ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Bielecki Sławomir

Sławomir Bielecki

dr inż. - Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii, pokój 405A, e-mail: slawomir.bielecki@itc.pw.edu.pl,   tel. 22 234 52 31

Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo – technicznych, stowarzyszeniach, zespołach redakcyjnych, radach programowych, naukowych itp.,

 • Reprezentant Politechniki Warszawskiej w Komitecie Technicznym 304 ds. "Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej" w Sektorze Elektrotechniki Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (ekspert PKN),
 • Prezes Koła nr 240 Stowarzyszenia Elektryków Polskich (Oddział Warszawski im.K.Szpotańskiego),
 • Członek Komitetu Organizacyjnego XIII Konferencji PBEC - RDPE 2017,
 • Członek Kolegium  Sekcji  Automatyki  i  Pomiarów  Oddziału  Warszawskiego SEP im.K.Szpotańskiego (kadencja 2014-2015).

 

Tematyka prac badawczo – naukowych:

 • Efektywność energetyczna w sieciach i instalacjach elektroenergetycznych
 • Racjonalne użytkowanie energii elektrycznej
 • Moc bierna (moce nieaktywne) w systemie energetycznym
 • Inteligentne sieci elektroenergetyczne
 • Wpływ OZE na system energetyczny
 • Energetyka prosumencka
 • Metody inteligencji obliczeniowej (sztucznej inteligencji) w energetyce
 • Automatyka budynkowa

Dydaktyka:

 • Elektrotechnika 1 - ML.NW113P, ZNW113
 • Elektrotechnika 2 - ML.NK317
 • Inteligentne Sieci Przesyłowe - ML.NK712
 • Laboratorium zintegrowane dla AiR
 • Podstawy Elektroenergetyki - ML.NK716
 • Projekt obliczeniowy - ML.NK380
 • Electric Power Systems 2 – ML.ANK329
 • Engineering Project – ML.ANK382
 • Kierownik przedmiotów: Elektrotechnika 1, Electric Power Systems 2, laboratorium Inteligentnych Sieci Przesyłowych

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych:

 • Problematyka współczesnej elektroenergetyki
 • Przyszłościowe struktury elektroenergetyczne
 • Energetyka prosumencka
 • Inteligentne instalacje elektryczne (automatyka budynku)
 • Efektywność energetyczna w elektrotechnice
 • Gospodarka mocą bierną
 • Zagadnienia dydaktyczne z zakresu elektrotechniki i elektroenergetyki

 Przykładowe tematy prac przejściowych

 • Przegląd - zestawienie krajowych wymagań (regulacji) w zakresie rozwoju elektromobilności (punktów ładowania) i/lub odbiorów p.-pożarowych pod kątem ich wpływu na zapotrzebowanie na moc obiektów budowlanych (np. budynków mieszalno-usługowych).
 • Wizualizacja komputerowa zjawisk w elektrotechnice (np. aplikacja rysująca wykresy i przebiegi czasowe p, u, i przy zmiennych parametrach pracy obwodu elektrycznego).
 • Studium przypadku (opis) istniejącego obiektu elektroenergetycznego lub organizacji, struktury bądź instytucji gospodarującej energią elektryczną.
 • Zebranie i opracowanie danych pomiarowych zużycia energii elektrycznej i/lub parametrów jakości energii u odbiorcy bądź generacji w źródle (np. OZE).
 • Przegląd narzędzi służących kalkulacjom potencjału lub opłacalności inwestycji w OZE/czyste technologie energetyczne.
 • Przegląd oprogramowania inżynierskiego stosowanego do modelowania i projektowania układów elektroenergetycznych (sieci i instalacji elektrycznych) lub rozpoznanie i opracowanie instrukcji dostępnego oprogramowania wykorzystywanego w elektrotechnice/elektroenergetyce (np. Toolboxy Matlab-Simulink, EMTP-ATP,...)
 • Normalizacja w dziedzinie "inteligentnych miast" (Smart City).
 • Zebranie i zestawienie informacji o parametrach sieci i/lub KSE (charakterystyki Q-V, P-V, statystyki/prognozy użytkowania mocy biernej, lokalizacje i moce sieciowych dławików oraz baterii kondensatorów...)
 • Zestawienie danych o impedancjach pętli zwarciowych (lub mocy zwarciowych) w systemie elektroenergetycznym.
 • Przegląd informacji nt. portali branżowych (vortali) poświęconych energetyce/elektrotechnice (historia, struktura, patronat-zależność, źródła informacji, dostępność...)
 • Propozycje rozbudowy stanowisk w laboratorium Inteligentnych Sieci Przesyłowych.
 • Dane o rynku pracy dla absolwentów kierunku Energetyka.

Ważniejsze publikacje

Ważniejsze zrealizowane projekty badawczo - naukowe i opracowania techniczne:

 • "Analiza dystrybucji energii elektrycznej w EC PKN Orlen SA w Płocku" w ramach audytu energetycznego. Wykonawcy: T.Skoczkowski, S.Bielecki, K.Rafał (4 I - 15 VI 2016r.)
 • Bielecki S. - Kierownik Grantu Dziekańskiego 504/01498/1131 "Analiza rozpływów mocy biernej w elektroenergetycznej sieci prosumenckiej" (VI 2014r. - III 2015r.)
 • Bielecki S. - Uczestnik projektu "Naukowcy dla gospodarki Mazowsza", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - realizacja zadania pt. "Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej" - podzadanie "sieć elektroenergetyczna budynku" (XI 2012r. - X 2013r.).
 • Bielecki S. – współwykonawca: Opracowanie charakterystyk techniczno-ekonomicznych wybranych źródeł generacji rozproszonej i odbiorników energii przyłączonych do sieci elektroenergetycznych średniego napięcia oraz opracowanie koncepcji programu komputerowego symulującego pracę takiej sieci.” – praca realizowana w 2007 roku w ramach badań wspólnych sieci naukowej “EKOENERGIA” na zlecenie Instytutu Badań Systemowych PAN, umowa nr 501/H/1041/0787 z dnia 23.08.2007r.
 • Bielecki S. – współwykonawca: “Analiza stanów pracy elektroenergetycznych sieci rozdzielczych niskich napięć z zainstalowanymi źródłami generacji rozproszonej.”, pt. “Określenie warunków współpracy mikrosieci z sieciami rozdzielczymi zarządzanymi przez spółki dystrybucyjne.” – projekt realizowany w 2008 roku w ramach tematu zleconego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, umowa nr 0573/B/T02/2007/33 z dnia 17.10.2007r.
 • Bielecki S. – współwykonawca: Analiza wpływu istniejącej struktury własnościowej sieci rozdzielczych na bezpieczeństwo elektroenergetyczne. Przedstawienie propozycji zmian w zakresie struktury własnościowej sieci rozdzielczych.” Praca realizowana w dwóch etapach w 2008 roku, w ramach Projektu Badawczego Zamawianego “Bezpieczeństwo elektroenergetyczne kraju.”  nr PBZ-MEiN-1/2/2006, umowa nr KON-002/WEiA/2008, grudzień 2008r.
 • Bielecki S. – wykonawca: “Estymacja wybranych parametrów jakości energii elektrycznej z wykorzystaniem metod i technik inteligencji obliczeniowej.” Grant dziekański nr 503/G/1041/0822, 2008 rok

Działalność organizacyjna:

 • Członek Podkomisji ds. Młodych Pracowników Politechniki Warszawskiej przy Senackiej Komisji ds. Kadr 
 • Główny Redaktor strony internetowej Zakładu RUE
 • Uczestnictwo w dniach otwartych PW
 • Członek Komisji Konkursowych ds. zatrudnienia
 • Recenzent artykułów naukowych do czasopism: "Rynek Energii", "Polityka Energetyczna", "Przegląd Elektrotechniczny", "Polska Energetyka Słoneczna", "Instal", "Journal of Experimental & Theoretical Artificial Inteligence", IEEE Access
 • Recenzent referatów zgłaszanych na Konferencje organizowane przez Studenckie Koła Naukowe WMEiL
 • Przygotowanie projektu organizacyjnego studiów podyplomowych “Audyt Efektywności Energetycznej”
 • Egzaminator podczas egzaminów wstępnych na Studia Doktoranckie na Wydziale MEiL
 • Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, 2006 rok.

Nagrody i inne wyróżnienia:

 • Nagroda J.M. Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne w latach 2014-2015, zespołowa stopnia I.
 • Trzykrotny laureat programu stypendialnego dla młodych pracowników naukowych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS (Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”), w projekcie pt. Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.
 • Nagroda J.M.  Rektora  Politechniki  Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2008-2009, zespołowa stopnia II.
 • Nagroda J.M. Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne w 2008 roku, zespołowa stopnia II.
 • III miejsce w  Konkursie na Najlepszą Pracę Dyplomową Wydziałów Elektrycznych i Elektronicznych Wyższych Uczelni, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, edycja 2005.
 • III miejsce w  Konkursie na Najlepszą Pracę Dyplomową na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej obronioną w 2004 roku, zorganizowanym przez Oddział Warszawski SEP, Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej oraz Koło SEP na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.
 • Reprezentowanie nowo przyjętych studentów na I rok studiów w czasie Wydziałowej Inauguracji Roku Akademickiego 1999/2000 – wyróżnienie za jeden z najwyższych wyników egzaminacyjnych podczas sprawdzianów kwalifikacyjnych na Politechnikę Warszawską.

https://www.researchgate.net/profile/Slawomir_Bielecki

https://pw.academia.edu/SlawomirBielecki

https://euractory.eucommunity.eu/dr-s%C5%82awomir-bielecki

https://orcid.org/0000-0002-5205-9907