ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Furmański Piotr

Piotr Furmański

Prof. dr hab. inż. - Zakład Termodynamiki pokój 210, e-mail: piotr.furmanski@pw.edu.pl tel. (+48 22) 234 5276

poniedziałek wtorek środa  czwartek piątek sobota niedziela
      konsultacje 10-12      

Funkcje w ITC, na PW i ważniejsze poza:

 • Pełnomocnik JM Rektora PW ds. Energetyki Jądrowej
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

 Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo – technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, rada programowych, naukowych itp,

 • Członek Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN i Sekcji Termodynamiki
 • Członek Sekcji Metod Komputerowych Mechaniki Komitetu Mechaniki PAN

Tematyka prac badawczo – naukowych:

 • Wymiana ciepła w ośrodkach niejednorodnych: kompozytach, materiałach porowatych, ośrodkach ziarnistych, izolacjach cieplnych.
 • Właściwości cieplne materiałów
 • Wymiana ciepła na drodze promieniowania w ośrodkach przeźroczystych i półprzeźroczystych dla promieniowania
 • Wymiana ciepła w miejscach styku  ciał stałych. Termiczny opór kontaktowy
 • Wyznaczanie defektów strukturalnych materiałów przy pomocy pomiarów w podczerwieni
 • Wyznaczanie stopnia zawilgocenia ciał przy pomocy techniki badań w podczerwieni
 • Wymiana ciepła w ubraniach ochronnych
 • Magazynowanie ciepła przy wykorzystaniu ciepła przemian fazowych i reakcji chemicznych
 • Optymalizacja termodynamiczna pracy układów i urządzeń
 • Wykorzystanie zjawiska osmozy do generacji użytecznej energii
 • Modelowanie procesów przemian fazowych i mikrostruktury stopów
 • Modelowanie procesów wymiany ciepła i wilgoci w budownictwie 
 • Modelowanie wymiany ciepła w mikro-wymiennikach
 • Zagadnienia termiczne pracy różnych urządzeń w warunkach  przestrzeni kosmicznej

Dydaktyka:

 • Thermodynamics I - NS540
 • Thermodynamics III (Advanced Thermodynamics) – NS553A
 • Wymiana Ciepła I – ANS516
 • Heat Transfer – ANS517
 • Advanced Heat Transfer - ANS645

 Tematyka prac dyplomowych i przejściowych: 

 • Wymiana ciepła w izolacjach cieplnych
 • Pomiary przewodności cieplnej materiałów zawilgoconych.
 • Modelowanie matematyczne wymiany ciepła w zawilgoconych izolacjach i innych materiałach porowatych.
 • Optymalizacja termodynamiczna położenia ekranów w wielowarstwowych izolacjach wysokotemperaturowych.
 • Wyznaczanie współczynników przenikania ciepła w przegrodach budowlanych przy wykorzystaniu termografii w podczerwieni.
 • Promienniki podczerwieni.
 • Ocena stopnia zawilgocenia materiałów z wykorzystaniem termografii w podczerwieni.
 • Ocena defektów strukturalnych materiałów przy pomocy techniki badań w podczerwieni.
 • Określanie właściwości cieplnych materiałów techniką badań w podczerwieni.
 • Badania eksperymentalne  i modelowanie teoretyczne termicznego oporu kontaktowego na styku pary metali.
 • Modelowanie numeryczne wymiany ciepła w procesie walcowania szkła.
 • Modelowanie numeryczne wymiany ciepła podczas procesu magazynowania wody w metalowych zbiornikach dla rolnictwa.
 • Modelowanie procesów akumulacji energii w przemianach fazowych i reakcjach chemicznych.
 • Analiza wymiany ciepła w mikro-urządzeniach.
 • Optymalizacja termodynamiczna urządzeń i procesów.
 • Badanie konwersji energii promieniowania słonecznego w materiałach porowatych.
 • Modelowanie procesu oszraniania
 • Zastosowanie sieci neuronowych do wyznaczania właściwości cieplnych substancji.
 • Obliczenia równoległe (paralelizacja algorytmów) w radiacyjnej wymianie ciepła.
 • Wykorzystanie zjawiska osmozy w procesach wytwarzania energii i chłodzenia
 • Mikro-wymienniki ciepła i ich optymalizacja

Ważniejsze publikacje:  

 • Banaszek J., Furmański P., Rebow M.: Modelling of Transport Phenomena in Cooled and Solidifying Single and Binary Media. Publishing House of the Warsaw University of Technology, str. 1-275, Warszawa 2005.
 • Furmański, T.S. Wiśniewski, J. Banaszek: Izolacje cieplne. Mechanizmy wymiany ciepła, właściwości i ich pomiary. Publishing House of the Warsaw University of Technology, str. 1-275, Warszawa 2006.
 • Furmański P., Wiśniewski T.S., Łapka P.: Badania stopnia degradacji struktury materiałów konstrukcyjnych pod wpływem różnych oddziaływań zewnętrznych. Niekonwencjonalne materiały w diagnostyce i aktywnej redukcji drgań. Monografia pod redakcją W. Kurnika, ITE, 2008, str.181-233.
 • Furmański P.: Nonlocal modeling of thermal dispersion for forced fluid flow through a porous medium. Journal of Computing and Visualization in Science, Vol.3, 2000, str.13-17.
 • Furmański P., Banaszek J.: Some new computational models of radiative heat transfer in participating media. Progress in Computational Fluid Dynamics, Vol. 5, 2005, No.3-5, str.222-229.
 • Furmański P. and Banaszek J., Modelling of the mushy zone permeability for solidification of binary alloys. Materials Science Forum, Vol. 508, 2006, str. 411-418.
 • Furmański P. and Banaszek J., Analysis of a macroscopic momentum equation in the columnar mushy zone.  International Journal of Numerical Methods in Heat and Fluid Flow, Vol.18, 2008, No3/4, str. 533-544.
 • Łapka P., Furmański P.: Fixed Cartesian grid based numerical model for solidification process of semi-transparent materials I: modelling and verification. International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 55, 2012, str. 4941-4952.
 • Furmański Piotr, Łapka Piotr: Evaluation of a human skin surface temperature for the protective clothing-skin system based on the protective clothing-skin imitating material results. International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 114, No 5, 2017, str. 1331-1340.
 • Łapka Piotr, Bakker Marije, Furmański Piotr [i in.] : Comparison of 1D and 3D thermal models of the nacelle ventilation system in a small airplane.  Aircraft Engineering and Aerospace Technology, Vol. 90, No 1, 2018, str. 114-125.

Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne:

 • Projekt badawczy: Badania teoretyczne i eksperymentalne warunków wymiany ciepła w zaworze silnika spalinowego, realizacja 1994-1996; projekt KBN. Główny wykonawca.

 

 • Projekt badawczy: Badanie radiacyjnej wymiany ciepła w izolacjach. Realizacja 1997-1999; projekt KBN. Kierownik projektu.

 

 • Projekt badawczy: Badanie warunków wymiany ciepła w tłoku silnika spalinowego – 1997-1999; projekt KBN. Główny wykonawca.

 

 • Projekt badawczy: Badanie procesów wymiany ciepła przy styku ślizgowym ciał, realizacja 2000-2002. projekt KBN. Główny wykonawca.

 

 • Projekt badawczy: Badanie wpływu promieniowania oraz konwekcji na wymianę ciepła w materiałach o dużej porowatości w zastosowaniu do zagadnień konwersji energii i izolacji cieplnych, realizacja 2003-2005; projekt KBN. Kierownik projektu.

 

 • Projekt badawczy: Mikro-makroskopowe modelowanie procesu krzepnięcia układu binarnego, realizacja 2005-2007; projekt KBN. Główny wykonawca.

 

 • Projekt badawczy: Badanie termicznego oporu kontaktowego w nieruchomych i ruchomych połączeniach części maszyn, realizacja 2006-2008; projekt NCN. Główny wykonawca.

 

 • Projekt badawczy: Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej - TERMET, realizacja 2010-2013; projekt z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Główny wykonawca.

 

 • Projekt badawczy: Badania akumulacji ciepła z wykorzystaniem materiałów ulegających przemianie fazowej w zastosowaniu do budownictwa energooszczędnego, realizacja 2009 – 2012; projekt MNiSW – obecnie NCN. Główny wykonawca.

 

 • Projekt badawczy: Opracowanie nieniszczących metod wyznaczania stopnia zawilgocenia materiałów porowatych w oparciu o technikę badań w podczerwieni realizacja 2009-2012; projekt NCN. Kierownik projektu.

 

 • Projekt międzynarodowy Unii Europejskiej: Next generation cost effective phase change materials for increased energy efficiency in renewable energy systems in buildings (NeCoE-PCM), realizacja: 2009 – 2013; COST Action TU0802. Członek międzynarodowego Komitetu Sterującego projektem.

 

 • Projekt międzynarodowy: Profesjonalna współpraca partnerska pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Islandii w dziedzinie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (OŹE); kształcenie na poziomie magisterskim, szkolenie zawodowe oraz badania naukowe nad energią odnawialną, realizacja: 2009 – 2011, projekt EEA. Główny wykonawca.

 

 • Projekt badawczy: Symulacja numeryczna wzrostu monokryształów optycznych w procesie Bridgmana, realizacja 2009-2010; projekt MNiSzW. Kierownik projektu.

 

 • Projekt badawczy: Numeryczny symulator mikro i makro-struktur powstających w procesach cieplnych towarzyszących krystalizacji dwuskładnikowego stopu metali, realizacja 2011-2013; projekt NCN. Główny wykonawca.

 

 • Projekt badawczy krajowy: Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju. Realizacja 2011– 2014; Projekt POIG.01.01.02-10-106/09-01   Koordynator Politechnika Łódzka, wykonawca Politechnika Warszawska IL + MEIL, MEiL: temat badawczy 3: Niekonwencjonalne metody konwersji i magazynowania energii oraz rozwiązania materiałowo – instalacyjne energetyki odnawialnej zwiększające efekt energooszczędności i samowystarczalności energetycznej budynków. Wykonawca.

 

 • Projekt badawczy: Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft – ESPOSA, realizacja 2011-2015; projekt VII Programu Ramowego EU. Kierownik zadania.

 

 • Projekt badawczy: Opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do badań ochron osobistych, realizacja 2013-2015; projekt NCBiR. Wykonawca.

 

 • Projekt międzynarodowy: INPATH-TES – PhD on Innovation Pathways for TES, realizacja 2016-2018; projekt Horizon 2020. Wykonawca.

 

 • Projekt badawczy: Opracowanie inowacyjnej technologii osuszania i izolowania murów, DryWall, realizacja 2017-2020; projekt NCBiR. Głowny wykonawca.

Działalność organizacyjna:

 • Członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) latach 2017-2019
 • Dyrektor ITC w latach 2013-2016
 • Kierownik Zadania 48 Programu Rozwojowego PW pt.”Opracowanie, uruchomienie i realizacja studiów anglojęzycznych inżynierskich (I stopnia) i magisterskich (II stopnia) na kierunku LOTNICTWO i KOSMONAUTYKA  – AEROSPACE  ENGINEERING oraz ENERGETYKA – POWER ENGINEERING” w latach 2009-2015
 • Wicedyrektor ITC w latach 2006-2012
 • Prodziekan Wydziału MEiL ds. Ogólnych, 2002-2005;
 • Prodziekan Wydziału MEiL ds. Nauczania, 1999-2002;
 • Sekretarz Naukowy Redakcji “Archiwum Termodynamiki” kwart. Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN w latach 1980-1989;
 • Redaktor „Biuletynu Informacyjnego ITC” w latach 1990-98
 • Przewodniczący Wydz. Kom. Programowej MEiL od 2005-2011;      
 • Członek Odwoławczej Kom. Dyscyplinarnej ds. Studentów PW, 1993-1996;
 • Członek Kom. Oceniającej Programu Piorytetowego PW pt. „Nowe Materiały”;

Nagrody i inne wyróżnienia:

 • Nagrody indywidualna Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych: 1979, 1981, 1985, 1991, 1998
 • Stypendysta NSERC (National Science, Educational and Research Council of Canada) 1992;
 • Nagrody zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych:2001, 2005, 2006, 2009
 • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej, zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne: 2003
 • Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zespołowa I stopnia, za osiągnięcia naukowe (monografie w języku angielskim): 2003, 2005
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej: 2006 

Osiągnięcia w kształceniu kadr:

 • Opieka nad przygotowaniem kilkudziesięciu prac przejściowych i dyplomowych
 • Sześciu wypromowanych doktorów ( w tym dwie osoby jako współpromotor w ramach współpracy z Oregon State University (USA))
 • Recenzje 20-tu prac doktorskich ( w tym 2-ch dla University of Bergen, Norwegia)
 • Rezencje 11-tu prac habilitacyjnych
 • Recenzje 5-ciu wniosków profesorskich

Inne:

 • profesor wizytujący w University of Western Ontario (UWO), London (Kanada) w latach 1994,1996,1998;
 • członek Komitetów Naukowych i przewodniczący sesji konferencji międzynarodowych:
 • Baltic Heat Transfer Conference (1992), , ESF Workshop on Phase Change with Convection (1999), EUROTHERM Seminar on Numerical Heat Energy Sources at Transfer (2005), International Symposium Heat Transfer and Renewable Sources of Energy (2002), Sympozjum Wymiany Ciepła I Masy (2004, 2007);
 • członek ASME w latach 1994-2000 r.
 • cykle wykładów  na:
  • School of Mechanics „Phase change with convection: modelling and validation”, Udine., Włochy, 2002, organizowana CISM (Centro Internationale di ScienzeMeccaniche);
  • Basic Phenomena Accompanying Alloy Solidification”, “Mathematical modeling of micro-scale transport phenomena” w ramach projektu METRO Projekt (Metallurgical Training on line, 2006, Leonardo da Vinci
  • School of Renewable Energy Science, Aqureyri, Islandia, 2008, 2009, 2010
  • proszone wykłady plenarne na konferencjach zagranicznych i krajowych oraz szkołach: ( IPPT PAN 2000; Kongres Mechaników Polskich 2007, EUROTHERM Seminar Heat 2008) oraz zagranicą (Kanada, Irlandia,  Hiszpania, Niemcy, Grecja, Belgia).
 • Recenzent artykułów do czasopism:

International Journal of Heat and Mass Transfer, Elsevier, USA;  AIAA  Journal of Thermophysics and Heat Transfer, Elsevier,USA;  ASME International Journal of Solids and Structures, Elsevier, USA; International Journal of Thermophysics, USA; International Journal Computer & Fluids, USA; Journal of Enhanced Heat Transfer , USA; Journal of Aerospace Engineering, USA; International Journal of Thermal Sciences (Revue Generale de Thermique), Francja; International Journal for Numerical Methods in Heat Transfer and Fluid Flow, Emerald, UK; Progress in Computational Fluid Dynamics, UK; Journal of Mechanics of Materials and Structures, USA; Heat and Mass Transfer, Springer Verlag, Germany; Thermal Conductivity , USA; Numerical Heat Transfer, Taylor & Francis, USA; Journal of Mechanical Engineering Science, USA; Solar Energy, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences; Engineering Transactions; Journal Theoretical and Applied Mechanics, PAN; Bulletin of the Polish Academy of Sciences, PAN; Biuletyn WAT; Journal of Applied Mechanics and Engineering; Archives of Mechanics, PAN; Archives of Thermodynamics, PAN; Turbulence; ArchivumCombustionis, PAN: Archwum BudowyMaszyn, PAN,: Chemical & Process Engineering