ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Wiśniewski Tomasz

Tomasz Wiśniewski

prof. dr hab. inż. - Zakład Termodynamiki pokój 203a, e-mail: Tomasz.Wisniewski@itc.pw.edu.pl tel. 234 52 50

Funkcje w ITC, na PW i ważniejsze poza:

 • Kierownik Zakładu Termodynamiki
 • Kierownik Pracowni Usług Termowizyjnych
 • Członek Rektorskiej Komisji ds. Nauki i Aparatury Naukowej

 

Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo – technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, rada programowych, naukowych itp,

 • Członek Sekcji Termodynamiki Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN

 

Tematyka prac badawczo – naukowych:

 • Wymiana ciepła
 • Termografia w podczerwieni

 

Dydaktyka:

 • Termodynamika – NW116
 • Termodynamika Statystyczna i Równowagowa – NK414
 • Statistical & Nonequilibrium Thermodynamics – ANS599
 • Wymiana Ciepła – NK423
 • Wymiana Ciepła w Układach Biologicznych  - NS591

 

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych: 

 1. Termiczny opór kontaktowy.
 2. Zastosowania termografii w podczerwieni w diagnostyce i w badaniach wymiany ciepła.
 3. Wymiana ciepła w silnikach spalinowych.

 

Ważniejsze publikacje:  

 1. Wiśniewski S., Wiśniewski T.S.: Wymiana ciepła. wyd. 3, 4 zmienione, 440 stron, WNT, 1994, 1997, wyd. 5, 6, 7 zmienione, 446 stron, WNT 2000, 2009, 2012.
 2. Wiśniewski T.S., Furmański P.: „Thermal Contact Conductance of Valve Face/Seat Interface in IC Engine”, Thermal Conductivity 24, Technomic Publishing Co. 97-104, 1997.
 3. Wiśniewski T.S.: „Experimental Study of Heat Transfer on Exhaust Valves of 4C90 Diesel Engine”, SAE Paper No 981040, 1998
 4. Wiśniewski T.S., Kowalewski T.A., Rebow M.: „Infrared and Liquid Crystal Thermography in Natural Convection”, 8th International Symposium on Flow Visualization, Sorrento, Włochy, CD ROM Proceedings ISBN 0953399109, 212.1 - 212.8 Edinburgh, 1998.
 5. Furmański P., Banaszek J., Wiśniewski T.S.: „Radiation Heat Transfer in a Combustion Chamber of Diesel Engine with Partially Transparent Burned Gas Zone”, SAE  Paper No 980504, 1998.
 6. Furmański P., Banaszek J., Wiśniewski T.S.: „Radiative Heat Transfer in the Combustion Chamber of a Diesel Engine”, International Journal of Computational Fluid Dynamics, Vol. 11, pp. 325-339, 1999.
 7. Wiśniewski T.S., Rosochowska M., Chodnikiewicz K.: „A New Method of Measurement of Thermal Contact Conductance in Metal Forming Operations”, Progress in Engineering Heat Transfer, IF-FM Publishers, Gdańsk, pp. 175-182, 1999.
 8. Wiśniewski T.S., Kowalewski T.A., Rebow M.: „Application of Infrared Thermography in Natural Convection Study”, QIRT 2000, 313-318, 2000.
 9. Furmański P., Wiśniewski T.S.: Thermal Contact Resistance and Other Thermal Phenomena at Solid-Solid Interface, ITC PW, 300 stron, 2002.
 10. Domański R., Jaworski M., Wiśniewski T.S.: Wymiana ciepła. Laboratorium dydaktyczne. OWPW, 2002.
 11. Wiśniewski T.S., Furmański P., Banaszek J.: „Theoretical and Experimental Study of Heat Transfer during Sliding of Solids”, Advances in Heat Transfer Engineering, Begell House, Inc., New York, LEI, Kaunas, pp.283-290, 2003.
 12. Wiśniewski T., Furmański P.:  “Study of Thermal Contact Resistance During Dry Sliding of Metals”. Thermal Conductivity, Vol. 26, pp.192-201, 2004.
 13. Wiśniewski T.S.: Badanie procesów wymiany ciepła w wybranych elementach silników tłokowych, Prace Naukowe PW, s. Mechanika, z. 203, 112 str., 2004.
 14. Wiśniewski T.S., Pachla W., Kukla D., Mazur A., Kurzydłowski K.J.: „Application of Infrared Thermography in Investigation of Hydrostatic Extrusion”, Proceedings of 7th International Conference on Quantitative Infrared Thermography, QIRT2004 –
   von Karman Institute, Rhode-St-Genese, Belgia pp. F.8.1-F.8.6, 2004,
 15. Wiśniewski T.S., Pawlicki J., Drużycka-Wiencek A., Grosman F., Kurzydłowski K.J.: Application of infrared thermography in investigation of transversal rolling of stainless steel. Proceedings of 8th International Conference on Quantitative Infrared Thermography, QIRT2006 – CNR ITC Padova, Italy, 2006
 16. Wyzkiewicz I., Grabowska I., Chudy M., Brzozka Z., Jakubowska M., Wiśniewski T., Dybko A.: „Self-regulating heater for microfluidic reactors”, Sensors and Actuators B, vol. 114 (2006), pp. 893-896.
 17. Furmański P.,Wiśniewski T.S.   „Thermodynamic analysis of high-temperature multilayer thermal insulations”, Thermal Conductivity 2006, Vol.28, pp .32-40.
 18. Furmański P., Wiśniewski T.S., Banaszek J.: Izolacje cieplne. Mechanizmy wymiany ciepła, właściwości cieplne i ich pomiary. ITC PW, 256 stron, 2006,
 19. Furmański P., Łapka P., Wiśniewski T.S.: „Detection of structural defects in materials through infrared methods”, Archives of Thermodynamics, Vol. 28 (2007), No 4, pp. 19-40.
 20. Wiśniewski T.S.: „Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie (cz. 1)”, Energia i budynek. Nr 2(02)/2007, 26-29, 2007
 21. Wiśniewski T.S.: „Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie (cz. 2)”, Energia i budynek. Nr 3(03)/2007, 9-15, 2007
 22. Wiśniewski T.S.: „Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie (cz. 3)”, Energia i budynek. Nr 4(04)/2007, 18-25, 2007
 23. Serdyński M., Łapka P., Miścicki M., Wiśniewski T.S.: „Analiza numeryczna pól temperatury i naprężeń w kadłubie turbiny parowej.”, Przegląd energetyczny. Nr 4 (48), 43-46, 2007.
 24. Wiśniewski T.S., Łapka P., Miścicki M., Serdyński M., Furmański P.: „Badanie współczynnika przewodzenia ciepła izolacji kadłuba turbiny oraz analiza jego wpływu na pola temperatury i naprężeń.” Przegląd energetyczny. Nr 2 (50), 36-38, 2008.
 25. Furmański P., Wiśniewski T.S., Wyszyńska E.: "Detection of moisture in porous materials through infrared methods". Archives of Thermodynamics, Vol. 29 (2008), No 1, pp. 19-40.
 26. Furmański P., Wiśniewski T.S., Łapka P.: „Badania stopnia degradacji struktury materiałów konstrukcyjnych pod wpływem różnych oddziaływań zewnętrznych” – Rozdział 5 w monografii „Niekonwencjonalne materiały w diagnostyce i aktywnej redukcji drgań” – red. W. Kurnik, WNITE-PIB, Warszawa– Radom, 2008, s. 182-233.
 27. Furmański P., Wiśniewski T.S.: „Determination of moisture content in a porous building material using infra-red based method” w monografii: Renewable energy. Innovative technologies and new ideas., Warsaw, 2008, str. 116-123.
 28. Wiśniewski T.S., Furmański P.: „Analysis of solar energy conversion for fluid flow through a porous layer” w monografii: Renewable energy. Innovative technologies and new ideas., Warsaw, 2008, str. 405-415.
 29. Furmański P., Wiśniewski T.S., Banaszek J.: Thermal Contact Resistance and Other Thermal Phenomena at Solid-Solid Interface, wyd. II, ITC PW, 345 stron, 2008.
 30. Pękala K., Wiśniewski A., Jurczakowski R., Wiśniewski T., Wojdyga M., Orlik M.: “Monitoring of Spatiotemporal Patterns in the Oscillatory Chemical Reactions with the Infrared Camera: Experiments and Model Interpretation”. Journal of Physical Chemistry A, 2010, vol. 114, pp. 7903-7911.
 31. Clean, Effective & Renewable Energy. Programmes for Graduate Studies. Warszawa, 2011, Politechnika Warszawska, 266 stron - redaktor i współautor.
 32. Furmański P., Wiśniewski T., Łapka P.: „Modeling of Thermal Conductivity of Moist Materials”, Thermal Conductivity 2011, Vol.30 – w druku.
 33. Bartuzi P., Roman-Liu D., Wiśniewski T.: The Influence of Fatigue on Muscle Temperature, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2012, vol. 18, No 2, pp. 233-243.
 34. Wiśniewski T.S.: “Transient Heat Conduction in Semi - Infinite Solid with Specified Surface Heat Flux”. Encyclopedia of Thermal Stresses. Springer 2013.
 35. Wiśniewski T.S., Furmański P. ”Thermal Contact Resistance”. Encyclopedia of Thermal Stresses. Springer 2013.

  

Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne:

-        Badanie teoretyczne i eksperymentalne warunków wymiany ciepła w zaworze silnika spalinowego. Projekt Badawczy KBN Nr rej. 9S604 049 06, 1994-1996, kierownik projektu,

-        Badanie warunków wymiany ciepła w tłoku silnika spalinowego, Projekt Badawczy KBN Nr rej. 9 T12D 013 12, 1997-1998, kierownik projektu,

-        Badanie wpływu promieniowania oraz konwekcji na wymianę ciepła w materiałach o dużej porowatości w zastosowaniu do zagadnień konwersji energii i izolacji cieplnych. Projekt Badawczy KBN PB 4T10B04425, 2003-2006, wykonawca

-        Badanie procesów wymiany ciepła przy styku ślizgowym ciał, Projekt Badawczy KBN PB 1454/T10/2000/18, 2000-2001, kierownik projektu,

-        Optymalizacja procesu wyciskania hydrostatycznego oraz przeciskania przez kanał kątowy w kontekście wydzielania energii cieplnej z zastosowaniem metod termografii w podczerwieni, Projekt Badawczy KBN PB 3T08B 035 26, 2004-2006, wykonawca,

-        Badanie termicznego oporu kontaktowego w nieruchomych i ruchomych połączeniach części maszyn. Projekt Badawczy MNiSW Nr N512 003 31/0317, 2006-2008,  kierownik projektu,

-     „Profesjonalna współpraca partnerska pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Islandii w dziedzinie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (OŹE): kształcenie na poziomie magisterskim, szkolenie zawodowe oraz badania naukowe nad energią odnawialną”- Projekt PL0460 finansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 2009-2011, kierownik projektu,

-     Opracowanie nieniszczących metod wyznaczania stopnia zawilgocenia materiałów porowatych w oparciu o technikę badań w podczerwieni. Projekt Badawczy MNiSW Nr N N512 354537, 2009-12,  wykonawca,

-     „TERMET – Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej” projekt w ramach POIG.01.01.02-00-097/09, 2009-13, wykonawca

  

Działalność organizacyjna:

- Kierownik Zakładu Termodynamiki w Instytucie Techniki Cieplnej

- Kierownik Pracowni Usług Termowizyjnych

- Zastępca Dyrektora ITC w latach 2001-2008

  

Nagrody i inne wyróżnienia:

 1. Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za współautorstwo monografii „Thermal Contact Resistance and other Thermal Phenomena at Solid-Solid Interface” – 2003 r.
 2. Nagroda indywidualna I st. J.M. Rektora PW za osiągnięcia naukowe – 1994 r., 2006 r.,
 3. Nagrody zespołowe I i II st. J.M. Rektora PW za osiągnięcia naukowe – 2001, 2005, 2007, 2009 r.