ITC / Projekty

Projekty

LOWERMOST

Opracowanie konstrukcji i rozwiązań systemu sieci niskotemperaturowej mające na celu integrację pomp ciepła z wykorzystaniem magazynów ciepła oraz systemu pętlu wodnej wspomaganej pracą kolektorów słonecznych

Akronim: LOWERMOST

Okres realizacji: 1.09.2020-30.04.2023

AIRLESSNESS

Tytuł projektu: „System zapewnienia i kontroli jakości powietrza oparty o sezonowy magazyn ciepła współpracujący z kolektorami słonecznymi”

Akronim: AIRLESSNESS

Okres realizacji: 1.10.2020-30.04.2023

 

HEMP4NZEB - M-ERA.NET2

 

Manufacturing technology of building products made of ecological high performance fibre composites with encapsulated PCM for the NZEB application

Technologia wytwarzania produktów budowlanych wykonanych z ekologicznych kompozytów włóknistych o podwyższonych właściwościach z mikrokapsułkami PCM do aplikacji w NZEB

Akronim: HEMP4NZEB

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 - 31.08.2023

INNOSTORAGE

Innowacyjne zmiennofazowe magazyny ciepła i chłodu w nowoczesnej instalacji ciepła sieciowego, INNOSTORAGE

Nr projektu: POIR.04.01.04-00-0100/17

Akronim: INNOSTORAGE

Okres realizacji: 01.04.2020-31.03.2023

Katamaran

Tytuł  projektu: Wsparcie  zdolności  instytucjonalnej  polskich  uczelni  poprzez  tworzenie  i realizację międzynarodowych programów studiów
Cel  projektu:  jest  wsparcie  zdolności  instytucjonalnej  polskich  uczelni  i jednostek  naukowych prowadzących kształcenie poprzez tworzenie i realizację wysokiej jakości wspólnych studiów II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu oraz wzrost umiędzynarodowienia szkół doktorskich, a także zwiększenie atrakcyjności polskich uczelni wśród studentów i doktorantów z zagranicy poprzez ciekawą ofertę programową

Okres realizacji 02.2020 - 10.2021

Ścieżka dla Mazowsza

Zaawansowany układ wydechowy do konwencjonalnych i hybrydowych pojazdów pasażerskich stanowiący pomostową technologię w drodze do pełnej elektryfikacji

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza

Okres realizacji projektu: 01.02.2020 – 31.01.2023

UNICORN

Badania procesów produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem obiegów na nadkrytyczny CO2

Okres realizacji – 13.07.2019 – 12.07.2019

Jednostka finansująca – Narodowe Centrum Nauki

GENFUEL

GENFUEL – ADDRESSING FUNDAMENTAL CHALLENGES IN THE DESIGN OF NEW GENERATION FUELS,

Projekt przyznany przez Komisję Europejską w ramach 7-go programu ramowego, projekt typu Marie-Curie dot. współpracy jednostki naukowej i przemysłowej,

Okres realizacji: 2014-2018