ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku / Aktualności Chłodnicze / Rok 2011 / Komisja Europejska przyjęła sprawozdanie w sprawie efektów wprowadzenie dyrektywy 842/2006 dotyczącej f-gazów

2011-09-26: Komisja Europejska przyjęła sprawozdanie w sprawie efektów wprowadzenie dyrektywy 842/2006 dotyczącej f-gazów

26 września 2011 roku Komisja Europejska przyjęła Sprawozdanie Komisji w sprawie stosowania, skutków i odpowiedniości rozporządzenia w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (rozporządzenie (WE) nr 842/2006)

Wprowadzenie dyrektywy było jednym z elementów zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Po czterech latach od wprowadzenie dyrektywy r różnych krajach Unii Europejskiej sprawa wygląda różnie. Osiem spośród krajów członkowskich nie wprowadziło nadal systemu szkoleń i certyfikacji personelu oraz firm.

Zaobserwowano niski poziom ogólnej zgodności prawa krajów członkowskich, szczególnie w państwach, w których podobne wymogi dotyczące ograniczania emisji nie istniały przed przyjęciem rozporządzenia. Z powodu niedociągnięć w egzekwowaniu tych przepisów poziom świadomości wśród operatorów w tych krajach nadal jest niski, szczególnie w odniesieniu do mniejszych urządzeń.

Analiza wykazała, że w najważniejszych zastosowaniach stacjonarnego chłodnictwa, klimatyzacji i pomp cieplnych zgodność z harmonogramem kontroli wycieków była szczególnie niska wśród operatorów urządzeń gospodarstwa domowego i małych urządzeń profesjonalnych. Prowadzenie dokumentacji dla tych najważniejszych zastosowań prawdopodobnie jest na poziomie poniżej 50 %. Zgodność z obowiązkiem instalowania systemów wykrywania wycieków wydaje się zadowalająca tylko w określonych obszarach, gdzie instalacja tych systemów była standardową praktyką już przed wdrożeniem rozporządzenia. W sektorze ochrony przeciwpożarowej, gdzie dobrowolne normy techniczne o podobnych wymogach były już wcześniej rozpowszechnione, przepisy dotyczące ograniczania emisji stosowane są w szerszym zakresie.
Sprawozdanie przewiduje także dalsze scenariusze w sprawie obniżenia emisji f-gazów:

  • wprowadzenie maksymalnych, stopniowo obniżanych, limitów ilości wprowadzanych na rynek unijny F-gazów, wyrażonych w CO2 eq. (stopniowe obniżanie);
  • zakazy dotyczące stosowania i wprowadzania do obrotu nowych urządzeń i produktów (zakazy);
  • dobrowolne umowy dotyczące ochrony środowiska zawierane na poziomie Wspólnoty.