ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Banaszek Jerzy

Jerzy Banaszek

Prof. dr hab. inż. Zakład Termodynamiki pokój T103, e-mail: Jerzy.Banaszek@pw.edu.pl; Jerzy.Banaszek@itc.pw.edu.pl; tel. 234 52 34

poniedziałek wtorek środa  czwartek piątek sobota niedziela
10-12 Energy Transport
T5
    14-16 Met. Num. Wym. Ciep.
AK

16-17 konsultacje
T103
13-15 Num. Met. Heat Transf.
T5
   

Funkcje w ITC, na PW i ważniejsze poza:

 • Wicedyrektor ITC PW w latach 1996-2005;          
 • Prodziekan Wydziału MEiL w latach 2005-2008;
 • Dziekan Wydziału MEiL w latach 2008-2016;
 • Członek Senatu PW od 2008 roku;
 • Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Kształcenia od 2016 roku;
 • Członek Senackiej Komisji ds. Nauki od 2016 roku;
 • Pełnomocnik Rektora PW ds. Technologii Kosmicznych i Satelitarnych od 2016 roku;
 • Członek Rady Programowej Instytutu Badań Stosowanych PW od 2008 roku;
 • Członek Rady Programowej Centrum Studiów Zaawansowanych PW od 2016 roku.

 Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo – technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, rada programowych, naukowych itp,

 • Członek Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN od 1993 roku;
 • Członek Rady Redakcyjnej czasopisma Journal of Power Technology.  

Tematyka prac badawczo – naukowych:

 • Wieloskalowe modelowanie matematyczne i symulacja komputerowa złożonych procesów ruchu płynu, wymiany ciepła i masy z przemianami fazowymi oraz ich zastosowania w inżynierii, w tym: teoria i rozwój nowych technik numerycznych i efektywnych algorytmów obliczeniowych, analiza systemów wysokotemperaturowych, energii odnawialnej i magazynowania, wymiana ciepła i masy w mediach porowatych, przemiany fazowe stopów metali w warunkach ziemskich i mikro-grawitacji; procedury weryfikacji i walidacji w uwiarygodnieniu modelu numerycznego.

Dydaktyka (obecnie):

 • Termodynamika III, sem. III, studia pierwszego stopnia – wykłady i ćwiczenia;
 • Energy Transport, sem. I, anglojęzyczne studia drugiego stopnia, wykład i ćwiczenia;
 • Numerical Methods in Heat Transfer, sem. I, anglojęzyczne studia drugiego stopnia, wykład;
 • Metody numeryczne w wymianie ciepła, sem. I, studia drugiego stopnia, wykład;
 • Elementy termodynamiki i maszyn cieplnych, studia podyplomowe, wykład.

 Tematyka prac dyplomowych i przejściowych (przykłady): 

 • Numeryczna analiza gruntowego magazynu energii;
 • Symulacja komputerowa procesu transpiracyjnego chłodzenia ścianek komory spalania silnika turboodrzutowego;
 • Computer simulation of proton synchrotron ventilation systems;
 • Numerical simulation of heat and mass transfer in urban heat canyon.

Ważniejsze publikacje:  

 • Banaszek J., A Conservative Finite Element Method for Heat Conduction Problems. Int. J. Num. Meth.Eng., vol.20, (1984), pp. 2033-2050;
 • Banaszek J., Comparison of Control-Volume and Galerkin Based FEM for Diffusion Type Problems. Numerical Heat Transfer Part B - Fundamentals, vol.16, (1990),no.1.
 • Banaszek J., Domański R., Rebow M. and El-Sagier F., Experimental Study of Solid-Liquid Phase Change in a Spiral Thermal Energy Storage Unit, Applied Thermal Engineering, vol.19, 1999, pp.1253-1277.
 • Banaszek J., Jaluria Y., Kowalewski T.A., and Rebow M.; Semi-implicit FEM Analysis of Natural Convection in Freezing Water. Num. Heat Transfer Part A, vol.36, (1999), pp.449-472.
 • Banaszek J., Domański R., Rebow, M. and El-Sagier F., Numerical Analysis of the Paraffin Wax-Air Spiral Thermal Energy Storage Unit, Applied Thermal Engineering, vol.20, (2000), pp.323-354.
 • Furmański P. and Banaszek J., Finite Element Analysis of Concurrent Radiation and Conduction in Participating Media, Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, vol.84, (2004), No.4, pp. 563-573.
 • Banaszek J. and Browne D.J., Modelling Columnar Dendritic Growth into an Under-Cooled Metallic Melt in the Presence of Convection, Materials Transactions, vol.46, (2005), no.06, pp.1378-1387.
 • Banaszek J., Mc Fadden S., Browne D.J., Sturz L. and Zimmermann G., Natural convection and CET prediction in a front tracking model of alloy solidification, Metallurgical and Materials Transactions A, 2007, vol. 38A, pp.1476-1484.
 • Banaszek J. and Seredynski M., The accuracy of a solid packing fraction model in recognizing zones of different dendritic structures, Int. J. Heat and Mass Transfer, vol. 55, 2012, pp. 4334–4339.
 • Seredyński M., Łapka P., Banaszek J., Furmański P., Front tracking method in modeling transport phenomena accompanying liquid–solid phase transition in binary alloys and semitransparent media, Int. J. Heat and Mass Transfer, vol. 90, 2015,
   pp. 790-799.

 Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne:

 • Numeryczna analiza wybranych problemów przewodnictwa i konwekcyjnej wymiany ciepła w ośrodkach o złożonej geometrii i własnościach cieplnych”, Problem MR I-10,  kierownik,1981-1985;
 • „Specjalne techniki aproksymacji w metodach elementów skończonych dla problemów cieplno-przepływowych”, CPBP 02.18, kierownik, 1986-1990;
 • „Modelowanie zagadnień wymiany ciepła na siatkach elementów skończonych”, kierownik, KBN, 1991;
 • „Eksperymentalne i numeryczne badanie konwekcji swobodnej z przemianą fazową w układach binarnych”, kierownik, KBN, 1996-1998;
 • „Badanie wpływu konwekcji swobodnej na przebieg zmiany fazy w układach binarnych” , kierownik, KBN, 1999-2001;
 • „Badania złożonej wymiany ciepła w procesach topnienia i solidyfikacji układów jedno-  i dwuskładnikowych”, kierownik, KBN, 2001-2003;
 • “Columnar to Equiaxed Transition in Solidification”, University College Dublin, Irlandia, wykonawca, Europejska Agencja Kosmiczna, 2001-003 i 2004-2005;
 • „Badanie wpływu promieniowania oraz konwekcji na wymianę ciepła w materiałach o dużej porowatości w zastosowaniu do zagadnień konwersji energii i izolacji cieplnych”, KBN, wykonawca, 2003-2005;
 • „Mikro-makroskopowy model krzepnięcia roztworu dwuskładnikowego”, kierownik, KBN, 2006-2008;
 • „Numeryczny symulator mikro i makro-struktur powstających w procesach cieplnych towarzyszących krystalizacji dwuskładnikowego stopu metali”; kierownik, NCN, 2011-2014.

Nagrody i inne wyróżnienia:

 • Nagroda indywidualna III stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych, 1981;
 • Nagroda Wydziału IV Nauk Technicznych PAN za osiągnięcia w zakresie termodynamiki – cykl prac dotyczących metod numerycznych do rozwiazywania zagadnień wymiany ciepła, 1988;
 • Nagroda zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za współautorstwo monografii pt: „Modeling of Transport Phenomena in Cooled and Solidifying Single Component and Binary Media”, 2006;
 • 3 Nagrody indywidualne Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe: w 1985, 1989, 1993;
 • 5 Nagród zespołowych Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe (w tym cztery I stopnia i jedna II stopnia): 1987, 2000-2001, 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009;
 • 10 Nagród indywidualnych Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia organizacyjne w latach akad.: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.
 • Nagroda indywidualna I stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za całokształt dorobku, 2019.
 • Złoty Krzyż Zasługi, 2004;
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2013;
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 2017.

Osiągnięcia w kształceniu kadr:

 • czterech wypromowanych doktorów (3 doktoraty z wyróżnieniem);
 • recenzent 7 wniosków profesorskich (w tym jeden zagraniczny), 5 habilitacyjnych oraz 15 rozpraw doktorskich (w tym jednej zagranicznej);
 • wielokrotny recenzent referatów konferencji krajowych i zagranicznych
 • wielokrotny recenzent zagranicznych i krajowych czasopism naukowych takich jak Numerical Heat Transfer, ASME Journal of Heat Transfer, Communications in Applied Numerical Methods, Int. J. Heat Mass Transfer, Heat &Mass Transfer Journal, International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, Transport in Porous Media, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, Archives of Thermodynamics, Archives of Mechanics i inne.
 • ekspert oraz recenzent w konkursach Preludium i Sonata Narodowego Centrum Nauki w latach 2013-2015.

Inne:

 • stypendysta programu Fulbrighta, Senior Fellowship, Rutgers University New Jersey, 1998;
 • Profesor wizytujący w University College Dublin, Ireland, w latach 2001-2005 – konsultant doktorantów; wykładowca; główny wykonawca w projekcie badawczym European Space Agency (fragment ISS research program);
 • Monografia: Banaszek J., Furmanski P. and Rebow M., Modelling of Transport Phenomena in Cooled and Solidifying Single Component and Binary Media, ISBN 83-7207-585-9, 2005, pp.1-276.
 • rozdział w Encyclopedia of Thermal Stresses, ed. Richard B. Hetnarski, Springer, (ISBN 978-94-007-2738), 2014: Banaszek J., Seredyński M., „Phase Change Heat Transfer Problems”.

Materiały dydaktyczne na stronie http://estudia.meil.pw.edu.pl