ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Grzebielec Andrzej / Ważniejsze ekspertyzy

Ważniejsze ekspertyzy, patenty, itp. w okresie ostatnich 5 lat

 • 2020 - Badanie i ocena funkcjonowania systemu wentylacji miejscowej z odzyskiem ciepła Respireco (kierownik: mgr inż. Adam Szelągowski, wykonawca: dr inż. Andrzej Grzebielec) (dla Stropex sp. j.)
 • 2019 - Badanie urządzenia wentylacyjnego Respireco zgodnie z normą PN-EN 13141-8:2014-09 (dla Stropex sp. j.)
 • 2019 - Weryfikacji poprawności przeprowadzanych obliczeń wydajności agregatów wody lodowej chłodzonych powietrzem wykorzystywanych w oparciu o parametry powietrza oraz wody wylotowej przez aplikację webową firmy Systemy SCA sp. z o.o.
 • 2018 - Opracowanie dokumentacji dotyczącej oceny całego układu zasilającego lokale mieszkalne w centralne ogrzewanie oraz przygotowanie ciepłej wodyw budynku mieszkalnym przy ul. Radiowej 27 w Warszawie w celu naprawy bądź remontu oraz optymalizacji wydajności i sprawności układu. Dla Miasto Stołeczne Warszawa-Dzielnica Bemowo.
 • 2018 - Analiza wariantowa zabudowy układu produkującego chłód bezpośrednio z wykorzystaniem ciepła niskotemperaturowego. Dla PKN Orlen S.A.
 • 2017 - Analiza dostępnych na rynku technologii do produkcji chłodu bezpośrednio z dostępnego ciepła wraz z określeniem podstawowych parametrów urządzenia (moc, czynnik roboczy, sprawność procesu, żywotność, itp.), zasady działania oraz zdefiniowaniem ryzyk technicznych i środowiskowych związanych z wdrożeniem zaproponowanej instalacji. Dla PKN Orlen S.A.
 • 2017 - Raport z audytu energetycznego przedsiębiorstwa ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. (jako jeden z audytorów);
 • 2017 - Raport z audytu energetycznego przedsiębiorstwa ORLEN Laboratorium S.A. (jako jeden z audytorów);
 • 2017 - Raport z audytu energetycznego przedsiębiorstwa ORLEN Ochrona Sp. z o.o. (jako jeden z audytorów);
 • 2017 - Raport z audytu energetycznego przedsiębiorstwa TZF Polfa S.A. (jako jeden z audytorów);
 • 2017 - Opinia o projekcie dotyczącym Wykonania koncepcji projektowej oraz wielobranżowego projektu wykonawczego (w branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej, elektrycznej, konstrukcyjnej, ochrony przeciwpożarowej), dla potrzeb posadowienia maszyny powlekającej w budynku H, poz. +35,00 wraz z obszarami przyległymi i urządzeniami towarzyszącymi, w tym dla obszaru pola odkładczego w budynku G, poz. +35,00, obszaru przyszłej lokalizacji pomostu technicznego nad dachem budynku R oraz obszaru kuchni past ("klejkuchni") w budynku H, poz. +35,00.
 • 2016 - Analiza zmian w instalacjach chłodniczych Zakładu Produkcyjnego w Płocku związanych z zastosowaniem innych czynników chłodniczych polegająca na ocenie: wielkości napełnienia, strumieni przepływających czynników chłodniczych, ewentualnych zmian konstrukcyjnych (pojemność zbiorników czynnika chłodniczego, średnic rurociągów, sprężarek, automatyki). Dla PKN Orlen S.A.
 • 2016 - Wytypowanie zamienników dla istniejących czynników chłodniczych w instalacji Zakładu Produkcyjnego w Płocku pod kątem uwarunkowań technicznych instalacji chłodniczych Zakładu Produkcyjnego w Płocku uwzględniających utrzymanie parametrów pracy układów tj. temperatur wrzenia, skraplania, wydajności chłodniczej, objętościowej wydajności chłodniczej, sprężu itd. Dla PKN Orlen S.A.
 • 2016 - Analiza wszelkich obowiązujących aktów prawnych i w miarę możliwości przyszłych proponowanych rozwiązań prawnych dotyczących stosowanych czynników chłodniczych. Dla PKN Orlen S.A.
 • 2016 - Analiza czynników niskowrzących możliwych do zastosowania w systemie siłowni cieplnej z turbiną cieczową i hydrauliczno-gazowym generatorem przepływu czynnika roboczego wykorzystującym ciepło odpadowe. Dla Zakład Mechaniczny Mestil Sp. z o.o.
 • 2016 - Analiza szczegółowa poprawy efektywności energetycznej stacji ciepłowniczej. Dla PKN Orlen S.A.
 • 2015 - Analiza ogólna poprawy efektywności energetycznej stacji ciepłowniczych. Dla PKN Orlen S. A.
 • 2015 - Analiza miejsca zabudowania zaworów regulacyjnych na podgrzewaczach parowych powietrza (PPP II) na wszystkich kotłach pod kątem poprawy efektywności energetycznej. Dla PKN Orlen.
 • 2015 - Audyt Energetyczny zakładu produkcyjnego firmy Corning Cable Systems Polska Sp. z o.o.
 • 2015 - Audyt Energetyczny budynków Ministerstwa Gospodarki
 • 2015 - Opracowanie założeń projektowych instalacji zawierającej odzysk ciepła, oczyszczanie powietrza oraz produkcję chłodu dla całego zakładu produkcyjnego
 • 2015 - Optymalizacja współpracy procesów odzysku ciepła z procesami produkcji chłodu z ciepła odpadowego
 • 2015 - Opracowanie i wykonanie testowego stanowiska do produkcji chłodu z ciepła niskotemperaturowego dostępnego na terenie zakładu
 • 2015 - Opracowanie i wykonanie testowych instalacji do oczyszczania powietrza o określonym składzie
 • 2015 - Optymalizacja współpracy procesów odzysku ciepła z procesami produkcji chłodu z ciepła odpadowego
 • 2015 - Analiza możliwości wykorzystania systemów adsorpcyjnych oraz absorpcyjnych do produkcji chłodu na cele klimatyzacji z wykorzystaniem ciepła odpadowego procesów zachodzących w zakładzie produkcyjnym;
 • 2015 - Zaprojektowanie systemu filtracji lub czyszczenia wymienników ciepła wraz z diagnozą dotyczącą utylizacji substancji stanowiącej osad;
Wcześniejsze lata:
 • 2014 - Badanie efektywności chłodniczej i grzejnej urządzeń klimatyzacyjnych.
 • 2014 - Opinia o innowacyjności "Pompa ciepła dużej mocy"
 • 2013 - Zbadanie koncepcji przemysłowej pompy ciepła pod kątem innowacji produktowej i procesowej oraz opracowanie opinii o innowacyjności.
 • 2013 - Wykonanie analiz i obliczeń do opracowania projektu modernizacji wymiennika ciepłowniczego EC Lublin Wrotków.
 • 2013 - Wykonanie audytu układów wentylacji i klimatyzacji do budynku GUS.
 • 2012 - Wstępna analiza techniczna możliwości chłodzenia serwerowni z wykorzystaniem gruntu oraz wykorzystania emitowanego przez serwerownię ciepła do ogrzewania budynków.
 • 2012 - Analiza całości zagadnień dotyczących modernizacji central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Biblioteki Narodowej.
 • 2011 - Lotniskowy aparat chłodniczo-grzejny.
 • Projekt lady chłodniczej;