ITC / Pracownicy / Emeryci i osoby współpracujące / Portacha Józef

Józef Portacha

24.01.2023 zmarł przeżywszy 86 lat

Wieloletni nauczyciel akademicki Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Prodziekan Wydziału MEiL w latach 1980-87. Specjalista w zakresie modelowania i optymalizacji siłowni cieplnych. Wychowawca wielu pokoleń inżynierów i naukowców. Opiekun studenckiego Koła Naukowego Energetyków, współorganizator  wielu seminariów i konferencji studenckiego ruchu naukowego. Towarzystwa Energetyki Słonecznej, Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej. Członek Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność PW, wieloletni przewodniczący Koła w Instytucie Techniki Cieplnej PW.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej, laureat Nagrody Ministra Energetyki oraz wielokrotnie Nagrody JM Rektora PW za działalność naukową, dydaktyczną i wychowawczą, otrzymał odznakę Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej i diamentową odznakę Wydziału MEiL PW.

Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo – technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, rada programowych, naukowych itp,

 • Członek Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej (World Energy Concil).
 • Członek Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego.
 • Członek Komitetu Problemów Energetyki PAN.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej PTES-ISES.
 • Kierownik zespołu - Siłownie Cieplne: Konwencjonalne i Jądrowe. Zespół wykonał ponad 20 prac naukowo-badawczych, których wyniki zostały opublikowane w 25 publikacjach krajowych i zagranicznych.
 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Energetyków w latach 1970 – 2009 (współorganizator: 33 obozów naukowych Koła, 38 konferencji, seminariów i sympozjów, 58 wyjazdów i wypraw naukowo-dydaktycznych w kraju i zagranicę, udział w pracach Studenckiego Ruchu Naukowego: na AGH, Politechnice Gliwickiej, Częstochowskiej, Lubelskiej, Gdańskiej i Warszawskiej).
 • Kierownik dwóch Studiów Podyplomowych Energetyki Jądrowej.
 • Kierownik zespołu do opracowania eksperymentu dydaktycznego studiów na wydziale MEL, PW.

Tematyka prac badawczo – naukowych:

Modelowanie matematycznego układów cieplnych siłowni, dla potrzeb projektowania i badania efektów eksploatacji siłowni z uwzględnieniem zmiennych warunków pracy.

Metody numeryczne obliczeń bilansowych określenia stanu układu cieplnego siłowni cieplnych konwencjonalnych i jądrowych.

Optymalizacja parametrów termodynamicznych oraz struktury układu cieplnego elektrowni i elektrociepłowni konwencjonalnych i jądrowych.

Badania efektów termodynamicznych, ekonomicznych i ekologicznych skojarzonego przetwarzania energii w elektrociepłowniach.

Partycypacja strat w układach cieplnych spowodowanych nieodwracalnymi procesami termodynamicznymi w poszczególnych ich elementach, w maszynach i urządzeniach siłowni.

Akumulacja energii układu cieplnego elektrowni i elektrociepłowni.

Zrównoważony rozwój energetyki małych i średniej wielkości miast z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, odpadów i ścieków.

Dydaktyka:

Układy cieplne siłowni konwencjonalnych i jądrowych.

Siłownie cieplne (dla kursów inżynierskiej i magisterskich, studiów dziennych, zaocznych i podyplomowych).

Metody numeryczne w obliczeniach układów cieplnych siłowni.

Wybrane zagadnienia algebry.

Wybrane zagadnienia metod numerycznych.

Badania energetyczne układów cieplnych.

Ciepłownictwo (dla wydziałów ISIW).

Budowa reaktorów jądrowych.

Siłownie klasyczne i jądrowe.

Zarys energetyki jądrowej.

Urządzenia energetyczne, gospodarka skojarzona.

Elektrownie jądrowe.

Układy technologiczne układów jądrowych (studium podyplomowe EJ na Wydziale Budownictwa).

Wybrane zagadnienia termodynamiki siłowni.

Zasady projektowania elektrowni.

Skojarzone wytworzenie energii elektrycznej i cieplnej w siłowniach konwencjonalnych i jądrowych.

Ekologiczne źródła energii.

Projektowanie i analiza układów cieplnych siłowni.

Thermal Power Plant (dla cudzoziemców).

 

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych:

        I Prace dyplomowe:

Porównanie chłodni systemu Hellera z chłodniami klasycznymi – dla obiegu chłodzącego turbiny 120 MW (nr 12).

Projekt reaktora energetycznego z chłodzeniem organicznym /moder. D2O, paliwo – uran naturalny/. Moc cieplna reaktora 1200MW (nr38).

Projekt elektrowni jądrowej o mocy 500 MW z reaktorem typu CANDU (nr 75).

Analiza możliwości zwiększenia mocy bloku siłowni jądrowej z reaktorem PWR-440 (nr 184).

Analiza pomiarów eksploatacyjnych dla przeprowadzenia obliczeń bilansowych elektrociepłowni zawodowej (nr 186).

Wybór wykresu pracy elektrociepłowni zawodowej (nr 187).

Projekt elektrociepłowni przemysłowej (nr 196).

Porównanie układu chłodzenia suchego i mokrego EJ 440 (nr 219).

EJ 3600 MW (nr 236).

Wpływ parametrów wody sieciowej na ubytki mocy elektrowni jądrowej z reaktorem PWR (nr 244).

Ocena przydatności metod iteracyjnych obliczeń bilansowych bloku elektrowni jądrowej z reaktorem WWR-440 (nr 245).

Analiza wpływu temperatury obliczeniowej strefy klimatycznej na ubytki mocy i energii elektrycznej w elektrociepłowniach zawodowych (nr 276).

Analiza wpływu wybranych parametrów bloku elektrowni z turbiną TK 360 na sprawności i straty w blokach (nr 279).

Optymalizacja minimalnych różnic temperatur w wybranych wymiennikach regeneracyjnych bloku 360 MW(nr 289).

Modernizacja elektrowni Turów (nr 296).

Wpływ akumulacji ciepła na efekty pracy elektrowni i elektrociepłowni zawodowej (nr 297).

Wpływ wielkości zasobnika wody sieciowej w układzie cieplnym bloku BC-100 na koszty wytwarzania ciepła (nr 299).

Optymalizacja układu regeneracji bloku 360 MW (nr 300).

Efekty pracy elektrociepłowni z akumulatorem wody sieciowej z uwzględnieniem strat rozruchowych (nr 301).

Elektrownia atomowa „Żarnowiec 2008” 1600 MW (nr 302).

Elektrociepłownia jądrowa „Warszawa Północ. Combined Heat and Power Nuclear Plant „Warsaw North”. Autor pracy zdobył pierwszą nagrodę w konkursie Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego za najlepszą pracę magisterską w obronie atomistyki, obronioną w latach 2008/2009. (nr 303).

Optymalizacja parametrów podgrzewu wody technologicznej w elektrociepłowni przemysłowej (nr 305).

Zaopatrzenie Ciechanowa w energię cieplną dla celów grzewczych i technologicznych z wykorzystaniem energii odpadów miejskich do produkcji ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji. Pracę wykorzystaną w Grancie Rektorskim dla SKNE, którego wyniki zostały wyróżnione w międzyuczelnianym konkursie Nauka w służbie środowiska i gospodarki nagrodami i dyplomami dla autorów (nr 306).

Elektrociepłownia „Krak” wykorzystująca stale odpady miejskie (nr 308).

Ekologiczna energetyka w moim mieście – elektrociepłownia Ostrowiec Św. z wykorzystaniem energii odpadów miejskich. Praca dyplomowa uzyskała pierwsze miejsce w konkursie na najlepszą pracę inżynierską, ogłoszonym przez firmę ENEA. Student uzyskał dyplom i wysoką nagrodę pieniężną. (nr 309).

Elektrownia na parametry ultranadkrytyczne - porównanie sprawności z układem nadkrytycznym i podkrytycznym (nr 310).

Analiza gospodarki energetycznej powiatu żyrardowskiego z uwzględnieniem energii odpadów (nr 311).

      II.      Prace przejściowe:

Analiza pływu regeneracji na sprawność bloku 200 MW (nr 6).

Wpływ ciśnienie separatora i temperatury przegrzewu międzystopniowego na wskaźniki termodynamiczne bloku jądrowego o mocy 1000 MW z reaktorem PWR (nr 8).

Analiza przegrzewu w bloku 200 MW (nr 11).

Blok 360 MW z turbiną gazową (nr 15).

Optymalizacja średnicy rur preizolowanych (nr 16).

EC Warszawa V spalająca odpady komunalne (nr 17).

Wpływ parametrów termodynamicznych na sprawności obiegu Carnota i Rankine’a (nr 18).

Wpływ minimalnych różnic temperatur oraz podziału obciążeń w trzystopniowym podgrzewie wody technologicznej na wskaźniki skojarzenia, sprawność egzegetyczną i oszczędność paliwa (nr 19).

Wypływ wybranych parametrów obiegu Rankine’a na sprawności i ciepło w układzie termodynamicznym z porównaniem wyników dla bloku elektrowni Turów z kotłem fluidalnych
 (nr 29).

Wpływ zmian parametrów pary świeżej elektrowni Polesie na jej wskaźniki termodynamiczne (nr 31).

Wpływ zmiany parametrów początkowych bloku El. Turów na sprawność (nr 32).

Badanie wpływu zmian struktury układu cieplnego bloku energetycznego El. Turów na roczne zużycie paliwa rzeczywistego (Wu = 10 GJ/t) (nr 34).

Dobór źródła zasilania w energię cieplną osiedla mieszkaniowego, domów jednorodzinnych  (36).

Wpływ regeneracji na efekty koogeneracji w układzie cieplnym bloku BC-100 (nr 40).

Wpływ parametrów termodynamicznych na efekty energetyczne i ekologiczne elektrociepłowni spalającej odpady komunalne (nr 45). Pracę wykorzystaną w Grancie Rektorskim dla EKNE, którego wyniki zostały wyróżnione w międzyuczelnianym konkursie „Nauka w służbie środowiska i gospodarki” nagrodą i dyplomem

 

Ważniejsze publikacje:

Andrzejewski St., Bosaj A., Filipowicz J., Portacha J., Rosada J.: Influence of heat carrier parameters on the costs of thermal energy. Ref. C-23. Symp. EKG ONZ. Praha 1966. (nr 2)

Portacha J.: Wybór optymalnych średnic magistrali ciepłowniczych. Gospodarka Paliwami i Energia Nr 9 1967. (nr 3)

Portacha J. Applications of elements of Boole's algebra in the development of a mathematical model of an industrial thermal power plant. V Conference on Industrial  Power Engineering. 15-20 September, Varna 1969. (nr 6)

Portacha J.: Macierzowy zapis układu rurociągów. Archiwum Energetyki Nr 1 1974. (nr 12)

Portacha J.: Określenie układu cieplnego bloku elektrowni jądrowej z reaktorem WWER-440 dla zmienionych warunków pracy. Archiwum Energetyki Nr 4, 1977. (nr 16)

Portacha J.: Identyfikacja układów cieplnych siłowni klasycznych i jądrowych w stanie ustalonym. Politechnika Warszawska. Prace naukowe. Mechanika Nr  44. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1977 (nr 17)

Portacha J.: The application of the numerical methods for optimal flow diagram designing of heat and power generation plant. Power and Town Conference. Beograd, Yugoslavia, November 15-19, 1978. (nr 18)

Portacha J.: Metody numeryczne przy rozwiązywaniu zadań bilansowych dla układów cieplnych siłowni klasycznych i jądrowych. Konf. Problemy rozwoju i projektowania maszyn energetycznych .Gdańsk, 20-21.02.1980r. (nr 25)

Portacha J., Prawdzik E., Smyk A.: The influence of circulating water temperature leaving out the thermal-electric power tation during the base load transmission on the extent of the centralized heat system. X-th International Conference on Industrial Energetics.19-24.October, Budapest, 1981. (nr 26)

Portacha J., Smyk A.: Optymalizacja struktury układu cieplnego przy projektowaniu bloków energetycznych. VI Konferencja Naukowo-Techniczna. „Technologia przepływowych maszyn wirnikowych”. Rzeszów, październik 1988,
str. 146-152. Politechnika Rzeszowska, WSK Rzeszów. (nr 32)

Portacha J., Hamerlinski J.: The effect of some flow scheme parameters on power and loses in the industrial power and heating plant. III International Conference on Industrial Energetics, October 9-12, Varna 1990. (nr 34)

Portacha J., Smyk A.: The Influence of Heat and Power Cogeneration Coefficient on Fuel Economy with Regard Transmission Losses.  European Conference and Exhibition " COGENERATION OF HEAT AND POWER. The Way Forward. Evgenides Foundation, Athens, Greece 3-5 Nowember 1993. (nr 38)

Portacha J., Smyk A.: The Possibilities of Increasing Peak Power of a Power Plant Unit Through Energy Storage in a Regeneration System. Second Biennal European Join Conference on Engineering System Design and Analysis.  London, England, July 4-7, 1994. Proceedings of the 1994 Enginering Systems Design and Analysis Conference. Vol.3. (ed.by G.Tsatsaronis) Design of Energy Systems, p.191-194. ASME PD-Vol.64-3. (nr 44)

Portacha J., Smyk A.: The Influence of the Thermodynamic Parametres of Heat and Power Cogeneration on Cumulative Fuel Economy. 1994 International Mechanical Engineering Congress and Exposition: The Winter Annual Meeting of The ASME. November, 13-19, 1994, Chicago, Illinois, USA. AES-Vol. 33, edited by R. J. Krane: Thermodynamics and the Design, Analysis, and Improvement of Energy Systems 1994, pp.27-34. ASME, New York 1994 (nr 48)

Portacha J., Smyk A: Oszczędność paliwa w zależności od współczynnika skojarzenia elektrociepłowni i minimalnych różnic temperatur w wymiennikach ciepłowniczych. Archiwum Energetyki Nr 3-4, 1994.

Portacha J., Smyk A., Mrad I., Sprawność akumulacji energii w elektrowniach kondensacyjnych i wodnych szczytowo-pompowych. II Konferencja “Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej”. Prace Naukowe. Konferencje. z.6. Tom II, s.171-177. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1995 r. (nr 51)

Portacha J., Feituri.I.A., Smyk A.: The influence of Feedwater Heaters Operating Conditions on the Exergy Losses and Fuel Consumption of Coal-Fired Steam Power Plant. . Proceedings of the International Symposium ECOS’96 - Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Aspects of Energuy Systems. Stockholm, June 25-27, 1996. p. 49-53. (nr 53)

Portacha J., Smyk A., Zielińska A., Misiewicz L.: Influence of District Heating Water Temperatures on the Fuel Saving and Reduction of Ecological Cost of the Heat Generation. Conference Proceedings: POWER-GEN’98 Europe, Vol. II, pp. 577-589 (nr 58)

Portacha J.: Koszty ekologiczne przy wytwarzaniu ciepła w źródłach indywidualnych i scentralizowanych. COW Nr 12/1998 r str. 5-8. (nr 59)

Smyk A, Portacha J., Fiszdon J.: Thermodynamic Analysis of Various Heat Generation Method. 1999 International Mechanical Engineering Congres & Exposition - ME’99, Nashville, Tenessee, USA.  November 14-19,  1999. Proceedings of the ASME Advanced Energy Systems Division-1999. AES-Vol.30, pp 655-660. (nr 60)

Portacha J., Smyk A,:  Wpływ parametrów ekonomicznych i czasu użytkowania mocy szczytowej na opłacalność różnych źródeł ciepła”. Rynek Energii Cieplnej - REC’ 99, Nałęczów, 17-20 listopad 1999 r. Materiały konferencyjne, s. 93-98. (nr 61)

Portacha J., Smyk A., Szymczyk J., Zielińska A.: Koszty ekologiczne przy wytwarzaniu ciepła w elektrociepłowni o parametrach wody sieciowej dopuszczalnych dla sieci preizolowanych. Konferencja PBEC;99, Warszawa, 1-3. grudnia 1999 r. Politechnika Warszawska. Prace naukowe, Mechanika. z.181. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 1999. (nr 62)

Portacha J., Smyk A.: Opłacalność różnych źródeł ciepła w zależności od ceny paliwa i energii elektrycznej oraz jednostkowych nakładów inwestycyjnych.
Rynek Energii, Nr 3(28), 2000 str. 12-17. (nr 63)

Portacha J., Elfeituri I.A., Smyk A., Fiszdon J.: Effects of Variation of the Overall Heat Transfer Coefficient in the Feedwater Heaters on the Thermodynamic and Economic Performance of Power Stations. 2000 International Mechanical Engineering Congres & Exposition - ME’2000, Orlando, Florida, USA. November 5-10,  2000. Proceedings of the ASME Advanced Energy Systems Division-2000. AES-Vol.??, pp577-583. (nr 64)

Portacha J., Fiszdon J., Smyk A., Zielińska A.: Effects of heat accumulation on the thermodynamic and economic  performance of CHP. 2001 International Mechanical Engineering Congres & Exposition - ME’2001, New York, New York, USA.  November 11-16,  2001. Proceedings of the ASME Advanced Energy Systems Division-2000.  (Referat wstępnie przyjęty na podstawie streszczenia, wysłany do recenzji). (nr 67)

Portacha J., Smyk A., Zielińska A., Fiszdon J.: Wlijenie temperatury nagriewa wody na ekonoczeskije izdierżki gienieracji tipłoty na tiepłofikacjononnoj elektrostancji. Biezopastnot żizniediejatielnosti. Ohrana Truda i okrużajuszczej srjedy.Mezwyzowskij sbornik naucznuch trudow. Wpust 5 (mieżdunarodnyj) str. 86-90 Rostow nad Donem 2001. (nr 69)

Portacha J.: Badania energetyczne układów cieplnych elektrowni. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002. (nr 72)

Portacha J., Fiszdon J., Smyk A., Alabrudziński P.: Wpływ zainstalowania akumulatora wody sieciowej na produkcję energii elektrycznej i zużycie paliwa w EC. PW Prace Naukowo Mech. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Warszawa (VI Konferencja PBEC). (nr 77)

Portacha J.: Kierunki rozwoju technologii węglowych. Materiały Sympozjum Naukowego SKNTC im. S. Ochęduszki. Szczyrk 2003. (nr 78)

Portacha J., Proczek P.: Wykorzystanie biogazu ze ścieków i śmieci miejskich do produkcji energii elektrycznej i ciepła w układzie skojarzonym. Materiały konferencyjne II Konferencja Energetyka. Kraków 20-21-05-2004. (nr 87)

Portacha J.: Kierunki rozwoju energetyki światowej i polskiej. Materiały Konferencji i Ekologiczne Technologie w Energetyce - 2005, Koło Naukowe Energetyków, Politechnika Warszawska, Warszawa 2005 r. (nr 92)

Portacha J., Fiszdon J., Strąpoć S.: Wykorzystanie modelu struktury uniwersalnej do badań energetycznych układu cieplnego siłowni. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Mechanika z 211, Konferencja „Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej”, Warszawa 2005 r. (nr 107)

Portacha J., Zuwała J.: Dobór objętości zasobników ciepła w istniejących elektrociepłowniach komunalnych,Ciepłownictwo-Ogrzewnictwo-Wentylacja, Nr 1 2006 r. (nr 108)

Portacha J., Strąpoć S.: Efekty energetyczne i ekologiczne zmiany struktury układu cieplnego bloku elektrowni zawodowej. Materiały III Konferencji Energetyka - Ekologia - Etyka, AGH, Kraków 2006. (nr 109)

Portacha J.: Rozwój siłowni cieplnych w kraju i na świecie. Sympozjum Studenckiego Koła Naukowego Techniki Cieplnej im. S. Ochęduszki Politechniki Śląskiej, Szczyrk 15-17 marca 2006 r. (nr 111)

Różacki P., Portacha J. (op): Energetyka jądrowa najpierw odkłamać, potem mówić prawdę. Sympozjum Studenckiego Koła Naukowego Techniki Cieplnej im. S. Ochęduszki Politechniki Śląskiej, Szczyrk 15-17 marca 2006 r. (nr 112)

Portacha J.: Kierunki rozwoju technologii ekologicznych w energtetyce. Materiały konferencji: „Ekologiczne Technologie w Energetyce – 2006”. Politechnika Warszawska, Warszawa 2006. (nr 114)

Portacha J.: Wpływ struktury układu regeneracji w bloku energetycznym elektrowni zawodowej na jednostkowe zużycie ciepła. Sympozjum Studenckiego Koła Naukowego Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska, Szczyrk 07-09 marca 2007. (nr 130)

Strąpoć S., Andrzejczuk M., Portacha J.: Wpływ struktury układu cieplnego elektrowni zawodowej na zużycie paliwa. Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Koła Naukowe Kuźnią Talentów”. Politechnika Warszawska, Warszawa 20-22 kwietnia 2007. (nr 131)

Portacha J., Lasocka M., Grochowina F. The Application of Municipal Wastes for Combined heat and Power Production. Rozdział w książce pt. Renewable Energy as an Indicato of modern Economy, wydanej przez: Brodziński Z., Kramarz M., Sławomirski M. R (w serii „Człowiek najlepsza inwestycja”), Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 978-83-7611-704-1, str 138-152, 2011. (nr 133)

 

Ważniejsze projekty badawczo - naukowe:

 • Jankowski Z., Kurpisz L., Lajkowski J., Miller A., Sikora W., Portacha J., Zgorzelisk M.: Model matematyczny pracy turbozespołu w zmiennych warunkach – na przykładzie bloku 200 MW. 1972 r. Udział własny 40%, Kierownik pracy. (1.2.4)[1]
 • Mejro Cz., Portacha J., i inni: Dobór optymalnych nośników energii w gospodarce komunalno-bytowej miast. 1967. Udział własny 30%. (1.2.8)
 • Portacha J., Dobrzański W., Miller A., Kurpisz Ł., Łemkowski J. i inni (Zespół międzyzakładowy ITC PW): Praca turbozespołu w zmienionych warunkach. ITC PW, Warszawa, 1970 r., Kierownik pracy. Udział własny 40%. (4.1.14)
 • Andrzejewski St., Portacha J.,: Koncepcja gospodarki kondensatem w Elektrociepłowni Przemysłowej. ITC PW Warszawa 1971. Kierownik pracy, udział własny 70%. (4.1.15)
 • Andrzejewski St., Archutowski M., Huk Z., Portacha J.,: Celowość instalowania transformatorów pracy dla odbiorców technologicznych z całkowitą utratą kondensatu. Proceedings of VII Conference on Industrial Power engeneering, prob. II, rep. 1,pp.18, Kijów, 1972. Udział własny 50%. (1.3.7)
 • Portacha J., Prawdzik E., Smyk A., Orłowski P., Szwarc E.: Ocena wpływu podstawowych parametrów wytwornicy pary na sprawność układu cieplnego i koszty wytwarzania energii w EJ z reaktorem typu WWER-1000 przy zastosowaniu różnych typów wytwornic. 1974. Kierownik pracy, udział własny 50%. (4.1.19)
 • Portacha J., Łajkowski J., Kurpisz Ł., Miller A., Szwarc E. i inni (Zespół Międzyzakładowy ITC PW):  Modelowanie układu cieplnego i głównych urządzeń elektrowni jądrowej z reaktorami typu WWER dla ustalonych warunków pracy przy różnych obciążeniach. 1975. Kierownik pracy, udział własny 30% (4.1.20)
 • Andrzejewski St., Archutowski M., Portacha J., Prawdzik E., Smyk A.,: Wpływ budowy elektrociepłowni jądrowej na powiększenie zasięgu ciepłownictwa. Etap II tematu: Analiza zasięgu sieci ciepłowniczej zasilanej z elektrowni jądrowej. 1978. Udział własny 40%. (4.1.26)
 • Portacha J., Prawdzik E., Smyk A.: Wpływ parametrów wody sieciowej na koszty wytwarzania i przesyłania energii cieplnej sieciami magistralnymi w lubelskim Zagłębiu Węglowym. 1978. Kierownik pracy, udział własny 60%. (4.1.30)
 • Portacha J., Prawdzik E.: Wielostopniowa metoda Siedla określania układu cieplnego bloku elektrowni jądrowej dla stanu ustalonego. 1979. Udział własny 60%. (B 1.2.1)
 • Andrzejewski St., Portacha J., Prawdzik E., Smyk A.: Wpływ współczynnika skojarzenia na ubytki mocy i roczne ubytki energii elektrycznej w elektrociepłowni jądrowej. 1979. Udział własny 40%. (B 1.2.2)
 • Portacha J., metody numeryczne przy rozwiązywaniu zadań bilansowych dla układów cieplnych siłowni klasycznych i jądrowych. 1980. (B 1.3.2)
 • Portacha J., Prawdzik E., Smyk A.: Obliczenia układu cieplnego przy zadanej konstrukcji, optymalizacja obiegów siłowni klasycznych. 1981. Udział własny 40%. (B 1.2.6)
 • Portacha J.:  Jądrowe źródła ciepła.  1986. (B 1.3.7)
 • Portacha J., Smyk A.: Wpływ strat przesyłu na oszczędność paliwa przy wytwarzaniu ciepła w elektrociepłowni zawodowej. 1993. Udział własny 50%. (B 1.2.7)
 • Mrad I., Portacha J., Smyk A.: Wpływ intensywności ładowania i rozładowania akumulatora w układzie regeneracji bloku elektrycznego na moc szczytową oraz sprawność akumulacji.  1993. Kierownik pracy, udział własny 50%. (B 1.3.10)
 • Portacha J., Smyk A.: Wpływ współczynnika skojarzenia na oszczędność paliwa w elektrociepłowniach z blokami upustowo-przeciwprężnymi. 1993. Kierownik pracy, udział własny 50% (B 1.3.13)
 • Portacha J., Smyk A.: Oszczędność paliwa w zależności od wspólczynnika skojarzenia elektrociepłowni i minimalnych różnic temperatur w wymiennikach ciepłowniczych. 1994. Udział własny 60%. (B 1.2.8)
 • Portacha J., Smyk A., Szymczyk J., Zielińska A.: Wpływ parametrów członu ciepłowniczego elektrociepłowni na oszczędność paliwa z uwzględnieniem strat przesyłu. 1994. Kierownik pracy, udział własny 50%. (B 1.3.16)
 • Portacha J., Smyk A., Szymczyk J., Zielińska A.:  Koszty wytwarzania ciepła i oszczędność paliwa w funkcji współczynnika skojarzenia w elektrociepłowni. 1996. Kierownik pracy, udział własny 50%. (B 1.3.21)
 • Portacha J., Smyk A., Zielińska A.: Koszty wytwarzania ciepła i koszty ekologiczne z różnych źródeł. 1996. Kierownik pracy, udział własny 50%. (B 1.3.23).
 • Portacha J. : Koszty ekologiczne przy wytwarzania ciepła w źródłach indywidualnych i scentralizowanych”. 1998 (B 1.2.12)
 • Portacha J., Smyk A.: Opłacalność różnych źródeł ciepła w znaleźności od ceny paliwa i energii elektrycznej oraz jednostkowych nakładów inwestycyjnych. 2000. Kierownik pracy, udział własny 50%. (B.12.14)
 • Portacha J., Smyk A., Zielińska A., Szymczyk J., Fiszdon J.:  Koszty ekologiczne wytwarzania ciepła w elektrociepłowni zawodowej w zależności od parametrów wody sieciowej i podziału obciążenia ciepłowniczego między wymienniki podstawowe. 2001. udział własny 50%. (B 1.3.29)
 • Portacha J., Strąpoć S., Andrzejczuk M., Wołowicz M.: Efekty termodynamiczne, ekologiczne i ekonomiczne zmiany struktury układu cieplnego bloku elektrowni zawodowej. 2006. Kierownik pracy, udział własny 30%.
 • Portacha J., Lasocka M., Strąpoć S., Wołowicz M., Andrzejczuk M.: Badania efektów energetycznych i ekologicznych kogeneracji. 2007. Kierownik pracy, udział własny 30%.
 • Portacha j., Dominiak A., Misiński P., Rajewski A., Włoch M., Wołowicz M.: Jaka elektrownia jądrowa dla Polski? 2008. Kierownik pracy, udział własny 30%.

 

Ważniejsze ekspertyzy:

 • Wpływ parametrów układu cieplnego elektrociepłowni zawodowej na efekty gospodarki skojarzonej – oszczędność paliwa.
 • Ubytki mocy i energii w elektrociepłowniach konwencjonalnych i jądrowych z turbozespołami upustowo kondensacyjnymi w zależności od współczynnika skojarzenia, stopnia wykorzystania mocy ciepłowniczej i temperatury wody sieciowej.
 • Badanie możliwości wzrostu mocy szczytowej bloków kondensacyjnych elektrowni zawodowych poprzez akumulację kondensatu w układzie regeneracji niskoprężnej
 • Wpływ zmian współczynnika przenikania ciepła i konstrukcji wymienników powierzchniowych układów kondensacyjnych bloków energetycznych na moc elektryczną i sprawność netto elektrowni.
 • Produkcja energii elektrycznej w układzie skojarzonym oraz zużycie paliwa w elektrociepłowniach zawodowych w zależności od strat cieplnych i hydraulicznych w sieciach ciepłowniczych.
 • Koszty ekologiczne i koszty ciepła z różnych źródeł zasilania, dla różnych odbiorców.
 • Efekty termodynamiczne, ekonomiczne i ekologiczne instalowania akumulatorów wody sieciowej w układach cieplnych elektrowni zawodowych z turbozespołami upustowo-przeciwprężnymi.

Działalność organizacyjna:

 • Prodziekan (dwie kadencje).
 • Przewodniczący komisji Egzaminu Dyplomowego (dwukrotnie).
 • Członek Rady Biblioteki PW (dwie kadencje).
 • Członek Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność PW.
 • Przewodniczący Koła NSZZ Solidarność w ITC PW (około 30 lat)
 • Przewodniczący Podkomisji ds. Płac Budżetu Uczelni-PW.
 • Członek Komisji Rektorskiej ds. Płac-PW.
 • Opiekun Studenckiego Koła Energetyków (1970-2009).
 • Kierownik zespołu naukowego Siłowni Cieplnych Konwencjonalnych i Jądrowych (ponad 20 prac naukowo-badawczych, ponad 90 publikacji recenzowanych w czasopismach i na konferencjach w kraju i zagranicą).
 • Kierownik wielu zespołów naukowo-badawczych w ITC i uczelniach technicznych w kraju.

 

Nagrody i inne wyróżnienia:

 • Nagroda Zespołowa Stopnia II Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego za pracę pt. „Modelowanie układu cieplnego i głównych urządzeń elektrowni jądrowej z reaktorem typu WWER dla ustalonych warunków pracy przy róznych obciążeniach”, 1975 r.
 • Srebrny Krzyż Zasług, 1976 r.
 • Nagroda Indywidualna Stopnia III Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych, 1980 r.
 • Złoty Krzyż Zasług, 1982 r.
 • Nagroda Indywidualna Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, 1984 r,
 • Nagroda Indywidualna Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, 1987 r,
 • Nagroda Zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, 1990 r.
 • Nagroda Indywidualna Stopnia II Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne, 1997 r,
 • Nagroda Indywidualna Stopnia II Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2010, 2011 r,
 • Dyplom Uznania Rektora AGH za inspirację i twórczy wkład pracy, które przyczyniły się do rozkwitu Studenckiego Ruchu Naukowego, 2003 r.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2005 r.
 • Dyplom Uznania za wieloletnią opiekę nad Kołem Naukowym Energetyków z okazji 35-lecia jego działalności, 2006 r.
 • Odznaka – Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej, 2010 r.