ITC / Ogłoszenia ITC / Archiwum ogłoszeń / Konkurs na projekty stanowisk pokazowo-laboratoryjnych

Konkurs na projekty stanowisk pokazowo-laboratoryjnych

ucb ase

Regulamin konkursu

1. Konkurs dotyczy projektu budowy stanowisk pokazowo-laboratoryjnych z zakresu:

a) odnawialnych źródeł energii;
b) magazynowania, akumulacji i konwersji energii;
c) ochrony i inżynierii środowiska w energetyce.

2. Udział w konkursie jest otwarty dla wszystkich osób.
3. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości nie większej niż 15 000 zł na realizację projektu.
 Wysokość nagrody zostanie ustalona przez komisję konkursową na podstawie oceny projektu.
4. Zastrzega się, że żaden z projektów biorących udział w konkursie może nie zostać wybrany.
5. Projekt stanowiska, należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w Sekretariacie Uczelnianego Centrum Badawczego
 Zrównoważonych Systemów Energetycznych (pok. 108 Instytut Techniki Cieplnej, ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa)
 w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie pdf.
6. W projekcie należy umieścić:

a) dane osobowe autora (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu);
b) dokumentację techniczną i opis stanowiska pozwalający na ocenę projektu przez komisję konkursową;
c) kosztorys i harmonogram budowy proponowanego stanowiska;
d) zgodę autora na przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu konkursowym;
e) zobowiązanie autora do przeniesienia na Politechnikę Warszawską praw autorskich do projektu w razie wybrania go do realizacji.

7. Termin składania projektów upływa z dniem 6 października 2011 r. Decyduje data złożenia w Sekretariacie.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18 października 2011 r.

 .