ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Karaśkiewicz Krzysztof

Krzysztof Karaśkiewicz

dr hab. inż. - Zakład Pomp Napędów i Siłowni pokój 407a, e-mail: Krzysztof.Karaskiewicz@itc.pw.edu.pl tel. 22 234 52 85

 • Pełnomocnik Dziekana do spraw Dni Otwartych MEiL PW
 • Członek Rady Wydziału MEiL PW

Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo – technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, rada programowych, naukowych itp,

 • Przewodniczący Komisji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego do spraw pomp i turbin wodnych

Tematyka prac badawczo – naukowych:

 • Stany obciążeń w pompach wirowych
 • Przepływy burzliwe w pompach wirowych, badania, symulacja
 • Stany nieustalone pomp w układach pompowych
 • Praca pomp w stanach odbiegających od normalnego
 • Efektywność energetyczna pomp i układów pompowych
 • Nowoczesne metody badawcze w technice pompowej
 • Diagnostyka pracy pompy
 • Strumienice wodno-powietrzne
 • Optymalizacja układów pompowych
 • Energetyka wodna
 • Zagadnienia wibroakustyczne w technice pompowej
 • Inteligentne pompy
 • Uderzenie hydrauliczne w układach pompowych
 • Analiza pełnego cyklu życia – LCA pomp
 • Metody pomiarowe w hydraulice

Dydaktyka:

 • Rotodynamic pumps and pumping systems - ANS539
 • Chemistry of water  – ANS510
 • Chemia wody – NS510
 • Pompy i układy pompowe  – ZNS539
 • Laboratorium maszyn i urządzeń energetycznych - NS525
 • Fizyka Inżynierska I - ZNW104

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych:

 • Uderzenie hydrauliczne w układach pompowych
 • Rozruch i wyłączenie pompy w elektrowniach konwencjonalnych i jądrowych
 • Obliczenia pompowni I-szego i II-giego rodzaju
 • Obliczenia i badania strumienicy wodnej i wodno-powietrznej
 • Obliczenia przepływów burzliwych w pompie wirowej
 • Obliczenia i badania doświadczalne sił hydraulicznych w pompie wirowej
 • Energetyka wodna
 • Symulacja przepływu burzliwego w strumienicy
 • Obliczenia przepływu burzliwego w uszczelnieniach bezstykowych osiowych, promieniowych i mieszanych
 • Dobór pomp do układu pompowego
 • Symulacja pracy wybranych układów pompowych
 • Badania dynamiki układu pompowego
 • Badania symulacja kawitacji w pompie wirowej
 • Optymalizacja pracy układu pompowego na przykładzie wybranych układów w przemyśle.
 • Ocena pracy pompy na podstawie analizy widmowej parametrów wibroakustycznych i hydraulicznych
 • Badania i symulacja stanów nieustalonych pomp w układach

Możliwe zmiany, modyfikacje, jak i propozycje własnych tematów

Ważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat:

 • Jędral W., Karaśkiewicz K. , Szymczyk J.  (2008) Wpływa kształtu wlotu oraz zawirowania cieczy przed wlotem na rozkład ciśnień w pierścieniowej szczelinie wzdłużnej HARVICON 2008 XII Międzynarodowa Konf. Nauk_Techn. Zesz.Nauk..Politechn.Świętokrz.nr 10,t.2,s.191-200
 • Karaśkiewicz K. (2008) Pompy i Układy Pompowe. Laboratorium , Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
 • Karaśkiewicz K. (2009) Przyczyny i sposoby zmniejszania hałasu w pompach Problemy badawcze energetyki cieplnej, 2009,z.29, 197-202
 • Karaśkiewicz K. (2009) Hałas w pompach Pompy Pompownie.  2009,Nr 3, 24-26
 • Jędral W., Karaśkiewicz K. , Szymczyk J.  (2011) Badanie charakterystyk zupełnych pomp wirowych Prace Naukowe PW Seria Konferencje.  2011, Zeszyt 27, pp. 79 - 87
 • Karaśkiewicz K. (2011) Metody znacznikowe w pomiarach wydajności Pompy Pompownie.  2011, Nr 1 (140), pp. 37 - 39
 • Karaśkiewicz K. (2011) Pomiary wydajności pomp metodami akustycznymi Pompy Pompownie.  2011,Nr 2 (141), pp. 44-45
 • Karaśkiewicz K. (2012) Metody badań hałasu pomp i zespołów pompowych Pompy Pompownie.  2012, Nr3(146), pp. 43-45
 • Karaśkiewicz K. , Szlaga M. (2012) Wpływ prerotacji na wynik pomiaru charakterystyk pompy wirowej  Pompy Pompownie.  2012, Nr4(147), pp. 41-43
 • Karaśkiewicz K. (2012) Narzędzia Unijne dla poprawy efektywności energetycznej pomp cyrkulacyjnych  Pompy Pompownie.  2012, Nr4(147), pp. 30-31

Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne w okresie ostatnich 5 lat:

 • Projekt krajowy: Badanie i zastosowanie charakterystyk zupełnych pomp wirowych w celu zwiększenia ich niezawodności oraz efektywności energetycznej transportu cieczy, zwłaszcza w energetyce, K. Karaśkiewicz – członek projektu,
 • Projekt modernizacji Stacji Prób dla Powen-WafaPomp,
 • Projekt badawczy nt wirników pomp diagonalnych dla Powen-WafaPomp.

Ważniejsze ekspertyzy, patenty, itp. w okresie ostatnich 5 lat:

 • Wzór użytkowy nr 79654 1990

 

Działalność organizacyjna:

 • Uczestnictwo w Radach Wydziału MEiL PW,
 • Przygotowywanie Dni Otwartych Wydziału MEiL PW,
 • Współpraca z firmą Powen-WafaPomp na modernizację stanowiska do badań nietypowych stanów pomp do laboratorium ITC PW,
 • Współpraca z firmą Powen-WafaPomp w zakresie projektów rozwojowych dotyczących pomp wirowych dla energetyki.

Nagrody i inne wyróżnienia:

 • Nagroda naukowa II stopnia Rektora PW – 1995,
 • Srebrny medal na 44 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji BRUSSELS EUREKA ’95,
 • Nagroda naukowa II stopnia Rektora PW – 1998.