ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Grzebielec Andrzej

Andrzej Grzebielec

dr inż. - Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku pokój 212b, e-mail: Andrzej.Grzebielec@itc.pw.edu.pl tel. 234 52 32

Andrzej Grzebielec
Adiunkt w Zakładzie Chłodnictwa i Energetyki Budynku.
 

Tematyka prac badawczo-naukowych

 • Urządzenia termoakustyczne
 • Absorpcyjne urządzenia chłodnicze
 • Adsorpcyjne urządzenia chłodnicze
 • Trójgeneracja
 • Pompy ciepła
 • Wymiana ciepła w gruntowych wymiennikach ciepła
 • Instalacje kriogeniczne (produkcja tlenu i azotu, skraplanie gazu ziemnego LNG, kriogeniczne metody CCS)

Ważniejsze ekspertyzy, patenty, itp. w okresie ostatnich 5 lat

 • 2019 - Badanie urządzenia wentylacyjnego Respireco zgodnie z normą PN-EN 13141-8:2014-09 (dla Stropex sp. j.)
 • 2019 - Weryfikacji poprawności przeprowadzanych obliczeń wydajności agregatów wody lodowej chłodzonych powietrzem wykorzystywanych w oparciu o parametry powietrza oraz wody wylotowej przez aplikację webową firmy Systemy SCA sp. z o.o.
 • 2018 - Opracowanie dokumentacji dotyczącej oceny całego układu zasilającego lokale mieszkalne w centralne ogrzewanie oraz przygotowanie ciepłej wodyw budynku mieszkalnym przy ul. Radiowej 27 w Warszawie w celu naprawy bądź remontu oraz optymalizacji wydajności i sprawności układu. Dla Miasto Stołeczne Warszawa-Dzielnica Bemowo.
 • 2018 - Analiza wariantowa zabudowy układu produkującego chłód bezpośrednio z wykorzystaniem ciepła niskotemperaturowego. Dla PKN Orlen S.A.
 • 2017 - Analiza dostępnych na rynku technologii do produkcji chłodu bezpośrednio z dostępnego ciepła wraz z określeniem podstawowych parametrów urządzenia (moc, czynnik roboczy, sprawność procesu, żywotność, itp.), zasady działania oraz zdefiniowaniem ryzyk technicznych i środowiskowych związanych z wdrożeniem zaproponowanej instalacji. Dla PKN Orlen S.A.
 • 2017 - Raport z audytu energetycznego przedsiębiorstwa ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. (jako jeden z audytorów);
 • 2017 - Raport z audytu energetycznego przedsiębiorstwa ORLEN Laboratorium S.A. (jako jeden z audytorów);
 • 2017 - Raport z audytu energetycznego przedsiębiorstwa ORLEN Ochrona Sp. z o.o. (jako jeden z audytorów);
 • 2017 - Raport z audytu energetycznego przedsiębiorstwa TZF Polfa S.A. (jako jeden z audytorów);
 • 2017 - Opinia o projekcie dotyczącym Wykonania koncepcji projektowej oraz wielobranżowego projektu wykonawczego (w branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej, elektrycznej, konstrukcyjnej, ochrony przeciwpożarowej), dla potrzeb posadowienia maszyny powlekającej w budynku H, poz. +35,00 wraz z obszarami przyległymi i urządzeniami towarzyszącymi, w tym dla obszaru pola odkładczego w budynku G, poz. +35,00, obszaru przyszłej lokalizacji pomostu technicznego nad dachem budynku R oraz obszaru kuchni past ("klejkuchni") w budynku H, poz. +35,00.
 • 2016 - Analiza zmian w instalacjach chłodniczych Zakładu Produkcyjnego w Płocku związanych z zastosowaniem innych czynników chłodniczych polegająca na ocenie: wielkości napełnienia, strumieni przepływających czynników chłodniczych, ewentualnych zmian konstrukcyjnych (pojemność zbiorników czynnika chłodniczego, średnic rurociągów, sprężarek, automatyki). Dla PKN Orlen S.A.
 • 2016 - Wytypowanie zamienników dla istniejących czynników chłodniczych w instalacji Zakładu Produkcyjnego w Płocku pod kątem uwarunkowań technicznych instalacji chłodniczych Zakładu Produkcyjnego w Płocku uwzględniających utrzymanie parametrów pracy układów tj. temperatur wrzenia, skraplania, wydajności chłodniczej, objętościowej wydajności chłodniczej, sprężu itd. Dla PKN Orlen S.A.
 • 2016 - Analiza wszelkich obowiązujących aktów prawnych i w miarę możliwości przyszłych proponowanych rozwiązań prawnych dotyczących stosowanych czynników chłodniczych. Dla PKN Orlen S.A.
 • 2016 - Analiza czynników niskowrzących możliwych do zastosowania w systemie siłowni cieplnej z turbiną cieczową i hydrauliczno-gazowym generatorem przepływu czynnika roboczego wykorzystującym ciepło odpadowe. Dla Zakład Mechaniczny Mestil Sp. z o.o.
 • 2016 - Analiza szczegółowa poprawy efektywności energetycznej stacji ciepłowniczej. Dla PKN Orlen S.A.
 • 2015 - Analiza ogólna poprawy efektywności energetycznej stacji ciepłowniczych. Dla PKN Orlen S. A.
 • 2015 - Analiza miejsca zabudowania zaworów regulacyjnych na podgrzewaczach parowych powietrza (PPP II) na wszystkich kotłach pod kątem poprawy efektywności energetycznej. Dla PKN Orlen.
 • 2015 - Audyt Energetyczny zakładu produkcyjnego firmy Corning Cable Systems Polska Sp. z o.o.
 • 2015 - Audyt Energetyczny budynków Ministerstwa Gospodarki
 • 2015 - Opracowanie założeń projektowych instalacji zawierającej odzysk ciepła, oczyszczanie powietrza oraz produkcję chłodu dla całego zakładu produkcyjnego
 • 2015 - Optymalizacja współpracy procesów odzysku ciepła z procesami produkcji chłodu z ciepła odpadowego
 • 2015 - Opracowanie i wykonanie testowego stanowiska do produkcji chłodu z ciepła niskotemperaturowego dostępnego na terenie zakładu
 • 2015 - Opracowanie i wykonanie testowych instalacji do oczyszczania powietrza o określonym składzie
 • 2015 - Optymalizacja współpracy procesów odzysku ciepła z procesami produkcji chłodu z ciepła odpadowego
 • 2015 - Analiza możliwości wykorzystania systemów adsorpcyjnych oraz absorpcyjnych do produkcji chłodu na cele klimatyzacji z wykorzystaniem ciepła odpadowego procesów zachodzących w zakładzie produkcyjnym;
 • 2015 - Zaprojektowanie systemu filtracji lub czyszczenia wymienników ciepła wraz z diagnozą dotyczącą utylizacji substancji stanowiącej osad;

Działalność organizacyjna

 • Opiekun Koła Naukowego Chłodników (od 2017 r.);
 • Członek komitetu organizacyjnego konferencji PIBOA II (Warszawa, 2017)
 • Członek komitetu naukowego 10th International Conference Environmental Engineering (Wilno, Litwa, 2017)
 • Członek Rady Bibliotecznej Politechniki Warszawskiej - kadencja 2016-2020.
 • Redaktor naczelny czasopisma Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (od 2016 do 2018 roku), http://abid.cobrabid.pl/
 • Członek komitetu organizacyjnego konferencji: XLVII Dni Chłodnictwa (Poznań, 2015);
 • udział w projekcie REAL Alternatives - Blended learning for alternative refrigerants, 2015 http://www.realalternatives.eu/
 • Prezes Towarzystwa Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła przy SIMP (od 2014 roku);
 • Członek komitetu organizacyjnego konferencji: XLVI Dni Chłodnictwa (Poznań, 2014);
 • Społeczny Inspektor Pracy wydziału MEiL (od 2011);
 • Redaktor w czasopiśmie Journal of Power Technologies (od 2011);
 • członek International Institute of Refrigeration z siedzibą w Paryżu; http://iiriif.org/
 • członek SIMP;

Projekty badawcze i naukowe

 • 2019-2020: POIR.01.01.01-00-1259/17-00: Opracowanie nowej generacji odwadniaczy działających w oparciu o strumienicę. Lata 2019-2020. (kierownik ze strony ITC)
 • 2018-2020: POIR.01.02.00-00-0300/17: ISEE–P - inteligentne sterowanie efektywnością energetyczną dla przemysłu. Projekt realizowany przez firmę ABZ Energia (udział w realizacji zadań);
 • 2017-2018: RPMA.01.02.00-14-5772/16: Badania przemysłowe i prace rozwojowe nad stworzeniem układu do pozyskiwania energii pochodzącej z sił przyrody oddziałujących na elementy (fasady) szklane. Projekt realizowany przez firmę Bernard Wiśniewski - (udział w realizacji zadań). Realizacja 2017-2018 (kierownik projektu ze strony ITC)
 • 2017: 31/1131/2017: Pomiar mocy chłodzącej, mocy grzewczej oraz wyznaczenie efektywności chłodniczej i grzejnej jednego urządzenia klimatyzacyjnego 230V (kierownik projektu)
 • 2017-2018: IBS/7/SAP/5600009433: Wybór optymalnego wariantu zabudowy układu do produkcji chłodu bezpośrednio z wykorzystaniem niskotemperaturowego ciepła dostępnego w Elektrociepłowni Płock (EC Płock). (kierownik projektu);
 • 2017-2017: POIR.01.01.01-00-0351/16: Nowatorska technologia zwiększenia efektywności energetycznej przemysłowych urządzeń chłodniczych poprzez opracowanie innowacyjnego, zintegrowanego systemu odtajania parownika opartego na technologii sztucznych sieci neuronowych. 2017-2017 (główny specjalista ds automatyki i sterowania) - projekt przerwany w lipcu 2017 przez beneficjenta.
 • 2017: RPMA.01.02.00-14-5653/16-00: Opracowanie innowacyjnej usługi ISEE – inteligentnego sterowania efektywnością energetyczną. (Projekt realizowany przez ABZ Energia) (udział w realizacji jednego z zadań).
 • 2015-2017: POIR.01.01.01-00-0426/15: INNOWACYJNA SIŁOWNIA CIEPLNA Z TURBINĄ CIECZOWĄ I HYDRAULICZNO - GAZOWYM GENERATOREM PRZEPŁYWU CZYNNIKA ROBOCZEGO WYKORZYSTUJĄCA CIEPŁO ODPADOWE. Projekt realizowany przez firmę Mestil Sp. z o.o. (udział w realizacji zadań).
 • 2016-2017 - ID/1066079/NR/220/2016: Określenie możliwości zamiany fluorowanych czynników chłodzących, o współczynniku globalnego ocieplenia większym lub równym 2500, na inne w przemysłowych układach chłodniczych zabudowanych w instalacjach Zakładu Produkcyjnego w Płocku (jeden z wykonawców).
 • 2015 - RPO dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Badania mające na celu ocenę możliwości stabilizacji temperaturowej procesu produkcyjnego wulkanizacji i jego otoczenia, przy jednoczesnej redukcji zużycia energii” realizowanego w ramach: Działanie 5.4 Wzmocnienie Regionalnego Potencjału Badań i Rozwoju Technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
 • 2014-2016 - NCBiR: PBS3/B9/38/2015: Badania i opracowanie optymalnego typoszeregu wysokoefektywnych powietrznych pomp ciepła dużych mocy wraz z innowacyjnym inteligentnym systemem sterowania (jako wykonawca)
   

Publikacje

Lp. Indeksowane w bazie Web of Science
1. Kajurek J., Rusowicz A., Grzebielec A.: Design and simulation of a small capacity thermoacoustic refrigerator. SN APPLIED SCIENCES 1 (6) (2019), article number 579, DOI: 10.1007/s42452-019-0569-2
2. Kajurek J., Rusowicz A., Grzebielec A., Bujalski W., Fuktyma K., Rudowicz Z.: SELECTION OF REFRIGERANTS FOR A MODIFIED ORGANIC RANKINE CYCLE. Energy 168 (2019) 1-8, DOI: 10.1016/j.energy.2018.11.024
3. Kajurek J., Rusowicz A., Grzebielec A.: The Influence of Stack Position and Acoustic Frequency on the Performance of Thermoacoustic Refrigerator with the Standing Wave, Archives of Thermodynamics 38(4) (2017) 89-107 DOI: 10.1515/aoter-2017-0026
4. Rusowicz A., Laskowski R., Grzebielec A.: The numerical and experimental study of two passes power plant condenser. Thermal Science 21(1A) (2017) 353-362, DOI: 10.2298/TSCI150917011R
5. Grzebielec A., Rusowicz A., Szelągowski A.: Air purification in industrial plants producing automotive rubber components in terms of energy eflciency. Open Engineering 7 (1) (2017) 106-114. DOI: 10.1515/eng-2017-0015
6. Szelągowski Adam, Grzebielec Andrzej: Performance comparison of a silica gel-water and activated carbon-methanol two beds adsorption chillers, w: 9th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK 2017 / Kazimierczak Bartosz [i in.] ( red. ), E3S Web of Conferences, nr 17, 2017, EDP Sciences, ISBN 978-2-7598-9016-3, ss. 1-8,  DOI: 10.1051/e3sconf/20171700090
7. Grzebielec A., Szelągowski A.: Wykorzystanie Zespołu Sorpcyjnego Woda-Żel Krzemionkowy W Adsorpcyjnych Urządzeniach Chłodniczych. Przemysł Chemiczny 96 (2) (2017) 321–23, DOI: 10.15199/62.2017.2.7
8. Laskowski R. Smyk A., Rusowicz A., Grzebielec A.: Determining the Optimum Inner Diameter of Condenser Tubes Based on Thermodynamic Objective Functions and an Economic Analysis. Entropy 18 (12) (2016) 444. DOI: 10.3390/e18120444
9. Laskowski R., Smyk A., Lewandowski J., Rusowicz A., Grzebielec A. : Selecting the cooling water mass flow rate for a power plant under variable load with entropy generation rate minimization, Energy 107 (2016) 725-733, DOI: 10.1016/j.energy.2016.04.074
10. Grzebielec A., Rusowicz A., Laskowski A.: Experimental study on thermal wave type adsorption refrigeration system working on a pair of activated carbon and methanol. Chemical and Process Engineering 36(4) (2015) 395-404, DOI: 10.1515/cpe-2015-0028
11. Laskowski R., Rusowicz A., Grzebielec A.: Zastosowanie minimalizacji przyrostu entropii do określenia optymalnej średnicy wewnętrznej rurki skraplacza. Przemysł Chemiczny 94(10) (2015) 1697-1699, DOI: 10.15199/62.2015.10.8
12. Grzebielec A., Rusowicz A., Ruciński A.: Use of the methanol-activated carbon sorption set in a refrigeration unit. Przemysł Chemiczny 94(6) (2015) 952-955, DOI: 10.15199/62.2015.6.18
13. Grzebielec A., Rusowicz A., Jaworski M., Laskowski R.: Possibility of using adsorption refrigeration unit in district heating network grid. Archives of Thermodynamics 36(3) (2015) 15-24, DOI: 10.1515/aoter-2015-0019
14. Laskowski R., Rusowicz A., Grzebielec A.: Estimation of a tube diameter in a ‘church window’ condenser based on entropy generation minimization. Archives of Thermodynamics 36(3) (2015) 49-59, DOI: 10.1515/aoter-2015-0021
15. Rusowicz A., Leszczyński M., Grzebielec A., Leszczyński R.: Experimental investigation of single-phase microjet cooling of microelectronics. Archives of Thermodynamics 36(3) (2015) 139-147, DOI: 10.1515/aoter-2015-0026
16. Grzebielec A., Rusowicz A., Ruciński A.: Analysis of the performance of the rotary heat exchanger in the real ventilation systems. 9th International Conference. Environmental Engineering, Wilno 2014. DOI: 10.3846/enviro.2014.259
17. Rusowicz A., Grzebielec A., Ruciński A.: Energy conservation in buildings using refrigeration units. 9th International Conference. Environmental Engineering, Wilno 2014. DOI: 10.3846/enviro.2014.281
18. Ruciński A., Rusowicz A., Grzebielec A.: Gas engine driven haat pump – characteristics, analysis of applications in buildings energy systems. 9th International Conference. Environmental Engineering, Wilno 2014. DOI: 10.3846/enviro.2014.280
19. Ruciński A., Rusowicz A., Grzebielec A.: Analiza dyfuzji tlenu atmosferycznego do strugi plazmy stosowanej do natryskiwania plazmowego powłok. Przemysł Chemiczny 93(1) (2014) 63-65. DOI: 10.12916/przemchem.2014.63
20. Rusowicz A., Grzebielec A., Ruciński A.: Analiza doboru turbiny gazowej metodą pinch point technology. Przemysł Chemiczny 92 (2013) 1476-1479.
 

Nagrody i inne wyróżnienia

 • Nagroda zespołowa stopnia II za osiągnięcia naukowe w latach 2015-2016 przyznana przez Rektora Politechniki Warszawskiej (2 października 2017);
 • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę (2016);
 • Srebrna honorowa odznaka SIMP (2014);
 • Laureat konkursu Wykłady dla studiów doktoranckich INSPE, w ramach projektu PWP. Utworzenie i realizacja interdyscyplinarnych, anglojęzycznych, międzynarodowych, stacjonarnych studiów doktoranckich Innovative Nuclear and Sustainable Power Engineering
 • Laureat konkursu "Wykłady mobilne dla studentów I st Kierunku Energetyka" w ramach projektu "Nowoczesny absolwent kierunku Energetyka na rynku pracy XXI wieku". (2014).
 • Nagroda zespołowa stopnia II za osiągnięcia naukowe w roku 2011 przyznana przez Rektora Politechniki Warszawskiej (30 sierpnia 2011);
 • Laureat konkursu na stypendia dla młodych pracowników naukowych wydziału MEiL w ramach projektu "Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej" (2011);
 • Laureat konkursu na "Opracowanie i uruchomienie nowych specjalności i przedmiotów dydaktycznych" w ramach projektu "Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej" (2011);
 • Brązowa honorowa odznaka SIMP (2010);
 • Nagroda zespołowa III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2007 przyznana przez Rektora Politechniki Warszawskiej (2008);
 • Nagroda główna w III edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji wykonaną i obronioną w krajowej wyższej uczelni technicznej organizowanego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji (2003).

Plan zajęć

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
815 - 900       AiS w ChKiO
T 52
 
915 - 1000        
1015 - 1100   Seminarium ITC Technologie i Materiały w Chłodnictwie
T 52
   
1115 - 1200   Konsultacje    
1215 - 1300 Pracownia informatyczna - LSE
T-115
    Systemy Informatyczne w Energetyce
T 112
 
1315 - 1400      
1415 - 1500 Perspektywiczne Technologie Chłodnicze
T 52
Systemy Informatyczne w Energetyce
T 112
     
1515 - 1600      
1615 - 1700          
1715 - 1800          
1815 - 1900          
1915 - 2000          
 

Tematyka prac przejściowych i dyplomowych

Lp. Temat
1 Automatyzacja adsorpcyjnego urządzenia chłodniczego
2 Optymalizacja pracy termoakustycznego urządzenia chłodniczego z falą stojącą
3 Modelowanie pracy termoakstycznego urządzenia chłodniczego z falą biegnącą
4 Projekt silnika Stirlinga pracującego przy niskich temperaturach
5 Budowa wymienników w adsorpcyjnych urządzeniach chłodniczych
6 Trójgeneracja przemysłowa
7 Modelowanie pracy gruntowych wymienników ciepła współpracujących z pompą ciepła
8 Chłodnictwo wykorzystujące sieci ciepłownicze
9 Optymalizacja kriogenicznych procesów związanych z LNG