ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Skoczkowski Tadeusz

Tadeusz Skoczkowski

prof. dr hab. inż. - Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii pokój 305f, e-mail: tadeusz.skoczkowski@pw.edu.pl tel. (+48) 22 234 52 15

 • Kierownik Zakładu Racjonalnego Użytkowania Energii.
 • Opiekun specjalności Power Engineering.
 • Członek Rady Naukowej Dyscypliny "Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka". Przewodniczący Zespołu ds. stopni naukowych.

Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo – technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, rada programowych, naukowych itp,

 • Zespół doradczy ds. rozwiązań systemowych w sektorze energetyki, członek, Ministerstwo Gospodarki, 2014 -- 2015
 • Advisory Group on Energy, Horyzont 2020, członek, 2014 - 2017
 • Energy Platform of the European  Council  of  Academies  of  Applied  Sciences,  Technologies  and  Engineering, członek, 2013 --
 • Komitet Elektrotechniki PAN, sekretarz, 1995-1998, 1999-2002, 2003-2006, 2007-2010, 2011- 2015, 2016-2019; członek 2020-2023
 • Sekcja Elektrotermii Komitetu Elektrotechniki PAN, członek, 1995 - 2015
 • Sekcja Elektroenergetyki Komitetu Elektrotechniki PAN, członek, 1999 --
 • Sekcja Teorii Elektrotechniki Komitetu Elektrotechniki PAN, członek, 1999 --
 • Komitet Sterujący Strategicznego Projektu Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków w Narodowym Centrum Badań i Rozwojuczłonek, 2008 - 2014
 • Zespół Ekspertów w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych w Narodowym Centrum Nauki, członek,  2012 -
 • Polski Komitet Elektrotermii, członek, 1977-
 • Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, członek założyciel, skarbnik -  1991-2000.
 • Institute of Electrical and Electronics Engineers (USA), członek, 1992 -
 • Polski Klub Kogeneracji Kogen Polska, członek komisji rewizyjnej, 1999 - 2020
 • Polski Klub Kogeneracji Kogen Polska, president, 2020-
 • Sekretarz Technical Committee TC 27 "Industrial Electroheating Equipment" in International Electrotechnical Commission, Geneva, 1994 -2009.
 • KT 76 "Elektrotermia Przemysłowa" w Polskim Komitecie Normalizacyjnym,  członek, 1994 – 2005; 2017 -

Tematyka prac badawczo – naukowych:

 • Matematyczny opis zjawisk polowych w urządzeniach elektromechanicznych i elektrotermicznych.
 • Modelowanie numeryczne układów energoelektronicznych, układów sterowania i regulacji napędów i urządzeń elektrotermicznych.
 • Modelowanie i symulacja komputerowa sprzężonych zjawisk polowych w grzejnictwie elektrycznym i wpływu energoelektronicznych źródeł zasilania na procesy nagrzewania.
 • Zastosowanie technik komputerowych do rozwiązywania modeli matematycznych.
 • Aspekty techniczne, prawne i ekonomiczne związane z przygotowaniem i wdrażaniem równoważonej polityki energetycznej.
 • Efektywność i racjonalizacja użytkowania energii, w tym głównie energii elektrycznej.
 • Podstawy naukowe efektywności energetycznej.
 • Zagadnienia inteligentnych sieci energetycznych.
 • Długoterminowe modelowanie zapotrzebowania na energię w skali kraju.

Dydaktyka:

 1. Maszyny elektryczne –  NK333
 2. Efektywność energetyczna  - NS689
 3. Electric Circuits –  ANK113
 4. Electrical Machines - ANK333
 5. Power Systems – ANK381
 6. Energy Policy and Law – ANK487 

 

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych:

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych:

Prace dyplomowe

 1. Modelowanie i symulacja pracy elektrowni wiatrowej przyłączonej do systemu elektroenergetycznego (Simulink, PowerSim).
 2. Modelowanie i symulacja pracy małej elektrowni wodnej (Simulink, PowerSim).
 3. Modelowanie i symulacja pracy fermy fotowoltaicznej przyłączonej do systemu elektroenergetycznego (Simulink, PowerSim).
 4. Opracowanie zestawu ćwiczeń symulacyjnych do przedmiotu Power System (elektroenergetyka) (World Symulator).
 5. Analiza wybranego systemu elektroenergetycznego z dużym udziałem OZE (World Symulator, PowerSim).
 6. Analiza wpływu rozwoju elektromobilności na system elektroenergetyczny.
 7. Opracowanie metodyki przeprowadzania przemysłowych audytów energetycznych. Wykonanie audytu.
 8. Opracowanie metodyki audytu efektywności energetycznej w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach. Wykonanie audytu.
 9. Opracowanie narzędzi pomocniczych do przeprowadzania przemysłowych audytów energetycznych (arkusze Excel).
 10. Opracowanie metodyki analizy skuteczności działania systemu Białych Certyfikatów w Polsce.
 11. Opracowanie metodyki i narzędzi wspomagających analizę zapotrzebowania Polski na surowce energetyczne (energy mix) w perspektywie roku 2050 (Energy Policy Symulator).
 12. Ocena polityk energetycznych Polski, szczególnie do roku 2040, na tle realizacji celów klimatycznych Unii Europejskiej.
 13. Ocena skutków technicznych (zmiana technologii), ekonomicznych i społecznych transformacji systemu energetycznego w kierunku systemu zrównoważonego w Polsce.
 14. Opracowanie metodyki oceny bezpieczeństwa energetycznego kraju na przykładzie Polski.
 15. Analiza możliwości dekarbonizacji wybranych gałęzi przemysłu (chemiczny, stalowniczy, mineralny, papierniczy, cementowy).
 16. Zastosowanie metody Technology Innovation System do oceny rozwoju technologii energetycznych.
 17. Opracowanie modeli rozwoju technologii energetycznych na potrzeby długoterminowego modelowania zapotrzebowania na surowce energetyczne i energię.

Prace przejściowe

 1. Opracowanie zestawu działań zmierzających do zmniejszenia zużycia energii w zakładach przemysłowych.
 2. Opracowanie zestawu działań zmierzających do zmniejszenia zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej.
 3. Przegląd technologii energooszczędnych w przemyśle, budownictwie, transporcie i gospodarstwach domowych.
 4. Ocena stopnia energochłonności gospodarki Polski i zachodzących zmian na tle innych krajów.

 Możliwe zmiany, modyfikacje, jak i propozycje własnych tematów z zakresu elektroenergetyki, energoelektroniki, elektrotermii, sieci inteligentnych, zagadnień efektywności enrgetycznej, polityki energetycznej i klimatycznej, bezpieczeństwa enrgetycznego, rozwoju przemysłowych technologii energooszczednych, dekarbonizacji gospodarki.

Ważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat: 

 1. Skoczkowski T. (współautor): Clean, Effective & Renewable Energy, Politechnika Warszawska, Warszawa, 2011, (rozdział w książce).
 2. Skoczkowski T.: Roadmap for innovative smart metering services, SmartRegions - Promoting best practices of innovative smart metering services to European regions, Madryt, 2011, ss.1-14.
 3. Skoczkowski T.: Polska efektywna energetycznie, Forum Polska efektywna energetycznie, Katowice, 2012, ss. 1-38.
 4. Skoczkowski T., Stålberg A., Jaspers W.: Energy efficiency in public procurement, Concerted Action ESD Report, 2012, pp. 1-78.
 5. Skoczkowski T.: Mapa drogowa rozwoju inteligentnych sieci energetycznych w Polsce, Konferencja URE, Warszawa, 2012, ss.1-25.
 6. Skoczkowski T., Węglarz A.: Cele nowych rozwiązań regulacyjnych, Konferencja Operator Informacji Pomiarowych” - nowe narzędzie na Rynku Energii, Warszawa, 2012, ss. 1-40.
 7. Skoczkowski T.: The benefits of using practical tools in the ICT area of the public sector, 3rd Concerted Action Plenary Meeting, Phaphos, Cypr, 2012, ss. 1-11.
 8. van Get C., Skoczkowski T.: Practical tools for improving the energy efficiency of ICT in the public sector, Concerto Action ESD Report, 2012, pp.1-52.
 9. Bielecki S., Skoczkowski T.: Racjonalne użytkowanie energii w kontekście zagadnień dostarczania energii elektrycznej, Przegląd Elektrotechniczny, nr 12a/2012, pp. 121-126.
 10. Skoczkowski T. : Mapa drogowa usług związanych z inteligentnymi systemami pomiarowymi dla Polski w Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej (rozdział w książce), NFOŚiGW, 2012, pp.120-124.
 11. Skoczkowski T.: Efektywność pomp i eksploatacji układów pompowych, Pompy i Pompownie, nr 3(146), 2012, s. 28.
 12. Salama A., Skoczkowski T., Szpak Z.: Inventory of central government buildings, Concerted Action EED Report presented in Concerto Action EED Plenary Meeting,, 2013, Dublin, pp. 1-29.
 13. Bielecki S., Palimąka T., Skoczkowski T., Szymczyk J.: Rozwiązania inteligentnego budynku w rewitalizacji budynków użyteczności publicznej, Elektro Info, nr 6, 2013, pp.66 – 69.
 14. Bielecki S., Palimąka T., Skoczkowski T., Szymczyk J.: Sieci transmisji danych we współczesnych budynkach - technologie, bezpieczeństwo, zasilanie elektryczne oraz metoda oceny instalacji okablowania strukturalnego, Wiadomości Elektrotechniczne, nr 9, 2013, ss. 17-21.
 15. Skoczkowski T., Kochański M.: Some aspects of the growing penetration of wind energy in the Polish power system, Przegląd Elektrotechniczny, nr 8, 2013.
 16. Skoczkowski T., Thijssen I., Wattel K., Ozolina I.: Alternative Approach in art. 5 in Practice, Concerted Action EED Report presented in Concerto Action EED Plenary Meeting, Vilnius, 2013, pp. 1-34.
 17. Skoczkowski T., Falkowski T.: Ocena funkcjonowania systemu białych certyfikatów w Polsce, Semianrium ITC, 2013, ss. 1-35.
 18. Skoczkowski T.: Konieczność zapewnienia interesów odbiorców końcowych w procesie  budowy Smart Grid, Konferencja Wdrażanie Smart Grid – ramy standardów, ryzyka, konflikty, Warszawa, 2013, ss.1-25.
 19. Skoczkowski T., Baran Ł.: Zrównoważone wsparcie dla OŹE, Czysta Energia, nr 12(148), 2013, pp. 22-25.
 20. Bielecki S., Palimąka T., Skoczkowski T., Szymczyk J.: Normy i standardy instalacji elektroenergetycznych, okablowania strukturalnego i cieplnych stosowanych w energetyce cieplnej, Instal, nr 12(346), 2013, pp. 47-52.
 21. Skoczkowski T., Baran Ł.: Model zrównoważonej produkcji energii i ciepła OZE z biomasy, XI Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa, 2013, ss. 1-13.
 22. Bielecki S., Palimąka T., Skoczkowski T., Szymczyk J.: Normy i standardy instalacji elektroenergetycznych, okablowania strukturalnego i cieplnych stosowanych w energetyce cieplnej, XI Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa, 2013.
 23. Skoczkowski T., Bielecki S., Szymczyk J., Palimąka T.: Metody wzrostu efektywności energetycznej w małych i średnich przedsiębiorstwach. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal, 2014, Tom 17, Zeszyt 1, ss. 27-40.
 24. Skoczkowski T., Baran Ł.: Model zrównoważonej produkcji energii z biomasy, Energetyka, Numer 3 (717) / Rocznik 67, 2014, ss. 137-142.
 25. Skoczkowski T., Baran Ł.: Jak oceniać zrównoważenie technologii OZE?, Czysta Energia 3(151), 2014, ss. 28-31.
 26. Sàlama A., Marcińczyk M., Skoczkowski T.,  Thijssen I., Wattel K.: Encouraging other bodies to follow central government exemplary role in building renovation (art.5.7), Concerto Action EED Report presented in Concerto Action EED Plenary Meeting, Athens, 2014, pp. 1-32.
 27. Skoczkowski T., Węglarz A., Falkowski T.: Ocena funkcjonowania Systemu Białych Certyfikatów w Polsce, Biuletyn Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, marzec 2014, ss. 6-19.
 28. Skoczkowski T.: Zagadnienia zrównoważonego rozwoju w procesie rewitalizacji budynków użyteczności publicznej, rozdział w książce Acta Innovations „Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej publicznych według kryteriów zrównoważonego rozwoju”, Warszawa, 2014, 5-16.
 29. Skoczkowski T.: Możliwe obszary rozwoju MŚP i wzrostu innowacyjności na Mazowszu, rozdział w książce Acta Innovations „Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej publicznych według kryteriów zrównoważonego rozwoju”, Warszawa, 2014, s. 241-249.
 30. Skoczkowski T., Węglarz A., Falkowski T.: Ocena funkcjonowania Systemu Białych Certyfikatów w Polsce, Rynek Energii Nr 2(111) - 2014, s. 3-8.
 31. Skoczkowski T., Bielecki S.: Warunki świadczenia usług systemowych przez prosumentów, XIX Konferencja Euro POWER, Warszawa, 2014, ss. 1-20.
 32. Bielecki S., Skoczkowski T.: Rola prosumenta w europejskich projektach Smart Grid, Konferencja Powszechność Smart Grid – korzyści dla wszystkich, Warszawa, 2014, ss. 1-30.
 33. Bielecki S., Skoczkowski T.: Europejskie projekty rozwoju inteligentnych sieci energetycznych, Obraz ogólny i miejsce Polski", Polityka Energetyczna, tom 17, zeszyt 4, s. 171-185.
 34. Skoczkowski T.: Public sector – public buildings and public purchasing. Core Theme Series Report: Concerted Action Energy Efficiency Directive 2, 2014, pp. 1-16.
 35. Skoczkowski T.: Public Sector: national, regional and local initiatives, Core Theme Series Report: Concerted Action Energy Services Directive 3, 2014, pp. 1-11. (for executive summary http://www.esd-ca.eu/reports/core-theme-series-reports/ca-esd-reports-covering-work-from-may-2011-to-december-2012>
 36. Sàlama A., Fasano G., Fanou S., Skoczkowski T.: Energy efficiency in historical buildings, places of worship and buildings owned by the armed forces -Art 5(2), Concerto Action EED Report presented in 4th Concerto Action EED Plenary Meeting, Milan, 2014, ss. 1-30. (for executive summary http://www.ca-eed.eu/themes/public-sector-ct2 )
 37. Skoczkowski T., Bielecki S.: Konieczność zapewnienia interesów odbiorców końcowych w procesie budowy sieci inteligentnych, Przegląd Elektrotechniczny, 01/2015, pp. 88-94.
 38. Skoczkowski T., Bielecki S.: Kierunki badań naukowych w europejskich projektach Smart Grid, Konferencja Naukowo-Techniczna „Energetyka prosumencka – stan aktualny i kierunki rozwoju”, Warszawa, NOT, 2015, ss. 1-28
 39. Salama A., Skoczkowski T., Thijssen I. Implementing Article 6 on public purchasing of products, services and buildings, Concerto Action EED Report presented in 5th Concerto Action EED Plenary Meeting, Riga, 2015, ss. 1-31.(for executive summary see http://www.esd-ca.eu/reports/working-group-executive-summaries)
 40. Donkelaar M., Thijssen I., Sàlama A., Skoczkowski T., Forni D. : Model contract and guidelines for energy performance contracts in the public sector, Concerto Action EED Report presented in 5th Concerto Action EED Plenary Meeting, Riga, 2015, ss. 1-30. (for executive summary http://www.ca-eed.eu/outcomes/working-group-executive-summaries )
 41. Skoczkowski T.: Europejska Unia Energetyczna, II Międzynarodowy Kongres „Łódzkie Energetyczne”, Łódź, 2015, ss.1-30.
 42. Skoczkowski T.: Public sector – public buildings and public purchasing, Core Theme Series Report:  Concerted Action Energy Efficiency Directive, July 2015, pp. 1-14 http://www.ca-eed.eu/private-area/programme-information/outcomes
 43. Bielecki S., Skoczkowski T.: Potrzeba zmian rozliczeń za moc bierną, Rynek Energii nr 4(11), 2015, pp. 21-26.
 44. Molloy C., Ryan A., Sàlama A., Skoczkowski T.: Public sector in energy efficient transport services, Concerted Action EED Report presented in 6th Concerto Action EED Plenary Meeting, Luxembourg, 2015, ss. 1-30. (for executive summary http://www.ca-eed.eu/outcomes/working-group-executive-summaries )
 45. Skoczkowski T., Bielecki S.: Tendencje regionalne i światowe rozwoju energetyki, Seminarium KE-KPE PAN „Tendencje regionalne i światowe rozwoju energetyki”, Warszawa, 2015, ss.1-41.
 46. Skoczkowski T.: Die polnische Sichtweise auf die Eniergieunion, Energietag der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt, Geislingen, 2015, ss.1-85.
 47. Rafał K., Skoczkowski T., Bielecki S.: Dynamiczna regulacja napięcia w sieci rozdzielczej z wykorzystaniem falowników generacji rozproszonej. (Dynamic voltage regulation in distribution system using inverter-based distributed generation), XII Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2015"; Łódź, 2015.
 48. Skoczkowski T., Bielecki S.: Środki poprawy efektywności energetycznej w przemyśle i ich ocena, Energetyka Nr 1/Rocznik 68, Styczeń 2016, s.9-14.
 49. Skoczkowski T., Bielecki S., Baran Ł.: "Odnawialne źródła energii – problemy i perspektywy rozwoju w Polsce", Przegląd Elektrotechniczny 03/2016, s. 190-195.
 50. Skoczkowski T.: Energy efficient technologies, Advisory Group on Energy Meeting, Brussels, 2016, ss. 1-7.
 51. Skoczkowski T. (współautor): RAPORTU ELEKTRYKA DLA POKOLEŃ, SEP, Warszawa, 2016. red. M. Bartosik, ISBN 978-83-61163-64-0.
 52. Skoczkowski T., Sàlama A.M., Thijssen I., Ryan A., Rodrigues D.: Monitoring of art. 5 implementation progress – cost effectiveness of measures, Concerto Action EED Report presented in 7th Concerto Action EED Plenary Meeting, The Hague, 2016, pp. 1-36. (for executive summary  http://www.ca-eed.eu/outcomes/working-group-executive-summaries)
 53. Rafał K., Bielecki S., Skoczkowski T.: Dynamiczna regulacja napięcia w sieci rozdzielczej z wykorzystaniem falowników generacji rozproszonej. Przegląd Elektrotechniczny 05/2016, s. 49-53.
 54. Skoczkowski T.: Polityki efektywności energetycznej i systemy zobowiązujące do efektywności energetycznej, Seminarium Energy Saving Policies and Energy Efficiency Obligation Schemes ‑ ENSPOL, Warszawa, 2016, ss. 1-29.
 55. Skoczkowski T., Węglarz A.: White Certificate Schemes in Poland, Final Seminar of Energy Saving Policies and Energy Efficiency Obligation Schemes ‑ ENSPOL, Brussels, 2016, pp. 1-9. <http://enspol.eu/> 
 56. Bartosik M., Kamrat W., KaźmierkowskI M., Lewandowski W., Pawlik M., Peryt T., Skoczkowski T., Strupczewski A., Szeląg A.: Bezpieczeństwo elektroenergetyczne dla pokoleń, Przegląd Elektrotechniczny, 08/2016, s. 268-282. doi:10.15199/48.2016.08.69
 57. Bartosik M., Kamrat W., KaźmierkowskI M., Lewandowski W., Pawlik M., Peryt T., Skoczkowski T., Strupczewski A., Szeląg A.: Polityka i porządek prawny w polskiej energetyce na tle polityki Unii Europejskiej Przegląd Elektrotechniczny, 09/2016,  s. 287-295.doi:10.15199/48.2016.09.68
 58. Bugarin B., Rodrigues D., Ryan A., Sàlama A.M., Skoczkowski T., Thijssen I.: Contribution of the public sector to the EED goals   achievements and perspectives, Report presented in 8th Concerte Action EED Plenary Meeting, Bratislava, 2016, s. 1-38 (for executive summary  <http://www.ca-eed.eu/outcomes/working-group-executive-summaries> ) http://www.ca-eed.eu/private-area/plenary-meetings/8th-ca-eed-bratislava-october-2016/final-reports
 59. Bartosik M., Kamrat W., Kaźmierkowski M., Lewandowski W., Pawlik M., Peryt T., Skoczkowski T., Strupczewski A., Szeląg A.: Wytwarzanie energii elektrycznej – diagnoza i terapia, Przegląd Elektrotechniczny, 10/2016, s. 277-287. doi:10.15199/48.2016.10.63
 60. Skoczkowski T.: EU energy at the crossroads? Power Shifts Academic Forum, Warszawa, 2016, ss. 1-95.
 61. Bartosik M., Kamrat W., Kaźmierkowski M., Lewandowski W., Pawlik M., Peryt T., Skoczkowski T., Strupczewski A., Szeląg A: Przesył energii elektrycznej –potrzeby, progi i bariery. Przegląd Elektrotechniczny, 11/2016, s. 295-300. doi:10.15199/48.2016.11.69
 62. Skoczkowski T.,Węglarz A.: Examples under the existing EEOSs. Poland’s case. Workshop on Annual energy savings generated through energy efficiency obligation schemes and alternative measures implemented under EED Article 7, Joint Research Centre, Brussels, 2016, ss. 1-20. http://e3p.jrc.ec.europa.eu/events/workshop-annual-energy-savings-generated-through-energy-efficiency-obligation-schemes
 63. Skoczkowski T.: Economics and Governance for the Energy Transition, 3rd UNI-SET Energy Clustering Event Universities in the Energy Transition: Focus on Smart Energy Systems and Communities, Bucharest, 2016, ss.1-15.
 64. Bartosik M., Kamrat W., Kaźmierkowski M., Lewandowski W., Pawlik M., Peryt T., Skoczkowski T., Strupczewski A., Szeląg A: Magazynowanie energii elektrycznej i gospodarka wodorowa, Przegląd Elektrotechniczny, 12/2016, s. 332-340. doi:10.15199/48.2016.12.78
 65. Bartosik M., Kamrat W., Kaźmierkowski M., Lewandowski W., Pawlik M., Peryt T., Skoczkowski T., Strupczewski A., Szeląg A: Nauka – edukacja – przemysł: synergiczna współpraca dla innowacyjności. Przegląd Elektrotechniczny, 01/2017, s. 339-345 doi:10.15199/48.2017.01.79.
 66. Skoczkowski T.: White Certificate System in Poland. Lesson learned, International Energy Agency Workshop “Market-based Instruments for Energy Efficiency – Policy Choice and Design for the Energy Transition”, Brussels, 2017, ss.1-28. http://www.iea.org/workshops/market-based-instruments-for-energy-efficiency--policy-choice-and-design-for-th.html
 67. Skoczkowski T., Wronka A.: Analysis of EU ETS reforms from Poland’s power sector perspective, Przegląd Elektrotechniczny, 03/2017, s. 212-222. doi:10.15199/48.2017.03.49
 68. Skoczkowski T., Bielecki S.: Zużycie energii i energochłonność w przemyśle chemicznym w Polsce. Przemysł Chemiczny, nr 96/2, 2017, pp. 275-278. DOI: 10.15199/62.2017.2.4 Impact Factor: 0.399.
 69. Szpak Z., Skoczkowski T., Węglarz A., Gilewski P.: The Energy Efficiency Law of 20 May 2016: White Certificates Scheme. Workshops Concerted Action for the Energy Efficiency Directive, Munchen, 2017, ss. 1-15.
 70. Martins F., Skoczkowski T., Threpsiadi A.: Member States’ modelling approach and how they can support energy efficiency. Implementation workshop. CA EED Parallel Workshops Proceedings, Munchen, 2017, pp. 1-8. http://www.ca-eed.eu/private-area/plenary-meetings/parallel-workshops-munich-march-2017/workshop-proceedings (private access).
 71. Skoczkowski T.: Public sector – public buildings and public purchasing, Core Theme Series Report: Concerted Action Energy Efficiency Directive, 2017, pp. 1-24. http://ca-eed.eu/private-area/outcomes/core-theme-series-reports/ca-eed-reports-covering-work-from-january-2013-to-october-2016 (private access).
 72. Bugarin B., Rodrigues D., Ryana A., Sàlama A.M., Skoczkowski T., Thijssen I.: Contribution of the public sector to the EED goals - achievements and perspectives, Executive Summary 2.8, Public Sector - public buildings and public purchasing, 2017, pp. 1-7. http://ca-eed.eu/private-area/outcomes/working-group-executive-summaries (private access).
 73. Gilewski P., Skoczkowski T., Węglarz A.: Branża wodno-kanalizacyjna w świetle ustawy o efektywności energetycznej, Instal, nr 5/2017, pp. 27-28.
 74. Węglarz A., Skoczkowski T., Gilewski P.: Możliwość racjonalnego gospodarowania energią w budownictwie w świetle Ustawy o efektywności energetycznej, Instal, nr 6/2017, pp. 25-27.
 75. Baran Ł., Skoczkowski T., Bielecki S, Węglarz A.: Aukcyjne quo vadis dla odnawialnych źródeł energii, Energetyka, wrzesień 2017, pp. 590-595. http://elektroenergetyka.pl/numer/207
 76. Guermont C., Sàlama A.M., Shreeve G., Skoczkowski T.: New renovation strategies and solutions to de-risk investment, Concerto Action EED Report presented at the 1st Concerto Action EED Plenary Meeting, Sofia, 2017, s. 1-32. (for executive summary <http://www.ca-eed.eu/outcomes/working-group-executive-summaries).
 77. “How can FP9 strengthen the link between research, innovation and education?” (Panel Discussion), High-Level Conference “European Universities in the Energy Transition: Towards a Clean Energy Future” 6th UNI-SET Energy Clustering Event, Brussels, 2017.
 78. Skoczkowski T.: Highlights from the CA EED, Plenary Meeting of Concerted Action EPPBD, Bucharest, 2017, ss. 1-35.
 79. Skoczkowski T., Węglarz A.: Efektywność energetyczna w Polsce, Nowa Energia, nr 1 (61) 2018, pp. 38-41.
 80. Skoczkowski T., Węglarz A., Gutowski.: Modelowanie zapotrzebowania Polski na energię do roku 2050, seminarium w NFOŚiGW, Warszawa, 2018, ss. 1-45.
 81. Skoczkowski T., Bielecki S., Węglarz A., Włodarczak M., Gutowski P.: Impact assessment of climate policy on Poland's power sector, Mitigation  and Adaptation Strategies for Global Change, 2017, DOI: 10.1007/s11027-018-9786-z. Impact Factor: 2.585. http://rdcu.be/GPH 
 82. Bielecki S., Skoczkowski T.: Przemysł chemiczny i energetyka. Tworzenie symbiozy, Przemysł Chemiczny, nr 97/3, 2018, pp. 309-318, DOI: 10.15199/62.2018.3.1, Impact Factor: 0.399.
 83. Bergman I.M., Ryan A., Skoczkowski T.: Public procurement, resulting energy and economic savings, CA EED Report, presented at the 2nd CA EED Plenary Meeting, Vienna, 2018, pp.1-46. (for executive summary <http://www.ca-eed.eu/outcomes/working-group-executive-summaries).
 84. Baran Ł., Skoczkowski T., Bielecki S.: Ocena zrównoważenia procesu przetwarzania energii z biomasy (Assessment of Sustainability Biomass Energy Converting Process), April 2018, Rynek Energii 2/2018(135).
 85. Bielecki S., Skoczkowski T.: An enhanced concept of Q-power management, Energy 162 (2018) 335-353, Impact Factor: 4.968. https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.08.042.
 86. Berg M., Ryan A., Skoczkowski T., Toivanen J., Zvaigznītis K.: Energy management in central government buildings and ensuring effective energy audits during the 2nd compliance period, CA EED Report, presented at the CA EED Plenary Meeting, Bucharest, 2018, ss.1-71. ((for executive summary https://www.ca-eed.eu/content/download/7992/file/CA%20EED%20PM3%20Public%20Proceedings%20final.pdf )
 87. Badyda K., Bielecki S., Skoczkowski T.: Efektywność energetyczna, Element rynku energii, Energetyka Cieplna i Zawodowa, 6/2018, pp.46-53 (również XX Sympozjum Naukowo-Techniczne Energetyka Bełchatów 2018).
 88. Praca zbiorowa. (Skoczkowski T. współautor): Strategia dla ciepłownictwa do roku 2030 z perspektywą 2050 r. Forum Energii, 2019, p. 72.
 89. Maguire J.; Skoczkowski T.: Good practice in unlocking energy efficiency potential in the rental sector by overcoming split incentives. Report, presented at the CA EED Plenary Meeting, Helsinki, 2019, ss.1-17.
 90. Skoczkowski T., Bielecki S., Wojtyńska J.: Modelling of diffusion of renewable technologies and its application in the long-term energy forecasting, Proceedings of ECOS 2019 - 32 International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, 2019, ISBN 978-83-61506-51-5, ss. 303-320 Wroclaw, Poland.
 91. Skoczkowski T., Bielecki S., Kochański M., Korczak K.: Climate-change induced uncertainties, risks and opportunities for the coal-based region of Silesia: Stakeholders' perspectives, Environmental Innovation and Societal Transitions, 2019, PII S2210-4224(18)30142-4, DOI 10.1016/j.eist.2019.06.001. Impact Factor: 7.25. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210422418301424
 92. Skoczkowski T, Węglarz A.: Efektywność energetyczna – na co powinien przygotować się przedsiębiorca po 2020 roku?, XXI Sympozjum Energetyka, Bełchatów 2019, ss. 1-25.
 93. Skoczkowski T., Bielecki S., Wojtyńska J.: Long-Term Projection of Renewable Energy Technology Diffusion, Energies 2019, 12, 4261; doi:10.3390/en12224261. Impact Factor: 2.990. www.mdpi.com/journal/energie .
 94. Kochański M., Korczak K., Skoczkowski T.: Analysing Sectoral Deployment and Integration, Time Paths and Trajectories from History and Scenarios, INNOPATHS Meeting, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, Potsdam, ss.1-34.
 95. Skoczkowski T., Kochański M., Korczak K.: Decarbonisation of energy-intensive industries, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, INNOPATHS Meeting, Potsdam, 2019, ss. 1-28.
 96. Skoczkowski T, Węglarz A.: Efektywność energetyczna – na co powinien przygotować się przedsiębiorca po 2020 roku? Energetyka Cieplna i Zawodowa, 7/2019, pp. 54-62.
 97. Skoczkowski T., Kochański M., Korczak K.: Poland’s climate and energy policy.  Are we moving in the same direction?, Workshop “Coordinating the next wave of EU climate policies“, Berlin, 2019, ss. 1-18.
 98. Skoczkowski T., Kochański M., Korczak K., Węglarz A.: Energy use and energy saving opportunities in the EU steel industry, XIV Research&Development in Power Engineering, Warszawa, 2019, ss. 1-28.
 99. Rosenow J., Skoczkowski T., Węglarz A., Stańczyk W.: Evaluating the Polish White Certificate Scheme, Workshop on Modernising Energy efficiency obligation programmes, International Energy Agency, Paris, 2019, ss. 1-30.
 100. Skoczkowski T., Węglarz A., Stańczyk W.: White Certificate Scheme in Poland, ENSMOV Workshop, Paris, 2019, ss. 1-8.
 101. Kochański M., Korczak K., Skoczkowski T.: Technology Innovation System Analysis of Electricity Smart Metering in the European Union, Energies 2020, 13, 916; doi:10.3390/en13040916.  https://www.mdpi.com/1996-1073/13/4/916/pdf Impact Factor: 2.707 (2018).
 102. Rosenow J., Skoczkowski T., Thomas S., Węglarz A., Stańczyk W., Jędra M.: Evaluating the Polish White Certificate scheme, Energy Policy 144 (2020) doi: 1116890301 https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111689 Impact Factor: 4.88 (2019).
 103. Maciąg Ł., Dukat P., Bielecki S, Skoczkowski T.: Moce szczytowe a współczynniki jednoczesności, Energia Elektryczna, nr 7, 2020, ss. 16-19.
 104. Skoczkowski T., Verdolini E., Bielecki S., Kochański M., Korczak K., Węglarz A., Technology Innovation System analysis of decarbonisation options in the EU steel industry, Energy, vol.112, 2020, ss.1-21 https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.118688 Impact Factor: 6.082.
 105. Skoczkowski T., Rosenow J.: Evaluating the Polish White Certificate scheme, ECEEE Conference “Industrial Efficiency 2020, Decarbonise Industry!", digital event, 2020.
 106. Skoczkowski T., Kossak E., van Mourik M.: Combining CO2 targets with energy efficiency targets – Measuring & Verification, Report, presented at the CA EED Plenary Meeting, remote event, 2020, pp. 1-40.
 107. Zabek D., Pullin R., Pearson M., Grzebielec A., Skoczkowski T.: Piezoelectric-Silicone Structure for Vibration Energy Harvesting: Testing and Modelling, Smart Materials and Structures, 2021, https://doi.org/10.1088/1361-665X/abd964  Impact Factor: 3.613.
 108. Bielecki S., Skoczkowski T., Sobczak L., Buchowski J., Maciag Ł., Dukat P.: Impact of the Lockdown during the COVID-19 Pandemic on Electricity Use by Residential Users, Energies, vol. 980, nr 14 (4), 2021, ss. 1-33, DOI:10.3390/en14040980 Impact Factor: 3.060.
 109. Skoczkowski T., Sekki T., Ryan A.: Role of central and local authorities in public building energy up-grading, Report, presented at the CA EED Plenary Meeting, remote event, 2021, pp. 1-26.
 110. Skoczkowski T.: Role of central and local authorities in public building energy up-grading, Report, presented at the CA EPBD Plenary Meeting, remote event, 2021, pp. 1-19.
 111. Kochański, M.; Korczak, K.;Skoczkowski, T. Enablers and Barriers in the Market-Driven Rollout of Smart Metering: Polish Technology Innovation System Analysis. Energies 2021,14, 5259.  https://doi.org/10.3390/en14175259  IF: 3.004.
 112. Skoczkowski T., Bielecki S., Wołowicz M.: Energy Management in the Decarbonisation of the EU energy-intensive industries, XV Conference on Research and Development in Power Engineering, Warszawa, 2021, ss. 1-28.
 113. Gajetzki J., Ryan A., Skoczkowski T.: The role of databases in supporting the role MS play in demonstrating Art. 5. Report, presented at the CA EED Plenary Meeting, Lisbon, 2022, pp. 1-44.
 114. Korczak K., Kochański M., Skoczkowski T: Mitigation options for decarbonization of the non-metallic minerals industry and their impacts on costs, energy consumption and GHG emissions in the EU - Systematic literature review. Journal of Cleaner Production, 2022, t. 385, ss.1-18, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132006 (Available online 28 April 2022, 132006), IF: 9.297.
 115. Bielecki S., Skoczkowski T., Sobczak L., Wołowicz M.: Electricity Usage Settlement System Based on a Cryptocurrency Instrument, Energies 2022, 15, 7003. https://doi.org/10.3390/en15197003, IF 3.252
 116. Skoczkowski T.: Wyzwania stojące przed efektywnością energetyczną w aktualnej sytuacji na rynku energii, Polska Izba Ekologii, Katowice, 2022, ss. 1-12.
 117. Bukarica V., Ryan A., Skoczkowski T.: Demonstrating the exemplary role of the public authorities in the energy crisis, Report, presented at the CA EED Plenary Meeting, Madrid, 2023, pp. 1-27.
 118. Skoczkowski T.: Hidden Knowledge Gap in Academic Education on Energy Efficiency. CA Joint Workshop on workforce shortages and upskilling for clean energy transition, Madrid, 2023.

Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne:

 1. OPET, Polish – German Cross Border Co-operation, 5. Program Ramowy, wykonawca.
 2. JOINT ‑ Wspólne prowadzenie działań na rzecz edukacji międzynarodowej emisji przez firmy elektroenergetyczne w krajach Unii Europejskiej oraz Europy Środkowej i Wschodniej, 5. Program Ramowy, wykonawca.
 3. INVESTIMMO ‑ Opracowanie narzędzi wspomagania decyzji dotyczących długoterminowych strategii inwestycyjnych w zakresie eksploatacji i termomodernizacji budynków, 5. Program Ramowy, wykonawca.
 4. PeBBu –Budownictwo oparte na jakości, 5. Program Ramowy, wykonawca.
 5. OPET Building ‑ Sieć europejska dla promocji efektywnych technologii w budownictwie, 5. Program Ramowy, wykonawca.
 6. ENIRDG ‑ European Network for Integration of Renewable Sources and Distributed Generation, 6. Program Ramowy, główny wykonawca polski.
 7. SUSTELNET – Policy and Regulatory Roadmaps for the Integration of Distributed Generation and the Development of Sustainable Electricity Networks, 6. Program Ramowy, główny wykonawca polski.
 8. SAFERELNET – Bezpieczeństwo i niezawodność systemów, produktów i struktur przemysłowych, 6. Program Ramowy, wykonawca.
 9. OPET CHP/DH Cluster ‑ Sieć europejska dla promocji skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, 5. Program Ramowy, wykonawca.
 10. Benchmarking Systemów Ciepłowniczych, 6. Program Ramowy, wykonawca.
 11. CONCERTO+, Zlecenie Komisji Europejskiej DG TREN, wykonawca.
 12. SOLID-DER – Co-ordination action to consolidate RTD activities for large-scale integration DER into the European electricity market, 6. Program Ramowy, główny wykonawca polski.
 13. SUCCESS – Searching Unprecedented Co-operations on Climate Change and Energy to Ensure Sustainability, (2008-2009),  Zlecenie Komisji Europejskiej DG Culture, wykonawca.
 14. Zrównoważona Polityka Energetyczna, 2004-2005, Phare 2000, kierownik.
 15. PEMP ‑ Polski program efektywnego wykorzystania energii w napędach elektrycznych, 2004-2008, Globar Environmental Fund, UNDP, kierownik.
 16. ECTC ‑ Polsko – Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej, 2004-2008, Międzyrządowy projekt polsko-japoński, kierownik.
 17. Clean, Effective and Renewable Energy, Projekt PL 0460, Fundusz Norweski, 2010-2011, wykonawca.
 18. Energy Regions (Smart Grid), Intelligent Energy – Europe Program (UE), 2010-2012, wykonawca.
 19. Concerted Action on Energy Services Directive, Intelligent Energy – Europe Program (UE), 2008- 2011, leader.
 20. Concerted Action on Energy Efficiency Directive, Intelligent Energy – Horizon'2020, 2011- 2017, leader.
 21. ENSPOL Energy Saving Policies and Energy Efficiency Obligation Schemes, Horizon'2020, 2014 - 2016, wykonawca.
 22. LOW EMISSION ECONOMY BEGINS IN MUNICIPALITIES. A handbook for Polish municipalities (EU), 2014-2015, wykonawca.
 23. EU-MERCI: Fostering the growth of energy efficiency in the EU industry. Horizon'2020, 2016 - 2019, wykonawca.
 24. Energy Policy Simulator - Creation of low-carbon economy scenarios in Poland, analiza finansowana przez European Climate Fundation, Warszawa, 2016-2017, leader.
 25. INNOPATHS: Innovation pathways, strategies and policies for the Low-Carbon Transition in Europe, Horizon'2020, 2016-2021, wykonawca (task leader).
 26. Concerted Action on Energy Efficiency Directive 2, Horizon'2020, 2017- 2021, domain coordinator.
 27. ENHANCE - European Univerities of Technological Alliance, 2021-2024, ERASMUS+, wykonawca.
 28. Model współpracy odbiorcy nieprzemysłowego z siecią elektroenergetyczną w ramach usług opartych na mechanizmach DSR pod kątem opłacalności ekonomicznej i potencjału technicznego, CB POB PW, 2021-2023, kierownik.

Ważniejsze ekspertyzy, patenty, itp.:

Patenty

 1. Grzesik B., Kuczewski Z., Myrcik Cz., Kołodziej H., Śmiałkowski W., Kalus M., Skoczkowski T., Gajek T., Niegolewski H.: Falownik prądu o komutacji fazowej. Patent nr 130970 z dnia 12.03.1986.
 2. Kalus M., Kuczewski Z., Skoczkowski T., Kulesza A.: Układ sterowania falowników jednofazowych pracujących w rezonansie równoległym. Patent nr 137148 z dnia 04.08.1988.
 3. Kalus M.,  Skoczkowski T.: Układ kontroli i zabezpieczenia przemiennika prądowego. Patent nr 204310B1 z dnia 31.12.2009 (WUP 12/09).
 4. Kalus M., Kuczewski Z., Skoczkowski T., Kulesza A.: Układ sterowania falowników jednofazowych pracujących w rezonansie równoległym. Patent nr 137149 z dnia 04.08.1988.
 5. Kalus M., Skoczkowski T., Niesłony N.: Układ zasilacza. Patent nr 205020B1 z dnia 31.03.2010 (WUP 03/10).
 6. Kalus M., Skoczkowski T.: Układ wyżarzarki. Patent nr 146918 z dnia 30.11.1989.
 7. Kalus M., Skoczkowski T.: Układ kontroli i zabezpieczenia przetwornicy. Patent nr 148238 z dnia 30.01.1990.
 8. Skoczkowski T., Kalus M., Sasor M.: Układ sterowania prędkości obrotowej silnika indukcyjnego”. Patent nr 189300 z dnia 29.07.2005 (WUP 07/05).
 9. Skoczkowski T., Kalus M.,  Sasor M.: Układ sterowania prędkości obrotowej silnika indukcyjnego. Patent nr 189301 z dnia 29.07.2005 (WUP 07/05).
 10. Skoczkowski T., Kalus M.: Układy nagrzewnicy indukcyjnej, Patent nr 181417 z dnia 18.10.2001.
 11. Skoczkowski T., Kalus M.: Układy napędu asynchronicznego. Patent nr 180981 z dnia 10.09.2001.

 

Prace wdrożone w przemyśle:

 1. Opracowanie prototypowego układu sterowania przebiegiem grafityzacji węgla w piecach Achesona. Lata 1979-1982.
 2. Udoskonalenie układu tyrystorowego sterowania mechanizmem podnoszenia żurawia typu „Mostostal 120/160” oraz przygotowanie serii informacyjnej. Lata 1977-1981.
 3. Zoptymalizowanie nagrzewania rur. Podproblem Węzłowy nr 05.5A „Wybrane podstawowe badania w dziedzinie elektrotechniki”. Lata 1980-1985, (główny wykonawca).
 4. Opracowanie i wykonanie prototypowych wyżarzarek indukcyjnych z tyrystorową przetwornicą częstotliwości o mocy 100 kW. Lata 1982-1986, (główny wykonawca).
 5. Energy balance of submerged arc furnace for silicon production, Vereignite Aluminium Werke, Bonn, 1986, (główny wykonawca).
 6. Opracowanie i wykonanie prototypowych wyżarzarek indukcyjnych z tyrystorową przetwornicą częstotliwości o mocy 200 kW. Lata 1985-1987.
 7. Opracowanie sposobu doboru tyrystorów pracujących szeregowo oraz układu sygnalizacji uszkodzeń maszyny wyciągowej szybu II. Lata 1985-1986.
 8. Badania laboratoryjne i modernizacja tyrystorowych wyżarzarek indukcyjnych o mocy 100 kW oraz nadzór autorski nad produkcją i wdrożeniem. Lata 1986-1991.
 9. Modele matematyczne procesów optymalnego nagrzewania indukcyjnego obiektów ferromagnetycznych. Lata 1986-1990, (główny wykonawca).
 10. Projekt i wykonanie układów wyzwalających dla tyrystorów krajowych typu T 20-450-20 stosowanych w przekształtnikach głównych maszyny wyciągowej szybu II. Lata 1986-1988.
 11. Modernizacja układów sterowania wyżarzarki tyrystorowej 100 kW. Rok 1987.
 12. Energooszczędne układy zasilania i przetwarzania energii w napędach elektrycznych i elektrotermii. Rok 1991, (główny wykonawca).

Ekspertyzy w ostatnich 5 latach (ważniejsze):

 1. Opracowanie metodologii wyliczenia wskaźnika redukcji emisji ditlenku węgla oraz metodologii obliczania wydatków kwalifikowanych (dla projektów OZE i CHP objętych horyzontalną pomocą publiczną na ochronę środowiska). Ekspertyza KAPE S.A. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2008.
 2. Analiza możliwych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej mających na celu sukcesywne zmniejszanie wzrostu zużycia energii wraz ze wzrostem gospodarczym. Ekspertyza KAPE S.A. na zlecenie MG, Warszawa, 2008.
 3. Przygotowanie mechanizmu wsparcia dla wytwarzania ciepła i chłodu z odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania pomp ciepła i kolektorów słonecznych. Ekspertyza KAPE S.A. na zlecenie MG, Warszawa, 2008.
 4. Raport dotyczący kluczowych polskich energochłonnych przemysłów, z identyfikacją ograniczeń we wdrażaniu efektywności energetycznej w zakładach oraz opracowania rozwiązań dla tych przemysłów. Ekspertyza KAPE S.A. na zlecenie PKPP Lewiatan, Warszawa, 2008.
 5. Ekspertyza dotycząca szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania  audytu energetycznego dla potrzeb inwestycji proefektywnościowych. Ekspertyza KAPE S.A. na zlecenie MG, Warszawa, 2009.
 6. Analiza możliwości technicznych i ekonomicznych jednostek sektora publicznego w zakresie oszczędności energii wraz z opracowaniem propozycji środków efektywności energetycznej stosowanych przez te jednostki. Ekspertyza KAPE S.A. na zlecenie MG, Warszawa, 2009.
 7. Opracowanie wytycznych dotyczących zasad opracowania i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej obejmującego zakres przedsięwzięć służących efektywności energetycznej wymienionych w projekcie ustawy o efektywności energetycznej. Ekspertyza KAPE S.A. na zlecenie MG, Warszawa, 2009. 
 8. Analizy i ekspertyzy dotyczące wdrażania i oceny Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej. Ekspertyza KAPE S.A. na zlecenie MG, Warszawa, 2010.
 9. Ekspertyza „Założenia do Polityki energetycznej m.st. Warszawy w warunkach gospodarki niskoemisyjnej", 2015, wykonawca.
 10. Strategia dla ciepłownictwa do roku 2030 z perspektywą 2050 r., Ekspertyza KAPE S.A. na zlecenie Forum Energii, 2019, wykonawca.
 11. Raport w zakresie kierunków transformacji sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce, Ekspertyza KAPE S.A. na zlecenie Izby Ciepłownictwo Polskie, 2020, wykonawca.

Projekty badawcze finansowane z funduszy KBN

 1. Opracowanie metod obliczania pól sprzężonych w nagrzewnicach rur zasilanych ze źródeł tyrystorowych, 1996, kierownik.
 2. Wpływ boczników magnetycznych na pracę nadprzewodnikowego separatora odchylającego (promotorski), 1998.
 3. Modele i procedury numeryczne elektromagnetycznych zjawisk polowych w obiektach elektrotechniki,1998, wykonawca.
 4. Wyznaczenie właściwości elektromechanicznych małego silnika indukcyjnego trójfazowego na podstawie pomiarów w czasie rozruchu, (promotorski), 1998.
 5. Optymalizacja kształtu urządzeń elektrycznych metodą pochodnej materiałowej, 1998, wykonawca.
 6. Opracowanie koncepcji i badania mikroprocesorowego układu quasi optymalnego sterowania tyrystorowej wyżarzarki indukcyjnej, 2001, kierownik.
 7. Opracowanie algorytmów sterowania i regulacji z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji procesów wyżarzania indukcyjnego przy zasilaniu ze źródeł energoelektronicznych, 2003, kierownik.

Działalność organizacyjna:

-        Kierownik projektu PO KL „Wzrost potencjału dydaktycznego Wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej, 2011-2015.

-        Członek Komisji Programowej MEiL, od 2012.

-        Członek komisji odbioru grnatów kół naukowych,  od 2014.

-        Członek Senackiej Komisji ds. Spraw międzynarodowych, 2016-2020.

 

Nagrody i inne wyróżnienia:

-        I Nagroda w „Konkursie na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechniki, elektroniki i automatyki”, SEP Gliwice 1977.

-        Nagroda Sekretarza Naukowego PAN, zespołową, 1986.

-        Nagroda Ministra Górnictwa i Energetyki, nagroda zespołowa II stopnia, 1986.

-        Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagroda zespołowa II stopnia, 1986.

-        Nagroda na III Ogólnopolskim Konkursie na Najwybitniejsze Osiągnięcia w Dziedzinie Energoelektroniki, zespołowa II stopnia, 1986.

-        Parokrotnie nagrody J.M. Rektora Politechniki Śląskiej za współpracę z przemysłem.

-        I Nagroda za pracę „Modelowanie i symulacja sprzężonych zjawisk polowych w urządzeniach elektrotermicznych – Podstawy  teoretyczne” w Konkursie na  najlepszą pracę naukowo i naukowo-techniczną wykonaną lub wdrożoną w Instytucie Elektrotechniki  w 2000 roku, Instytut Elektrotechniki, Warszawa, 2001.

-        Nagroda J.M. Rektora Politechniki Warszawskiej I stopnia za wybitne osiągnięcia naukowe, Warszawa, 2005.

-        Medal im. prof. Stanisława Fryzego, Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 2008.

-        Award’1904, nagroda International Electrotechnical Commission, Genewa, 2010.

-        Zasłużony dla energetyki warszawskiej, 2013.

-        Nagroda J.M. Rektora Politechniki Warszawskiej II stopnia za wybitne osiągnięcia naukowe, Warszawa, 2020.

-        Nagroda J.M. Rektora Politechniki Warszawskiej II stopnia za wybitne osiągnięcia organizacyjne, Warszawa, 2020.

-        Best Paper Award, Warsaw University of Technology, 2021.