ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Termodynamiki / Prace przejściowe i dyplomowe

Prace przejściowe i dyplomowe

Poniżej przedstawiamy tematy prac przejściowych i dyplomowych oraz projektów obliczeniowych proponowanych przez pracowników Zakładu:

Prof. dr hab. inż. Piotr Furmański

Prace przejściowe (Intermediate projects):

 • Wykorzystanie reakcji chemicznych do procesu akumulacji ciepła. (Application of chemical reactions in thermal energy storage)
 • Wpływ obecności wilgoci na przewodność cieplną materiałów porowatych. (Effect of moisture in porous materiale on its thermal properties)
 • Ocena defektów strukturalnych materiałów przy pomocy techniki badań w podczerwieni. (Evaluation of structural defects In materials using infrared technique)
 • Określanie właściwości cieplnych materiałów techniką badań w podczerwieni. (Determination of thermal properties of solids using infrared technique)
 • Badanie konwersji energii promieniowania słonecznego w materiałach porowatych.
 • Analiza zastosowania osmozy do generacji użytecznej energii. (Analysis of use of the osmosis phenomenon to generation of useful energy)
 • Projekt technicznego ciała czarnego o dużej powierzchni (Design of a technical blackbody with a large surface area)
 • Intensyfikacja wymiany ciepła w płynach zawierających zawiesiny nanocząstek. (Enhancement of heat transfer using nanofluids)
 • Mikrosilniki cieplne (Micro heat engines)
 • Wymiana ciepła w izolacjach próżniowych (Heat transfer in vacuum thermal insulations)
 • Metody kontroli temperatury w satelitach. (Thermal control of heat in satellites)
 • Problemy cieplne in HTGR (High Temperature Gas cooled Reactor). (Thermal problems in HTGR)

Prace dyplomowe (Diploma projects):

 • Modelowanie numeryczne wykorzystania reakcji chemicznych w procesie akumulacji ciepła. (Numerical modelling of application of chemical reactions in thermal energy storage)
 • Ocena stopnia zawilgocenia materiałów z wykorzystaniem termografii w podczerwieni. (Evaluation of moisture content in materiale using infrared thermography)
 • Optymalizacja termodynamiczna położenia ekranów w wielowarstwowych izolacjach wysokotemperaturowych. (Thermodynamic optimization of high temperature multi-layer thermal insulations)
 • Optymalizacja termodynamiczna mikro-wymienników ciepła. (Thermodynamic optimization of micro heat exchangers and heat sinks)
 • Modelowanie numeryczne wymiany ciepła podczas procesu magazynowania wody w metalowych zbiornikach dla rolnictwa. (Numerical simulation of heat transfer during accumulation of water in the metal containers for agriculture)
 • Zastosowanie sieci neuronowych do wyznaczania właściwości cieplnych substancji w funkcji różnych parametrów. (Application of artificial neural networks to determine dependence of thermal properties on different factors)
 • Obliczenia równoległe (paralelizacja algorytmów) w radiacyjnej wymianie ciepła. (Paralel computing of radiation heat transfer in participating media)
 • Analiza efektywności termicznej MLI (wielowarstwowych izolacji) wfunkcji różnych jej kształtów przestrzennych. (Analysis of thermal efficiency of MLI (Multi-Layer Insulations) as a function of its shape)
 • Analiza numeryczna zakresu stosowania przybliżenia dyfuzyjnego w zagadnieniach promieniowania w ośrodkach optycznie czynnych. (Numerical analysis of scope of application of diffusion approximation for radiation heat transfer in participating media)
 • Modelowanie numeryczne procesu osuszania materiałów. (Numerical simulation of heat and moisture transfer in a drying process)
 • Modelowanie numeryczne wymiany ciepła i wentylacji w zespołach miejskich. (Numerical simulation of heat transfer and ventilation in cities)
 • Modelowanie procesu wymiany ciepła w sondach geotermicznych. (Numerical simulation of heat transfer in geothermal probes)

dr inż. Karol Pietrak

Prace przejściowe (Intermediate projects):

 • Metody machine learning w optymalizacji - testy gotowych algorytmów dostępnych w środowisku MATLAB. (Machine learning in optimization - testing of ready-to-use algorithms available in MATLAB environment)
 • Zastosowanie metod uczenia maszynowego w problemach odwrotnych wymiany ciepła z wykorzystaniem toolboxów środowiska MATLAB. (Application of machine learning methods to heat transfer problems using MATLAB toolboxes)
 • Analityczne i numeryczne obliczenia układów chłodzenia elektroniki i innych wymienników ciepła. (Analytical and numerical calculations of electronics cooling systems and other heat exchangers)
 • Niepewność wyników pomiaru, rodzaje błędów pomiarowych oraz sposoby ich szacowania - praca opisowa na podstawie najnowszych norm. (Measurement uncertainty – types of MU and evaluation methods based on latest norms)

Prace dyplomowe (Diploma projects):

 • Napisanie programu środowiska MATLAB lub Octave do analizy zdjęć SEM struktur kompozytowych. (Development of a computer program for the analysis of SEM images of composite structures in Octave or MATLAB)
 • Particle swarm optimization - badanie efektywności metody w prostych problemach optymalizacji z wykorzystaniem programu PSwarm LUB matlab. (The study of efficiency of particle swarm optimization method in simple optimization problems using PSwarm OR MATLAB software)
 • Przegląd metod tomografii komputerowej +symulacja w MATLABie. (A review of algorithms for computed tomography + simulation in MATLAB)

mgr inż. Marcin Bugaj

Prace przejściowe (Intermediate projects):

 • Pompy ciepła - szczególnie transkrytyczne pompy ciepła pracujące na dwutlenku węgla. (Heat pumps – especially trans-critical heat pumps employing CO2)
 • Energetyka słoneczna – szczególnie solar assisted heat pumps, PV/T, badanie zjawisk degradacji modułów PV, power to heat, peak shaving. (Solar power engineering – especially solar assisted heat pumps, PV/T, power to heat, peak shaving)
 • Magazynowanje ciepła - szczególnje materiały PCM, magazyny termochemiczne, magazyny hybrydowe. (Thermal energy storage – especially PCM, thermo-chemical heat storage, hybrid heat reservoirs)
 • Niskotemperaturowe sieci ciepłownicze - szczególnie układy kaskadowe, heat pump DH boost, wielkoskalowe pompy ciepła, poligeneracja. (Low-temperature heat networks – especially cascade systems, heat pump DH boost, large heat pumps, polygeneration)

mgr inż. Łukasz Cieślikiewicz

Prace przejściowe (Intermediate projects):

 • Projekt koncepcyjno-ekonomiczny instalacji odnawialnych źródeł energii w domu jednorodzinnym. (Conceptual design and economical analysis for the installation of renewable energy sources in a single-family house)
 • Projekt koncepcyjno-ekonomiczny instalacji odnawialnych źródeł energii w domu wielorodzinnym. (Conceptual design and economical analysis for the installation of renewable energy sources in a multi-family house)
 • Projekt koncepcyjno-ekonomiczny instalacji odnawialnych źródeł energii dla osiedla mieszkalnego. (Conceptual design and economical analysis for the installation of renewable energy sources in a residential area)
 • Projekt koncepcyjno-ekonomiczny instalacji odnawialnych źródeł energii dla jednostki badawczej odłączonej od sieci. (Conceptual design and economical analysis for the installation of renewable energy sources in an off-grid research facility)
 • Modernizacja stanowiska pomiarowo-dydaktycznego wymiennika rura w rurze. (Modernisation of the double pipe heat exchanger laboratory test stand)
 • Budowa stanowiska do symulacji dobowych zmian temperatury (termostat wodny). (Construction of a test stand for the simulation of daily temperature variation)
 • Badanie procesów wymiany ciepła i masy w materiałach budowlanych. (Investigations of heat and mass transfer processes in building materials)
 • Tematy własne. (Own subjects proposed by the students)

mgr inż Michał Kubiś

Prace eksperymentalne (Experimental works):

 • Badanie wpływu zmiany udziałów objętościowych składników struktury na efektywną przewodność cieplną kompozytów wytworzonych na bazie polimerów wzmocnionych włókien węglowym. (Effect of volume fraction of structural constituents on the effective thermal conductivity of polymer-based composites reinforced with carbon fibers).
 • Badanie wpływu modyfikacji struktury kompozytów węglowo-epoksydowych na ich efektywną przewodność cieplną. (Effect of structural modification of carbon/epoxy composites on their effective thermal conductivity).

Proponowane prace obejmują wytworzenie materiału kompozytowego techniką infuzji, przygotowanie próbek oraz wykonanie badań właściwości cieplnych. (Proposed works include manufacturing of composites material with infusion, sample preparation and measurements of thermal properties).

Prace opisowe (Literature studies):

 • Metody modyfikacji przewodności cieplnej materiałów kompozytowych wytworzonych na bazie polimerów wzmocnionych włóknami węglowymi. (Methods for modification of thermal conductivity of composites based on polymers reinforced with carbon fibers)

mgr inż. Michał Wasik

Prace przejściowe (Intermediate projects):

 • Adaptacja kodu obliczeniowego modelu PVT/PV/kolektora płaskiego z technologii Java do C++. (Transcription of the computational model of an PVT/PV/planar solar collector from Java to C++)
 • Implementacja obliczeń równoległych w technologii Java/C++. (Implementation of parallel computations in Java/C++)
 • Testy implementacji modelu wymiany ciepła i masy w ośrodku porowatym – symulacje we Fluencie. (Testing of a model of heat and mass transfer in porous material - simulations in ANSYS FLUENT)