ITC / Projekty / Termet

Termet

logo_termet

NOWE MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE O PODWYŻSZONEJ PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ

Projekt „Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej TERMET” realizowany był przy współpracy Politechniki Warszawskiej (Wydział Inżynierii Materiałowej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa oraz Uczelniane Centrum Badawcze „Materiały Funkcjonalne”) i Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki).

Okres realizacji: 01.2010 – 12.2013

 

Oś priorytetowa: 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie: 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy

Poddziałanie: 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych

 

Wartość Projektu: 23 886 858,60 PLN

Udział Unii Europejskiej: 20 303 829,81 PLN

Okres realizacji: 01.2010 – 12.2013

 

Zadania realizowane w ramach Projektu TERMET:

Zadanie 1 - Opracowanie innowacyjnych materiałów kompozytowych o podwyższonej przewodności cieplnej

Zadanie 2 - Opracowanie metod modelowania struktury materiałów o podwyższonej przewodności cieplnej pod kątem uzyskania optymalnej kombinacji właściwości cieplnych konstrukcyjnych

Zadanie 3 - Charakteryzowanie właściwości użytkowych opracowanych materiałów i utworzenie bazy danych ich właściwości

Biuro Projektu:

Kierownik Zadania 2 - Prof. dr hab. inż. Roman Domański
Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska
Tel. 22 234 52 56
e-mail: Roman.Domanski@itc.pw.edu.pl

www.termet-poig.pl

 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.