ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Bugaj Marcin

Marcin Bugaj

Dr inż. - Zakład Termodynamiki pokój 209a;  e-mail: Marcin.Bugaj@itc.pw.edu.pl tel. 234 52 53

Semestr Letni/Summer Semester

Poniedziałek
Monday
Wtorek
Tuesday
Środa
Wednesday
Czwartek
Thursday
Piątek
Friday
Sobota
Saturday
Niedziela
Sunday

9-10 konsultacje T209A

10-12 
Heat Pumps

14-17 Renewable Energy Sources (w, ćw) T310

8-14
 Zintegrowane Laboratorium Energetyki II
(L)  "KEZO"  
         

Semestr Zimowy/Winter Semester

Poniedziałek
Monday
Wtorek
Tuesday
Środa
Wednesday
Czwartek
Thursday
Piątek
Friday
Sobota
Saturday
Niedziela
Sunday

9-10 konsultacje T209A

14-18   Laboratorium Zrównoważonych Systemów Eneregetycznych (L) "Bytnara" lub "KEZO" 

8-14
 Zintegrowane Laboratorium Energetyki I (L) "Bytnara" lub "KEZO" 

13-16 Advanced Renewable Energy Sources (w, ćw) T310
 
 16-17 konsultacje T209A

12-16   Laboratorium Zrównoważonych Systemów Eneregetycznych (L) "Bytnara" lub "KEZO"         

Funkcje w ITC, na PW i ważniejsze poza:

 • Adiunkt w Zakładzie Termodynamiki w ITC
 • Kierownik Laboratorium Zrównoważonych Systemów energetycznych

Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo – technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, rada programowych, naukowych itp 

 • Brak

Obszary prac badawczo – naukowych/Areas of research and scientific work:

 • Hybrydowe Systemy Energetyczne/Hybrid Energy Systems
 • Pompy Ciepła/Heat Pumps
 • OZE w ciepłownictwie/ RES in district heating

Dydaktyka/Teaching:

 • Laboratorium Zrównoważonych Systemów Energetycznych (LAB)
 • Zintegrowane Laboratorium Energetyki I i II (LAB)
 • Heat Pumps

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych:

       Prace dyplomowe i przejściowe/Diploma and engineering project 

          OZE w ciepłownictwie/Renewable energy sources in district heating

Ważniejsze publikacje/Major publications:

 • Książki redagowane/Edited books
  • Bojanowska-Czajka Anna (red.)Bojanowska-Czajka Anna, Gloc Michał, Bugaj Marcin, Ciupiński Łukasz [i in.]: Analiza procesów zachodzących przy normalnej eksploatacji obiegów wodnych w elektrowniach jądrowych z propozycjami działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa jądrowego. Zadanie wykonane w ramach projektu strategicznego NCBR Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej, 2015, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ISBN 978-83-933935-6-5, 168 s.
 • Rozdziały z monografii/Chapters from monography
  • Gloc Michał, Bugaj Marcin, Ciupiński Łukasz: Ocena możliwości zastąpienia niektórych materiałów konstrukcyjnych elementów obiegu pierwotnego nowymi materiałami o niskiej aktywacji, w: Analiza procesów zachodzących przy normalnej eksploatacji obiegów wodnych w elektrowniach jądrowych z propozycjami działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa jądrowego. Zadanie wykonane w ramach projektu strategicznego NCBR Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej / Bojanowska-Czajka Anna (red.), 2015, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ISBN 978-83-933935-6-5, ss. 75-104
 • Artykuły z czasopism/Articles from jurnals
  • Błaszczyk J. A., Dominiak Adam, Błaszczyk Paweł, Bugaj Marcin, Domański Roman, Rajewski Adam, Węglarz Arkadiusz [i in.]: Market potential for small reciprocating-engine based CHP systems in Polish towns, w: Rynek Energii, nr 6(109), 2013, ss. 128-136
  • Bugaj Marcin, Cieślikiewicz Łukasz, Wiśniewski Tomasz: Badania materiałów odzieży ochronnej będącej w kontakcie z ciałami o podwyższonej temperaturze, w: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, vol. 58 (t. 2), nr 2, 2016, ss. 149-172
  • Bugaj Marcin, Domański Roman: Budynek inteligentny - hybrydowy system energetyczny, w: MAZOWSZE Studia Regionalne, nr 19, 2016, ss. 168-182, DOI:10.21858/msr.19.11
  • Bugaj Marcin*, Domański Roman, Dominiak Adam, Błaszczyk Paweł [i in.]: Low emission smart building – energy storage system proposal, w: Journal of Modern Science, vol. 18, nr 3, 2013, ss. 355-366, DOI:10.13166/JoMS.issn.1734-2031
  • Bugaj Marcin, Kubiś Michał, Mik Krzysztof: Wpływ konstrukcyjnego materiału na bazie silikonu modyfikowanego materiałem zmiennofazowym, użytego w wymienniku ciepła, na warunki termiczne elastycznych modułów fotowoltaicznych, w: Przemysł Chemiczny, vol. 98, nr 8, 2019, ss. 1249-1253, DOI:10.15199/62.2019.8.7
  • Bugaj Marcin, Kubiś Michał, Klein Maciej [i in.]: Zastosowanie silikonowego wymiennika ciepła w elastycznym kolektorze hybrydowym, w: Przemysł Chemiczny, vol. 97, nr 6, 2018, ss. 991-995, DOI:10.15199/62.2018.6.32
  • Cieślikiewicz Łukasz, Wasik Michał, Kubiś Michał, Łapka Piotr, Bugaj Marcin, Pietrak Karol, Wiśniewski Tomasz, Furmański Piotr, Seredyński Mirosław: Development of the experimental stand with centrally located specimen for the investigation of heat and moisture phenomena in porous building materials, w: Civil and Environmental Engineering Reports, vol. 29, nr 1, 2019, DOI:10.2478/ceer-2019-0005
  • Dominiak Adam, Domański Roman, Rajewski Adam, Bugaj Marcin, Błaszczyk Paweł, Węglarz Arkadiusz [i in.]: Investments in CHP gas plants for district heating in Poland, w: Journal of Modern Science, vol. 18, nr 3, 2013, ss. 339-352
  • Łapka Piotr, Furmański Piotr, Bugaj Marcin, Cieślikiewicz Łukasz, Pietrak Karol, Kubiś Michał, Wiśniewski Tomasz: Walidacja modelu przepływu ciepła i wilgoci przez ubiór ochronny, w: Zeszyty Naukowe SGSP, vol. 58 (t. 2), nr 2, 2016, ss. 231-251
 • Materiały konferencyjne/Conference materials
  • Bugaj Marcin, Cieślikiewicz Łukasz, Domański Roman [i in.]: Assessment of primary energy savings through implementation of solar and heat pump hybrid in Warsaw district heating system, w: Book of abstracts : 3rd International Conference on Smart Energy Systems and 4th Generation District Heating / Lund Henrik, Mathiesen Brian Vad (red.), 2017, Department of Development and Planning, Aalborg University, ss. 228-228
  • Bugaj Marcin, Sztekler Karol, Jarosław Krzywański [i in.]: Experimental study on the operating characteristics of a carbon dioxide transcritical heat pump combined with a single stage two-bed adsorption chiller and a PV installation in a low thermal district heating system: A case study, w: 4th International Conference on Smart Energy Systems and 4th Generation District Heating: Book of Abstracts / Lund Henrik (red.), 2018, Aalborg University, ISBN 0000000000, ss. 206-207
  • Cieślikiewicz Łukasz, Wasik Michał, Kubiś Michał, Bugaj Marcin, Łapka Piotr, Pietrak Karol, Wiśniewski Tomasz, Furmański Piotr, Seredyński Mirosław: Developement of the experimental stand with centrally located specimen for investigation of heating and drying proces in the porous building materials, w: Proceedings of the 5th International Conference Contemporary Problems of Thermal Engineering. Energy Systems in the Near Future: Energy, Exergy and Economics / Stanek Wojciech [i in.] (red.), 2018, Institute of Thermal Technology, ISBN 978-83-61506-46-1, ss. 169-177
  • Wasik Michał, Bugaj Marcin, Wiśniewski Tomasz [i in.]: Mathematical model of flat plate solar thermal collector and its validation, w: Heat Transfer and Renewable Sources of Energy 2018: Book of Abstracts / Kujawa Tomasz, Stachel Aleksander A., Zapałowicz Zbigniew (red.), 2018, Wydawnictwo Uczelniane Uczelniane, ISBN 978-83-7663-264-3, ss. 55-56
  • Wasik Michał, Bugaj Marcin, Wiśniewski Tomasz [i in.]: Mathematical model of flat plate solar thermal collector and its validation, w: Heat Transfer and Renewable Sources of Energy 2018 (HTRSE-2018) / Kujawa Tomasz, Stachel Aleksander A., Zapałowicz Zbigniew (red.), E3S Web of Conferences, vol. 70, 2018, EDP Sciences, ss. 010191-010197, DOI:10.1051/e3sconf/20187001019
  • Wasik Michał, Bugaj Marcin, Wiśniewski Tomasz [i in.]: Optimization of PVT geometry in application of ground heat source regeneration, w: COMPUTATIONAL TECHNOLOGIES IN ENGINEERING (TKI’2018): Proceedings of the 15th Conference on Computational Technologies in Engineering, AIP Conference Proceedings, vol. 2078, 2019, AIP Publishing, ISBN 978-0-7354-1806-6, ss. 0200911-0200916, DOI:10.1063/1.5092094

Repozytorium PW 
http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/en/r#/info/author/WUT397745/Marcin%2BBugaj?r=publication&affil=&tab=publications&sort=&lang=en

Seminaria Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej

 1. 29 kwietnia 2014  Marcin Bugaj, Roman Domański Monitorowanie parametrów termodynamicznych procesów zachodzących w wymienniku rekuperacyjnym; Zakład Termodynamiki, Instytut Techniki Cieplnej im. Bohdana Stefanowskiego Politechniki Warszawskiej; 
 2. 23 kwietnia 2013  Marcin Bugaj, Roman Domański Prezentacja eksperymentalnego budynku inteligentnego wykorzystującego hybrydowy układ odnawialnych źródeł energii; Zakład Termodynamiki,  Instytut Techniki Cieplnej im. Bohdana Stefanowskiego Politechniki Warszawskiej; 

Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne:

 • 2017-2018: „Opracowanie innowacyjnej technologii osuszania i izolowania murów, DryWall", POIR.04.01.02-00-0099/16 - wykonawca
 • 2013-2016: Projekt „INNOOS -Opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do badań ochron osobistych”, NCBiR, nr O-ROB/ 0011/03/001 -wykonawca
 • 2012-2013: Projekt „TERMET – Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej” , nr POIG.01.01.02-00-097/09 – wykonawca

Ważniejsze ekspertyzy:

 • Badanie współczynnika przewodzenia ciepła izolacji włóknistych dla Veolia Energia Warszawa S.A, 2015
 • Badanie współczynnika przewodzenia ciepła izolacji włóknistych dla Veolia Energia Warszawa S.A, 2016

Osiągnięcia w kształceniu kadr:

 • 8 wypromowanych prac dyplomowych inżynierskich i 1 magisterska, liczne prace przejściowe inżynierskie i magisterskie

 

Działalność organizacyjna:

 • Brak

Nagrody i wyróżnienia:

Nagroda Zespołowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej I kategorii za osiągnięcia dydaktyczne, 2014

Konsultacje / Hours for students

Konsultacje odbywają się w poniedziałki w godz. 9.00 do 10.00 oraz we wtorki pomiędzy 16.00 i 17.00;

Hours for students take place on Monday at 9 AM to 10 PM and on Tuesday at 4 PM to 5 PM;