ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii / Badania, nauka i publikacje

Badania, nauka i publikacje

Pracownicy Zakładu RUE prowadzą badania skupiające się wokół tematyki związanej przede wszystkim z poprawą efektywności energetycznej i oszczędnego gospodarowania różnych form energii, a więc wokół racjonalnego użytkowania energii. Jest to szerokie spojrzenie na kwestie wykorzystywania energii. Badania dotyczą w szczególności następujących dziedzin:

 • pompy i układy pompowe
 • sieci ciepłownicze
 • sieci i systemy elektroenergetyczne
 • przetwarzanie energii
 • inteligentne sieci energetyczne
 • bezpieczeństwo energetyczne i polityka energetyczna

Ważniejsze publikacje pracowników Zakładu

Książki, rozdziały w książkach

1. Bielecki S.: Aspekty użytkowania i zarządzania mocą bierną w energetyce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2019, ISBN 978-83-7814-920-02.
 2. Bielecki S., Zaleski P., Fortuński B.: Wybrane problemy zarządzania energetyką. Monografia współautorska. Instytut i Wydawnictwo Texter, Warszawa, 2016
3. Kaproń Henryk: Efektywność wytwarzania i dostawy energii w warunkach rynkowych, Kaprint 2016.
 4. Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej według kryteriów zrównoważonego rozwoju. Praca zbiorowa pod redakcją naukową A.Węglarza. Seria wydawnicza Acta Innovations. CBI Proakademia, Oddział Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, 2014 r. (Skoczkowski T.: rozdziały 1,18; Bielecki S.: rozdział 16; Błaszczyk P.: rozdział 11; Szymczyk J.: rozdziały 13, 14)
5. Jędral W.: Pompy wirowe. OWPW, Warszawa 2014
6. Jędral W.: Energooszczędne układy pompowe, 2014
7. Bielecki S.: Wyznaczanie strat mocy czynnej w sieciach dystrybucyjnych SN w oparciu o teorię zbiorów rozmytych, rozdział w: "Straty energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych." Praca zbiorowa pod redakcją J. Kulczyckiego, PTPiREE Poznań 2009. Publikacja pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN.
8. Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków. Praca zbiorowa z udziałem Szymczyka J., Tomborowskiego T., Zielińskiej A. WNT, Warszawa 1998 (wydanie piąte).
9. Jędral W.: Efektywność energetyczna pomp i instalacji pompowych. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Warszawa, 2007
 10. Jędral W.: Pompy wirowe. odśrodkowe. Teoria. Podstawy projektowania. Energooszczędna eksploatacja. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1996.
11. Jędral W.: Pompy wirowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001.
12. Kalus M., Skoczkowski T.: Sterowanie napędami asynchronicznymi i prądu stałego. Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice, 2003.
13. Kaproń H., Wasilewski A.: Gaz ziemny paliwem XXI wieku. Wydawnictwo Kaprint, 2012.
14. Karaśkiewicz K.: Pompy i Układy Pompowe. Laboratorium. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008.
15. Laboratorium elektrotechniki dla mechaników. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2011.
16. Skoczkowski T., Mazurkiewicz M.: Promowanie zrównoważonej polityki energetycznej. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Warszawa, 2006.
17. Skoczkowski T.: Modelowanie i symulacja sprzężonych zjawisk polowych w urządzeniach elektrotermicznych. Podstawy teoretyczne., Warszawa, w serii Monografie PTZE, nr 1, Instytut Naukowo-Badawczy ZTurek, IPPT, 2000.
18. Skoczkowski T.: Mieżdunarodnyj podswyd elektrozbierieżenija, w książce: „Strategija energozbierieżenja w Ukrainie”, tom II, Kijew, Akadempieriodika, 2006, s. 218-224
19. Skoczkowski T. (współautor): Clean, Effective & Renewable Energy, Politechnika Warszawska, Warszawa, 2011
20. Skoczkowski T. : Mapa drogowa usług związanych z inteligentnymi systemami pomiarowymi dla Polski w Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej (rozdział w książce), NFOŚiGW, 2012, pp.120-124.

Artykuły, referaty naukowe (ważniejsze)

DOROBEK PUBLIKACYJNY PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDATKYCZNYCH ZAKŁADU RACJONALNEGO UŻYTKOWANIA ENERGII W 2017 i 2018 R.

Lista JCR

 1. Bielecki S., Skoczkowski T., Sobczak L., Wołowicz M.: "Electricity Usage Settlement System Based on a Cryptocurrency Instrument". Energies. 2022; 15(19):7003. https://doi.org/10.3390/en15197003
 2. Korczak K., Kochański M., Skoczkowski T.: "Mitigation options for decarbonization of the non-metallic minerals industry and their impacts on costs, energy consumption and GHG emissions in the EU - Systematic literature review". Journal of Cleaner Production, 2022, t. 385, ss.1-18, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132006
 3. Bielecki S., Skoczkowski T., Sobczak L., Buchoski J., Maciąg Ł., Dukat P.: "Impact of the Lockdown during the COVID-19 Pandemic on Electricity Use by Residential Users" Energies 2021, 14(4), 980; https://doi.org/10.3390/en14040980
 4. Kochański M., Korczak K., Skoczkowski T.: "Enablers and Barriers in the Market-Driven Rollout of Smart Metering: Polish Technology Innovation System Analysis." Energies 2021,14, 5259.  https://doi.org/10.3390/en14175259
 5. Skoczkowski T., Bielecki S., Wojtyńska J.: "Long-Term Projection of Renewable Energy Technology Diffusion" Energies 2019, Volume 12, Issue 22, s.4261-4285, doi:10.3390/en12224261
 6. Skoczkowski T., Bielecki S., Kochański M., Korczak K.: "Climate-change induced uncertainties, risks and opportunities for the coal-based region of Silesia: Stakeholders' perspectives" Environmental Innovation and Societal Transitions, 2019, ss. 1-22,  DOI:10.1016/j.eist.2019.06.001
 7. Bielecki S., Skoczkowski T.:"An enhanced concept of Q-power management". Energy Vol. 162, 1 November 2018, pp. 335-353 (https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.08.042)
 8. Bielecki Sławomir, Skoczkowski Tadeusz: "Przemysł chemiczny i energetyka. Tworzenie symbiozy." Przemysł Chemiczny 97(2018-3), s.309-318, DOI:10.15199/62.2018.3.1
 9. Skoczkowski T., Bielecki S., Węglarz A., Włodarczak M., Gutowski P.: "Impact assessment of climate policy on Poland's power sector." Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 2018, vol.23, iss.8, pp. 1303-1349. https://doi.org/10.1007/s11027-018-9786-z
 10. Smyk Adam, Laskowski Rafał:An Approximate Relation of a Regenerative Heat Exchanger Effectiveness in Off-Design Conditions, w: Heat Transfer Engineering, vol. 38, nr 1, 2017, ss. 37-46, DOI:10.1080/01457632.2016.1156391
 11. Karaśkiewicz Krzysztof: Pompy do chemikaliów, w: Przemysł Chemiczny, Wydawnictwo SIGMA - N O T Sp. z o.o., vol. 96, nr 1, 2017, ss. 32-34
 12. Antoniewicz Kamil, Rafał Krzysztof: Model predictive current control method for four-leg three-level converter operating as shunt active power filter and grid connected inverter, w: Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, PAN, vol. 65, nr 5, 2017, ss. 601-607, DOI:10.1515/bpasts-2017-0065
 13. Skoczkowski Tadeusz, Bielecki Sławomir: Zużycie energii i energochłonność w przemyśle chemicznym w Polsce, w: Przemysł Chemiczny, Wydawnictwo SIGMA - N O T Sp. z o.o., vol. 96, nr 2, 2017, ss. 275-278, DOI:10.15199/62.2017.2.4
 14. Kochański Maksymilian : Analysis and exploitation of resource efficiency potentials in industrial small and medium-sized enterprises–Experiences with the EDIT Value Tool in Central Europe, w: Journal of Cleaner Production, Elsevier BV, vol. 159, 2017, ss. 290-300, DOI:10.1016/j.jclepro.2017.05.017

 

Inne publikacje

 1. Jędra M., Bielecki S., Skoczkowski T., Węglarz A.: "System białych certyfikatów w Polsce. Spojrzenie na fakty." INSTAL 3(404), 2019, s.12-15
 2. Baran Ł., Skoczkowski T., Bielecki S.: "Ocena zrównoważenia procesu przetwarzania energii z biomasyRynek Energii Nr 2(135)-2018, s. 28-37
 3. Gręda D., Bielecki S.: :"Oszacowanie powierzchni paneli fotowoltaicznych dla zelektryfikowanego transportu autobusowego w Warszawie w wariancie skrajnym." Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe vol.219, nr 5/2018, s.13-17
 4. Antoniewicz Kamil, Jasiński Marek:Zastosowanie metody predykcyjnej o ograniczonej liczbie stanów do sterowania 4-gałęziowym równoległym filtrem aktywnym, w: Przegląd Elektrotechniczny, Sigma NOT, vol. 93, nr 6, 2017, ss. 125-131, DOI:10.15199/48.2017.06.29, IF(0,244)
 5. Baran Łukasz, Skoczkowski Tadeusz, Bielecki Sławomir, Węglarz A.: "Aukcyjne quo vadis dla odnawialnych źródeł energii". Energetyka 9(759)/2017, s.590-595
 6. Bartosik Marek, Kamrat Waldemar, Kaźmierkowski Marian , Lewandowski Włodzimierz , Pawlik Maciej, Peryt Tadeusz, Skoczkowski Tadeusz, Strupczewski Andrzej, Szeląg Adam: Nauka – edukacja – przemysł: synergiczna współpraca dla innowacyjności, w: Przegląd Elektrotechniczny, Sigma NOT, vol. 1, nr 1/2017, 2017, ss. 339-345 , DOI:10.15199/48.2017.01.79, IF(0,244)
 7. Bielecki Sławomir, Pejas Barłomiej : Energetyka prosumencka w Polsce w obliczu kształtowania się krajowego ustawodawstwa energetycznego, w: Energetyka. Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej, Oficyna Wydawnicza Energia [Stowarzyszenie Elektryków Polskich - COSiW], vol. 758, nr 8, 2017, ss. 393-398
 8. Bielecki Sławomir, Pruszyński Rafał: Jak kształtują się opłaty za zużycie energii biernej według polskiego systemu rozliczeń?, w: Rynek Energii, KAPRINT, vol. 133, nr 6, 2017, ss. 3-7, IF(0,626)
 9. Bielecki Sławomir: Analiza generacji energii elektrycznej w przemysłowej elektrociepłowni przyzakładowej jako studium przypadku prosumenta, w: Instal, Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie", vol. 389, nr 11, 2017, ss. 24-29
 10. Bielecki Sławomir: Analiza wybranych parametrów energii elektrycznej w budynku biurowym, w: Elektro.Info, Dom Wydawniczy MEDIUM, vol. 6, nr 6/2017, 2017, ss. 76-80
 11. Bielecki Sławomir: Elektroenergetyka zawodowa, w: Energetyka Polska. Złota Księga Energetyki w Polsce / Bochen Antoni (red.), 2017, Quixi MEDIA, ISBN 978-83-61840-37-4, ss. 178-201
 12. Bielecki Sławomir: Magazyny energii i wirtualne elektrownie - rozwiązania na potrzeby niestabilnej generacji energii elektrycznej, w: Energetyka Wodna, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, vol. 22, nr 2(2017), 2017, ss. 18-23
 13. Bielecki Sławomir: Zagadnienia mocy biernej w użytkowaniu energii elektrycznej – zarys problemów, w: Polityka Energetyczna / Energy Policy Journal, Polska Akademia Nauk - Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia, vol. 20, nr 3, 2017, ss. 67-78
 14. Bielecki Sławomir: Zapotrzebowanie na moc bierną– weryfikacja założenia o rozkładzie normalnym wartości, w: Przegląd Elektrotechniczny, Sigma NOT, vol. 22, nr 9, 2017, ss. 20-23, DOI:10.15199/48.2017.09.04, IF(0,244)
 15. Gajowik Tomasz, Możdżyński Kamil, Rafał Krzysztof, Malinowski Mariusz: Complete power electronics converter for Small Wind Turbine with asynchronous generator., w: Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe, Branzowy Osrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych "Komel", vol. 3/2017 (115), 2017, ss. 71-76
 16. Gilewski Paweł Grzegorz, Skoczkowski Tadeusz, Węglarz Arkadiusz:Branża wodno-kanalizacyjna w świetle ustawy o efektywności energetycznej, w: Instal, Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie", vol. 385, nr 5, 2017, ss. 27-28
 17. Jędral Waldemar: Powiększenie efektywności energetycznej układów pompowych w elektrociepłowniach zawodowych i przemysłowych, w: Rynek Energii, KAPRINT, vol. 132, nr 5, 2017, ss. 29-36, IF(0,626)
 18. Kochański Maksymilian: Application of selected supervised learning methods for time series classification in Building automation and Control Systems, w: Energy Procedia, Elsevier, nr 122, 2017, ss. 943-948
 19. Laskowski Rafał, Smyk Adam, Bednarczyk Paulina:Porównanie równoległej i szeregowej konfiguracji skraplaczy w układzie chłodzenia bloku energetycznego dużej mocy, w: Instal, Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie", nr 10, 2017, ss. 4-7
 20. Laskowski Rafał, Smyk Adam: Porównanie równoległej i szeregowo- -równoległej konfiguracji skraplaczy bloku energetycznego dużej mocy na parametry nadkrytyczne, w: Chłodnictwo, Wydawnictwo SIGMA - N O T Sp. z o.o., vol. 1, nr 7-8, 2017, ss. 26-30, DOI:10.15199/8.2017.7-8.3
 21. Rafał Krzysztof, Gajowik Tomasz, Malinowski Mariusz: Review of multilevel converters for application in solid state transformers, w: Przegląd Elektrotechniczny, Sigma NOT, vol. 4, 2017, ss. 1-5, DOI:10.15199/48.2017.04.01, IF(0,244)
 22. Skoczkowski Tadeusz, Wronka Anna: Analysis of EU ETS reforms from Poland’s power sector perspective, w: Przegląd Elektrotechniczny, Sigma NOT, vol. 3, nr 3/2017, 2017, ss. 212-222, DOI:10.15199/48.2017.03.49, IF(0,244)
 23. Smyk Adam, Guzek Michał:Optymalizacja i porównanie wybranych przedsięwzięć usprawniających pracę systemu ciepłowniczego na przykładzie warszawskiej sieci ciepłowniczej, w: Instal, Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie", vol. 389, nr 11, 2017, ss. 13-20
 24. Smyk Adam, Laskowski Rafał, Murat Jakub:Dobór średnicy rurociągów sieci ciepłowniczej, w: Nowa Energia , D. Kubek i M. Marchwiak Spółka Cywilna, nr 1(55), 2017, ss. 52-57
 25. Szymczyk Jacek, Cieślak Ilona, Jach Agnieszka, Pyszczek Rafał, Teodorczyk Andrzej:Improvement of energy efficiency of natural gas combustion by applying a homogeneous combustion, w: 9th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK 2017 / Kazimierczak Bartosz [i in.] (red.), E3S Web of Conferences, nr 17, 2017, EDP Sciences, ISBN 978-2-7598-9016-3, ss. 1-00093, DOI:10.1051/e3sconf/20171700093
 26. Szymczyk Jacek, Dylik Maciej: Analysis of hydraulic-pneumatic system operation for the purposes of industrial compressed air systems, w: Instal, Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie", vol. 389, nr 11, 2017, ss. 55-58,
 27. Szymczyk Jacek: Case study: Jak zadbać o efektywność energetyczną w przemyśle?, w: Służby Utrzymania Ruchu, Wydawnictwo Forum, nr 4 (66), 2017, ss. 12-14
 28. Szymczyk Jacek: Jak sprawnie przeprowadzić audyt systemów sprężonego powietrza?, w: Służby Utrzymania Ruchu, Wydawnictwo Forum, nr 4 (66), 2017, ss. 98-100
 29. Szymczyk Jacek: Jak wpłynąć na wydajność systemów produkcji sprężonego powietrza?, w: Służby Utrzymania Ruchu, Wydawnictwo Forum, nr 6(68), 2017, ss. 50-53
 30. Szymczyk Jacek: Oszczędzanie energii w przemysłowych systemach chłodzenia, w: Służby Utrzymania Ruchu, Wydawnictwo Forum, nr 2(64), 2017, ss. 97-100
 31. Szymczyk Jacek: Sposoby racjonalnego i efektywnego zarządzania energochłonnością procesów produkcyjnych, w: Służby Utrzymania Ruchu, Wydawnictwo Forum, nr 1(63), 2017, ss. 66-69
 32. Węglarz Arkadiusz, Skoczkowski Tadeusz, Gilewski Paweł Grzegorz:Możliwości racjonalnego gospodarowania energią w budownictwie w świetle Ustawy o efektywności energetycznej , w: Instal, Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie", vol. 6, 2017, ss. 25-27
 33. Wronka Anna: Klastry i spółdzielnie energetyczne w krajowym systemie elektroenergetycznym, w: XXIII Konferencja naukowo-techniczna Rynek Energii Elektrycznej, 2017, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, ISBN 978-83-932680-6-1, ss. 139-150
 34. Wronka Anna: Nowe formy przedsiębiorczości energetycznej w strukturze KSE, w: Rynek Energii, KAPRINT, vol. 131, nr 4, 2017, ss. 18-21, IF(0,626)
 35. Wronka Anna: Rynki energii elektrycznej i regulacja – Komitet Studiów C5, w: Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, vol. 753, nr 3, 2017, ss. 223-228,
 36. Złoty Łukasz, Łapka Piotr, Furmański Piotr:Analysis of cooling of the exhaust system in a small airplane by applying the ejector effect, w: Journal of Power Technologies, Politechnika Warszawska Instytut Techniki Cieplnej, 2017,

 

Ważniejsze projekty badawczo- naukowe krajowe i zagraniczne (kompilacja tematów ważniejszych projektów badawczo- naukowych krajowych i zagranicznych realizowanych przez pracowników Zakładu) 

 

 

 

INNO

W Zakładzie RUE pod kierunkiem prof. dra hab.inż. Tadeusza Skoczkowskiego jest realizowany

Projekt INNOPATHS: Innovation pathways, strategies and policies for the Low-Carbon Transition in Europe,

współfinansowany ze środków Programu Ramowego Unii Europejskiej HORYZONT 2020

Contract no. 730403

https://innopaths.eu/

UE
 1. Projekt międzynarodowy "INNOPATHS" współfinansowany ze środków HORIZON 2020: Skoczkowski T., Stefaniak E., Bielecki S.,, Gutowski P., Kochański M., Korczak K., Shalamaha P.
 2. "Audyt Efektywności Energetycznej dla wytwarzania oraz dystrybucji ciepła i energii elektrycznej w elektrociepłowni PKN ORLEN S.A. w Płocku" 2015-2016: Skoczkowski T., Jędral W., Bielecki S., Karaśkiewicz K., Rafał K., Szymczyk J.
 3. Projekt "Naukowcy dla gospodarki Mazowsza" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja 2012-2013 r. Uczestnicy: Bielecki S., Błaszczyk P., Skoczkowski T., Szymczyk J., konsultant: Palimąka T.
 4. Badanie i zastosowanie charakterystyk zupełnych pomp w celu zwiększenia ich niezawodności oraz efektywności energetycznej transportu cieczy, zwłaszcza w energetyce (projekt badawczy nr N N513 331038); realizacja 2010-2013. Kierownik projektu: W. Jędral.
 5. Badanie zastosowania charakterystyk zupełnych pomp wirowych w celu zwiększenia ich niezawodności oraz efektywności energetycznej transportu cieczy, zwłaszcza w energetyce. Projekt badawczy – grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Umowa nr 3310/B/T02/2010/38. Kierownik projektu: Jędral W., wykonawcy: Karaśkiewicz K, Szymczyk J, Szymczyk J.
 6. Analiza wpływu istniejącej struktury własnościowej sieci rozdzielczych na bezpieczeństwo elektroenergetyczne. Przedstawienie propozycji zmian w zakresie struktury własnościowej sieci rozdzielczych.” Praca realizowana w dwóch etapach w 2008 roku, w ramach Projektu Badawczego Zamawianego “Bezpieczeństwo elektroenergetyczne kraju.”  nr PBZ-MEiN-1/2/2006, umowa nr KON-002/WEiA/2008, grudzień 2008 r. Współwykonawca: Bielecki S.
 7. Opracowanie charakterystyk techniczno-ekonomicznych wybranych źródeł generacji rozproszonej i odbiorników energii przyłączonych do sieci elektroenergetycznych średniego napięcia oraz opracowanie koncepcji programu komputerowego symulującego pracę takiej sieci.” – praca realizowana w 2007 roku w ramach badań wspólnych sieci naukowej “EKOENERGIA” na zlecenie Instytutu Badań Systemowych PAN, umowa nr 501/H/1041/0787 z dnia 23.08.2007 r. Współwykonawca: Bielecki S.
 8. Analiza stanów pracy elektroenergetycznych sieci rozdzielczych niskich napięć z zainstalowanymi źródłami generacji rozproszonej, pt. “Określenie warunków współpracy mikrosieci z sieciami rozdzielczymi zarządzanymi przez spółki dystrybucyjne.” – projekt realizowany w 2008 roku w ramach tematu zleconego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, umowa nr 0573/B/T02/2007/33 z dnia 17.10.2007 r. Współwykonawca: Bielecki S.
 9. Analiza możliwości technicznych oraz warunków ekonomicznych opłacalności wykorzystania ciepła sieciowego do wytwarzania chłodu dla potrzeb klimatyzacji w krajowych systemach ciepłowniczych”, 2006-2009, Projekt MNiSW – 3T10B 060 30. Kierownik projektu: Smyk A., współwykonawca: Zielińska A.
 10. Zmniejszenie energochłonności transportu cieczy przez powiększenie sprawności i niezawodności pomp, zwłaszcza w energetyce (projekt badawczy nr 3 T10B 01028); realizacja 2005-2008. Kierownik projektu: W. Jędral.

 

Ważniejsze ekspertyzy, patenty (kompilacja tematów ważniejszych ekspertyz/ patentów pracowników Zakładu)Ekspertyzy

 

 1. Badanie energochłonności pompowania w pompowni II stopnia Zakładu Produkcji wody w Koninie, 2008; Kierownik: W. Jędral, współwykonawcy: Szymczyk J., Karaśkiewicz K.
 2. Opinia na temat możliwości opracowania i wdrożenia do produkcji pomp zasilających do bloków na parametry nadkrytyczne; oprac. Jędral W., 2008, dla Grupy POWEN - WAFAPOMP w Warszawie.
 3. Analiza metod, wyników i konkluzji zawartych w sprawozdaniu z badań odbiorczych pomp diagonalnych 100D30; oprac. Jędral W., Karaśkiewicz K., 2010, dla Grupy POWEN – WAFAPOMP w Warszawie.
 4. Analiza warunków pracy i ustalenie przyczyn nadmiernego zużycia wirników w przepompowni Saska Kępa II oraz przedstawienie i ocena możliwych środków zaradczych; oprac. Jędral W., 2010, dla MPWiK S.A. w Warszawie.
 5. Ocena i ekspertyza w zakresie merytorycznej przydatności ofert w przetargu na wykonanie, dostawę i uruchomienie spalinowego agregatu pompowego w pompowni pożarowej Bazy Paliw w Porcie Północnym w Gdańsku; oprac. Jędral W., 2010, dla Przeds. Przeładunku Paliw Płynnych NAFTOPORT w Gdańsku.
 6. Analiza przyczyn uszkodzeń wirników pomp zatapialnych S3 2006 L2 w Zakładzie Oczyszczalni Ścieków POŁUDNIE w Warszawie; oprac. Jędral W., 2011, dla MPWiK S.A. w Warszawie.
 7. Ekspertyza techniczna dotycząca 5-ciu pomp Tapflo różnych typowielkości pod względem zgodności z wymogami Rozporządzenia Rady (WE) Nr 428/2009 dotyczącego kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania; oprac. Jędral W., 2011, dla Ministra Gospodarki.
 8. Koncepcja modernizacji obiegów wodnych ciepłowni w ZEC Wołomin w perspektywie budowy źródła kogeneracyjnego;., współwykonawca pracy w Wydziale Inżynierii Środowiska PW:  Jędral W, 2012.

 

Patenty, zgłoszenia patentowe

 

 1. Grzesik B.,  Kuczewski  Z., Myrcik  Cz., Kołodziej H., Śmiałkowski W., Kalus M., Skoczkowski  T., Gajek T., Niegolewski H.: Falownik prądu o komutacji fazowej, Patent UP nr 130970 z dnia 12.03.1986.
 2. Jedral W.: Urządzenie do prostowania i wyrównywania strumienia cieczy przed wirnikiem pompy wirowej dwustrumieniowej – zgłoszenie patentowe z dn. 30.07.2009 pod nr P-388670.
 3. Kalus M.,  Kuczewski Z.,  Skoczkowski T.,  Kulesza A.: Układ sterowania falowników jednofazowych pracujących w rezonansie równoległym, Patent UP nr 137148 z dnia 4.08.1988.
 4. Kalus M.,  Skoczkowski T.: Układ kontroli i zabezpieczenia przemiennika prądowego, Patent P.204310B1 z dnia 31.12.2009 (WUP 12/09).
 5. Kalus M., Kuczewski Z.,  Skoczkowski  T., Kulesza A.: Układ sterowania falowników jednofazowych pracujących w rezonansie równoległym, Patent UP nr 137149 z dnia 4.08.1988.
 6. Kalus M., Skoczkowski T., Niesłony N.: Układ zasilacza, Patent P.205020B1 z dnia 31.03.2010 (WUP 03/10).
 7. Kalus M., Skoczkowski T.: Układ sterowania przemiennika prądowego, Zgłoszenie patentowe z dnia 14.10.2002 nr P.356618.
 8. Kalus M., Skoczkowski T.: Układ wyżarzarki, Patent UP nr 146918 z dnia 30 listopada 1989 r.
 9. Kalus M., Skoczkowski T.: Układ kontroli i zabezpieczenia przetwornicy, Patent UP nr 148238 z dnia 30 stycznia 1990 r.
 10. Skoczkowski T., Kalus  M.,  Sasor M.: Układ sterowania prędkości obrotowej silnika indukcyjnego”, Patent UP nr 189300 z dnia 29.07.2005 (WUP 07/05).
 11. Skoczkowski T., Kalus M.,  Sasor M.: Układ sterowania prędkości obrotowej silnika indukcyjnego, Patent UP nr 189301 z dnia 29.07.2005 (WUP 07/05).
 12. Skoczkowski T., Kalus M.: Układy nagrzewnicy indukcyjnej, Patent Nr 181417 z dnia 18.10.2001.
 13. Skoczkowski T., Kalus M.: Układy napędu asynchronicznego, Patent Nr 180981, 2001 z dnia 10.09.2001.