ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Grzebielec Andrzej

Andrzej Grzebielec

dr inż. - Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku pokój 212b, e-mail: Andrzej.Grzebielec@pw.edu.pl tel. 234 52 32

Andrzej Grzebielec
Adiunkt w Zakładzie Chłodnictwa i Energetyki Budynku.
 

Tematyka prac badawczo-naukowych

 • Urządzenia termoakustyczne
 • Absorpcyjne urządzenia chłodnicze
 • Adsorpcyjne urządzenia chłodnicze
 • Trójgeneracja
 • Pompy ciepła
 • Wymiana ciepła w gruntowych wymiennikach ciepła
 • Instalacje kriogeniczne (produkcja tlenu i azotu, skraplanie gazu ziemnego LNG, kriogeniczne metody CCS)

Ważniejsze ekspertyzy, patenty, itp. w okresie ostatnich 5 lat

 • 2020 - Badanie i ocena funkcjonowania systemu wentylacji miejscowej z odzyskiem ciepła Respireco (kierownik: mgr inż. Adam Szelągowski, wykonawca: dr inż. Andrzej Grzebielec) (dla Stropex sp. j.)
 • 2019 - Badanie urządzenia wentylacyjnego Respireco zgodnie z normą PN-EN 13141-8:2014-09 (dla Stropex sp. j.)
 • 2019 - Weryfikacji poprawności przeprowadzanych obliczeń wydajności agregatów wody lodowej chłodzonych powietrzem wykorzystywanych w oparciu o parametry powietrza oraz wody wylotowej przez aplikację webową firmy Systemy SCA sp. z o.o.
 • 2018 - Opracowanie dokumentacji dotyczącej oceny całego układu zasilającego lokale mieszkalne w centralne ogrzewanie oraz przygotowanie ciepłej wodyw budynku mieszkalnym przy ul. Radiowej 27 w Warszawie w celu naprawy bądź remontu oraz optymalizacji wydajności i sprawności układu. Dla Miasto Stołeczne Warszawa-Dzielnica Bemowo.
 • 2018 - Analiza wariantowa zabudowy układu produkującego chłód bezpośrednio z wykorzystaniem ciepła niskotemperaturowego. Dla PKN Orlen S.A.
 • 2017 - Analiza dostępnych na rynku technologii do produkcji chłodu bezpośrednio z dostępnego ciepła wraz z określeniem podstawowych parametrów urządzenia (moc, czynnik roboczy, sprawność procesu, żywotność, itp.), zasady działania oraz zdefiniowaniem ryzyk technicznych i środowiskowych związanych z wdrożeniem zaproponowanej instalacji. Dla PKN Orlen S.A.
 • 2017 - Raport z audytu energetycznego przedsiębiorstwa ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. (jako jeden z audytorów);
 • 2017 - Raport z audytu energetycznego przedsiębiorstwa ORLEN Laboratorium S.A. (jako jeden z audytorów);
 • 2017 - Raport z audytu energetycznego przedsiębiorstwa ORLEN Ochrona Sp. z o.o. (jako jeden z audytorów);
 • 2017 - Raport z audytu energetycznego przedsiębiorstwa TZF Polfa S.A. (jako jeden z audytorów);
 • 2017 - Opinia o projekcie dotyczącym Wykonania koncepcji projektowej oraz wielobranżowego projektu wykonawczego (w branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej, elektrycznej, konstrukcyjnej, ochrony przeciwpożarowej), dla potrzeb posadowienia maszyny powlekającej w budynku H, poz. +35,00 wraz z obszarami przyległymi i urządzeniami towarzyszącymi, w tym dla obszaru pola odkładczego w budynku G, poz. +35,00, obszaru przyszłej lokalizacji pomostu technicznego nad dachem budynku R oraz obszaru kuchni past ("klejkuchni") w budynku H, poz. +35,00.
 • 2016 - Analiza zmian w instalacjach chłodniczych Zakładu Produkcyjnego w Płocku związanych z zastosowaniem innych czynników chłodniczych polegająca na ocenie: wielkości napełnienia, strumieni przepływających czynników chłodniczych, ewentualnych zmian konstrukcyjnych (pojemność zbiorników czynnika chłodniczego, średnic rurociągów, sprężarek, automatyki). Dla PKN Orlen S.A.
 • 2016 - Wytypowanie zamienników dla istniejących czynników chłodniczych w instalacji Zakładu Produkcyjnego w Płocku pod kątem uwarunkowań technicznych instalacji chłodniczych Zakładu Produkcyjnego w Płocku uwzględniających utrzymanie parametrów pracy układów tj. temperatur wrzenia, skraplania, wydajności chłodniczej, objętościowej wydajności chłodniczej, sprężu itd. Dla PKN Orlen S.A.
 • 2016 - Analiza wszelkich obowiązujących aktów prawnych i w miarę możliwości przyszłych proponowanych rozwiązań prawnych dotyczących stosowanych czynników chłodniczych. Dla PKN Orlen S.A.
 • 2016 - Analiza czynników niskowrzących możliwych do zastosowania w systemie siłowni cieplnej z turbiną cieczową i hydrauliczno-gazowym generatorem przepływu czynnika roboczego wykorzystującym ciepło odpadowe. Dla Zakład Mechaniczny Mestil Sp. z o.o.
 • 2016 - Analiza szczegółowa poprawy efektywności energetycznej stacji ciepłowniczej. Dla PKN Orlen S.A.
 • 2015 - Analiza ogólna poprawy efektywności energetycznej stacji ciepłowniczych. Dla PKN Orlen S. A.
 • 2015 - Analiza miejsca zabudowania zaworów regulacyjnych na podgrzewaczach parowych powietrza (PPP II) na wszystkich kotłach pod kątem poprawy efektywności energetycznej. Dla PKN Orlen.
 • 2015 - Audyt Energetyczny zakładu produkcyjnego firmy Corning Cable Systems Polska Sp. z o.o.
 • 2015 - Audyt Energetyczny budynków Ministerstwa Gospodarki
 • 2015 - Opracowanie założeń projektowych instalacji zawierającej odzysk ciepła, oczyszczanie powietrza oraz produkcję chłodu dla całego zakładu produkcyjnego
 • 2015 - Optymalizacja współpracy procesów odzysku ciepła z procesami produkcji chłodu z ciepła odpadowego
 • 2015 - Opracowanie i wykonanie testowego stanowiska do produkcji chłodu z ciepła niskotemperaturowego dostępnego na terenie zakładu
 • 2015 - Opracowanie i wykonanie testowych instalacji do oczyszczania powietrza o określonym składzie
 • 2015 - Optymalizacja współpracy procesów odzysku ciepła z procesami produkcji chłodu z ciepła odpadowego
 • 2015 - Analiza możliwości wykorzystania systemów adsorpcyjnych oraz absorpcyjnych do produkcji chłodu na cele klimatyzacji z wykorzystaniem ciepła odpadowego procesów zachodzących w zakładzie produkcyjnym;
 • 2015 - Zaprojektowanie systemu filtracji lub czyszczenia wymienników ciepła wraz z diagnozą dotyczącą utylizacji substancji stanowiącej osad;

Działalność organizacyjna

 • Członek Wydziałowego Kolegium Elektorów MEiL (rok 2024);
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła przy SIMP (2022-2026);
 • Członek Komisji Oceny Śródokresowej nr 1 w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka w Szkole Doktorskiej nr 4 PW (od 2022 r.)
 • Przewodniczący Komisji ds selekcji czasopism Biblioteki Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej (2021);
 • Członek Komitetu Organizacyjnego XXIV Zjazdu Termodynamików, Warszawa-Białobrzegi (2020);
 • Członek Rady Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej (od 2020);
 • Członek Wydziałowego Kolegium Wnioskująco-Opiniującego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa (od 2020 r.);
 • Członek Komitetu Naukowego 11th International Conference “Environmental Engineering” (Wilno, 2020);
 • Sekretarz czasopisma Szkło i Ceramika (2020-2022);
 • Pełnomocnik dziekana ds RODO (od 2020 r.);
 • Pełnomocnik dziekana ds BHP (od 2020 r.);
 • Moderator panelu dyskusyjnego pt.: Natural Refrigerants in Central & Eastern Europe, na konferencji ATMOSphere Europe 2019 (16-17 .10 . 2019)
 • Członek komitetu organizacyjnego konferencji PIBOA III (Warszawa, 2019)
 • Moderator Panelu dyskusyjnego: Jak zastosować rozwiązania chłodu w polskim ciepłownictwie? podczas seminarium “Perspektywy dla Chłodu Sieciowego”, Chorzów, 12 czerwca 2019 r.
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych (od 2019);
 • Redaktor naczelny czasopisma Modern Engineering (od 2019 roku), https://mengineering.eu/
 • Członek Zespołu ds. Nauki i Ewaluacji Dyscypliny IŚGiE (od 2019);
 • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Politechniki Warszawskiej (od 2018);
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Warszawskiego Oddziału SIMP (2018-2022);
 • Opiekun Koła Naukowego Chłodników (od 2017 r.);
 • Członek komitetu organizacyjnego konferencji PIBOA II (Warszawa, 2017)
 • Członek komitetu naukowego 10th International Conference Environmental Engineering (Wilno, Litwa, 2017)
 • Członek Rady Bibliotecznej Politechniki Warszawskiej - kadencja 2016-2020.
 • Członek Komisji ds Kadr wydziału MEiL, lata 2016-2020;
 • Redaktor naczelny czasopisma Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (od 2016 do 2018 roku), http://abid.cobrabid.pl/
 • Członek komitetu organizacyjnego konferencji: XLVII Dni Chłodnictwa (Poznań, 2015);
 • udział w projekcie REAL Alternatives - Blended learning for alternative refrigerants, 2015 http://www.realalternatives.eu/
 • Prezes Towarzystwa Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła przy SIMP (od 2014 roku do 2022 roku);
 • Członek komitetu organizacyjnego konferencji: XLVI Dni Chłodnictwa (Poznań, 2014);
 • Społeczny Inspektor Pracy wydziału MEiL (od 2011);
 • Redaktor w czasopiśmie Journal of Power Technologies (od 2011);
 • członek International Institute of Refrigeration z siedzibą w Paryżu; http://iiriif.org/
 • członek SIMP;

Projekty badawcze i naukowe

 • 2022-2023: 2022/ABM/02/00019-00: Development of an innovative device with a dedicated probe for intraoperative cryoanalgesia to implement a unique and effective pain management therapy for cardiothoracic surgery (specjalista ds. kriogeniki)
 • 2020-2022: MAZOWSZE/0181/19: Opracowanie technologii wytwarzania energii elektrycznej z niskotemperaturowych źródeł ciepła (kierownik ze strony ITC);
 • 2020-2022: POIR.01.01.01-00-1512/19-00: Innowacyjny system pozyskiwania energii cieplnej z podziemnych konstrukcji wielkokubaturowych obiektów budowlanych (kierownik ze strony ITC);
 • 2020-2022: POIR.01.01.01-00-1529/19: Opracowanie konstrukcji i rozwiązań systemu sieci niskotemperaturowej mające na celu integrację pomp ciepła z wykorzystaniem magazynów ciepła oraz systemu pętli wodnej wspomaganej pracą kolektorów słonecznych (jako uczestnik projektu)
 • 2020-2021: POIR.04.01.04-00-0100/17: Innowacyjne zmiennofazowe magazyny ciepła i chłodu w nowoczesnej instalacji ciepła sieciowego. (jako uczestnik projektu)
 • 2020: POWR.03.03.00-00-PN 16/18: Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia - Energetyka Nowej Generacji (New Power Engineering Generation and Energy Markets)” w ramach programu KATAMARAN. Partnerem projektu jest Institute of Energy Savings and Energy Management of the National Technical University of Ukraine „Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”. (jako uczestnik projektu zajmujący się trójgeneracją).
 • 2019-2020: POIR.01.01.01-00-1259/17-00: Opracowanie nowej generacji odwadniaczy działających w oparciu o strumienicę. Lata 2019-2020. (kierownik ze strony ITC)
 • 2019-2020: POWR.03.01.00-00-U005/17-00: Kreatywna Fizyka i Technika - program tworzenia przyszłych kadr Odpowiedzialnego Rozwoju Polski. (jako uczestnik projektu odpowiedzialny za temat: Energetyka XXI wieku);
 • 2018/2019 - grant dziekański: Two-phase heat transfer with ferrofluids (wykonawca)
 • 2018-2020: RPMA.01.02.00-14-a187/18: Innowacyjne filtry antysmogowe firmy KLIM-SPAW SP. Z O.O. (udział w realizacji zadań);
 • 2018-2020: POIR.01.02.00-00-0300/17: ISEE–P - inteligentne sterowanie efektywnością energetyczną dla przemysłu. Projekt realizowany przez firmę ABZ Energia (udział w realizacji zadań);
 • 2017-2018: RPMA.01.02.00-14-5772/16: Badania przemysłowe i prace rozwojowe nad stworzeniem układu do pozyskiwania energii pochodzącej z sił przyrody oddziałujących na elementy (fasady) szklane. Projekt realizowany przez firmę Bernard Wiśniewski - (udział w realizacji zadań). Realizacja 2017-2018 (kierownik projektu ze strony ITC)
 • 2017: 31/1131/2017: Pomiar mocy chłodzącej, mocy grzewczej oraz wyznaczenie efektywności chłodniczej i grzejnej jednego urządzenia klimatyzacyjnego 230V (kierownik projektu)
 • 2017-2018: IBS/7/SAP/5600009433: Wybór optymalnego wariantu zabudowy układu do produkcji chłodu bezpośrednio z wykorzystaniem niskotemperaturowego ciepła dostępnego w Elektrociepłowni Płock (EC Płock). (kierownik projektu);
 • 2017-2017: POIR.01.01.01-00-0351/16: Nowatorska technologia zwiększenia efektywności energetycznej przemysłowych urządzeń chłodniczych poprzez opracowanie innowacyjnego, zintegrowanego systemu odtajania parownika opartego na technologii sztucznych sieci neuronowych. 2017-2017 (główny specjalista ds automatyki i sterowania) - projekt przerwany w lipcu 2017 przez beneficjenta.
 • 2017: RPMA.01.02.00-14-5653/16-00: Opracowanie innowacyjnej usługi ISEE – inteligentnego sterowania efektywnością energetyczną. (Projekt realizowany przez ABZ Energia) (udział w realizacji jednego z zadań).
 • 2015-2017: POIR.01.01.01-00-0426/15: INNOWACYJNA SIŁOWNIA CIEPLNA Z TURBINĄ CIECZOWĄ I HYDRAULICZNO - GAZOWYM GENERATOREM PRZEPŁYWU CZYNNIKA ROBOCZEGO WYKORZYSTUJĄCA CIEPŁO ODPADOWE. Projekt realizowany przez firmę Mestil Sp. z o.o. (udział w realizacji zadań).
 • 2016-2017 - ID/1066079/NR/220/2016: Określenie możliwości zamiany fluorowanych czynników chłodzących, o współczynniku globalnego ocieplenia większym lub równym 2500, na inne w przemysłowych układach chłodniczych zabudowanych w instalacjach Zakładu Produkcyjnego w Płocku (jeden z wykonawców).
 • 2014-2016 - NCBiR: PBS3/B9/38/2015: Badania i opracowanie optymalnego typoszeregu wysokoefektywnych powietrznych pomp ciepła dużych mocy wraz z innowacyjnym inteligentnym systemem sterowania (jako wykonawca)
   

Publikacje

Lp. Indeksowane w bazie Web of Science
1. Ruciński A., Grzebielec A., Jaworski M., Laskowski R., Niewiński G., Baryłka A., Rusowicz A.: The Problem of Smog-Particle Removal in Large Cities—Experimental Analysis of Some Filtration Materials. Energies 2021, 14(23), 8012, DOI: 10.3390/en14238012
2. Owczarek M., Owczarek S., Baryłka A., Grzebielec A.: Measurement Method of Thermal Diffusivity of the Building Wall for Summer and Winter Seasons in Poland. Energies 14(13) (2021), 3836, DOI10.3390/en14133836
3. Laskowski R., Smyk A., Rusowicz A., Grzebielec A.: Optimization of the cooling water mass flow rate under variable load of a power unit. Applied Thermal Engineering 191 (2021), DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2021.116874
4. Zabek D., Pullins R., Pearson M., Grzebielec A., Skoczkowski T.: Piezoelectric-silicone structure for vibration energy harvesting: experimental testing and modelling, Smart Materials and Structures 30(3) (2021), DOI: 10.1088/1361-665X/abd964
5. Laskowski R., Smyk A., Rusowicz A., Grzebielec A.: A useful formulas to describe the performance of a steam condenser in off-design conditions, Energy 204 (2020), DOI: 10.1016/j.energy.2020.117910
6. Kajurek J., Rusowicz A., Grzebielec A.: Design and simulation of a small capacity thermoacoustic refrigerator. SN APPLIED SCIENCES 1 (6) (2019), article number 579, DOI: 10.1007/s42452-019-0569-2
7. Kajurek J., Rusowicz A., Grzebielec A., Bujalski W., Fuktyma K., Rudowicz Z.: SELECTION OF REFRIGERANTS FOR A MODIFIED ORGANIC RANKINE CYCLE. Energy 168 (2019) 1-8, DOI: 10.1016/j.energy.2018.11.024
8. Łapka P., Seredyński M., Grzebielec A., Szelągowski A., Śmiechowicz M., Gromadzki E.: Numerical investigation of the effect of the shape of the nozzle on the flash boiling phenomenon, XII INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL HEAT, MASS AND MOMENTUM TRANSFER (ICCHMT 2019), DOI: 10.1051/e3sconf/201912807005
9. Grzebielec A.: Comparison of an Adsorption Refrigeration Unit Operating with Two and Four Adsorbers, w: The 10th International Conference Environmental Engineering / Čygas Donatas ( red. ), 2017, Vilnius Gediminas Technical University, ISBN 978-609-476-044-0, ss. 1-5, DOI: 10.3846/enviro.2017.257
10. Grzebielec A., Szelągowski A., Ruciński A.: Energy Recovery Methods in Adsorption Refrigeration Units, w: The 10th International Conference Environmental Engineering / Čygas Donatas ( red. ), 2017, Vilnius Gediminas Technical University, ISBN 978-609-476-044-0, ss. 1-6, DOI: 10.3846/enviro.2017.256
11. Grzebielec A., Laskowski R., Ruciński A.: Influence of Outside Temperature on the Operation of the Adsorption Chiller , w: The 10th International Conference Environmental Engineering / Čygas Donatas ( red. ), 2017, Vilnius Gediminas Technical University, ISBN 978-609-476-044-0, ss. 1-6, DOI: 10.3846/enviro.2017.255
12. Kajurek J., Rusowicz A., Grzebielec A.: The Influence of Stack Position and Acoustic Frequency on the Performance of Thermoacoustic Refrigerator with the Standing Wave, Archives of Thermodynamics 38(4) (2017) 89-107 DOI: 10.1515/aoter-2017-0026
13. Rusowicz A., Laskowski R., Grzebielec A.: The numerical and experimental study of two passes power plant condenser. Thermal Science 21(1A) (2017) 353-362, DOI: 10.2298/TSCI150917011R
14. Grzebielec A., Rusowicz A., Szelągowski A.: Air purification in industrial plants producing automotive rubber components in terms of energy eflciency. Open Engineering 7 (1) (2017) 106-114. DOI: 10.1515/eng-2017-0015
15. Szelągowski Adam, Grzebielec Andrzej: Performance comparison of a silica gel-water and activated carbon-methanol two beds adsorption chillers, w: 9th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK 2017 / Kazimierczak Bartosz [i in.] ( red. ), E3S Web of Conferences, nr 17, 2017, EDP Sciences, ISBN 978-2-7598-9016-3, ss. 1-8,  DOI: 10.1051/e3sconf/20171700090
16. Grzebielec A., Szelągowski A.: Wykorzystanie Zespołu Sorpcyjnego Woda-Żel Krzemionkowy W Adsorpcyjnych Urządzeniach Chłodniczych. Przemysł Chemiczny 96 (2) (2017) 321–23, DOI: 10.15199/62.2017.2.7
17. Laskowski R. Smyk A., Rusowicz A., Grzebielec A.: Determining the Optimum Inner Diameter of Condenser Tubes Based on Thermodynamic Objective Functions and an Economic Analysis. Entropy 18 (12) (2016) 444. DOI: 10.3390/e18120444
18. Laskowski R., Smyk A., Lewandowski J., Rusowicz A., Grzebielec A. : Selecting the cooling water mass flow rate for a power plant under variable load with entropy generation rate minimization, Energy 107 (2016) 725-733, DOI: 10.1016/j.energy.2016.04.074
19. Grzebielec A., Rusowicz A., Laskowski A.: Experimental study on thermal wave type adsorption refrigeration system working on a pair of activated carbon and methanol. Chemical and Process Engineering 36(4) (2015) 395-404, DOI: 10.1515/cpe-2015-0028
20. Laskowski R., Rusowicz A., Grzebielec A.: Zastosowanie minimalizacji przyrostu entropii do określenia optymalnej średnicy wewnętrznej rurki skraplacza. Przemysł Chemiczny 94(10) (2015) 1697-1699, DOI: 10.15199/62.2015.10.8
21. Grzebielec A., Rusowicz A., Ruciński A.: Use of the methanol-activated carbon sorption set in a refrigeration unit. Przemysł Chemiczny 94(6) (2015) 952-955, DOI: 10.15199/62.2015.6.18
22. Grzebielec A., Rusowicz A., Jaworski M., Laskowski R.: Possibility of using adsorption refrigeration unit in district heating network grid. Archives of Thermodynamics 36(3) (2015) 15-24, DOI: 10.1515/aoter-2015-0019
23. Laskowski R., Rusowicz A., Grzebielec A.: Estimation of a tube diameter in a ‘church window’ condenser based on entropy generation minimization. Archives of Thermodynamics 36(3) (2015) 49-59, DOI: 10.1515/aoter-2015-0021
24. Rusowicz A., Leszczyński M., Grzebielec A., Leszczyński R.: Experimental investigation of single-phase microjet cooling of microelectronics. Archives of Thermodynamics 36(3) (2015) 139-147, DOI: 10.1515/aoter-2015-0026
25. Grzebielec A., Rusowicz A., Ruciński A.: Analysis of the performance of the rotary heat exchanger in the real ventilation systems. 9th International Conference. Environmental Engineering, Wilno 2014. DOI: 10.3846/enviro.2014.259
26. Rusowicz A., Grzebielec A., Ruciński A.: Energy conservation in buildings using refrigeration units. 9th International Conference. Environmental Engineering, Wilno 2014. DOI: 10.3846/enviro.2014.281
27. Ruciński A., Rusowicz A., Grzebielec A.: Gas engine driven haat pump – characteristics, analysis of applications in buildings energy systems. 9th International Conference. Environmental Engineering, Wilno 2014. DOI: 10.3846/enviro.2014.280
28. Ruciński A., Rusowicz A., Grzebielec A.: Analiza dyfuzji tlenu atmosferycznego do strugi plazmy stosowanej do natryskiwania plazmowego powłok. Przemysł Chemiczny 93(1) (2014) 63-65. DOI: 10.12916/przemchem.2014.63
29. Rusowicz A., Grzebielec A., Ruciński A.: Analiza doboru turbiny gazowej metodą pinch point technology. Przemysł Chemiczny 92 (2013) 1476-1479.
30. Grzebielec A., Rusowicz A.: Analysis of the use of adsorption processes in trigeneration systems. Archives of Thermodynamics 34 (2013) 35-49.
31. Grzebielec A., Rusowicz A.: Thermal Resistance of Steam Condensation in Horizontal Tube Bundles, Journal of Power Technologies 91(1) (2011) 41-48.
32. Grzebielec A., Rusowicz A.: xperimental and theoretical studies on heat and mass transfer in anti-condensation coatings. Archives of Thermodynamics 32(3) (2011) 45-56.
 

Nagrody i inne wyróżnienia

 • Nagroda indywidualna stopnia I za osiągnięcia naukowe w roku 2021 przyznana przez Rektora Politechniki Warszawskiej (1 października 2022);
 • Nagroda zespołowa stopnia I za osiągnięcia organizacyjne w roku 2021 przyznana przez Rektora Politechniki Warszawskiej (1 października 2022);
 • Laureat konkursu Best Paper Politechniki Warszawskiej w roku 2021;
 • Laureat konkursu Best Paper Politechniki Warszawskiej w roku 2020;
 • Nagroda zespołowa stopnia I za osiągnięcia naukowe w roku 2018 przyznana przez Rektora Politechniki Warszawskiej (1 października 2019);
 • Nagroda zespołowa stopnia II za osiągnięcia naukowe w latach 2015-2016 przyznana przez Rektora Politechniki Warszawskiej (2 października 2017);
 • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę (2016);
 • Srebrna honorowa odznaka SIMP (2014);
 • Laureat konkursu Wykłady dla studiów doktoranckich INSPE, w ramach projektu PWP. Utworzenie i realizacja interdyscyplinarnych, anglojęzycznych, międzynarodowych, stacjonarnych studiów doktoranckich Innovative Nuclear and Sustainable Power Engineering
 • Laureat konkursu "Wykłady mobilne dla studentów I st Kierunku Energetyka" w ramach projektu "Nowoczesny absolwent kierunku Energetyka na rynku pracy XXI wieku". (2014).
 • Nagroda zespołowa stopnia II za osiągnięcia naukowe w roku 2011 przyznana przez Rektora Politechniki Warszawskiej (30 sierpnia 2011);
 • Laureat konkursu na stypendia dla młodych pracowników naukowych wydziału MEiL w ramach projektu "Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej" (2011);
 • Laureat konkursu na "Opracowanie i uruchomienie nowych specjalności i przedmiotów dydaktycznych" w ramach projektu "Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej" (2011);
 • Brązowa honorowa odznaka SIMP (2010);
 • Nagroda zespołowa III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2007 przyznana przez Rektora Politechniki Warszawskiej (2008);
 • Nagroda główna w III edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji wykonaną i obronioną w krajowej wyższej uczelni technicznej organizowanego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji (2003).

Plan zajęć

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
815 - 900          
915 - 1000          
1015 - 1100 Technologie i Materiały w Chłodnictwie
T 410B
Seminarium ITC AiS w ChKiO    
1115 - 1200 Konsultacje  
1215 - 1300          
1315 - 1400        
1415 - 1500 Perspektywiczne Technologie Chłodnicze AiS w ChKiO      
1515 - 1600      
1615 - 1700          
1715 - 1800          
1815 - 1900          
1915 - 2000          
 

Tematyka prac przejściowych i dyplomowych

Lp. Temat
1 Automatyzacja adsorpcyjnego urządzenia chłodniczego
2 Optymalizacja pracy termoakustycznego urządzenia chłodniczego z falą stojącą
3 Modelowanie pracy termoakstycznego urządzenia chłodniczego z falą biegnącą
4 Projekt silnika Stirlinga pracującego przy niskich temperaturach
5 Budowa wymienników w adsorpcyjnych urządzeniach chłodniczych
6 Trójgeneracja przemysłowa
7 Modelowanie pracy gruntowych wymienników ciepła współpracujących z pompą ciepła
8 Chłodnictwo wykorzystujące sieci ciepłownicze
9 Optymalizacja kriogenicznych procesów związanych z LNG