ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Rajewski Adam

Adam Rajewski

mgr inż. - Zakład Termodynamiki pokój 110 e-mail: Adam.Rajewski@itc.pw.edu.pl tel 22 234 52 89

Konsultacje: wtorek 16.15-17.00. Możliwe uzgodnienie terminów indywidualnych.

 

 

poniedziałek wtorek środa  czwartek piątek sobota niedziela
14-17 Ren. En. Sources
T310

16:45-17:30 konsultacje
T110
          10-12 ŹiPE
T310

Funkcje w ITC, na PW i ważniejsze poza:

 • Asystent w Zakładzie Termodynamiki

 

 Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo – technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, rada programowych, naukowych itp.

 • Section Editor – Journal of Power Technologies – Biuletyn Instytutu Techniki Cieplnej

 

Tematyka prac badawczo – naukowych:

 • Zapewnianie rezerwy mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym
 • Projektowanie i eksploatacja nowoczesnych elektrowni i elektrociepłowni na paliwa gazowe
 • Realizacja projektów budowy jądrowych bloków energetycznych

 

Dydaktyka:

 • Termodynamika – NW116
 • Źródła i Przetwarzanie Energii
 • Energy Sources & Conversion

 

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych:

 • Analiza możliwości zastosowania zamkniętego cyklu paliwowego w polskich elektrowniach jądrowych.
 • Analiza pasywnych systemów bezpieczeństwa w wybranych projektach bloków jądrowych.
 • Opracowanie danych do wniosku o wydanie świadectw pochodzenia z wysokosprawnej kogeneracji dla wybranej instalacji.
 • Perspektywy komercyjnego zastosowania modułowych bloków jądrowych małej mocy.
 • Porównanie cech różnych technologii elektrowni gazowych w zależności od profilu obciążenia (podstawowy, szczytowy, podszczytowy).
 • Prognozowanie pracy polskiej energetyki wiatrowej na podstawie danych statystycznych z innych krajów europejskich.
 • Technologie umożliwiające rezerwowanie mocy w systemie elektroenergetycznym dla potrzeb realizacji regulacji trójnej i wtórnej.
 • Uwarunkowania techniczne i perspektywy zastosowania reaktorów prędkich powielających.
 • Możliwości rozwiązania problemu niskiej emisji na przykładzie miasta Krakowa.

 

Ważniejsze publikacje:

Rozdziały w monografiach

 1. A. J. Rajewski. Reaktory wodne wrzące. [w:] K. Jeleń, Z. Rau [red.], Energetyka jądrowa w Polsce. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 255-299.

Publikacje w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych

 1. A. Rajewski. Plains End Power Station - gas reciprocating engines in a grid-stability power plant. Silniki spalinowe 2/2010, s. 12-17.
 2. S. Suchcicki, K. Badyda, A. Rajewski. Cooperation between a gas turbine and a reciprocating engine - analysis of a selected case. Materiały VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Silniki Gazowe, 2010.
 3. A. Rajewski. Techno-economic analysis of different methods for NOx abatement in power systems based on reciprocating engines. Materiały X Konferencji Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa 2011.

Inne publikacje

 1. R. Domański, A. Dominiak, A. Rajewski. Analiza możliwości i kryteriów udziału polskiego przemysłu w rozwoju energetyki jądrowej. Poster, 2nd International Nuclear Energy Congress, Warszawa 2012.
 2. Poznaj atom – oczami młodego inżyniera. Prowadzony na bieżąco blog o energetyce jądrowej [http://adamrajewski.natemat.pl, wcześniej w ramach kampanii Poznaj Atom prowadzonej na zlecenie Ministerstwa Gospodarki http://www.poznajatom.blogspot.com]

 

Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne:

 • Analiza możliwości i kryteriów udziału polskiego przemysłu w rozwoju energetyki jądrowej – zadanie badawcze nr 5 w ramach strategicznego projektu badawczego Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, czas realizacji 2011-2013. Pełniona funkcja : asystent kierownika zadania badawczego

 

 • PL0460 Profesjonalne partnerstwo między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Islandii w dziedzinie wykorzystania źródeł energii odnawialnej: szkolnictwo wyższe, szkolenia praktyczne oraz badania w dziedzinie energii odnawialnej. Projekt finansowany przez EEA Grants, czas realizacji 2009-2011.

 

Ważniejsze ekspertyzy wykonane w ciągu ostatnich 5 lat:

 • K. Badyda, J. Lewandowski, A. Rajewski, W Szwarc. Analiza pomiaru zużycia ciepła w istniejącym zakładzie produkcyjnym, dla celów uzyskania świadectw pochodzenia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Ekspertyza Instytutu Techniki Cieplnej na zlecenie podmiotu prywatnego, 2012.
 • K. Badyda, A. Rajewski. Analiza przepisów prawnych dotyczących pozyskania świadectw pochodzenia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Ekspertyza  Uczelnianego Centrum Badawczego Energetyki i Ochrony Środowiska na zlecenie podmiotu prywatnego, 2010

 

Działalność organizacyjna: 

 • Opracowanie (wraz z prof. R. Domańskim, ZT ITC PW oraz dr. inż. N. Uzunowem, ZMiUE ITC PW) samooceny Politechniki Warszawskiej w zakresie możliwości prowadzenia studiów i prac badawczych w zakresie energetyki jądrowej na zlecenie Ministerstwa Gospodarki w latach 2010-2011.
 • Uczestnictwo w komitetach organizacyjnych konferencji:
  • 1st Polish-Icelandic Conference on Renewable Energy, Politechnika Warszawska, 2010
  • 1st International Nuclear Energy Congress, Warszawa 2011
  • 2nd International Nuclear Energy Congress, Warszawa 2012
 • Współpraca z Kołem Naukowym Energetyków PW przy organizacji konferencji naukowo-technicznych oraz wyjazdów studyjnych.

 

Nagrody i inne wyróżnienia:

 • Wyróżnienie w konkursie Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego na najlepsze prace magisterskie w obszarze atomistyki, czerwiec 2009 r.