ITC / Ogłoszenia ITC / Oferty pracy / Oferty pracy w Instytucie Energetyki w Warszawie

Oferty pracy w Instytucie Energetyki w Warszawie

W związku z rozpoczęciem realizacji nowego kontraktu powiększamy zespół. Mam serdeczną prośbę o rozesłanie po swoich młodszych znajomych i ew. studentach informację o ogłoszeniu (wisi również tu https://ien.com.pl/praca). Możliwa także formuła pracy z 0,6/0,8 etatu z jednoczesną realizacją dyplomu mgr w tej tematyce. W przypadku absolwentów możliwa jest zarówno ścieżka specjalistyczna jak i naukowa (wtedy rozważane będzie stanowisko asystenta naukowo-badawczego).

Inżynier w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych IEn

DATA OGŁOSZENIA: 07.02.2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06.03.2020 r.

LINK DO STRONY: www.ien.com.pl

SŁOWA KLUCZOWE: SOFC, SOE, power-to-gas, badania i rozwój, technologie wodorowe

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Realizacja prac przemysłowych oraz B+R w obszarze power-to-X, szeroko pojętych technologii wodorowych, magazynowania energii oraz analiz instalacji energetycznych różnego typu. Prace koncepcyjne opierać się będą na wykorzystaniu wiedzy inżynierskiej i zastosowaniu narzędzi obliczeniowych (pakiet Aspen HYSYS) do symulacji komponentów, podzespołów i kompletnych układów power-to-gas (P2G), power-to-liquid (P2L), power-to-chemicals (P2X) opartych wysokotemperaturowych elektrolizerach (elektrolizery stałotlenkowe SOE). Elementem pracy będzie także udział w badaniach tych układów, wraz z naborem danych służących walidacji narzędzi obliczeniowych. Oczekiwana jest umiejętność samodzielnej pracy, odpowiedzialność za powierzone zadania oraz umiejętności pozwalające na samodzielne redagowanie raportów projektowych, opracowań oraz publikacji, zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Wymiar etatu: od 0,6 do 1,0 (zatrudnienie w formie umowy o pracę)

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych
Instytut Energetyki
ul. Augustówka 36
02-981 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prace teoretyczne, obliczeniowe i eksperymentalne w dziedzinie nowych technologii wytwarzania i magazynowania energii, w szczególności wysokotemperaturowe ogniwa elektrochemiczne pracujące jako ogniwa paliwowe (SOFC – solid oxide fuel cell) oraz stałotlenkowe elektrolizery (SOE – solid oxide electrolyzer). Wykorzystanie do tego celu algorytmów numerycznych i metod symulacji komputerowych pozwalających na projektowanie, optymalizację i analizę instalacji energetycznych podczas pracy w stanach stacjonarnych oraz dynamicznych (po zdobyciu doświadczenia w zakresie analiz stanów nieustalonych).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • ukończone studia wyższe lub trwające studia toku magisterskiego, na kierunku technicznym związanym z energetyką, inżynierią chemiczną i procesową lub pokrewnymi,
 • doświadczenie w zastosowaniu narzędzi numerycznych, w szczególności pakietu Aspen HYSYS, w analizach procesów energetycznych lub ciągów technologicznych
 • dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną pracę nad raportami projektowymi, publikacjami oraz kontaktami z partnerami zagranicznymi,
 • mile widziany dorobek publikacyjny dokumentujący umiejętności stosowania narzędzi numerycznych w przedstawionym zakresie,
 • mile widziana znajomość zagadnień związanych z ogniwami SOFC i/lub SOE,
 • mile widziana znajomość metod optymalizacji parametrów pracy instalacji energetycznych. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie o zatrudnienie na stanowisku inżyniera,
 • życiorys,
 • odpis dyplomu(-ów) ukończenia studiów wyższych lub odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów inżynierskich i potwierdzenie kontynuacji studiów toku magisterskiego,
 • spis publikacji lub wcześniejszych prac projektowych lub konstrukcyjnych (opcjonalnie),
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata (np. certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych, ukończenie specjalistycznych szkoleń, listy referencyjne),
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego konkursu.
 • oświadczenie RODO: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę z konkurencyjnym wynagrodzeniem,
 • pracę w młodym, dynamicznie rozwijającym się kilkunastoosobowym zespole,
 • realizację przełomowych prac w kierunku tworzenia i komercjalizacji nowych krajowych technologii energetycznych,
 • możliwość współpracy przy projektach przemysłowych we współpracy z kluczowymi firmami sektora energetycznego oraz paliwowego związanych z technologiami wodorowymi, magazynowaniem energii i nowymi technologiami,
 • możliwość współpracy przy projektach B+R z kluczowymi ośrodkami naukowo-badawczymi w Europie i USA związanymi z SOFC/SOE, P2G, P2L, P2X,
 • możliwość rozwoju zawodowego w kierunku inżynierskim lub na ścieżce naukowej (możliwość doktoratu),
 • udział w szkoleniach i dedykowanych kursach,
 • dodatkowe benefity w postaci dopłaty do wypoczynku i dofinansowanej karty multi-sport.

Miejsce składania dokumentów:

Drogą elektroniczną na adres: jakub.kupecki@ien.com.pl

LUB

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy
ul. Mory 8
01-330 Warszawa

z dopiskiem: stanowisko inżyniera w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych IEn – Dział Spraw Pracowniczych.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Termin złożenia dokumentów będzie uznany za zachowany pod warunkiem ich złożenia/wpływu do Instytutu Energetyki - Instytutu Badawczego, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa do dnia 06.03.2020 r.

Osoby dopuszczone do postępowania konkursowego zostaną powiadomione telefonicznie. 
Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. 
Oferty po upływie 2 tygodni od zakończenia rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.