ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku / Publikacje / Przewodnik. F-gazy.

Przewodnik do wykonywania przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontroli przestrzegania przepisów Rozporządzenia (WE) nr 842/2006 w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych

Fgazy 2
Mariusz Godala, Andrzej Grzebielec, Adam Ruciński, Artur Rusowicz
Meritum Comp, 2010
Opracowanie, które powstało na zamówienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i które ma mieć charakter przewodnika stanowiącego kompendium wiedzy o rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 842/2006 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz. U. UE L 161 z 14.06.2006, str. 1) oraz rozporządzeniach wykonawczych Komisji Europejskiej do tego aktu prawa wspólnotowego wiążącego bezpośrednio zarówno Państwa Członkowskie, jak również jego obywateli i podmioty. W pracy zostały także omówione niektóre zalecenia dyrektywy 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. dotyczącej emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG odnośnie F-gazów.
   

Spis treści:

Przedmowa

1. Wprowadzenie

2. F-gazy – właściwości fizyczne i chemiczne oraz zastosowanie
2.1. Wodorofluorowęglowodory (HFC)
2.1.1. HFC-23
2.1.2. HFC-32
2.1.3. HFC-41
2.1.4. HFC-43-10mee
2.1.5. HFC-125
2.1.6. HFC-134
2.1.7. HFC-134a
2.1.8. HFC-143
2.1.9. HFC-143a
2.1.10. HFC-152a
2.1.11. HFC-227ea
2.1.12. HFC-236cb i HFC-236ea
2.1.13. HFC-236fa
2.1.14. HCF-245ca
2.1.15. HFC-245fa
2.1.16. HFC-365mfc
2.2. Perfluorowęglowodory
2.2.1. Perfluorometan
2.2.2. Perfluoroetan
2.2.3. Perfluoropropan
2.2.4. Perfluorobutan
2.2.5. Perfluoropentan
2.2.6. Perfluoroheksan
2.2.7. Perfluorocyklobutan
2.3. Heksafluorek siarki
2.3.1. Właściwości
2.3.2. Zastosowanie

3. Opis wpływu fluorowanych gazów cieplarnianych na efekt cieplarniany.

4. Omówienie obowiązków przedsiębiorców wynikających z rozporządzenia (WE) nr 842/2006
4.1. Ograniczanie emisji fluorowanych gazów cieplarnianych
4.2. Kontrola szczelności
4.3. Odzysk F-gazów
4.4. Certyfikacja
4.5. Odpowiednia dokumentacja
4.6. Sprawozdawczość
4.7. Podsumowanie obowiązków operatora wynikających z rozporządzenia (WE) nr 842/2006
4.8. Kontrola stosowania F-gazów, ograniczenia wprowadzania do obrotu produktów i urządzeń zawierających F-gazy
4.9. Obowiązki wynikające z rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 REACH dla podmiotów używających F-gazy i dokonujących obrotu nimi

5. Omówienie definicji „operatora” zawartej w rozporządzeniu 842/2006 ze szczególnym uwzględnieniem jego odpowiedzialności wobec prawa

6. Metody wykrywania wycieków
6.1. Szczegółowy opis metod kontroli wycieków zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1516/2007 z urządzeń (zastosowań, zgodnie z tekstem rozporządzenia 842/2006) stacjonarnych, takich jak: urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła
6.1.1. Specjalne płyny pieniące lub mydliny
6.1.2. Zastosowanie w układzie fluorescencyjnego płynu detekcyjnego lub odpowiedniego barwnika
6.1.3. Urządzenia wykrywające gaz, dostosowane do użytego w systemie czynnika

7. Systemy wykrywania wycieków
7.1. Metody detekcji gazów
7.1.1. Czujniki kalorymetryczne
7.1.2. Czujniki półprzewodnikowe
7.1.3. Czujniki elektrochemiczne
7.1.4. Przyrządy fotometryczne
7.1.5. Przyrządy płomieniowo-jonizujące
7.1.6. Przyrządy fotojonizujące
7.1.7. Przyrządy przewodnictwa cieplnego
7.1.8. Kolorymetry
7.1.9. Spektrometry masowe
7.1.10. Przyrządy przewodnictwa elektrycznego
7.1.11. Przyrządy chemiluminescencyjne
7.1.12. Spektrometry ruchliwości jonowej
7.1.13. Przyrządy wychwytu elektronów
7.1.14. Chromatografia gazowa
7.1.15. Ulot elektryczny
7.2. Detekcja F-gazów
7.3. Miejscowa detekcja szczelności
7.4. Stacjonarna detekcja czynnika chłodniczego

8. Opis etykietowania produktów oraz urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane z uwzględnieniem wymogów rozporządzenia (WE) nr 842/2006, rozporządzenia (WE) nr 1494//2007 oraz dyrektyw: 67/548/EWG i 1999/45/WE, zmienionych przez rozporządzenie (WE) 1272/2008 – CLP

9. Odzysk, recykling i regeneracja
9.1. Odzysk
9.2. Recykling
9.3. Regeneracja

10. Hermetycznie zamknięte systemy

11. Opis zaleceń dyrektywy nr 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. dotyczącej emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 70/156/EWG w odniesieniu do ograniczeń stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych w ww. systemach