ITC / Projekty / INNOSTORAGE

INNOSTORAGE

Innowacyjne zmiennofazowe magazyny ciepła i chłodu w nowoczesnej instalacji ciepła sieciowego, INNOSTORAGE

Nr projektu: POIR.04.01.04-00-0100/17

Akronim: INNOSTORAGE

Okres realizacji: 01.04.2020-31.03.2023

Tytuł projektu: Innowacyjne zmiennofazowe magazyny ciepła i chłodu w nowoczesnej instalacji ciepła sieciowego

Konsorcjum: Lider: Instytut Techniki Cielnej Politechniki Warszawskiej, Partnerzy: Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk i firma Energa Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o.

Wielkość wsparcia: całkowite wydatki kwalifikowane: 2 335 436,60 zł (w tym ITC PW 776 000,00 zł), dofinansowanie 1 887 604,12 zł (w tym ITC PW 776 000,00 zł)

Kierownik projektu: dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. uczelni

Projekt jest realizowany w zespole z Zakładu Maszyn i Urządzeń Energetycznych; Zakładu Termodynamiki i Zakładu Chłodnictwa i Energetyki Budynku.

1. Opis projektu

Projekt obejmuje prace badawcze, których celem jest opracowanie kompleksowej implementacji zmiennofazowych magazynów ciepła i chłodu przeznaczonych do współpracy z systemem ciepłowniczym lub ze źródłami odnawialnymi. Do wspomagania instalacji dostarczającej ciepło zostanie opracowany magazyn z materiałem PCM o temperaturze przemiany fazowej w zakresie od 60°C do 100°C (lub więcej). Natomiast do wspomagania instalacji produkcji chłodu zostanie opracowany magazyn z materiałem o temperaturze przemiany poniżej 18°C. Zostanie przeprowadzony wielokryterialny dobór PCM z uwzględnieniem gotowych produktów dostępnych komercyjnie i innych potencjalnie możliwych do zastosowania środków chemicznych. Zostanie też opracowana metodyka wyznaczenia własności PCM związanych z akumulacją energii oraz analiza optymalnej struktury systemu dostarczania chłodu i/lub ciepła z uwzględnieniem akumulacji energii. Analiza będzie obejmowała również opracowanie i optymalizację algorytmów sterowania całym układem z uwzględnieniem predykcji zapotrzebowania na ciepło/chłód. Zostaną przeprowadzone badania prototypów magazynów energii termicznej w warunkach laboratoryjnych oraz w warunkach współpracy z instalacją komfortu cieplnego wybranego obiektu. Do badań polowych będzie wykorzystana zmodyfikowana instalacja budynku o średniej kubaturze uzupełniona o odnawialne źródła energii. Badania zostaną przeprowadzone dla okresu 12 miesięcy działania instalacji. Opisana procedura walidacyjna pozwoli na weryfikację proponowanej koncepcji instalacji pod kątem efektywności energetyczno-ekonomicznej. Zastosowanie opracowanego w ramach projektu kompleksowego rozwiązania powinno w znaczący sposób wpłynąć na zwiększenie efektywności zarządzania  wykorzystaniem energii termicznej, szczególności pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Planowane jest zastosowanie opracowywanego rozwiązania w systemach ciepłowniczych w lokalizacjach wskazanych przez partnera przemysłowego projektu. 

innostorage

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów zmiennofazowych

Zapytanie ofertowe na dostawę dwóch różnych materiałów zmiennofazowych (PCM) po 100 kg każdego - szczegółowe informacje w załączniku „zapytanie ofertowe.pdf”

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej do dnia 04 marca 2021 r. do godziny 12.00

Załączniki