ITC / Projekty / TEWI

TEWI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
logo

Projekt realizowany w latach 2010-2013.

Strona projektu: http://tewi.p.lodz.pl/

Dołącz do projektu http://tewi.p.lodz.pl/Windchill/dashboard/joiningProjectsForm.jsp

Projekt „Platforma Informatyczna TEWI”, który otrzymał dofinansowanie w ramach programu Projekt Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II (Infrastruktura sfery B+R), Działanie 2.3 (Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki), Poddziałania 2.3.1: (Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki)oraz 2.3.3: (Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych), został przygotowany i zostanie zrealizowany w ramach konsorcjum utworzonego przez 3 Politechniki: Łódzką (lider, Instytut Informatyki, Centrum Komputerowe Politechniki Łódzkiej, Miejska sieć komputerowa LODMAN), Warszawską (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa) oraz Białostocką (Wydział Informatyki).

Platforma TEWI to 4 główne kierunki badań:
(T) Technologia,
(E) Edukacja i badania,
(W) Wiedza,
(I) Innowacja.

Platforma TEWI w sensie technicznym to ponadregionalna sieć komputerowa z oprogramowaniem umożliwiająca projektowanie, budowanie, zarządzanie życiem produktu. Przewidywane jest wykorzystanie uniwersyteckiej sieci WAN pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami. Podstawowe serwery komputerowe wraz z oprogramowaniem (i licencjami) zainstalowane będą na Politechnice Łódzkiej, a korzystanie z aplikacji dostępnie będzie przy użyciu szerokopasmowego internetu i szyfrowanego połączenia tunelowego (VPN) u każdego z partnerów projektu. W każdym z regionów (łódzki, podlaski, mazowiecki) Platforma w kolejnych etapach rozwoju może obejmować swoim zasięgiem inne jednostki naukowe i przemysłu.

W ramach budowy infrastruktury na Politechnice Warszawskiej uruchomione zostaną:

  • lokalne centrum dostępowe, złożone ze specjalizowanych serwerów obliczeniowych wraz z firewallem i przełącznikiem w 1 szafie, zlokalizowanych w serwerowni Instytutu Techniki Cieplnej;
  • dwa specjalizowane laboratoria badawczo-projektowe, zlokalizowane w pracowniach dydaktycznych Instytutu Techniki Cieplnej, zbudowane z 15 komputerów każde (również laptopy), w silnej konfiguracji, które służyć będą końcowym użytkownikom do pracy z udostępnionymi aplikacjami.

 Udostępnione aplikacje będą oferowały następujące funkcjonalności:

  1. zarządzanie cyklem życia produktu (PLM - /Product Lifetime Management/) - PTC Windchill PDMLink and ProjectLink,
  2. wizualizacja produktu - Product View,
  3. projektowanie komputerowe CAD - Pro/Engineer Wildfire 5.0 ,
  4. obliczenia inżynierskie - MathCAD 15 oraz Prime 1.0,
  5. dynamiczna dokumentacja projektu i publikowanie tej dokumentacji - Arbortext.

Aplikacja z pozycji pierwszej uruchomiona zostanie na serwerach w Łodzi. Dostęp do niej będzie zapewniony poprzez przeglądarkę WWW. Pozostałe aplikacje zostaną zainstalowane lokalnie na komputerach w laboratoriach.
W trakcie projektu utworzone zostaną dodatkowe zaawansowane usługi i aplikacje. Ich autorami na Wydziale MEiL będą przede wszystkim pracownicy Instytutu Techniki Cieplnej, którzy wykorzystają je następnie do swojej pracy naukowej oraz udostępnią w ramach platformy TEWI innym zainteresowanym naukowcom.W chwili obecnej powstają aplikacje umożliwiające

  • symulator rynku energii
  • zintegrowane projektowanie urządzeń energetycznych z wykorzystaniem systemów PLM
  • zintegrowanie projektowanie i automatyczna dokumentacja projektowa

 Aplikacje te zostaną zainstalowane w uczelnianym centrum dostępowym platformy informatycznej TEWI w Warszawie i udostępnione przez przeglądarkę WWW.

 Budżet całkowity projektu to ponad : 13,5 mln zł, budżet przypadający na PW: 1,87 mln zł.

Biuro Projektu Politechnika Warszawska

Instytut Techniki Cieplnej PW

Nowowiejska 21/25

00-665 Warszawa

pok 412

Kierownik Projektu Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Konrad Świrski

22 234 52 14