ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Jaworski Maciej

Maciej Jaworski

dr hab. inż., prof. PW - Zakład Termodynamiki pokój 205, e-mail: Maciej.Jaworski@itc.pw.edu.pl tel. 22 234 52 09

poniedziałek wtorek środa  czwartek piątek sobota niedziela
8-10 Termodynamika 1
T1
8-10 Fiz. Inż.
T311

14:15 -15 kosultacje
T205A
14-17 HT in Aerospace T204

12-14 konsultacje
T205A
       

Funkcje w ITC, na PW i ważniejsze poza:

 • Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Termodynamiki
 • Prodziekan ds. Dydaktycznych Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW.

Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo – technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, rada programowych, naukowych itp,

 • Członek Sekcji Termodynamiki Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN
 • Członek Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Technicznej

Tematyka prac badawczo – naukowych:

 • Magazynowanie energii
 • Magazynowanie ciepła w materiałach zmiennofazowych PCM
 • Pomiary właściwości cieplnych (kalorymetria)
 • Techniki chłodzenia elementów elektronicznych
 • Oddziaływanie promieniowania laserowego na ciała stałe, obróbka laserowa

 Dydaktyka:

 • Termodynamika 1 
 • Wymiana ciepła III (dla specjalności Chłodnictwo i Klimatyzacja)
 • Wymiana ciepła w lotnictwie, Heat Transfer in Aerospace 
 • Współczesne metody akumulacji energii 
 • Fizyka inżynierska 2 (studia mgr na kierunku AiR)

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych:

Prace dyplomowe

 • Badania eksperymentalne i teoretyczne zasobników ciepła z materiałem PCM
 • Badania transportu ciepła w radiatorach do chłodzenia elektroniki
 • Badania wpływu magazynów energii na efektywność systemów energetycznych 

Prace przejściowe

 • Chłodzenie elementów elektronicznych z wykorzystaniem materiałów zmiennofazowych PCM
 • Chłodzenie elementów elektronicznych w warunkach wrzenia czynnika chłodzącego
 • Obliczenia charakterystyk cieplnych (oporu cieplnego) wybranych układów chłodzenia procesorów
 • Wykorzystanie materiałów PCM w układach stabilizacji temperatury
 • Pomiary właściwości termofizycznych materiałów do magazynowania ciepła
 • Obliczenia projektowe / analiza efektywności wymienników ciepła

 

Ważniejsze publikacje:

 1. Łapka P., Jaworski M., Efficiency optimization of the thermal energy storage unit in the form of the ceiling panel for the summer conditions, International Journal of Energy Research, 43 (2019) 2151-2161.
 2. Jaworski M.: Mathematical model of heat transfer in PCM incorporated fabrics subjected to different thermal loads, Applied Thermal Engineering, 150 (2019) 506-511.
 3. Nawar Al Hemeary, Jaworski M., Kindracki J., Szederkenyi G.: Thermal model development for a Cubesat, Hungarian Journal of Industry and Chemistry, 47 (1) (2019) 25-32.
 4. Szybiak M., Jaworski M.: Design of thermal energy storage unit for Compressed Air Energy Storage system, E3S Web of Conferences 70, 010 (2018), 17th International Conference Heat Transfer and Renewable Sources of Energy (HTRSE-2018).
 5. Wardziak Ł., Jaworski M.: Computer simulations of heat transfer in a building integrated heat storage unit made of PCM composite, Thermal Science and Engineering Progress, 2 (2017) 109-118.
 6. Jaworski M., Bednarczyk M., Czachor M.: Experimental investigation of thermoelectric generator (TEG) with PCM module, Applied Thermal Engineering,  96 (2016) 527-533.
 7. Jaworski M.: Thermal performance of building element containing phase change material (PCM) integrated with ventilation system – An experimental study, Applied Thermal Engineering, 70 (2014) 665-647.
 8. Jaworski M., Łapka P., Furmański P.: Numerical modelling and experimental studies of thermal behavior of building integrated thermal energy storage unit in a form of a ceiling panel, Applied Energy 113 (2014) 548-557.
 9. L.F. Cabeza, (...), P. Furmański, M. Jaworski, A.I. Fernández, Unconventional experimental technologies available for phase change materials (PCM) characterization. Part 1.Thermophysical properties, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 43 (2015) 1399-1414.
 10. A.I. Fernández, (...), P. Furmański, M. Jaworski, L.F. Cabeza, Unconventional experimental technologies used for phase change materials (PCM) characterization. Part 2 – morphological and structural characterization, physico-chemical stability and mechanical properties, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 43 (2015) 1415-1426,
 11. Jaworski M.: Thermal performance of heat spreader for electronics cooling with incorporated phase change material, Applied Thermal Engineering, 35 (2012) 212-219,
 12. Jaworski M., Łapka P., Furmański P.: Experimental and numerical investigation of performance characteristics of ceiling panel with ventilation channels made of gypsum-PCM mixture. Innostock’2012, Int. Conf. on Energy Storage, Lleida, May 16-18, 2012.
 13. Jaworski M., Abeid S.: Thermal conductivity of gypsum containing phase change material (PCM) for building applications, Journal of Power Technologies, vol. 91, No 2 (2011), 49-53.
 14. Jaworski M., Wnuk R.: Determination of thermal properties and characteristics of PCM based heat storage elements for application in building envelope. EuroSun 2010, Int. Conference on Solar Heating, Cooling and Buildings, Graz, 28.09-1.10.2010.
 15. Jaworski M.: Badania eksperymentalne charakterystyk cieplnych radiatorów do chłodzenia mikroprocesorów. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, Nr 4 (2012), str.21-27
 16. Jaworski M.: Techniki chłodzenia elementów elektronicznych. Artykuł przeglądowy. Chłodnictwo, Nr 12, 2007, str. 32-39; Nr 1-2, 2008, str. 50-52.
 17. Jaworski M., Domański R.: Comparative studies of different mathematical models of very short laser pulse energy absorption by solids. Progress in Engineering Heat Transfer (ed.: Grohal B., Mikielewicz J., Sunden B.). Proceedings of the 3rd Baltic Heat Transfer Conference, IFFM Publ., Gdańsk 1999.
 18. El-Sebaii A.A., Domański R., Jaworski M.: Experimental and theoretical investigation of a box-type solar cooker with multi step inner reflectors. Energy, Vol. 19, 1994, No. 10, pp. 1011-1021.
 19. Domański R., El-Sebaii A.A., Jaworski M.: Cooking during off-sunshine hours using PCMs as storage media. Energy, Vol. 20, 1995, No. 7, pp. 607–616.
 20. Domański R., Jaworski M., Rebow M.: Laser processing - numerical simulation of heat transfer phenomena. Archives of Thermodynamics. Vol. 15, 1994, No. 1-2.

 

Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne:

 • DRYWALL: Opracowanie innowacyjnej technologii osuszania i izolowania murów, POIR 04.01.02-00-0099-16 (2018-2020)
 • INPATH-TES: PhD on Innovation Pathways for TES, H2020, 2015-2018
 • COST Action TU0802: Next generation cost effective phase change materials for increased energy efficiency in renewable energy systems in buildings (NeCoE-PCM), 2009-2013,
 • Projekt: Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju. Projekt POIG.01.01.02-10-106/09-01; Temat badawczy: Niekonwencjonalne metody konwersji i magazynowania energii oraz rozwiązania materiałowo – instalacyjne energetyki odnawialnej zwiększające efekt energooszczędności i samowystarczalności energetycznej budynków. 2011-2014; wykonawca.
 • Badania akumulacji ciepła z wykorzystaniem materiałów ulegających przemianie fazowej w zastosowaniu do budownictwa energooszczędnego, grant MNiSzW, 2009-2012, główny wykonawca,
 • Opracowanie nieniszczących metod wyznaczania stopnia zawilgocenia materiałów porowatych w oparciu o technikę badań w podczerwieni, grant MNiSzW, 2009-2012, główny wykonawca,
 • Mikro- makroskopowe modelowanie procesu krzepnięcia układu binarnego, grant MNiSzW, 2005-2009, wykonawca.
 • Zastosowanie materiałów ulegających przemianie fazowej (PCM) do chłodzenia mocno obciążonych cieplnie układów elektronicznych. Grant MNiSzW, nr 3T10B 07426, wykonawca

 

Ważniejsze ekspertyzy:

 • Badanie parametrów fizyko-chemicznych kluczowych dla zastosowania produktów Grupy Azoty, jako materiały zmiennofazowe do zastosowań w procesach akumulacji ciepła (PCM) - opracowanie dla Grupy Azoty SA, 2018
 • Pomiary właściwości termofizycznych materiałów - zlecenia firm: Thomson Multimedia, Bival Holding, Reckit Benckiser, NCBJ i in.
 • Badania charakterystyk wymienników ciepła, Energoremont Krasnystaw
 • Analiza transportu ciepła przez dach z pokryciem selektywnym radiacyjnie, Trini Train
 • Radiator do chłodzenia elementów elektronicznych. Patent, 2009.
 • Akumulacyjny wymiennik ciepła. Patent, 1996

  

Recenzje artykułów do czasopism:

Pond 150 recenzji artykułów zgłoszonych do następujących czasopism: Applied Thermal Enginering, Applied Energy, Energy and Buildings, Renewable Energy, Int. Journal of Thermal Sciences, Int. Journal of Heat and Mass Transfer, Solar Energy Materials and Solar Cells, Archive of Mechanical Engineering, Prace Instytutu Lotnictwa, Journal of Power Technologies, Polska Energetyka Słoneczna

  

Działalność organizacyjna:

 • Prodziekan ds. dydaktycznych, od 2012 r.
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Sprawozdawczości

 

Nagrody i inne wyróżnienia:

 • 4 nagrody (zespołowe) JM Rektora PW za działalność dydaktyczną,
 • 1 nagroda zespołowa JM Rektora PW za działalność naukową,
 • 1 nagroda indywidualna JM Rektora PW za działalność naukową,
 • Nagroda (zespołowa) Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo podręcznika (2000),
 • Stypendium FIATA wspomagające pracę doktorską

  

Materiały dydaktyczne

(dostępne po zalogowaniu)