ITC / Ogłoszenia ITC / Archiwum ogłoszeń / Zrób dyplom z Heat-Tech Center

Zrób dyplom z Heat-Tech Center

Zrób dyplom z Heat-Tech Center

Zapraszamy  studentów  ostatniego  roku  studiów  wyższych,  zainteresowanych  zdobyciem doświadczenia  wynikającego  ze  współpracy  z  firmą  energetyczną,  do  udziału  w  III  edycji uruchomionego  przez  Heat-Tech  Center  w  Dalkia  Warszawa  S.A.  programu  „Zrób  dyplom  z  Heat-Tech Center”.
W ramach programu studenci semestru dyplomowego, pod kierunkiem opiekuna naukowego ze strony uczelni oraz opiekuna technicznego ze strony Heat-Tech Center, będą mieli możliwość przygotowania pracy dyplomowej, uczestnicząc jednocześnie w realizacji projektów B&R.

Będąc członkami zespołów projektowych, dyplomanci uzyskają ze strony Heat-Tech Center, oprócz wsparcia  merytorycznego  umożliwiającego  uzyskanie  praktycznego  spojrzenia  na  zagadnienia związane z ich pracą dyplomową, dostęp do rzeczywistych danych z badań doświadczalnych, dostęp do  różnych  platform  obliczeniowych  oraz  wynagrodzenie  w  ramach  pracy  w  projektach  podczas przygotowywania pracy dyplomowej. 

W  aktualnej  edycji  programu,  którego  rozpoczęcie  przewidziane  jest  w  semestrze  letnim  2015r., zdefiniowane  zostało  dziewięć  tematów  badawczo-rozwojowych,  które  będą  bazą  dla  prac dyplomowych przygotowywanych przez studentów zakwalifikowanych do udziału w programie.  

Kim jesteśmy?  

Heat-Tech  Center  jest  ośrodkiem  badawczo-rozwojowym,  który  posiada  50-letnie  doświadczenie  w rozwiązywaniu  problemów  występujących  w  systemach  ciepłowniczych.  Wspiera  Grupę  Veolia wyborze  technologii  i  sprzętu,  oraz  testowaniu  nowych  rozwiązań.  Heat-Tech  Center  prowadzi projekty  w  zakresie  poprawy  efektywności  energetycznej  w  systemach  miejskich  i  przemysłowych, uzupełniające zakres działalności Veolia Research & Innovation.  
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje  dotyczące  działalności  naszej  Spółki  oraz  Grupy  Kapitałowej  Veolia  w  skład  której wchodzimy:  www.energiadlawarszawy.pl

Co oferujemy w ramach programu „Zrób dyplom z Heat-Tech Center”?

 • Opiekę  merytoryczną  pracownika  Heat-Tech  Center,  którego  zadaniem  będzie  przybliżenie zagadnień  będących  w  obszarze  zainteresowania  przemysłu,  w  szczególności  energetyki cieplnej;  
 • Dostęp do rzeczywistych danych, które mogą zostać wykorzystane w pracy dyplomowej;  
 • Dostęp do naszych stanowisk badawczych i platformy obliczeniowej (hurtownia danych, duża platforma analizy danych, Termis, R, Statistica, GIS quantum) ;
 • Aktywny udział w projektach B&R prowadzonych w Heat Tech Center;
 • Wynagrodzenie przez okres 6 miesięcy ;  
 • Warunki niezbędne do pisania pracy dyplomowej – pokój, komputer wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu;
 • Szansę  na  poznanie  środowiska  pracy  firmy  o  zasięgu  międzynarodowym  oraz  działania  w strukturach projektowych;
 • Szansę na praktyczne doskonalenie znajomości języka angielskiego.

Czego oczekujemy od kandydatów?

 • Spełnienia  wymagań  formalnych  stawianych  przez  uczelnię,  niezbędnych  do  rozpoczęcia przygotowywania dyplomu, w tym uzyskanie zgody Promotora ze strony uczelni na tematykę pracy dyplomowej, zgodną z zaproponowanymi tematami przez Heat-Tech Center;  
 • Kandydat powinien płynnie porozumiewać się w języku angielskim.  
 • Pożądane cechy osobowe:  kreatywność, umiejętność pracy w zespole.  

Czego oczekujemy od uczelni wyższych?

 • Ścisłej współpracy z naukowego punktu widzenia;
 • Współpracy w zakresie zapewnienia dobrych warunków pracy.

Harmonogram naboru zgłoszeń do programu:

 • Zgłoszenia kandydatów, w języku polskim i angielskim, ze wskazaniem tematu zdefiniowanego w  III  edycji  programu  „Zrób  dyplom  z  Heat-Tech  Center”  oraz  danych  kontaktowych  Promotora,  zawierające  list  motywacyjny,  życiorys  oraz  deklarację  o  spełnieniu  wymagań stawianych przez uczelnię do rozpoczęcia przygotowywania pracy dyplomowej, przyjmujemy  w  terminie  do  2  lutego  2015  r.,  w  wersji  elektronicznej  na  adres  poczty  elektronicznej Koordynatora  Programu.  W  aplikacji  prosimy  zawrzeć  klauzulę:  „Wyrażam  zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do  realizacji  procesu  rekrutacji  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997r.  o  ochronie  danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926, ze zm.).
 • Kandydaci  zakwalifikowani  wstępnie  do  udziału  w  programie,  zostaną  poinformowani  drogą elektroniczną lub telefoniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez komisję w skład której wejdą przedstawiciele Heat-Tech Center oraz Veolia. Wstępny termin rozpoczęcia rozmów kwalifikacyjnych wyznaczony został na 9 lutego 2015 r.
 • Osoby  zakwalifikowane  do  udziału  w  programie  mogą  zostać  poproszone  o  uzupełnienie dokumentów,  niezbędnych  do  rozpoczęcia  współpracy  z  Heat-Tech  Center  w  ramach programu, w tym poświadczenie z uczelni o zarejestrowaniu tematu pracy dyplomowej.  

Bieżące informacje o programie:

Zakładka „Aktualności” na stronie: www.energiadlawarszawy.pl

Osoba do kontaktu:
Koordynator Programu:  
Andrzej Gorczyca
e-mail: andrzej.gorczyca@veolia.com  
tel. kom.: 510 295 897

Tematy prac: