and Energy Policy in Poland, Energy. Zeitschrift der Osterreichischen Energieagentur, nr 2-3, 2008, s. 23-25.
 102. Smyk A., Pietrzyk Z.: Straty przenikania ciepła w sieci ciepłowniczej w różnych warunkach eksploatacyjnych. Rynek Energii 6(103)/2012
 103. Smyk A., Sikora S.: Możliwości dostarczania ciepła z systemu ciepłowni­czego dla potrzeb pozyskiwania chłodu w okresie letnim. Ciepłownictwo w Polsce i na świecie,  Nr 5/6/2000, s. 76-8

 

Ważniejsze projekty badawczo- naukowe krajowe i zagraniczne (kompilacja tematów ważniejszych projektów badawczo- naukowych krajowych i zagranicznych realizowanych przez pracowników Zakładu)

 

  1. Projekt międzynarodowy "INNOPATHS" współfinansowany ze środków HORIZON 2020: Skoczkowski T., Stefaniak E., Bielecki S.,, Gutowski P., Kochański M., Korczak K., Shalamaha P.
  2. "Audyt Efektywności Energetycznej dla wytwarzania oraz dystrybucji ciepła i energii elektrycznej w elektrociepłowni PKN ORLEN S.A. w Płocku" 2015-2016: Skoczkowski T., Jędral W., Bielecki S., Karaśkiewicz K., Rafał K., Szymczyk J.
  3. Projekt "Naukowcy dla gospodarki Mazowsza" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja 2012-2013 r. Uczestnicy: Bielecki S., Błaszczyk P., Skoczkowski T., Szymczyk J., konsultant: Palimąka T.
  4. Badanie i zastosowanie charakterystyk zupełnych pomp w celu zwiększenia ich niezawodności oraz efektywności energetycznej transportu cieczy, zwłaszcza w energetyce (projekt badawczy nr N N513 331038); realizacja 2010-2013. Kierownik projektu: W. Jędral.
  5. Badanie zastosowania charakterystyk zupełnych pomp wirowych w celu zwiększenia ich niezawodności oraz efektywności energetycznej transportu cieczy, zwłaszcza w energetyce. Projekt badawczy – grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Umowa nr 3310/B/T02/2010/38. Kierownik projektu: Jędral W., wykonawcy: Karaśkiewicz K, Szymczyk J, Szymczyk J.
  6. Analiza wpływu istniejącej struktury własnościowej sieci rozdzielczych na bezpieczeństwo elektroenergetyczne. Przedstawienie propozycji zmian w zakresie struktury własnościowej sieci rozdzielczych.” Praca realizowana w dwóch etapach w 2008 roku, w ramach Projektu Badawczego Zamawianego “Bezpieczeństwo elektroenergetyczne kraju.”  nr PBZ-MEiN-1/2/2006, umowa nr KON-002/WEiA/2008, grudzień 2008 r. Współwykonawca: Bielecki S.
  7. Opracowanie charakterystyk techniczno-ekonomicznych wybranych źródeł generacji rozproszonej i odbiorników energii przyłączonych do sieci elektroenergetycznych średniego napięcia oraz opracowanie koncepcji programu komputerowego symulującego pracę takiej sieci.” – praca realizowana w 2007 roku w ramach badań wspólnych sieci naukowej “EKOENERGIA” na zlecenie Instytutu Badań Systemowych PAN, umowa nr 501/H/1041/0787 z dnia 23.08.2007 r. Współwykonawca: Bielecki S.
  8. Analiza stanów pracy elektroenergetycznych sieci rozdzielczych niskich napięć z zainstalowanymi źródłami generacji rozproszonej, pt. “Określenie warunków współpracy mikrosieci z sieciami rozdzielczymi zarządzanymi przez spółki dystrybucyjne.” – projekt realizowany w 2008 roku w ramach tematu zleconego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, umowa nr 0573/B/T02/2007/33 z dnia 17.10.2007 r. Współwykonawca: Bielecki S.
  9. Analiza możliwości technicznych oraz warunków ekonomicznych opłacalności wykorzystania ciepła sieciowego do wytwarzania chłodu dla potrzeb klimatyzacji w krajowych systemach ciepłowniczych”, 2006-2009, Projekt MNiSW – 3T10B 060 30. Kierownik projektu: Smyk A., współwykonawca: Zielińska A.
  10. Zmniejszenie energochłonności transportu cieczy przez powiększenie sprawności i niezawodności pomp, zwłaszcza w energetyce (projekt badawczy nr 3 T10B 01028); realizacja 2005-2008. Kierownik projektu: W. Jędral.

Ważniejsze ekspertyzy, patenty (kompilacja tematów ważniejszych ekspertyz/ patentów pracowników Zakładu)

Ekspertyzy

  1. Badanie energochłonności pompowania w pompowni II stopnia Zakładu Produkcji wody w Koninie, 2008; Kierownik: W. Jędral, współwykonawcy: Szymczyk J., Karaśkiewicz K.
  2. Opinia na temat możliwości opracowania i wdrożenia do produkcji pomp zasilających do bloków na parametry nadkrytyczne; oprac. Jędral W., 2008, dla Grupy POWEN - WAFAPOMP w Warszawie.
  3. Analiza metod, wyników i konkluzji zawartych w sprawozdaniu z badań odbiorczych pomp diagonalnych 100D30; oprac. Jędral W., Karaśkiewicz K., 2010, dla Grupy POWEN – WAFAPOMP w Warszawie.
  4. Analiza warunków pracy i ustalenie przyczyn nadmiernego zużycia wirników w przepompowni Saska Kępa II oraz przedstawienie i ocena możliwych środków zaradczych; oprac. Jędral W., 2010, dla MPWiK S.A. w Warszawie.
  5. Ocena i ekspertyza w zakresie merytorycznej przydatności ofert w przetargu na wykonanie, dostawę i uruchomienie spalinowego agregatu pompowego w pompowni pożarowej Bazy Paliw w Porcie Północnym w Gdańsku; oprac. Jędral W., 2010, dla Przeds. Przeładunku Paliw Płynnych NAFTOPORT w Gdańsku.
  6. Analiza przyczyn uszkodzeń wirników pomp zatapialnych S3 2006 L2 w Zakładzie Oczyszczalni Ścieków POŁUDNIE w Warszawie; oprac. Jędral W., 2011, dla MPWiK S.A. w Warszawie.
  7. Ekspertyza techniczna dotycząca 5-ciu pomp Tapflo różnych typowielkości pod względem zgodności z wymogami Rozporządzenia Rady (WE) Nr 428/2009 dotyczącego kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania; oprac. Jędral W., 2011, dla Ministra Gospodarki.
  8. Koncepcja modernizacji obiegów wodnych ciepłowni w ZEC Wołomin w perspektywie budowy źródła kogeneracyjnego;., współwykonawca pracy w Wydziale Inżynierii Środowiska PW:  Jędral W, 2012.

Patenty, zgłoszenia patentowe

  1. Grzesik B.,  Kuczewski  Z., Myrcik  Cz., Kołodziej H., Śmiałkowski W., Kalus M., Skoczkowski  T., Gajek T., Niegolewski H.: Falownik prądu o komutacji fazowej, Patent UP nr 130970 z dnia 12.03.1986.
  2. Jedral W.: Urządzenie do prostowania i wyrównywania strumienia cieczy przed wirnikiem pompy wirowej dwustrumieniowej – zgłoszenie patentowe z dn. 30.07.2009 pod nr P-388670.
  3. Kalus M.,  Kuczewski Z.,  Skoczkowski T.,  Kulesza A.: Układ sterowania falowników jednofazowych pracujących w rezonansie równoległym, Patent UP nr 137148 z dnia 4.08.1988.
  4. Kalus M.,  Skoczkowski T.: Układ kontroli i zabezpieczenia przemiennika prądowego, Patent P.204310B1 z dnia 31.12.2009 (WUP 12/09).
  5. Kalus M., Kuczewski Z.,  Skoczkowski  T., Kulesza A.: Układ sterowania falowników jednofazowych pracujących w rezonansie równoległym, Patent UP nr 137149 z dnia 4.08.1988.
  6. Kalus M., Skoczkowski T., Niesłony N.: Układ zasilacza, Patent P.205020B1 z dnia 31.03.2010 (WUP 03/10).
  7. Kalus M., Skoczkowski T.: Układ sterowania przemiennika prądowego, Zgłoszenie patentowe z dnia 14.10.2002 nr P.356618.
  8. Kalus M., Skoczkowski T.: Układ wyżarzarki, Patent UP nr 146918 z dnia 30 listopada 1989 r.
  9. Kalus M., Skoczkowski T.: Układ kontroli i zabezpieczenia przetwornicy, Patent UP nr 148238 z dnia 30 stycznia 1990 r.
  10. Skoczkowski T., Kalus  M.,  Sasor M.: Układ sterowania prędkości obrotowej silnika indukcyjnego”, Patent UP nr 189300 z dnia 29.07.2005 (WUP 07/05).
  11. Skoczkowski T., Kalus M.,  Sasor M.: Układ sterowania prędkości obrotowej silnika indukcyjnego, Patent UP nr 189301 z dnia 29.07.2005 (WUP 07/05).
  12. Skoczkowski T., Kalus M.: Układy nagrzewnicy indukcyjnej, Patent Nr 181417 z dnia 18.10.2001.
  13. Skoczkowski T., Kalus M.: Układy napędu asynchronicznego, Patent Nr 180981, 2001 z dnia 10.09.2001.