ITC / Studia

Studia

Wydział oferuje wszechstronne i nowoczesne wykształ­cenie techniczne, zarówno teoretyczne jak i praktyczne z wy­korzystywaniem technik komputerowych. Istnieje możliwość uzyskania w trakcie studiów certyfikatów w zakresie eks­ploatacji: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (do 1kV), urządzeń, instalacji i sieci cieplnych, urządzeń, instalacji i sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, certyfikatów specjalistycznych w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz certyfikatów w zakresie zastosowań zintegrowanego systemu CAD/CAM/CAE Unigraphics/NX5, takich jak: Design Applications Using NX6, Drafting Essentials NX6, Mechanical Free Form Modelling NX5.

Studia prowadzone są na kierunkach:

 • Automatyka i Robotyka
 • Energetyka
 • Lotnictwo i Kosmonautyka
 • Mechanika i Budowa Maszyn

więcej informacji na strone Wydziału: https://www.meil.pw.edu.pl/pl/MEiL/Studia

 
studia

Kierunek zamawiany

„Energetyka” – Kierunkiem zamawianym

informacje o przyznanych stypendiach na stronie http://estudia.meil.pw.edu.pl

Nuclear Power Engineering

Nowa specjalizacja na wydziale MEiL PW – NUCLEAR POWER ENGINEERING

EJ-NPE

KRK - Krajowe Ramy Kwalifikacji

krk_male
KRK (Krajowe Ramy Kwalifikacji) to realizacja Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

Studia dzienne

Odbywają się w systemie trójstopniowym:

 • studia inżynierskie - 7 semestrów,
 • studia magisterskie - 3 semestry
 • studia doktoranckie - 8 semestrów

Studia na kierunku Energetyka prowadzone są na następujących specjalnościach:

Studia zaoczne

Wydział MEiL prowadzi studia zaoczne inżynierskie i ma­gisterskie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w zakre­sie następujących specjalności dyplomowania:

 • Komputerowe Metody Projektowania Inżynierskiego
 • Lotnictwo
 • Energetyka Cieplna
 • Robotyka

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, inżynierskie trwają 7 semestrów, a drugiego stopnia, magisterskie - 4 semestry. Zajęcia odbywają się podczas trzydniowych zjazdów organi­zowanych średnio dwa razy w miesiącu.Studia niestacjonarne są płatne.

 Więcej informacji na stronie Wydziału:


Studia doktoranckie

Studia trwają 4 lata. Polegają na prowadzeniu samodzielnych badań naukowych, poszerzaniu wiedzy oraz aktywnym udziale w życiu naukowym Wydziału. Każdy Doktorant przed rozpoczęciem studiów wybiera sobie indywidualnego opiekuna naukowego spośród profesorów i doktorów habilitowanych Wydziału.

Kierownik studiów doktoranckich

Prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk

dodatkowe informacje: http://www.meil.pw.edu.pl/pl/MEiL/Studia/Doktoranckie