ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Chwieduk Dorota

Dorota Chwieduk

prof. dr hab. inż. - Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku pokój 211 a, e-mail: Dorota.Chwieduk@pw.edu.pl tel. 22 234 52 27

dorota chwieduk

Wice Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej MEiL PW

Kierownik Studiów Podyplomowych „Budownictwo Energooszczędne.Certyfikacja energetyczna,

audyt energetyczny i termomodernizacja budynków” na wydziale MEiL PW

Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, radach programowych, naukowych itp.

 • Członek Komitetu Problemów Energetyki PAN
 • Członek Sekcji Termodynamiki Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN
 • Członek Sekcji Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
 • Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej PTES-ISES
 • Były Prezydent (Past President) Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej-  International Solar Energy Society- Europe
 • Członek Advisory Group on Energy for EC Framework Program - Grupy Doradczej ds. Energii w Programach Ramowych Komisji Europejskiej
 • Członek Światowej Sieci Energetyki Odnawialnej - The World Renewable Energy Network
 • Przewodnicząca Rady Programowej Mazowieckiej Agencji Energetycznej
 • Członek Rady Programowej Parku Technologicznego EuroCentrum Katowice
 • Redaktor Naczelna wydawnictwa naukowo - technicznego „Polska Energetyka Słoneczna”
 • Członek Zespołu Redakcyjnego i Rady Programowej miesięcznika „Czysta Energia”
 • Członek Rady Naukowej wydawnictwa "Structure and Environment" Politechniki Świętokrzyskiej
 • Członek Komitetu Naukowego Wydawnictwa "Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce”
 • Członek PRK OZE - Polskiej Rady Koordynacyjnej Odnawialnych Źródeł Energii.

Tematyka prac badawczo – naukowych

 • Niekonwencjonalne metody pozyskiwania, konwersji i magazynowania energii
 • Heliotechnika, aktywne i pasywne wykorzystanie energii promieniowania słonecznego, technologie słoneczne
 • Wymiana ciepła w budynkach
 • Interaktywna obudowa budynku, rozwiązania hybrydowe
 • Technologie dostarczania energii do budynku wykorzystujące OZE
 • Energetyka słoneczna budynku
 • Charakterystyka energetyczna budynku
 • Termomodernizacja i audyt energetyczny
 • Inteligentne miasta
 • Pompy ciepła, technologie, systemy wieloźródłowe, zintegrowane
 • Poligeneracja – trójgeneracja , skojarzone wytwarzanie ciepła, chłodu i energii elektrycznej
 • Fotowoltaika, systemy zintegrowane, hybrydowe – PV/T (fotowoltaiczne kolektory cieplne)
 • Magazynowanie ciepła, długo i krótkoterminowe
 • Podziemne magazynowanie ciepła
 • Magazynowanie ciepła przy wykorzystaniu ciepła przemiany fazowej - PCM
 • Efektywność energetyczna systemów i urządzeń
 • Analiza pełnego cyklu życia – LCA, energochłonność wbudowana

Dydaktyka

Nr Nazwa przedmiotu
NS540 Pompy Ciepła
NS712 Energetyka Słoneczna Budynku
NS718 Fotowoltaika
NS723 OZE w mikroskali
NS553A Perspektywiczne Technologie Energetyki Budynku
ANS516 RES – Solar Engineering I
ANS517 RES – Solar Engineering II

link do folderu Materiały Dydaktyczne (wymagane logowanie)

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych

 • Badanie charakterystyk cieplnych kolektora słonecznego w warunkach laboratoryjnych – pod symulatorem słonecznym
 • Badanie i analiza funkcjonowania słonecznej instalacji grzewczej  Laboratorium Słonecznego ITC w warunkach polowych
 • Słoneczne systemy grzewcze ciepłej wody użytkowej. Działanie, konfiguracja, wymiarowanie, efektywność energetyczna i ekonomiczna
 • Słoneczne systemy typu kombi. Działanie, konfiguracja, wymiarowanie, efektywność energetyczna i ekonomiczna
 • Słoneczne systemy chłodzenia. Działanie, konfiguracja, wymiarowanie, efektywność energetyczna i ekonomiczna.
 • Modelowanie matematyczne i symulacja numeryczna funkcjonowania słonecznej instalacji grzewczej
 • Wymiarowanie grzewczych instalacji słonecznych dla zadanych warunków użytkowania
 • Analiza dostępności promieniowania słonecznego
 • Kształtowanie obudowy budynku w kontekście dostępności energii promieniowania słonecznego
 • Przegrody przezroczyste obudowy budynku. Analiza zjawisk optycznych i cieplnych. Wymiarowanie przegród
 • Rola i funkcja przeszkleń w bilansie cieplnym budynku
 • Wymiana ciepła przez przegrody nieprzezroczyste budynku. Analiza, modelowanie, symulacja wymiana ciepła, dobór materiałów i wymiarowanie przegród
 • Pojemność cieplna budynku. Analiza, modelowanie, symulacja. 
 • Modelowanie matematyczne i symulacja numeryczna funkcjonowania pomp ciepła
 • Współpraca instalacji słonecznej z pompa ciepła. Modelowanie matematyczne i symulacja funkcjonowania
 • Efektywność energetyczna i ekonomiczna systemów słonecznych z pompą ciepła
 • Skojarzone wykorzystania ciepła gruntu i ciepła pozyskiwanego z energii promieniowania słonecznego. Analiza, modelowanie matematyczne
 • Analiza, modelowanie i symulacja zjawisk zachodzących w gruncie w czasie odbioru ciepła z gruntu za pośrednictwem wymienników ciepła skojarzonych z pompą ciepła
 • Magazynowanie ciepła w gruncie. Metody, modelowanie, symulacja
 • Biwalentne – hybrydowe systemy ogrzewania i chłodzenia, metody skojarzenia/integracji, funkcjonowanie, wydajność
 • Bilans cieplny budynku z uwzględnieniem energii promieniowania słonecznego
 • Zaspokojenie potrzeb grzewczych budynków przy wykorzystaniu różnych systemów i paliw pierwotnych
 • Etykietowanie energetyczne budynków
 • Charakterystyka energetyczna budynków
 • Audyt energetyczny budynków
 • Innowacyjne metody ograniczenia energochłonności budynków,  analiza, modelowanie, symulacje działania
 • Metoda LCA (oszacowanie Pełnego Cyklu Życia), energochłonność wbudowana, analiza, modelowanie, symulacja

Możliwe zmiany, modyfikacje, jak i propozycje własnych tematów

Ważniejsze publikacje

Lp. Publikacja
1. Chwieduk D. (2018) Impact of solar energy on the energy balance of attic rooms in high latitude countries. Applied Thermal Engineering 36 (2018) 548-559, DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2018.03.011
2. Bigorajski J., Chwieduk D. (2018) Analysis of a micro photovoltaic/thermal - PV/T system operation in moderate climate. Renewable Energy 3 (2018) 1-10, DOI: 10.1016/j.renene.2018.01.116
3. Chwieduk D. (2017) Towards modern options of energy conservation in buildings. Renewable Energy 101 (2017) 1194-1202, DOI10.1016/j.renene.2016.09.061
4. Chwieduk D. (2016) Some aspects of energy efficient building envelope in high latitude countries, Solar Energy 133 (2016) 194-206.
5. Chwieduk D. (2016) Active solar space heating, Advances in Solar Heating and Cooling / Wang Ruzhu, Ge Tianshu ( red. ), Woodhead Publishing, ISBN 9780081003015, 151-202, DOI: 10.1016/B978-0-08-100301-5.00008-4
6. Chwieduk D., Chwieduk M. (2016) Idea wykorzystania gruntu jako źródła ciepła i sezonowego magazynu, Instal 12 nr 379 (2016) 17-22.
7. Chwieduk D., Bigorajski J., Chwieduk M. (2016) Porównanie modeli stratyfikacji ciepła w zasobnikach ciepła słonecznych instalacji grzewczych, Instal 371, nr 3 (2016) 31-35.
8. Chwieduk D., Bigorajski J., Chwieduk M. (2015) Modelowanie stratyfikacji ciepła w zasobnikach ciepła słonecznych instalacji grzewczych, Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce VII, nr 3 (2015) 17-22.
9. Chwieduk Dorota: Wybrane przykłady zastosowania materiałów PCM w budownictwie, w: Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, JCEEA, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, vol. XXXII, nr 62 (2/15), 2015, ss. 29-38, DOI:10.7862/rb.2015.33
10. Chwieduk D. (2014) Some Aspects of Energy Efficient Building Envelope in High Latitude Countries, Energy Procedia, Volume 57, 2014, pp. 1898-1907.
11. Chwieduk D. (2014) Solar Energy in Buildings: Thermal Balance for Efficient Heating and Cooling. Elsevier, 2014, ISBN: 9780124105140.
12. Chwieduk D. (2013) Dynamics of external wall structures with a PCM (phase change materials) in high latitude countries. Energy 59 (2013) pp. 301-313.
13. Chwieduk D. (2012) Solar Assisted Heat Pumps in Comprehensive Renewable Energy. Volume 3. Solar Thermal Systems: Components and Application, pp. 495- 528, Elsevier
14. Chwieduk D. (2012) Wytyczne Tworzenia koncepcji energetycznej budynku. Budownictwo. Czasopismo Techniczne. 2-B/2012. Zeszyt 3 rok 109. pp. 45 – 54. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
15. Chwieduk D. (2011) Wybrane problemy energetyki słonecznej. Elektroenergetyka. 2011, nr 3(9), pp. 57 – 64
16. Chwieduk D. (2011) Energetyka Słoneczna Cieplna Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Wentylacja. 2011, Nr 10, Tom 42/2011; pp. 401 – 405
17. Chwieduk D. (2011) Energetyka Słoneczna Budynku. Arkady, Warszawa
18. Chwieduk D. (2010) Wybrane zagadnienia modelowania matematycznego transportu ciepła przez przegrody nieprzezroczyste. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. 2010. 271.z. 57, nr 4/2010. pp. 61 – 70
19. Chwieduk D. (2010) Solar Energy Use for Thermal Application in Poland. Polish Journal of Environmental Studies,Vol.19, No.3, pp. 473-478
20. Chwieduk M., Chwieduk D. Chłodzenie słoneczne. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 252. Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 57, nr 4/2010. pp. 61 – 70 (580).
21. Chwieduk D. (2009) Key issues for solar thermal systems. Renewable Energy, pp. 57 -59. Sovereign Publication Limited. London, UK
22. Chwieduk D. (2009) Recommendation on modeling of solar energy incident on a building envelope. Renewable Energy. 34,  pp.736 - 741. Elsevier
23. Chwieduk D. (2008) Some aspects of modeling the energy balance of a room in regard to the impact of solar energy. Solar Energy 82, pp. 870–884
24. Chwieduk D. (2003) Towards Sustainable - Energy Buildings, Applied Energy 76, pp. 211-217.
 

Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne w okresie ostatnich 5 lat

 • Kierownik projektu krajowego NCBR "Badania oraz przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania energii i ciepła w kotłowni zasilanej zmikronizowaną biomasą", realizowanego w ramach programu BIOSTRATEG (koordynator: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego), ITC MEiL PW, realizacja w latach 2015 – 2019
 • Projekt międzynarodowy Unii Europejskiej COST Action TU1205: Building Integrated Solar Systems (BIST); realizacja: 2013 – 2017;  ITC PW – wykonawca;  D. Chwieduk - członek międzynarodowego Komitetu Sterującego projektem i wykonawca. 
 • Projekt krajowy: Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski 2050, realizacja: 2009 -2011; Narodowy Program Foresight, koordynator Główny Instytut Górnictwa, D. Chwieduk - Kierownik Panelu Energetyka Odnawialna.
 • Projekt międzynarodowy: Profesjonalna współpraca partnerska pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Islandii w dziedzinie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (OŹE); kształcenie na poziomie magisterskim, szkolenie zawodowe oraz badania naukowe nad energią odnawialną. Nr Projektu: PL0460; realizacja: 2009 – 2011 ITC PW. Wykonawca.
 • Projekt międzynarodowy Unii Europejskiej COST Action TU0802: Next generation cost effective phase change materials for increased energy efficiency in renewable energy systems in buildings (NeCoE-PCM); realizacja: 2009 – 2013 ;  ITC PW – wykonawca;  D. Chwieduk - członek międzynarodowego Komitetu Sterującego projektem.
 • Projekt badawczy krajowy: Badania akumulacji ciepła z wykorzystaniem materiałów ulegających przemianie fazowej w zastosowaniu do budownictwa energooszczędnego realizacja: 2009 – 2012; projekt MNiSW – obecnie NCN, ITC PW – wykonawca; D. Chwieduk – Kierownik projektu.
 • Projekt badawczy krajowy: Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju. Realizacja 2011– 2014; Projekt POIG.01.01.02-10-106/09-01   Koordynator Politechnika Łódzka, wykonawca Politechnika Warszawska IL + MEIL, MEiL: temat badawczy 3: Niekonwencjonalne metody konwersji i magazynowania energii oraz rozwiązania materiałowo – instalacyjne energetyki odnawialnej zwiększające efekt energooszczędności i samowystarczalności energetycznej budynków. D. Chwieduk – Kierownik projektu w ITC MeiL PW

Ważniejsze ekspertyzy, patenty, itp. w okresie ostatnich 5 lat

 • Współautor ekspertyzy "Inteligentne i energooszczędne budownictwo. Wizja rozwoju do 2030 roku", opracowanej przez ekspertów panelu KIS 8 – Krajowe Inteligentne Specjalizacje, Grupa Robocza GR 8 ds. inteligentnego i energooszczędnego budownictwa, 2018 r.
 • Współautor ekspertyzy Komitetu Problemów Energetyki PAN pt. Polska energetyka w horyzoncie 2050. Współautorzy:  Badyda K., Chmielewski A., Chmielniak T., Lewandowski J., Majchrzak H., Zaporowski B. (Red.). Chmielniak T., 2018 r. Autor rozdziału Energetyka Odnawialna.
 • Ekspertyza na temat: Wykorzystania Energii Odnawialnej w ramach Narodowego Programu Foresight 2020 w Panelu Tematycznym Źródła i wykorzystywanie zasobów energetycznych, realizacja 2007 – 2008, koordynator: Instytut Chemicznej Obróbki Węgla, Zabrze
 • Zlecenie: Konwersja Energii i Źródła Odnawialne – Centrum Badawcze w Jabłonnej. Zadanie II.1.1 Opracowanie kompleksowej koncepcji Centrum i szczegółowych założeń do jego budowy. realizacja: 2007 –2008, D. Chwieduk - wykonawca prac w ramach  sieci Eko-Energia koordynator  Wydział IV  NT PAN.
 • Ekspertyza: Przygotowanie mechanizmu wsparcia dla wytwarzania ciepła i chłodu z odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania kolektorów słonecznych. realizacja: 2009 r. D. Chwieduk - główny wykonawca ekspertyzy wykonywanej na zlecenie Krajowej Agencji Poszanowania Energii dla Ministerstwa Gospodarki.

Działalność organizacyjna

 • Kierowanie Studium Podyplomowym w ITC PW
 • Organizacja cyklicznych seminariów  ITC PW
 • Prace organizacyjne w ITC w ramach współzarządzania ITC PW
 • Działalność merytoryczna i organizacyjna w Międzynarodowym Towarzystwie Energetyki Słonecznej – International Solar Energy Society
 • Działalność merytoryczna i organizacyjna w Polskim Towarzystwie Energetyki Słonecznej – ISES
 • Działalność merytoryczna i organizacyjna w Międzynarodowej Sieci Energii Odnawialnych – WREN – World Renewable Energy Network
 • Zainicjowanie budowy Laboratorium Słonecznego w ITC współfinansowanego przez firmę Viessmann i współpraca przy budowie instalacji słonecznej ciepłej wody użytkowej w ITC
 • Współpraca z firmą Wolf użyczenie kolektora słonecznego do badań dla studentów wydziału MEiL

Nagrody i inne wyróżnienia

 • Nagroda (członek zespołu projektowego) w postaci wyróżnienia (6 miejsce) w Międzynarodowym Konkursie Architektonicznym "25 VIVIENDAS BIOCLIMATICAS" na dom bioklimatyczny na Wyspach Kanaryjskich, 1996, przeszło 400 zgłoszonych prac.
 • Nagroda tytuł roku „Promotor Energetyki Odnawialnej” 2006 nadana przez kapitułę redakcji miesięcznika „Czysta Energia”.
 • Nagroda Ministra Budownictwa nadana w 2007 r. za rozdział w książce „Budownictwo Ogólne. Tom 2. Fizyka Budowli”. Rozdział 13. pp.1065 – 1151 Budownictwo niskoenergetyczne. Energie Odnawialne. Klemm P. (red.), ARKADY, 2006
 • Nagroda „Pionier energetyki odnawialnej” – Pioneer of Renewable Energy nadana przez Światową Sieć Energetyki Odnawialnej WREN – World Renewable Energy Network, 2008 r.
 • Nagroda Ministra Infrastruktury za pracę habilitacyjną „Modelowanie i analiza pozyskiwania oraz konwersji termicznej energii promieniowania słonecznego w budynku”, 2009 r.
 • Medal za zasługi dla Wydziału Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 2010 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej 1 stopnia za osiągnięcia naukowe w 2011 r.

Plan zajęć - semestr zimowy

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
815 - 900          
915 - 1000          
1015 - 1100   Seminarium
Instytutowe
Zajęcia    
1115 - 1200        
1215 - 1300   Konsultacje Zajęcia    
1315 - 1400      
1415 - 1500          
1515 - 1600          
1615 - 1700 Fotowoltaika T105/T311        
1715 - 1800   Zajęcia    
1815 - 1900        
1915 - 2000          

Plan zajęć semestr letni

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
815 - 900          
915 - 1000          
1015 - 1100   Seminarium
Instytutowe
  Pompy ciepła
T 52
 
1115 - 1200        
1215 - 1300   Energetyka słoneczna budynku
T 52
Konsultacje Solar Engineering 1
T 310
 
1315 - 1400    
1415 - 1500   konsultacje Energetyka słoneczna
T 207
   
1515 - 1600        
1615 - 1700        
1715 - 1800