ITC / Ogłoszenia ITC / Oferty pracy / Oferta pracy w ITC na stanowisku POST-DOC (adiunkt badawczy)

Oferta pracy w ITC na stanowisku POST-DOC (adiunkt badawczy)

Oferta pracy w ITC na stanowisku POST-DOC (adiunkt badawczy)

Praca przy projekcje "Proces mieszania zderzających się strumieni cieczy w pobliżu oraz powyżej temperatury wrzenia w otoczeniu nieruchomym oraz w warunkach silnego przepływu poprzecznego". Kierownik projektu: dr inż. Łukasz Jan Kapusta

okres zatrudnienia: 24 miesiące, wysokość pensji: ok. 7600,00 PLN/m-c brutto),

Zgłoszenia w terminie do 22 czerwca 2022r należy przesyłać na adres: izabela.kraszewska@pw.edu.pl, temat wiadomości: SONATA - POST-DOC.

Wymagania:

 1. Stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub ścisłych i przyrodniczych (preferowane dyscypliny: inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka lub pokrewne). Stopień doktora uzyskany w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie,
 2. Udokumentowane doświadczenie naukowe (takie jak: udział w projektach badawczych i/lub wystąpienia plakatowe lub ustne na konferencjach naukowych),
 3. Autorstwo lub współautorstwo minimum dwóch publikacji indeksowanych w Web of Science,
 4. Wiedza na temat procesów wtrysku lub technik wizualizacji szybkozmiennych procesów w mechanice płynów lub technik laserowych
 5. Chęć nauki zastosowania metod optycznych (w tym laserowych) w badaniach procesu wtrysku,
 6. Wiedza na temat metod numerycznych w tym funkcji własnych (preferowane środowisko AVL FIRE™)
 7. Znajomość podstaw programowania (preferowane: FORTRAN, C++, Python lub Matlab)
 8. Umiejętności personalne: silna motywacja do pracy naukowej, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność i chęć do nauki,
 9. Biegła znajomość języka angielskiego, znajomość języka polskiego będzie atutem (deklaracja podjęcia nauki również).

Opis zadań:

 1. Badania eksperymentalne procesów sprayu,
 2. Analiza i interpretacja wyników,
 3. Implementacja numeryczna zjawisk gwałtownego wrzenia wraz z możliwą rekondensacją oraz kolizji kropel i strug,
 4. Publikowanie wyników badań prowadzonych w ramach realizacji projektu
 5. Uczestnictwo w krajowych lub zagranicznych konferencjach naukowych,
 6. Projektowanie i zakup komponentów stanowisk badawczych oraz części serwisowych
 7. Przygotowanie i konserwacja sprzętu badawczego,
 8. Przygotowywanie raportów okresowych.

Typ konkursu NCN: SONATA – ST.

Termin składania ofert: 22 czerwca 2022r.
Forma składania ofert: email.

Warunki zatrudnienia:

 • Miejsce realizacji zadań badawczych: Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska,
 • okres zatrudnienia: 24 miesiące,
 • Wysokość pensji: ok. 7600,00 PLN/m-c brutto),
 • Finansowanie wyjazdów na konferencje naukowe w ramach projektu.
 • Dostęp do wysokiej klasy sprzętu badawczego

Dodatkowe informacje:

 • Tytuł projektu: Proces mieszania zderzających się strumieni cieczy w pobliżu oraz powyżej temperatury wrzenia w otoczeniu nieruchomym oraz w warunkach silnego przepływu poprzecznego
 • Kierownik projektu: dr inż. Łukasz Jan Kapusta https://www.itc.pw.edu.pl/Pracownicy/Badawczo-dydaktyczni/Kapusta-Lukasz-Jan
 • Zgłoszenia należy przesyłać na adres: izabela.kraszewska@pw.edu.pl, temat wiadomości: SONATA - POST-DOC.
 • Wymagane dokumenty:
  • Spis publikacji, wystąpień, nagród oraz wyróżnień,
  • List motywacyjny wraz z opisem kompetencji Kandydata w odniesieniu do wskazanych w konkursie wymagań,
  • Odpis dyplomu doktorskiego, lub inny dokument potwierdzający możliwość spełnienia warunku posiadania tytułu doktora na dzień rozpoczęcia pracy,
  • Życiorys (CV) zawierający informację o dotychczasowej działalności naukowej, o dotychczasowych osiągnięciach i wyróżnieniach oraz o zainteresowaniach naukowych.

 

W życiorysie należy umieścić następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

 • Decyzja komisji będzie przedstawiona kandydatom za pomocą poczty elektronicznej do 24 czerwca 2022 r.
 • Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości i umieszczone na stronie internetowej Wydziału MEiL. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.