ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Termodynamiki

Zakład Termodynamiki

 

Kierownik Zakładu

pok. 203 a

prof. dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski

e-mail: tomasz.wisniewski@itc.pw.edu.pl

tel. 22 234 52 50

tel. 22 825 52 70

 

Sekretariat

pok. 108

mgr Jolanta Sztrekier

e-mail: jsztrek@itc.pw.edu.pl

tel. 22 234 52 56

tel./fax 22 825 5270

Pracownicy

Dydaktyka

Ogłoszenia

 
ztgraphicspluslogo_s

Witamy na stronie Zakładu Termodynamiki

 • Działalność Zakładu to przede wszystkim dydaktyka i badania naukowe
 • Informacje o proponowanej tematyce prac dyplomowych i przejściowych można znaleźć w zakładce Prace przejściowe i dyplomowe.
 • Zapraszamy na strony domowe naszych Pracowników, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje na temat ich zainteresowań badawczych, prowadzonych zajęć, realizowanych projektów i publikacji. 

Działalność badawcza Zakładu koncentruje się wokół następujących tematów:

  modelowanie i badania doświadczalne dotyczące podstawowych mechanizmów wymiany ciepła 

 • przewodzenie ciepła
 • konwekcja 
 • promieniowanie cieplne

  badania cieplne materiałów i infrastruktury energetycznej

 • wyznaczanie ciepła właściwego materiałów
 • wyznaczanie ciepła spalania i ciepła przemian fazowych
 • pomiar przewodności cieplnej materiałów
 • pomiar właściwości radiacyjnych
 • opracowywanie nowych metod eksperymentalnych
 • badania metodą termowizji

  wymiana ciepła i masy w układach o złożonej strukturze

 • ośrodkach porowatych
 • ośrodkach wielofazowych
 • odzieży ochronnej
 • izolacjach cieplnych
 • ciele ludzkim
 • materiałach kompozytowych

  magazyny i wymienniki ciepła

 • układy chłodzenia elektroniki
 • układy stabilizacji temperatury w budynkach
 • magazyny ciepła wykorzystujące materiały zmiennofazowe

  wykorzystanie metod numerycznych w wymianie ciepła i energetyce

 • modelowanie złożonych procesów wymiany ciepła i masy
 • modelowanie ośrodków porowatych
 • modelowanie zagadnień promieniowania cieplnego
 • modelowanie układów cieplno-przepływowych
 • analiza danych i metody odwrotne
 • wykorzystanie kodów własnych oraz solverów komercyjnych (ANSYS Fluent, MATLAB, TRNSYS)

  źródła i przetwarzanie energii

 • energetykę słoneczną
 • perspektywiczne źródła energii
 • technologie efektywnego wykorzystywania energii (akumulacja ciepła, inteligentne budynki)

Poniżej przedstawiamy tematy prac przejściowych i dyplomowych oraz projektów obliczeniowych proponowanych przez pracowników Zakładu:

Prof. dr hab. inż. Piotr Furmański

Prace przejściowe (Intermediate projects):

 • Wykorzystanie reakcji chemicznych do procesu akumulacji ciepła. (Application of chemical reactions in thermal energy storage)
 • Wpływ obecności wilgoci na przewodność cieplną materiałów porowatych. (Effect of moisture in porous materiale on its thermal properties)
 • Ocena defektów strukturalnych materiałów przy pomocy techniki badań w podczerwieni. (Evaluation of structural defects In materials using infrared technique)
 • Określanie właściwości cieplnych materiałów techniką badań w podczerwieni. (Determination of thermal properties of solids using infrared technique)
 • Badanie konwersji energii promieniowania słonecznego w materiałach porowatych.
 • Analiza zastosowania osmozy do generacji użytecznej energii. (Analysis of use of the osmosis phenomenon to generation of useful energy)
 • Projekt technicznego ciała czarnego o dużej powierzchni (Design of a technical blackbody with a large surface area)
 • Intensyfikacja wymiany ciepła w płynach zawierających zawiesiny nanocząstek. (Enhancement of heat transfer using nanofluids)
 • Mikrosilniki cieplne (Micro heat engines)
 • Wymiana ciepła w izolacjach próżniowych (Heat transfer in vacuum thermal insulations)
 • Metody kontroli temperatury w satelitach. (Thermal control of heat in satellites)
 • Problemy cieplne in HTGR (High Temperature Gas cooled Reactor). (Thermal problems in HTGR)

Prace dyplomowe (Diploma projects):

 • Modelowanie numeryczne wykorzystania reakcji chemicznych w procesie akumulacji ciepła. (Numerical modelling of application of chemical reactions in thermal energy storage)
 • Ocena stopnia zawilgocenia materiałów z wykorzystaniem termografii w podczerwieni. (Evaluation of moisture content in materiale using infrared thermography)
 • Optymalizacja termodynamiczna położenia ekranów w wielowarstwowych izolacjach wysokotemperaturowych. (Thermodynamic optimization of high temperature multi-layer thermal insulations)
 • Optymalizacja termodynamiczna mikro-wymienników ciepła. (Thermodynamic optimization of micro heat exchangers and heat sinks)
 • Modelowanie numeryczne wymiany ciepła podczas procesu magazynowania wody w metalowych zbiornikach dla rolnictwa. (Numerical simulation of heat transfer during accumulation of water in the metal containers for agriculture)
 • Zastosowanie sieci neuronowych do wyznaczania właściwości cieplnych substancji w funkcji różnych parametrów. (Application of artificial neural networks to determine dependence of thermal properties on different factors)
 • Obliczenia równoległe (paralelizacja algorytmów) w radiacyjnej wymianie ciepła. (Paralel computing of radiation heat transfer in participating media)
 • Analiza efektywności termicznej MLI (wielowarstwowych izolacji) wfunkcji różnych jej kształtów przestrzennych. (Analysis of thermal efficiency of MLI (Multi-Layer Insulations) as a function of its shape)
 • Analiza numeryczna zakresu stosowania przybliżenia dyfuzyjnego w zagadnieniach promieniowania w ośrodkach optycznie czynnych. (Numerical analysis of scope of application of diffusion approximation for radiation heat transfer in participating media)
 • Modelowanie numeryczne procesu osuszania materiałów. (Numerical simulation of heat and moisture transfer in a drying process)
 • Modelowanie numeryczne wymiany ciepła i wentylacji w zespołach miejskich. (Numerical simulation of heat transfer and ventilation in cities)
 • Modelowanie procesu wymiany ciepła w sondach geotermicznych. (Numerical simulation of heat transfer in geothermal probes)

dr inż. Karol Pietrak

Prace przejściowe (Intermediate projects):

 • Zastosowanie metod uczenia maszynowego w problemach odwrotnych wymiany ciepła z wykorzystaniem toolboxów środowiska MATLAB. (Application of machine learning methods to heat transfer problems using MATLAB toolboxes)
 • Analityczne i numeryczne obliczenia układów chłodzenia elektroniki i innych wymienników ciepła. (Analytical and numerical calculations of electronics cooling systems and other heat exchangers)
 • Niepewność wyników pomiaru, rodzaje błędów pomiarowych oraz sposoby ich szacowania - praca opisowa na podstawie najnowszych norm. (Measurement uncertainty – types of MU and evaluation methods based on latest norms)

Prace dyplomowe (Diploma projects):

 • Napisanie programu środowiska MATLAB lub Octave do analizy zdjęć SEM struktur kompozytowych. (Development of a computer program for the analysis of SEM images of composite structures in Octave or MATLAB)
 • Particle swarm optimization - badanie efektywności metody w prostych problemach optymalizacji z wykorzystaniem programu PSwarm. (The study of efficiency of particle swarm optimization method in simple optimization problems using PSwarm software)
 • Przegląd metod tomografii komputerowej +symulacja w MATLABie. (A review of algorithms for computed tomography + simulation in MATLAB)

mgr inż. Marcin Bugaj

Prace przejściowe (Intermediate projects):

 • Pompy ciepła - szczególnie transkrytyczne pompy ciepła pracujące na dwutlenku węgla. (Heat pumps – especially trans-critical heat pumps employing CO2)
 • Energetyka słoneczna – szczególnie solar assisted heat pumps, PV/T, badanie zjawisk degradacji modułów PV, power to heat, peak shaving. (Solar power engineering – especially solar assisted heat pumps, PV/T, power to heat, peak shaving)
 • Magazynowanje ciepła - szczególnje materiały PCM, magazyny termochemiczne, magazyny hybrydowe. (Thermal energy storage – especially PCM, thermo-chemical heat storage, hybrid heat reservoirs)
 • Niskotemperaturowe sieci ciepłownicze - szczególnie układy kaskadowe, heat pump DH boost, wielkoskalowe pompy ciepła, poligeneracja. (Low-temperature heat networks – especially cascade systems, heat pump DH boost, large heat pumps, polygeneration)

mgr inż. Łukasz Cieślikiewicz

Prace przejściowe (Intermediate projects):

 • Projekt koncepcyjno-ekonomiczny instalacji odnawialnych źródeł energii w domu jednorodzinnym. (Conceptual design and economical analysis for the installation of renewable energy sources in a single-family house)
 • Projekt koncepcyjno-ekonomiczny instalacji odnawialnych źródeł energii w domu wielorodzinnym. (Conceptual design and economical analysis for the installation of renewable energy sources in a multi-family house)
 • Projekt koncepcyjno-ekonomiczny instalacji odnawialnych źródeł energii dla osiedla mieszkalnego. (Conceptual design and economical analysis for the installation of renewable energy sources in a residential area)
 • Projekt koncepcyjno-ekonomiczny instalacji odnawialnych źródeł energii dla jednostki badawczej odłączonej od sieci. (Conceptual design and economical analysis for the installation of renewable energy sources in an off-grid research facility)
 • Modernizacja stanowiska pomiarowo-dydaktycznego wymiennika rura w rurze. (Modernisation of the double pipe heat exchanger laboratory test stand)
 • Budowa stanowiska do symulacji dobowych zmian temperatury (termostat wodny). (Construction of a test stand for the simulation of daily temperature variation)
 • Badanie procesów wymiany ciepła i masy w materiałach budowlanych. (Investigations of heat and mass transfer processes in building materials)
 • Tematy własne. (Own subjects proposed by the students)

mgr inż. Michał Wasik

Prace przejściowe (Intermediate projects):

 • Adaptacja kodu obliczeniowego modelu PVT/PV/kolektora płaskiego z technologii Java do C++. (Transcription of the computational model of an PVT/PV/planar solar collector from Java to C++)
 • Implementacja obliczeń równoległych w technologii Java/C++. (Implementation of parallel computations in Java/C++)
 • Testy implementacji modelu wymiany ciepła i masy w ośrodku porowatym – symulacje we Fluencie. (Testing of a model of heat and mass transfer in porous material - simulations in ANSYS FLUENT)