ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Jędrzejuk Hanna

Hanna Jędrzejuk

jedrzejuk (1)

dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk - kierownik Zakładu Chłodnictwa i Energetyki Budynku
(profil PW)

Kontakt
   e-mail:   Hanna.Jedrzejuk@pw.edu.pl
   pokój 211b
   tel. wew.

      

   

 

Konsultacje w semestrze letnim 2023/2024
    poniedziałki: 16:15 - 17:00 (pok. 211b)

Rozkład zajęć: na dole strony
Timetable: at the bottom of the page 

Aktualizacja: 1 marca 2024 r.

  

Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo – technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, radach programowych, naukowych itp.

 • Redaktor tematyczny (eng. topic editor) w Energies (ISSN 1996-1073)
 • Członek Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej PTES-ISES
 • Członek Zespołu Redakcyjnego wydawnictwa naukowo - technicznego „Polska Energetyka Słoneczna”
 • Członek Komitetu Naukowego Wydawnictwa "Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce”
 • Członek International Building Performance Simulation Association
 • Członek International Association of Building Physics
 • Członek Komitetu Naukowego XV Polskiej Konferencji Naukowo - Technicznej Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, Łódź - Słok 20-22 czerwca 2017 r.
 • Członek Komitetu Naukowego VII Konferencji "Rozwój zrównoważony, Architektura - Budownictwo - Inżynieria i Ochrona Środowiska Innowacyjne technologie energoefetywne - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, Solina 2018, Polańczyk 19 -23 czerwca 2018 r.
 • Member of the SCIENTIFIC COMMITTEE: XIII INTERNATIONAL RESEARCH-TECHNICAL CONFERENCE ENERGODOM 2018
  On the Problems of Designing, Construction and Use of Low Energy Housing
  CRACOW - Cracow University of Technology, 11-13 September 2018  
 • Członek Komitetu Naukowego XIII Konferencji PBEC, Warszawa 28 listopada - 1 grudnia 2017 r.

Tematyka prac badawczo – naukowych

 • Fizyka budowli
 • Instalacje budowlane (instalacja: ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, gazowe, kanalizacyjne) 
 • Budynki; o wysokiej izolacyjności termicznej,  nZEB ("prawie zero energetyczne")
 • Modelowanie i symulacja procesów w budynkach (wymiana masy i ciepła)
 • Systemy wewnętrzne w budynkach: wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej
  (również z wykorzystaniem OZE)
 • Efektywność energetyczna systemów i urządzeń HVAC
 • Termomodernizacja i audyt energetyczny budynków
 • Charakterystyka energetyczna budynku
 • Analiza pełnego cyklu życia – LCA, energochłonność skumulowana
 • Optymalizacja wielokryterialna rozwiązań systemów wewnętrznych w budynkach, budynków oraz osiedli mieszkaniowych

Dydaktyka

 • Engineering Physics (1130-00000-ISA-1005), studia I stopnia, ang., I semestr - zimowy)
 • Budownictwo (1130-ENCKL-ISP-6002), studia I stopnia, VI semestr - letni)
 • Wentylacja i ogrzewnictwo (1130-ENCKL-ISP-50340, studia I stopnia, V semestr - zimowy)
 • Charakterystyka energetyczna budynku i audyt (1130-ENCKL-MSP-2003), studia II stopnia, II semestr - zimowy)

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych, projektów obliczeniowych

 • Analiza wybranych rozwiązań konstrukcyjnych w budynkach pod względem ochrony cieplnej
 • Modelowanie numeryczne wybranych procesów energetycznych zachodzących w budynkach
 • Symulacja wybranych procesów energetycznych zachodzących w budynkach
 • Symulacja wybranych procesów cieplnych zachodzących w komponentach budowlanych
 • Symulacja wybranych procesów cieplno-wilgotnościowych zachodzących w komponentach budowlanych.
 • Projektowanie instalacji grzewczych w budynkach (również „Projekty obliczeniowe”)
 • Racjonalizacja zużycia energii w budynkach
 • Termomodernizacja istniejącego budynku
 • Ocena energetyczna wybranego budynku
 • Ewaluacja wskaźników oceny energetycznej budynków
 • Optymalizacja wielokryterialna budynków, komponentów budowlanych, instalacji wewnętrznych itp.
 • ... mile widziane zmiany, modyfikacje, jak również własne propozycje :-)

Ważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

 • Jędrzejuk Hanna, Orzełowska F. (2023): Analysis of the Operation of Smoke Exhaust Ventilation in the Metro’s Technological Corridor Based on Numerical Simulation of Selected Locations of Fire, Energies, 2023, vol. 16, nr 2, Numer artykułu: 849. DOI:10.3390/en16020849
 • Jędrzejuk H., Chwieduk D. (2021): Possibilities of Upgrading Warsaw Existing Residential Area to Status of Positive Energy Districts, Energies, 2021, vol. 14, nr 18, Numer artykułu: 5984. DOI:10.3390/en14185984
 • Jędrzejuk H. (2021): Analiza charakterystyki energetycznej wielkopowierzchniowych budynków handlowych, Rynek Energii, 2021, vol. 152, nr 1, s.8-15
 • Jędrzejuk H. (2018): The influence of building zones with different dynamic properties on the building energy performance, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 415, conference 1, http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/415/1/012045
 • Jędrzejuk H. (2018): Magazynowanie ciepła w elementach budynku i systemu ogrzewania, w: Energetyka odnawialna w budownictwie. Magazynowanie energii / Chwieduk Dorota, Jaworski Maciej ( red. ), 2018, Wydawnictwo Naukowe PWN , ISBN 9788301200466, ss. 276-304
 • Jędrzejuk H. (2018): On the possibilities of solar energy usage for heating single-family houses in Poland, w: SOLINA 2018 - VII Conference SOLINA Sustainable Development: Architecture - Building Construction - Environmental Engineering and Protection Innovative Energy-Efficient Technologies - Utilization of Renewable Energy Sources / Lichołai L. [i in.] ( red. ), E3S Web of Conferences, vol. 49, 2018, EDP Sciences, ss. 49.1-11,  DOI:10.1051/e3sconf/20184900049
 • Jędrzejuk H., Dojnikowska J. (2018): On some aspects of modernisation of a wooden house with special cultural value, w: SOLINA 2018 - VII Conference SOLINA Sustainable Development: Architecture - Building Construction - Environmental Engineering and Protection Innovative Energy-Efficient Technologies - Utilization of Renewable Energy Sources / Lichołai L. [i in.] ( red. ), E3S Web of Conferences, vol. 49, 2018, EDP Sciences, ss. 50.1-10,  DOI:10.1051/e3sconf/20184900050
 • Jędrzejuk, H. I. (2018). Selection of Design Methods in the Modernization Process of Buildings to the nZEB Standard. in E. Rynska, U. Kozminska, K. Zinowiec-Cieplik, J. Rucinska, & B. Szybinska-Matusiak (Eds.), Design Solutions for nZEB Retrofit Buildings (pp. 24-68). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-4105-9.ch002, https://www.igi-global.com/book/design-solutions-nzeb-retrofit-buildings/182742
 • Jędrzejuk, H. I. (2018). Selection of Renewable Energy Sources for Buildings. In E. Rynska, U. Kozminska, K. Zinowiec-Cieplik, J. Rucinska, & B. Szybinska-Matusiak (Eds.), Design Solutions for nZEB Retrofit Buildings (pp. 69-97). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-4105-9.ch003, https://www.igi-global.com/book/design-solutions-nzeb-retrofit-buildings/182742
 • Jędrzejuk H., Rucińska J. (2017): Analiza symulacyjna ryzyka wykraplania się wody na ścianach kanałów wentylacyjnych odprowadzających powietrze z pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, vol. 48, nr 12, 2017, ss. 511-516,  DOI:10.15199/9.2017.12.4
 • Jędrzejuk H., Jaworski M., Chwieduk M. (2017): Methods for improving energy performance of single-family buildings in Poland’s climatic conditions, 10th International Conference „Environmental Engineering“, 27–28 April 2017 Vilnius, Lithuania DOI:10.3846/enviro.2017.261
 • Jaworski M., Jędrzejuk H., Laskowski R. (2017): Experimental study of heat storage unit made of PCM-gypsum composite integrated with the ventilation system of the building, 10th International Conference „Environmental Engineering“, 27–28 April 2017 Vilnius, Lithuania DOI:10.3846/enviro.2017.259
 • Chwieduk M., Rusowicz A., Jędrzejuk H. (2017): Soil profile and ground properties influence on vertical ground heat exchanger efficiency, 10th International Conference „Environmental Engineering“, 27–28 April 2017 Vilnius, Lithuania DOI:10.3846/enviro.2017.253
 • Jędrzejuk H., Szmidt Mateusz: Porównanie metod stosowanych do określania długości okresu ogrzewczego, w: Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, JCEEA, vol. XXXIII, nr 63 (nr 3/2016), 2016, ss. 131-138, http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/631
 • Jędrzejuk H., Rucińska J. (2015): Verifying a Need of Artificial Cooling - A Simplified Method Dedicated to Single-family Houses in Poland, w: Energy Procedia, Elsevier, vol. 78, 2015, ss. 1093-1098,  DOI:10.1016/j.egypro.2015.11.061
 • Jędrzejuk H., Dybiński O. (2015): The Influence of a Heating System Control Program and Thermal Mass of External Walls on the Internal Comfort in the Polish Climate, w: Energy Procedia, Elsevier, vol. 78, 2015, ss. 1087-1092,  DOI:10.1016/j.egypro.2015.11.058
 • Jędrzejuk H., Rusowicz A. (2015): Wymagania zapotrzebowania energii przez systemy wentylacyjne w budynkach mieszkalnych. Przegląd prawa polskiego i norm, w: Chłodnictwo, Wydawnictwo SIGMA - N O T Sp. z o.o., vol. 50, nr 6, 2015, ss. 22-26,  DOI:10.15199/8.2015.6.3
 • Chwieduk B., Jędrzejuk H. (2015): Analiza energetyczna i ekonomiczna instalacji fotowoltaicznej w wybranym budynku jednorodzinnym, RYNEK ENERGII 6(121)/2015
 • Jędrzejuk H., Rusowicz A., Chwieduk D., Grzebielec A., Jaworski M. (2015): The energy requirements by the ventilation system in housing: A review of the Polish legislation and standards, Proceedings of EURO ELECS 2015 . Guimarães . Portugal, II Międzynarodowa Konferencja Euro-ELECS 2015 Latin-American and European Conference on Sustainable Buildings and Communities. Guimarães, Portugal, 21 – 23 July 2015

Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne

 • Nr 3989/B/T02/2008/35: Wielokryterialna optymalizacja budynków mieszkalnych z uwzględnieniem kryteriów: ekonomicznych, ochrony środowiska oraz komfortu w okresie całego roku, grant realizowany w latach 2008-2011, (kierownik projektu)
 • Nr N N506 205940: Optymalizacja fasad podwójnych pod kątem oszczędności energii i jakości środowiska wewnętrznego, grant realizowany w latach 2011-2013, (udział w realizacji)
 • Nr POIG.01.03.01–14-088/12: WYKORZYSTANIE SIECI NEURONOWYCH DO STEROWANIA PROCESÓW CIEPLNYCH W BUDYNKACH,
  projekt realizowany od 10-06-2013 do 30-06-2015, (udział w realizacji)

Działalność organizacyjna

 • Kierownik specjalności Chłodnictwo i Klimatyzacja
 • Kierownik Zakładu Chłodnictwa i Energetyki Budynku (od 1.09.2013)
 • Kierownik Zakładu Aparatury Procesowej i Chłodnictwa (do 31.08.2013)
 • Członek Rady Wydziału MEiL
 • Członek Rady Dyscypliny Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 • Członek Komisji Finansowej ITC
 • Członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich (kadencja: 2012-2016)
 • Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich (kadencja: 2016-2020)

Plan zajęć (r.a. 2023/2024, semestr zimowy)
Timetable (academic year 2023/2024, winter semester)

  Poniedziałek
 Monday
Wtorek
 Tuesday
Środa
 Wednesday
Czwartek
 Thursday
Piątek
 Friday
 
8:15 - 9:00           8:15 - 9:00
9:15 - 10:00         9:15 - 10:00
10:15 - 11:00   Seminarium ITC   Spotkania
Zespołu
Analityków
ds.
Komercjalizacji
CI PW
  10:15 - 11:00
11:15 - 12:00   Kolegium ITC     11:15 - 12:00
12:15 - 13:00 Budownictwo
(sala TC-B1)
    12:15 - 13:00
13:15 - 14:00 Zebranie służbowe     13:15 - 14:00
14:15 - 15:00       14:15 - 15:00
15:15 - 16:00           15:15 - 16:00
16:15 - 17:00           16:15 - 17:00
17:15 - 18:00   od 17:00 do 20:00 (21:00?)
Rada Wydziału MEiL
lub RND IŚGiE PW
      17:15 - 18:00
18:15 - 19:00         18:15 - 19:00
19:15 - 20:00         19:15 - 20:00