ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Szymczyk Jacek

Jacek Szymczyk

jacek_szymczyk

Plan zajęć:

 • plan zajęć 2019_20 Z

Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo – technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, rada programowych, naukowych itp,

 • Członek koła SEP na wydziale MEL,
 • Członek senackiej Podkomisji ds Młodych Pracowników,
 • Członek Rady Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa,
 • Przedstawiciel Politechniki Warszawskiej w Komisji nr 47 Pomp i Turbin Wodnych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Tematyka prac badawczo – naukowych:

 • Analiza oraz poprawa efektywności energetycznej instalacji przemysłowych – parowych, wodnych, wentylatorowych i sprężonego powietrza.
 • Pompy i układy pompowe i wentylatory – dobór, projektowanie, optymalizacja, sterowanie, efektywność energetyczna,
 • Sprężarki i instalacje sprężonego powietrza – dobór, optymalizacja, sterowane, efektywność energetyczna,
 • Dobór i diagnostyka napędów do pomp i wentylatorów,
 • Elektroenergetyka – poprawa warunków zasilania budynków w energię elektryczną, efektywność energetyczna,
 • Energetyka cieplna – diagnostyka i efektywność energetyczna kotłów, wytwornic pary i układów odwadniania,
 • Przygotowanie wody dla energetyki cieplnej oraz przemysłu.

Dydaktyka:

Kierownik Przedmiotów

     Kurs inżynierski

 • Fizyka inżynierska – NW104
 • Podstawy Efektywności Energetycznej - NS729
 • Thermal Power Stations  - ANS510

    Kurs magisterski

 • Układy Cieplne Siłowni - NS580
 • Energy Efficiency - ANS500

Udział w przedmiotach

     Kurs inżynierski

 • Elektrotechnika I – NW113
 • Elektronika II – NK316
 • Laboratorium ZLE I – NS524
 • Laboratorium ZLE II – NS525
 • Energooszczędne Układy Pompowe - NS735
 • Electronics II - ANK316
 • Chemistry of water – ANS510
 • Power Engineering Machines and Systems II - ANS525

     Kurs magisterski

 • Engineering Project - ANK382

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych:

Poniżej przedstawiony jest spis zagadnień z obszaru pomp i układów pompowych, wentylatorów, sprężonego powietrza oraz wytwarzania i przesyłu pary proponowanych jako prace dyplomowe magisterskie lub  inżynierskie, a także do analiz w ramach prac przejściowych. Szczegółowe określenie zakresu i tematu następuje po rozmowie ze Studentem.

Efektywność energetyczna

 • Analiza wybranych układów i instalacji przemysłowych
  • pompowych,
  • cieplnych,
  • sprężonego powietrza,
  • wentylatorowych

pod kątem ich modernizacji, optymalizacji i/lub zwiększenia efektywności energetycznej;

 • Modelowanie wybranych instalacji cieplnych, hydraulicznych i/lub sprężonego powietrza w typowych warunkach pracy oraz pod kątem pracy w warunkach skrajnych a także wykorzystywanych do magazynowania energii.

Pompa, układ pompowy, wentylatory

 • Opis matematyczny charakterystyk zupełnych pomp wirowych;
 • Praca szeregowa, równoległa układu pomp i/lub nietypowych stanów pracy - badanie przepływów wstecznych, zakresu regulacji i ograniczeń oraz wydatku energetycznego;
 • Badanie pracy pomp z cieczami innymi niż woda i weryfikacja na podstawie znanych zależności;
 • Opis matematyczny pagórka sprawności – wyznaczanie i weryfikacja na podstawie nadań modelowych;
 • Projekt pompy, obliczenia przepływowe i wytrzymałościowe pomp za pomocą narzędzi CFD;
 • Obliczenia numeryczne przepływu cieczy przez wirniki pomp odśrodkowych i wpływu liczby i/lub kształtu łopatek na właściwości antykawitacyjne, sprawność oraz siły;
 • Badanie trwałości i niezawodności układu pompowego na podstawie krzywej Barringera;
 • Wyznaczanie wskaźników energochłonności EEI i MEI dla pomp odpowiedniego typu;
 • Przepływy cieczy w wąskich szczelinach pierścieniowych;
 • Dobór pomp i/lub wentylatorów do instalacji;
 • Ocena wpływu harmonicznych na straty energii w układzie zasilania pompy za pomocą przemiennika częstotliwości;
 • Optymalizacja pracy wentylatorów.

Sprężarki

 • Analiza możliwości wykorzystania ciepła odpadowego sprężarki/sprężarek;
 • Optymalizacja pracy układu sprężarek - optymalne nastawy, czas pracy;
 • Wpływ wycieków sprężonego powietrza oraz temperatury na zużycie energii w typowych instalacjach przemysłowych i określenie kosztów ich minimalizacji;
 • Dynamika napełniania i rozładunku zbiornika/instalacji sprężonego powietrza w warunkach pracy planowej oraz w warunkach awaryjnych;
 • Magazynowanie energii za pomocą sprężonego powietrza;
 • Model obliczeniowy wycieków sprężonego powietrza przez szczeliny wąskie;
 • Model obliczeniowy pracy układu wielu sprężarek na potrzeby instalacji przemysłowych.

Ważniejsze publikacje:

 • Podręcznik do samooceny dla małych i średnich przedsiębiorstw, KAPE 2020;
 • G. Rarata G., Szymczyk J., Wolański P.: “Experiments on the upper explosion limits of gaseous alkanes-oxygen mixtures at elevated conditions of T and p in a spherical vessel”, Journal of KONES Powertrain and Transport, vol. 16, no 2, Warsaw 2009;
 • Jędral W., Karaśkiewicz K., Szymczyk J.: „Badanie charakterystyk zupełnych pomp wirowych”,  materiały konferencyjne Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa 2011;
 • Szymczyk J.: „System energetyczny – odbiorca energii w obliczu jej niedoborów”, Służby Utrzymania Ruchu 7/2010, str. 10-14;
 • Szymczyk J.: „Energochłonność sprężania powietrza atmosferycznego”, Energia dla Biznesu 6/2010;
 • Szymczyk J.: „Czy potrzebna jest efektywność energetyczna”, Służby Utrzymania Ruchu, 7/2010, str. 21-23;
 • Szymczyk Jacek: Ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej w rewitalizowanym budynku, w: Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej według kryteriów zrównoważonego rozwoju / Węglarz Arkadiusz ( red. ), 2014, CBI Pro-Akademia, ISBN 978-83-63704-17-9, ss. 185-194;
 • Bielecki Sławomir, Palimąka Tadeusz, Skoczkowski Tadeusz, Szymczyk Jacek [i in.] :Metody wzrostu efektywności energetycznej w małych i średnich przedsiębiorstwach, w: Polityka Energetyczna / Energy Policy Journal, Polska Akademia Nauk - Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia, vol. 17, nr 1, 2014, ss. 27-40;
 • Jędral Waldemar, Karaśkiewicz Krzysztof, Szymczyk Jacek: BADANIE NIEUSTALONYCH STANÓW PRACY I CHARAKTERYSTYK ZUPEŁNYCH POMP WIROWYCH, w: Instal, Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie", vol. 345, nr 11, 2013, ss. 21-24;
 • Jędral Waldemar, Karaśkiewicz Krzysztof, Szymczyk Jacek: Charakterystyki zupełne pomp wirowych oraz sposób ich przybliżonego wyznaczania, w: Pompy, Pompownie, Zakład Projektowo-Badawczy i Produkcyjny CEDOS, nr 2, 2013, ss. 28-31;
 • Jędral Waldemar, Karaśkiewicz Krzysztof, Szymczyk Jacek: Pump transients and complete pump performance characteristics, w: Journal of Power Technologies, Politechnika Warszawska Instytut Techniki Cieplnej, nr 3 (94), 2014, ss. 196-201;
 • Szymczyk Jacek, Olszewski Paweł : Flameless cobustion - state of art, w: Archivum Combustionis, The Thermodynamics and Combustion Committee of the Polish Academy of Sciences, vol. 36, nr 1, 2016, ss. 13-36;
 • Szymczyk Jacek, Szymczyk Jan, Karaśkiewicz Krzysztof: Współpraca pomp z napędami przekształtnikowymi i z silnikami indukcyjnymi klatkowymi, w: Rynek Energii, KAPRINT, nr 4, 2014, ss. 90-94;
 • Szymczyk Jacek, Karaśkiewicz Krzysztof: Zastosowanie charakterystyk pompowych do pracy jako PAT, w: Instal, Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie", nr 12 (368), 2015, ss. 46-49.

Ważniejsze projekty

 • Zrealizowany 3-letni grant badawczy - Badanie i zastosowanie charakterystyk zupełnych pomp wirowych w celu zwiększenia ich niezawodności oraz efektywności energetycznej transportu cieczy, zwłaszcza w energetyce, rok złożenia raportu 2013, projekt badawczy nr N N513 331038;
 • Udział w audycie układu wyciągowego spalin kotłów energetycznych na potrzeby Orlen S.A. w Płocku we współpracy z Instytutem Badań Stosowanych;
 • Udział w audycie napędów pomp paliwowych na potrzeby Orlen S.A. w Płocku we współpracy z Instytutem Badań Stosowanych.

 

Ważniejsze ekspertyzy

 • Wykonanie kilkunastu audytów energetycznych i efektywności energetycznej na zlecenie firmy Modus (lata 2018-2020) oraz Energomix (lata 2015-2016);
 • Wykonanie opinii technicznej dotyczącej zastrzeżeń patentowych przez urządzenie wywietrznik do stosowania w przyldze okiennej, maj 2016;
 • Dwie opinie techniczne na zlecenie formy Ziehl-Abegg w sprawie naruszenia zastrzeżeń patentowych przez wirnik VS-450 oraz zespół wentylatorowy zamontowany w centrali wentylacyjnej, 2012.

Nagrody i inne wyróżnienia

Laureat w konkursie Złota Kreda w latach:

2011 (II miejsce),

2012 (II miejsce),

2014 (I miejsce);

Osiągnięcia w kształceniu kadr

Promotor 51 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich.

Inne:

 • Recenzent artykułów na potrzeby konferencji PBEC 2019
 • Recenzent artykułów czasopisma Energies, Electronics oraz Materials (MDPI).